Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Utrogestan 200 mg vaginalkapsler, myke

progesteron

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Utrogestan er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Utrogestan
 3. Hvordan du bruker Utrogestan
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Utrogestan
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Utrogestan er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Legemidlets navn er Utrogestan. Utrogestan inneholder et hormon som heter progesteron.
Hva Utrogestan brukes til
Utrogestan brukes til å bidra til graviditet ved in vitro-fertiliserings (IVF)-behandling.
For å bidra til graviditet
Utrogestan er til kvinner som trenger ekstra progesteron i forbindelse med et behandlingsprogram for assistert reproduksjonsteknologi (ART).
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Utrogestan
Bruk ikke Utrogestan:
 • dersom du er allergisk overfor soya
 • dersom du er allergisk overfor progesteron eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du har alvorlig leversykdom
 • dersom du har uforklarlige blødninger fra skjeden
 • dersom du har kreft i bryster eller kjønnsorganer
 • dersom du har tromboflebitt (betennelse i en blodåre)
 • dersom du har eller har hatt blodpropp i en vene (trombose), slik som i bena (dyp venetrombose) eller lungene (lungeemboli)
 • dersom du har hjerneblødning
 • dersom du har en sjelden blodsykdom kalt "porfyri", som overføres i familier (arvelig)
 • dersom du er gravid, men barnet har dødd i livmoren (missed abortion)
Advarsler og forsiktighetsregler
Utrogestan skal brukes de første 3 månedene av graviditeten. Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Utrogestan.
Utrogestan er ikke et prevensjonsmiddel.
Dersom du tror at du kan ha abortert, skal du rådføre deg med legen da du må slutte å bruke Utrogestan.
Barn
Utrogestan skal ikke brukes hos barn.
Andre legemidler og Utrogestan
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler og plantebaserte legemidler. Dette fordi Utrogestan kan påvirke visse andre legemidlers virkemåte. Visse andre legemidler kan også påvirke virkemåten til Utrogestan.
Rådfør deg særlig med lege eller apotek dersom du bruker noen av følgende legemidler:
 • Bromokriptin som brukes mot problemer med hypofysen eller Parkinsons sykdom
 • Ciklosporin (brukes til å dempe immunsystemet)
 • Rifamycinholdige legemidler, slik som rifampicin (brukes til behandling av infeksjoner)
 • Ketokonazol (brukes mot soppinfeksjoner)
Inntak av Utrogestan sammen med mat og drikke
Utrogestan skal brukes i skjeden. Mat og drikke påvirker ikke behandlingen.
Graviditet, amming og fertilitet
 • Utrogestan skal bidra til at du blir gravid. Se avsnitt 3 om hvordan du bruker Utrogestan.
 • Bruk ikke Utrogestan hvis du ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Utrogestan har ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
Utrogestan inneholder soyalecitin
Dersom du er allergisk overfor peanøtter eller soya, må du ikke bruke dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Utrogestan
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Ved dosering vil legen ta hensyn til nasjonale og lokale behandlingsretningslinjer.
Bruk av dette legemidlet for å bidra til graviditet
 • Bruk dette legemidlet ved å føre det dypt inn i skjeden.
Du skal ikke svelge det, men dersom du ved et uhell inntar Utrogestan via munnen, vil det ikke skade deg, kun redusere sjansen for at du blir gravid.
Hvor mye du skal bruke
 • Behandlingen skal starte den dagen det settes inn befruktede egg.
 • Du skal ta Utrogestan hver dag, 200 mg om morgenen, ved lunsjtid og ved leggetid, eller 200 mg morgen og kveld, som anvist av legen.
 • Hvis laboratorieprøvene viser graviditet, skal du fortsette med samme doseringsplan til 7–12. uke av graviditeten, som anvist av legen.
Dersom du tar for mye av Utrogestan
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. Ta med deg legemiddelpakningen. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Følgende kan oppstå dersom du tar for mye: svimmelhet eller tretthet.
Dersom du har glemt å ta Utrogestan
 • Dersom du har glemt en dose, skal du sette den inn så snart du husker det. Hvis det snart er tid for neste dose, skal du likevel ikke sette inn den glemte dosen.
 • Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Følgende bivirkninger kan oppstå med lette legemidlet:
Ikke kjent (kan forekomme hos et ukjent antall personer):
 • utflod fra skjeden
 • blødninger fra skjeden
 • kløe
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Utrogestan
 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
 • Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
 • Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Utrogestan
 • Virkestoff er progesteron. Én vaginalkapsel inneholder 200 mg progesteron.
 • Andre innholdsstoffer er solsikkeolje og soyalecitin. Andre innholdsstoffer i kapselskallet er gelatin, glyserol, titandioksid (E171) og renset vann.
Hvordan Utrogestan ser ut og innholdet i pakningen
 • Utrogestan er ovale, lysegule, myke vaginalkapsler, inneholdende hvitaktig oljesuspensjon.
 • De leveres i esker med PVC/aluminium blisterbrett med 15, 21 eller 90 vaginalkapsler.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Besins Healthcare Ireland Limited 16 Pembroke Street Upper
Dublin 2 D02HE63
Irland
Tilvirkere
 • Besins Manufacturing Belgium Groot Bijgaardenstraat 128 1620 Drogenbos
  Belgia
 • Cyndea Pharma, S.L.
  Poligono Industrial Emiliano Revilla Sanz Avenida de Agreda, 31
  Ólvega 42110 (Soria) Spania
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Bulgaria: Utrogestan Vaginal 200 mg Capsules Kroatia: Utrogestan 200 mg meke kapsule za rodnicu Tsjekkia Progesteron Besins
Estland: Utrogestan
Ungarn: Utrogestan 200g hüvelykapszula Irland: Utrogestan Vaginal 200mg Capsules
Latvia: Progesterone Besins 200 mg vaginālās mīkstās kapsulas Litauen: Utrogestan® 200 mg Makšties minkštoji kapsulė
Nederland: Utrogestan 200 mg, zachte capsules voor vaginaal gebruik Norge: Utrogestan
Polen: Utrogestan
Slovakia: Utrogestan 200 mg mäkké vaginálne kapsuly Slovenia: Utrogestan 200 mg mehke vaginalne kapsule Sverige: Utrogestan 200 mg Vaginalkapsel, mjuk Storbritannia: Utrogestan Vaginal 200mg Capsules
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 21.08.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

dyp venetrombose (dvt): En trombose i en eller flere dype vener vanligst i beina, men kan også forekomme i vener i armene, bekkenet eller skulderområdet. Tromben kan skade blodåren der den oppstår, eller vandre til andre organer som f.eks hjertet eller lungen.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

in vitro-fertilisering (ivf, prøverørsbefruktning): Befruktning utenfor kroppen. Modne egg hentes ut av eggstokkene, befruktes på laboratoriet, og tilbakeføres til livmoren etter noen få dager.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

lungeemboli (pulmonal emboli): En embolus som tilstopper blodårer i lungekretsløpet.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

trombose (trombedannelse, blodproppdannelse): Dannelsen eller tilstedeværelsen av en blodpropp i blodsirkulasjonen. Koagulasjonen av blodet er nødvendig for å hindre blødninger ved brist i blodårer, men tilstanden er livstruende dersom den oppstår utenom. Blodstrømmen til organer stopper opp i det blodårene tilstoppes.