Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Trulicity 0,75 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

Trulicity 1,5 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

dulaglutid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Trulicity er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Trulicity
 3. Hvordan du bruker Trulicity
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Trulicity
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Trulicity er og hva det brukes mot
Trulicity inneholder et virkestoff som heter dulaglutid og brukes til å senke blodsukkeret (glukose i blodet) hos voksne med type 2-diabetes og kan bidra til å forebygge hjertelidelse.
Ved type 2-diabetes produserer kroppen din ikke nok insulin, og insulinet kroppen produserer virker ikke så bra som det skal. Når dette skjer øker sukkerinnholdet (glukoseinnholdet) i blodet.
Trulicity brukes:
 • alene dersom blodsukkeret ditt ikke er tilstrekkelig kontrollert med diett og trening og du ikke kan ta metformin (et annet legemiddel til behandling av diabetes)
 • eller sammen med andre legemidler for diabetes, når disse alene ikke er nok til å kontrollere blodsukkernivået. Disse andre legemidlene kan være legemidler som skal tas gjennom munnen og/eller insulin som gis ved injeksjon.
Det er viktig å fortsette å følge rådene om diett og trening som lege, apotek eller sykepleier har gitt.
 
2. Hva du må vite før du bruker Trulicity
Bruk ikke Trulicity
 • dersom du er allergisk overfor dulaglutid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Trulicity hvis:
 • du er under dialyse, ettersom dette legemidlet ikke anbefales ved slik behandling.
 • du har type 1-diabetes (den typen der kroppen din ikke produserer noe insulin) ettersom det kan være at dette legemidlet ikke er det riktige for deg.
 • du har diabetisk ketoacidose (en komplikasjon som forekommer når kroppen ikke kan bryte ned glukose fordi det ikke er nok insulin). Tegn på dette inkluderer raskt vekttap, kvalme eller oppkast, søtlig lukt av pusten, en søt eller metallisk smak i munnen, eller en unormal lukt fra urin eller svette.
 • du har alvorlige problemer med fordøyelsen av mat, eller at mat forblir i magen lenger enn normalt (inkludert gastroparese).
 • du noen gang har hatt pankreatitt (bukspyttkjertelbetennelse) noe som fører til sterke smerter i mage og rygg som ikke går over.
 • du tar sulfonylurea eller insulin for din diabetes, ettersom lavt blodsukker (hypoglykemi) kan forekomme. Det kan være nødvendig for legen din å endre dosen av disse legemidlene for å redusere denne risikoen.
Trulicity er ikke et insulin og skal derfor ikke brukes som erstatning for insulin.
Når behandling med Trulicity startes kan du i noen tilfeller oppleve væsketap/uttørring, f.eks. ved oppkast, kvalme og/eller diaré; dette kan føre til nedsatt nyrefunksjon. Det er viktig å unngå uttørring ved å drikke mye væske. Kontakt legen din dersom du har spørsmål eller er bekymret for dette.
Barn og ungdom
Trulicity er ikke anbefalt for barn og unge under 18 år fordi det ikke er undersøkt hos disse pasientene.
Andre legemidler og Trulicity
Trulicity kan forsinke magetømmingen og kan derfor påvirke andre legemidler. Rådfør deg derfor med lege, apotek eller sykepleier dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Det er spesielt viktig å fortelle legen din:
 • om du bruker andre legemidler som senker blodsukkeret, slik som insulin eller et legemiddel som inneholder sulfonylurea. Det kan hende legen din vil redusere dosen av disse andre legemidlene for å forhindre at du får for lavt blodsukker (hypoglykemi). Spør lege, apotek eller sykepleier hvis du er usikker på hva dine andre legemidler inneholder.
 • hvis du bruker insulin vil legen din fortelle deg hvordan du skal redusere insulindosen, og vil anbefale deg å kontrollere blodsukkeret oftere, for å forhindre hyperglykemi (høyt blodsukker) og diabetisk ketoacidose (en komplikasjon ved diabetes som skjer når kroppen ikke er i stand til å bryte ned glukose fordi det ikke er tilstrekkelig insulin).
Graviditet og amming
Det er ikke kjent om dulaglutid kan skade fosteret. Kvinner som kan bli gravide skal bruke prevensjon under behandling med dulagutid. Fortell legen din hvis du er gravid, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid, ettersom Trulicity ikke bør brukes under graviditet. Rådfør deg med legen din om den beste måten å kontrollere blodsukkeret mens du er gravid.
Rådfør deg med legen hvis du ønsker å amme eller ammer før du tar dette legemidlet. Ikke bruk Trulicity hvis du ammer. Det er ikke kjent om dulaglutid går over i morsmelk.
Kjøring og bruk av maskiner
Hvis du bruker Trulicity i kombinasjon med sulfonylurea eller insulin, kan lavt blodsukker (hypoglykemi) forekomme. Dette kan redusere evnen til å konsentrere deg. Ta dette med i vurderingen i situasjoner hvor du kan utsette deg selv og andre for fare (f.eks kjøring av bil eller bruk av maskiner).
Trulicity inneholder natrium
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver 0,75 mg eller 1,5 mg dose, og er så godt som "natriumfritt".
 
