Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Trisekvens filmdrasjerte tabletter

Østradiol/noretisteronacetat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
– Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
– Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
– Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
– Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Trisekvens er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Trisekvens
 3. Hvordan du bruker Trisekvens
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Trisekvens
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Trisekvens er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Trisekvens er en sekvensiell, kombinasjons hormonsubstitusjonsbehandling (HRT) som tas hver dag uten avbrudd. Trisekvens brukes til postmenopausale kvinner minst 6 måneder etter deres siste naturlige menstruasjon.
Trisekvens inneholder 2 hormoner: Et østrogen (østradiol) og et progestogen (noretisteronacetat).
Østradiolet i Trisekvens er identisk med det østradiolet som produseres i eggstokkene til kvinner, og er klassifisert som et naturlig østrogen. Noretisteronacetat er et syntetisk progestogen som virker på lignende måte som progesteron, et annet viktig kvinnelig kjønnshormon.
Trisekvens brukes til:
Lindring av symptomer som oppstår etter menopause (overgangsalder)
I løpet av menopausen avtar mengden med østrogen som produseres i kvinnens kropp. Dette kan føre til symptomer slik som varmt ansikt, nakke og bryst (hetetokter). Trisekvens lindrer disse symptomene etter menopausen. Du vil kun få foreskrevet Trisekvens dersom dine symptomer virkelig hindrer ditt daglige liv.
Forebygging av osteoporose
Etter menopausen kan noen kvinner utvikle benskjørhet (osteoporose). Du bør diskutere alle mulige behandlingsalternativer med legen din.
Dersom du har høy risiko for å få benbrudd på grunn av osteoporose og andre legemidler ikke er egnet for deg, kan du bruke Trisekvens til å forebygge osteoporose etter menopause.
Erfaring med behandling av kvinner eldre enn 65 år er begrenset.
 
2. Hva du må vite før du bruker TrisekvensSykehistorie og regelmessige undersøkelser
Bruken av HRT medfører risikoer som må vurderes når du bestemmer deg for om du skal begynne med behandling eller fortsette med behandling.
Erfaring med behandling av kvinner med for tidlig menopause (på grunn av eggstokksvikt eller kirurgi) er begrenset. Dersom du har for tidlig menopause kan risikoene ved bruk av HRT være forskjellige. Snakk med legen din.
Før du begynner (eller begynner på nytt) med HRT, vil legen spørre om sykehistorien din og til din nærmeste familie. Legen kan bestemme seg for å utføre en undersøkelse. Hvis nødvendig kan dette inkludere undersøkelse av brystene og/eller gynekologisk undersøkelse.
Når du har startet med Trisekvens, bør du oppsøke legen din for regelmessige undersøkelser (minst en gang i året). Ved disse undersøkelsene diskuter med legen nytte og risiko ved å fortsette behandlingen med Trisekvens.
Du bør gå til regelmessig mammografi (undersøkelse av brystene) som anbefalt av legen.
Bruk ikke Trisekvens
Hvis noen av følgende tilstander gjelder deg. Dersom du er usikker når det gjelder et av punktene under, snakk med legen din før du bruker Trisekvens.
Bruk ikke Trisekvens:
 • hvis du har, har hatt eller dersom det er mistanke om brystkreft
 • hvis du har, har hatt eller hvis det er mistanke om kreft i livmorslimhinnen (endometriekreft) eller en annen østrogenavhengig krefttype
 • hvis du har en uforklarlig blødning fra skjeden
 • hvis du har økt tykkelse av livmorslimhinnen (endometriehyperplasi) som ikke er under behandling
 • hvis du har eller noen gang har hatt en blodpropp i en vene (venøs tromboembolisme), som f.eks. i bena (dyp venetrombose) eller lungene (lungeembolisme)
 • hvis du har en blodlevringssykdom (slik som protein C-mangel, protein S-mangel eller antitrombinmangel)
 • hvis du har eller tidligere har hatt en sykdom som er forårsaket av blodpropper i arteriene, slik som hjerteinfarkt, hjerneslag eller hjertekrampe
 • hvis du har eller noen gang har hatt en leversykdom og dine leverfunksjonstester ikke har gått tilbake til normalt nivå
 • hvis du har en sjelden blodsykdom kalt “porfyri”, som føres videre innen familier (arvelig)
 • dersom du er allergisk overfor østradiol og noretisteronacetat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Dersom en av tilstandene over oppstår for første gang mens du bruker Trisekvens, avbryt behandlingen straks og oppsøk lege umiddelbart.