3. Hvordan du bruker Trulicity
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Når Trulicity brukes alene er den anbefalte dosen 0,75 mg én gang i uken.
Når det brukes sammen med andre diabeteslegemidler er den anbefalte dosen 1,5 mg én gang i uken. I visse tilfeller, for eksempel dersom du er over 75 år, kan legen din anbefale at du starter med 0,75 mg én gang i uken.
Hver penn innholder én ukesdose Trulicity (0,75 mg eller 1,5 mg). Hver penn inneholder kun én dose.
Du kan ta Trulicity når som helst på dagen, med eller uten mat. Du bør ta Trulicity på samme dag hver uke, hvis du kan. For å hjelpe deg å huske kan du krysse av for hvilken ukedag du injiserte den første dosen, enten på esken som pennen kommer i eller på en kalender.
Trulicity injiseres under huden (subkutan injeksjon) i mageregionen (abdomen) eller låret. Hvis injeksjonen gis av noen andre, kan de injisere i overarmen.
Hvis du ønsker, kan du injisere i samme område hver uke, men pass på å sette injeksjonen på et nytt sted innenfor området.
Dersom du tar Trulicity sammen med sulfonylurea eller insulin er det viktig at du tester blodsukkernivået slik lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg.
Les «Instruksjon før bruk» for pennen nøye før du bruker Trulicity.
Dersom du tar for mye av Trulicity
Hvis du tar mer Trulicity enn du skal, må du ta kontakt med legen din umiddelbart. For mye Trulicity kan gjøre blodsukkeret ditt for lavt (hypoglykemi) og kan føre til at du blir kvalm eller kaster opp.
Dersom du har glemt å ta Trulicity
Hvis du glemmer å injisere en dose og det er minst 3 dager til du skal injisere neste dose, skal du injisere dosen så snart som mulig. Injisér din neste dose på den dagen du normalt tar den.
Hvis det er mindre enn 3 dager til du skal ta din neste dose, skal du ikke injisere denne dosen og ta neste dose på den dagen du normalt tar den.
Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
Hvis det er nødvendig kan du også endre dagen du tar dosen, så lenge det har gått minst 3 dager siden siste dose med Trulicity.
Dersom du avbryter behandling med Trulicity
Ikke avslutt behandlingen med Trulicity uten å snakke med legen din, blodsukker nivået ditt kan stige.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Alvorlige bivirkninger
Sjeldne (kan forekomme hos opp til 1 av 1000 personer)
 • Alvorlige allergiske reaksjoner (anafylaktiske reaksjoner, angioødem).
  Kontakt lege umiddelbart dersom du får symptomer som utslett, kløe og rask hevelse av vev i nakken, ansikt, munn eller svelg, elveblest og pustevansker.
 • Betennelse i bukspyttkjertelen (akutt pankreatitt) som kan gi sterke smerter som ikke forsvinner i magen og i ryggen.
  Kontakt lege umiddelbart dersom du får slike symptomer.
Ikke kjent; frekvens kan ikke anslås utifra tilgjengelige data
 • Tarmobstruksjon – en alvorlig form for forstoppelse med tilleggssymptomer som magesmerter, oppblåst mage eller oppkast.
  Kontakt lege umiddelbart dersom du får slike symptomer.
Andre bivirkninger
Svært vanlige: kan forekomme hos mer enn 1 av 10 personer
 • Kvalme
 • Oppkast
 • Diarè
 • Buksmerte (magesmerte)