Advarsler og forsiktighetsregler
Fortell legen din om du noen gang har hatt et av følgende problemer før du begynner behandlingen, da disse kan komme tilbake eller forverres under behandling med Trisekvens. Hvis dette er tilfelle bør du oppsøke lege oftere for kontroll:
 • Fibroider i livmoren
 • Vekst av livmorslimhinnevev utenfor livmoren (endometriose) eller har tidligere hatt økt vekst av livmorslimhinnen (endometriehyperplasi)
 • Økt risiko for å utvikle blodpropp, (se ”Blodpropp i en vene (venøs tromboembolisme)”)
 • Økt risiko for å få østrogensensitiv kreft (som f.eks. hvis du har en mor, søster eller bestemor som har hatt brystkreft)
 • Høyt blodtrykk
 • En leversykdom slik som en godartet svulst i leveren
 • Diabetes
 • Gallesten
 • Migrene eller sterk hodepine
 • En sykdom i immunsystemet som påvirker mange organer i kroppen (systemisk lupus erythematosus, SLE)
 • Epilepsi
 • Astma
 • En sykdom som påvirker trommehinnen og hørsel (otosklerose)
 • Svært høyt nivå av fett i blodet (triglyserider)
 • Væskeopphopning som skyldes hjerte- eller nyreproblemer
 • Laktoseintoleranse.
Avbryt behandlingen med Trisekvens og oppsøk en lege umiddelbart
hvis du merker noen av de følgende tilstander når du bruker HRT:
 • Noen av tilstandene nevnt i avsnittet “Bruk ikke Trisekvens”
 • Gulfarging av hud eller det hvite i øynene (gulsott). Dette kan være tegn på en leversykdom
 • En markant stigning av blodtrykket (symptomer kan være hodepine, tretthet, svimmelhet)
 • Migrenelignende hodepine for første gang
 • Hvis du blir gravid
 • Hvis du merker tegn til blodpropp som f.eks.:
  • smertefull hevelse og rødhet i bena
  • plutselig brystsmerte
  • pustevanskeligheter.
For ytterligere informasjon, se ”Blodpropp i en vene (venøs tromboembolisme)”.
Merk: Trisekvens er ikke et prevensjonsmiddel. Dersom det er mindre enn 12 måneder siden siste menstruasjon eller du er under 50 år, kan det være at du fremdeles har behov for prevensjon for å hindre graviditet. Rådfør deg med legen.
HRT og kreftØkt tykkelse av livmorslimhinnen (endometriehyperplasi) og kreft i livmorslimhinnen (endometriekreft)
Bruk av HRT med østrogen alene vil øke risikoen for økt tykkelse av livmorslimhinnen (endometriehyperplasi) og kreft i livmorslimhinnen (endometriekreft).
Progestogenet i Trisekvens, beskytter deg mot denne økte risikoen.
Sammenligne
Hos kvinner i alderen mellom 50 og 65 år som fremdeles har livmor og som ikke tar HRT, vil i gjennomsnitt 5 av 1000 få diagnosen endometriekreft.
For kvinner i alderen 50 til 65 år som fremdeles har livmor og som tar østrogen-alene HRT, vil mellom 10 og 60 av 1000 bli diagnostisert med endometriekreft (dvs. mellom 5 og 55 ekstra tilfeller) avhengig av dosen og hvor lenge de har tatt det.
Uventet blødning
Du vil få en månedlig blødning (såkalt bortfallsblødning) når du bruker Trisekvens. Hvis du i tillegg til din månedlige blødning har uventet blødning eller dråper av blod (sporblødning) som:
 • fortsetter i mer enn de første 6 månedene
 • begynner etter at du har brukt Trisekvens i mer enn 6 måneder
 • forsetter etter at du har sluttet med å bruke Trisekvens
oppsøk legen din umiddelbart.
Brystkreft
Data fra studier tyder på at HRT med østrogen-progestogen og muligens også HRT med østrogen alene øker risikoen for brystkreft. Den økte risikoen avhenger av hvor lenge du tar HRT. Den ekstra risikoen blir tydelig innenfor noen få år. Den går imidlertid tilbake til normalen innen få år (maksimalt 5 år) etter avsluttet behandling.
Sammenligne
Hos kvinner i alderen mellom 50 og 79 år som ikke bruker HRT, vil i gjennomsnitt 9 til 17 av 1000 få diagnosen brystkreft i løpet av en 5-års periode.
For kvinner i alderen 50 til 79 år som bruker HRT med østrogen-progestogen i mer enn 5 år vil antallet tilfeller være 13 til 23 av 1000 brukere (dvs. 4-6 ekstra tilfeller).
Undersøk brystene dine regelmessig. Kontakt lege hvis du merker noen forandringer slik som:
 • små fordypninger i huden
 • forandringer på brystvorten
 • enhver kul som du kan se eller kjenne.
Du rådes i tillegg til å delta i mammografiprogrammet, når du tilbys dette. Det er viktig at du ved mammografiundersøkelsen sier fra om at du bruker HRT til den sykepleier/helsepersonell som tar røntgenbildet, dette fordi HRT kan øke brystvevstettheten noe som kan påvirke resultatet av mammogramfiundersøkelsen. Ved økt brysvevstetthet kan det hende at ikke alle kuler vil bli oppdaget ved mammografi.
Eggstokkreft
Eggstokkreft er sjeldent – langt mer sjeldent enn brystkreft. Bruk av østrogen alene eller østrogen-progestogen i kombinasjon er forbundet med en noe økt risiko for eggstokkreft.