Disse bivirkningene er normalt ikke alvorlige. De er mest vanlige når man starter med dulaglutid, men reduseres over tid hos de fleste pasienter.
 • Hypoglykemi (lavt blodsukker) er svært vanlig når dulaglutid brukes sammen med legemidler som inneholder metformin, et sulfonylurea og/eller insulin. Det kan hende du må redusere dosen med sulfonylurea eller insulin mens du bruker dulaglutid.
Vanlige: kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer
 • Hypoglykemi er vanlig når dulaglutid brukes alene eller sammen med både metformin og pioglitazon, eller med en natriumglukose kotransportør 2-hemmer med eller uten metformin.
 • Symptomer på lavt blodsukker kan inkludere hodepine, tretthet, svakhet, svimmelhet, sultfølelse, forvirring, irritabilitet, rask hjerterytme og svetting. Legen din skal fortelle deg hvordan du behandler lavt blodsukker.
 • Føle seg mindre sulten (redusert appetitt)
 • Fordøyelsesbesvær
 • Forstoppelse
 • Flatulens
 • Oppblåsthet i magen
 • Gastroøsofageal reflukssykdom – en lidelse forårsaket av magesyre som kommer opp i spiserøret
 • Raping
 • Tretthet
 • Forhøyet hjerterytme
 • Forsinkelse av elektriske impulser i hjertet
Mindre vanlige:kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer
 • Reaksjon på injeksjonsstedet (f.eks. utslett eller rødhet)
 • Allergiske reaksjoner (hypersensitivitet) (f.eks. hevelse, hovent og kløende utslett (elveblest))
 • Uttørring, ofte knyttet til kvalme, oppkast og/eller diaré
 • Gallestein
 • Betennelse i galleblæren
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Trulicity
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pennens etikett og på esken etter EXP.
Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC). Skal ikke fryses.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.
Trulicity kan oppbevares utenfor kjøleskap inntil 14 dager ved temperatur som ikke er høyere enn 30ºC.
Bruk ikke dette legemidlet hvis du oppdager at pennen er skadet, eller at legemidlet er uklart, misfarget eller har partikler i seg.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Trulicity
 • Virkestoffet er dulaglutid
 • Trulicity 0,75 mg: Hver ferdigfylte penn inneholder 0,75 mg dulaglutid i 0,5 ml oppløsning.
 • Trulicity 1,5 mg: Hver ferdigfylte penn inneholder 1,5 mg dulaglutid i 0,5 ml oppløsning.
Andre innholdsstoffer er natriumsitrat (for ytterligere informasjon, se avsnitt 2 under «Trulicity inneholder natriumsitrat»); vannfri sitronsyre, mannitol, polysorbat 80, vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Trulicity ser ut og innholdet i pakningen
Trulicity er en klar, fargeløs oppløsning til injeksjon i en ferdigfylt penn.
Hver ferdigfylte penn inneholder 0,5 ml oppløsning.
Den ferdigfylte pennen er kun til engangsbruk.
Pakninger på 2, 4 eller flerpakninger med 12 (3 pakninger med 4) ferdigfylte penner. Ikke alle pakningene vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nederland.
Tilvirker
Eli Lilly Italia S.p.A.,Via Gramsci 731/733, 50019, Sesto Fiorentino, Firenze (FI), Italia
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Norge
Eli Lilly Norge A.S.
Tlf: + 47 22 88 18 00
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: Oktober 2019
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu/.
 
BruksanvisningTrulicity 0,75 mg oppløsning for injeksjon i en ferdigfylt penn
dulaglutid
Mangler tekstalternativ for bilde
OM TRULICITY FERDIGFYLT PENNLes hele bruksanvisningen og pakningsvedlegget nøye før du bruker din ferdigfylte penn. Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier om hvordan du skal injisere Trulicity riktig.
 • Pennen er ferdigfylt, til engangsbruk og er klar til bruk. Hver penn inneholder en ukentlig dose med Trulicity (0,75 mg). Hver penn inneholder kun én dose.
 • Trulicity skal tas én gang i uken. For å hjelpe deg å huske når du skal injisere neste dose kan du notere det i kalenderen din.
 • Når du presser inn den grønne injeksjonsknappen vil pennen automatisk føre kanylen inn under huden din, injisere legemidlet og trekke tilbake kanylen etter at injeksjonen er fullført.
FØR DU STARTER

Ta ut

Sjekk

Undersøk

Gjør deg klar

fra kjøleskapet.
Behold bunnhetten på inntil du er klar til å injisere.

etiketten for å være sikker på at du har det riktige legemidlet og at det ikke har gått ut på dato.

pennen. Ikke bruk den hvis du ser at pennen er skadet, eller legemidlet er blakket, misfarget eller inneholder partikler.

ved å vaske hendene.

VELG INJEKSJONSSTED
 • Lege, apotek eller sykepleier kan hjelpe deg å velge hvilket injeksjonssted som passer best for deg.
 • Du kan injisere legemidlet i magen (buken) eller låret.
 • En annen person kan gi deg injeksjonen i overarmen.
 • Bytt (rotér) injeksjonssted hver uke. Du kan bruke det samme området, men vær sikker på at du velger et annet injeksjonssted i det området.
  Mangler tekstalternativ for bilde
1. FJERN HETTEN2. PLASSÉR OG LÅS OPP3. PRESS OG HOLD
Mangler tekstalternativ for bilde

1. FJERN BUNNHETTEN
Mangler tekstalternativ for bildeVær sikker på at pennen er låst
 • Trekk av og kast den grå bunnhetten.
Ikke sett på bunnhetten igjen – dette kan skade kanylen. Ikke berør kanylen.
Mangler tekstalternativ for bilde

2. PLASSÉR OG LÅS OPP
 • Plassér den gjennomsiktige bunnplaten flatt og fast mot huden din på injeksjonsstedet.
Mangler tekstalternativ for bildeLås opp ved å vri låseringen.
Mangler tekstalternativ for bilde

3. PRESS OG HOLD
 • Press og hold den grønne injeksjonsknappen inne; du vil høre et klikk.
  Mangler tekstalternativ for bildeFortsett å holde den gjennomsiktige bunnplaten flatt og fast mot huden til du hører det andre klikket. Dette skjer når kanylen starter å trekke seg tilbake etter omtrent 5-10 sekunder
 • Fjern pennen fra huden
Mangler tekstalternativ for bilde

VIKTIG INFORMASJON
Oppbevaring og håndtering
Hvordan kaste pennen
Ofte stilte spørsmål
Annen informasjon
Hvor kan man få vite mer
OPPBEVARING OG HÅNDTERING
 • Pennen inneholder deler i glass. Disse skal håndteres forsiktig. Hvis du mister den på en hard overflate, skal du ikke bruke den. Bruk en ny penn til injeksjonen.
 • Oppbevar pennen i kjøleskap.
 • Når kjøleskap ikke er tilgjenglig, kan du oppbevare pennen i romtemperatur (under 30° C) i totalt opptil 14 dager.
 • Ikke frys pennen. IKKE BRUK PENNEN dersom den har vært frosset.
 • Oppbevar Trulicity i orginalpakningen for å beskytte mot lys.
 • Les pakningsvedlegget for fullstendig informasjon om riktig oppbevaring,
HVORDAN KASTE PENNEN

 • Kast pennen i en beholder som kan lukkes og der kanylen ikke kan stikke igjennom, eller slik lege, apotek eller sykepleier har anvist.
 • Den fylte beholderen skal ikke resirkuleres.
 • Spør lege, apotek eller sykepleier hvordan du skal kaste legemidler du ikke lenger bruker.
Mangler tekstalternativ for bilde

OFTE STILTE SPØRSMÅLHvis jeg ser en luftboble i pennen?
Luftbobler er normalt. Det vil ikke skade eller påvirke dosen.
Hvis jeg låser opp pennen og trykker inn den grønne injeksjonsknappen før jeg tar av bunnhetten?
Ikke fjern bunnhetten og ikke bruk pennen. Kast pennen som anvist av lege, apotek eller sykepleier. Injisér dosen din med en annen penn.
Hvis det er en dråpe med væske på kanylen når jeg fjerner bunnhetten?
En dråpe med væske på kanylen er ikke uvanlig og vil ikke påvirke dosen.
Må jeg holde injeksjonsknappen ned til injeksjonen er fullført?
Det er ikke nødvendig, men det kan hjelpe deg å holde pennen stødig og fast mot huden.
Jeg hørte mer enn 2 klikk under injeksjonen, to tydeligere klikk og et svakt klikk. Fikk jeg hele injeksjonen?
Noen pasienter kan høre et svakt klikk rett før det andre tydelige klikket. Dette er del av pennens normale funksjon. Ikke fjern pennen fra huden før du hører det andre tydelige klikket.
Hvis det er en dråpe væske eller blod på huden etter injeksjonen?
Dette er ikke uvanlig og vil ikke påvirke dosen.
Jeg er ikke sikker på om pennen fungerer riktig.
Undersøk om du har fått dosen. Dosen ble gitt riktig hvis den grå delen er synlig (se trinn 3.) Kontakt også det lokale Lillykontor på telefonnummer som anvist i pakningsvedlegget for ytterligere instruksjon. I mellomtiden må du sørge for sikker oppbevaring av pennen..
ANNEN INFORMASJON
 • Hvis du har synsproblemer, skal du IKKE BRUKE pennen din uten hjelp fra en person som er trent i å bruke Trulicity-penn.
HVOR KAN MAN FÅ VITE MER
 • Hvis du har noen spørsmål eller problemer med din Trulicity-penn, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
Mangler tekstalternativ for bilde
Sist oppdatert: Oktober 2019
Bruksanvisning
Trulicity 1,5 mg oppløsning for injeksjon i en ferdigfylt penn
dulaglutid
Mangler tekstalternativ for bilde
OM TRULICITY FERDIGFYLT PENNLes hele bruksanvisningen og pakningsvedlegget nøye før du bruker din ferdigfylte penn. Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier om hvordan du skal injisere Trulicity riktig.
 • Pennen er ferdigfylt, til engangsbruk og er klar til bruk. Hver penn inneholder én ukentlig dose med Trulicity (1,5 mg). Hver penn inneholder kun én dose.
 • Trulicity skal tas én gang i uken. For å hjelpe deg å huske når du skal injisere neste dose kan du notere det i kalenderen din.
 • Når du presser inn den grønne injeksjonsknappen vil pennen automatisk føre kanylen inn under huden din, injisere legemidlet og trekke tilbake kanylen etter at injeksjonen er fullført.
FØR DU STARTER

Ta ut

Sjekk

Undersøk

Gjør deg klar

fra kjøleskapet.
Behold bunnhetten på inntil du er klar til å injisere.

etiketten for å være sikker på at du har det riktige legemidlet og at det ikke har gått ut på dato.

pennen. Ikke bruk den hvis du ser at pennen er skadet, eller legemidlet er blakket, misfarget eller inneholder partikler.

ved å vaske hendene.

VELG INJEKSJONSSTED
 • Lege, apotek eller sykepleier kan hjelpe deg å velge hvilket injeksjonssted som passer best for deg.
 • Du kan injisere legemidlet i magen (buken) eller låret.
 • En annen person kan gi deg injeksjonen i overarmen.
 • Bytt (rotér) injeksjonssted hver uke. Du kan bruke det samme området, men vær sikker på at du velger et annet injeksjonssted i det området.
  Mangler tekstalternativ for bilde
1. FJERN HETTEN2. PLASSÉR OG LÅS OPP3. PRESS OG HOLD
Mangler tekstalternativ for bilde
1. FJERN BUNNHETTEN

Mangler tekstalternativ for bildeVær sikker på at pennen er låst
 • Trekk av og kast den grå bunnhetten.
Ikke sett på bunnhetten igjen – dette kan skade kanylen. Ikke berør kanylen.
Mangler tekstalternativ for bilde

2. PLASSÉR OG LÅS OPP

 • Plassér den gjennomsiktige bunnplaten flatt og fast mot huden din på injeksjonsstedet.
Mangler tekstalternativ for bildeLås opp ved å vri låseringen.
Mangler tekstalternativ for bilde

3. PRESS OG HOLD

 • Press og hold den grønne injeksjonsknappen inne; du vil høre et klikk.
  Mangler tekstalternativ for bildeFortsett å holde den gjennomsiktige bunnplaten flatt og fast mot huden til du hører det andre klikket. Dette skjer når kanylen starter å trekke seg tilbake etter omtrent 5-10 sekunder
 • Fjern pennen fra huden.
Mangler tekstalternativ for bilde

VIKTIG INFORMASJON
Oppbevaring og håndtering
Hvordan kaste pennen
Ofte stilte spørsmål
Annen informasjon
Hvor kan man få vite mer
OPPBEVARING OG HÅNDTERING
 • Pennen inneholder deler i glass. Disse skal håndteres forsiktig. Hvis du mister den på en hard overflate, skal du ikke bruke den. Bruk en ny penn til injeksjonen.
 • Oppbevar pennen i kjøleskap.
 • Når kjøleskap ikke er tilgjenglig, kan du oppbevare pennen i romtemperatur (under 30° C) i totalt opptil 14 dager.
 • Ikke frys pennen. IKKE BRUK PENNEN dersom den har vært frosset.
 • Oppbevar Trulicity i orginalpakningen for å beskytte mot lys.
 • Les pakningsvedlegget for fullstendig informasjon om riktig oppbevaring,
HVORDAN KASTE PENNEN

 • Kast pennen i en beholder som kan lukkes og der kanylen ikke kan stikke igjennom, eller slik lege, apotek eller sykepleier har anvist.
 • Den fylte beholderen skal ikke resirkuleres.
 • Spør lege, apotek eller sykepleier hvordan du skal kaste legemidler du ikke lenger bruker.
Mangler tekstalternativ for bilde

OFTE STILTE SPØRSMÅLHvis jeg ser en luftboble i pennen?
Luftbobler er normalt. Det vil ikke skade eller påvirke dosen.
Hvis jeg låser opp pennen og trykker inn den grønne injeksjonsknappen før jeg tar av bunnhetten?
Ikke fjern bunnhetten og ikke bruk pennen. Kast pennen som anvist av lege, apotek eller sykepleier. Injisér dosen din med en annen penn.
Hvis det er en dråpe med væske på kanylen når jeg fjerner bunnhetten?
En dråpe med væske på kanylen er ikke uvanlig og vil ikke påvirke dosen.
Må jeg holde injeksjonsknappen ned til injeksjonen er fullført?
Det er ikke nødvendig, men det kan hjelpe deg å holde pennen stødig og fast mot huden.
Jeg hørte mer enn 2 klikk under injeksjonen, to tydeligere klikk og et svakt klikk. Fikk jeg hele injeksjonen?
Noen pasienter kan høre et svakt klikk rett før det andre tydelige klikket. Dette er del av pennens normale funksjon. Ikke fjern pennen fra huden før du hører det andre tydelige klikket.
Hvis det er en dråpe væske eller blod på huden etter injeksjonen?
Dette er ikke uvanlig og vil ikke påvirke dosen.
Jeg er ikke sikker på om pennen fungerer riktig.
Undersøk om du har fått dosen. Dosen ble gitt riktig hvis den grå delen er synlig (se trinn 3.) Kontakt også det lokale Lillykontor på telefonnummer som anvist i pakningsvedlegget for ytterligere instruksjon. I mellomtiden må du sørge for sikker oppbevaring av pennen.
ANNEN INFORMASJON
 • Hvis du har synsproblemer, skal du IKKE BRUKE pennen din uten hjelp fra en person som er trent i å bruke Trulicity-penn.
HVOR KAN MAN FÅ VITE MER
 • Hvis du har noen spørsmål eller problemer med din Trulicity-penn, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
Mangler tekstalternativ for bilde
Sist oppdatert: Oktober 2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

abdomen (bukhule): Abdomen er det anatomiske begrepet for buken eller bukhulen.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

dialyse: Rensing av blod for avfallsstoffer og overflødig væske. Rensingen gjøres ved hjelp av en spesiell maskin, vanligvis på sykehus. Det fins to typer dialyse, hemodialyse; rensing av blod og peritoneal dialyse; rensing av blodet via bukhulen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

flatulens (promping): Rikelig avgang av tarmgass via endetarmsåpningen.

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

gallestein (kolelitiasis, cholelitiasis): Små steiner som dannes i galleblæren og blant annet består av kolesterol og kalk. Svært mange mennesker har gallestein uten å oppleve problemer. Noen ganger faller de imidlertid ned i gallegangene og gir tilstopping. Da kan sterke smerter oppstå under høyre ribbensbue, og man kan bli kvalm. I alvorlige tilfeller kan gulsott eller galleblærebetennelse oppstå.

gastroøsofageal reflukssykdom (gerd, gørs): (GERD: GastroEsophageal Reflux Disease. GØRS: Gastroøsofageal reflukssykdom.): Oppgulp av magesyre og mageinnhold fra magen til spiserøret. Oppstøtene kommer flere ganger i uken og kan påvirke livskvaliteten til pasienten betydelig. Andre symptomer på sykdommen kan inkludere magesmerter, tørrhoste og følelse av en klump i brystet. Kvalme og natthoste som ligner astma kan også forekomme. Det er flere årsaker til sykdommen. Den vanligste er at den nederste lukkemuskelen i spiserøret avslappes i for lang tid, slik at mageinnholdet kan komme tilbake til spiserøret. Det kan også skyldes nedsatt spyttproduksjon og at den nedre lukkemuskelen ikke lukkes helt. For de fleste er gastroøsofageal reflukssykdom en kronisk tilstand.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

hyperglykemi (høyt blodsukker): Når blodsukkeret er unormalt høyt. Oftest er årsaken diabetes, siden det dannes for lite av hormonet insulin. Mangel på insulin fører til cellene ikke kan ta opp glukose fra blodet.

hypoglykemi (lavt blodsukker, føling, insulinføling): Lavt blodsukker. Kan for eksempel skje når en diabetiker har injisert for mye insulin.

ketoacidose: Ketoacidose betyr at blodets surhetsgrad øker (pH i blodet synker), som følge av at antall ketonlegemer (stoffer/metabolitter som dannes ved fettforbrenningen) øker kraftig på kort tid. En sterk forsuring av blodet kan være livstruende.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

subkutan (s.c., subkutant): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis subkutant.

Trulicity ferdigfylt penn