Risikoen for eggstokkreft varierer med alder. For eksempel, av 2000 kvinner i alderen 50-54 som ikke bruker hormonsubstitusjonsbehandling, vil omtrent 2 bli diagnostisert med eggstokkreft i løpet av en 5 års periode. For kvinner som har brukt hormonsubstitusjonsbehandling i 5 år vil det være omtrent 3 tilfeller per 2000 brukere (dvs. omtrent ett ekstra tilfelle).
Virkning av HRT på hjerte og kretsløpBlodpropp i en vene (venøs tromboembolisme)
Risikoen for blodpropp i venene er ca 1,3 til 3 ganger høyere hos kvinner som bruker HRT sammenlignet med kvinner som ikke bruker HRT, spesielt i løpet av det første året en tar det.
Blodpropp kan være alvorlig, og dersom den vandrer til lungene, kan det forårsake brystsmerte, andpustenhet, besvimelse eller til og med død.
Du er mer tilbøyelig til å få blodpropp i venene dine når du blir eldre, og dersom noen av følgende tilstander gjelder deg. Informer legen hvis noen av disse tilstandene gjelder deg:
 • Du er ikke i stand til å gå over en lengre periode på grunn av en stor operasjon, skade eller sykdom (se også under avsnitt 3, “Dersom du må ha en operasjon”)
 • Du er alvorlig overvektig (BMI >30 kg/m2)
 • Du har et blodlevringsproblem som trenger langvarig behandling med medisin brukt til å forebygge blodpropp
 • Dersom noen av dine nære slektninger noengang har hatt blodpropp i benet, lungen eller et annet organ
 • Du har systemisk lupus erythematosus (SLE)
 • Du har kreft.
Vedrørende tegn på blodpropp, se “Avbryt behandlingen med Trisekvens og oppsøk en lege umiddelbart”.
Sammenligne
Hos kvinner i 50-årene som ikke tar HRT er det forventet at i gjennomsnitt 4–7 av 1000 får blodpropp i en vene i løpet av en 5-årsperiode.
Hos kvinner i 50-årene som har tatt østrogen-progestogen HRT i mer enn 5 år, vil det være 9 til 12 tilfeller av 1000 brukere (dvs. 5 ekstra tilfeller).
Hjertesykdom (hjerteinfarkt)
Det er ingen bevis for at HRT vil forhindre et hjerteinfarkt.
Kvinner over 60 år som tar østrogen-progestogen HRT har en liten grad av økt sannsynlighet for å utvikle hjertesykdom sammenlignet med de som ikke tar noen form for HRT.
Hjerneslag
Risikoen for å få hjerneslag er ca 1,5 ganger høyere hos kvinner som bruker HRT enn hos de som ikke bruker HRT. Antall ekstra tilfeller av hjerneslag på grunn av bruk av HRT vil øke med alder.
Sammenligne
Hos kvinner i 50-årene som ikke tar HRT er det i gjennomsnitt forventet at 8 av 1000 vil få et hjerneslag i løpet av en 5-årsperiode.
Hos kvinner i 50-årene som tar HRT i mer enn 5 år, vil antall tilfeller være 11 av 1000 brukere (dvs. 3 ekstra tilfeller).
Andre tilstander
HRT forhindrer ikke hukommelsestap. Det er noe bevis for en økt risiko for hukommelsestap hos kvinner som starter å bruke HRT etter 65-års alderen. Rådfør deg med legen din.
Andre legemidler og Trisekvens
Noen legemidler kan påvirke effekten av Trisekvens. Dette kan føre til uregelmessig blødning. Dette gjelder for følgende legemidler:
 • Legemidler mot epilepsi (slik som fenobarbital, fenytoin og karbamazepin).
 • Legemidler mot tuberkulose (slik som rifampicin og rifabutin).
 • Legemidler mot HIV-infeksjoner (slik som nevirapin, efavirenz, ritonavir og nelfinavir).
 • Legemidler mot hepatitt C-infeksjon (slik som telaprevir).
 • Naturlegemidler som inneholder Johannesurt (Hypericum perforatum).
Andre legemidler som kan øke virkningen av Trisekvens:
 • Legemidler som inneholder ketoconazol (et soppmiddel).
Trisekvens kan påvirke effekten av ciklosporin dersom det brukes samtidig.
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler, naturlegemidler eller andre naturprodukter.
Laboratorieprøver
Dersom du trenger å ta en blodprøve, fortell legen eller laboratoriepersonalet at du bruker Trisekvens, dette fordi legemidlet kan påvirke resultatet på enkelte prøver.
Inntak av Trisekvens sammen med mat og drikke
Tablettene kan tas sammen med eller uten mat og drikke.
Graviditet og amming
Graviditet: Trisekvens er kun til bruk hos postmenopausale kvinner. Dersom du blir gravid, avbryt behandlingen med Trisekvens og oppsøk lege.
Amming: Trisekvens skal ikke brukes hvis du ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Trisekvens har ingen kjent virkning på evnen til å kjøre eller bruke maskiner.
Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Trisekvens
Trisekvens inneholder laktosemonohydrat. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Trisekvens
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Hvis du ikke skifter fra en annen hormonsubstitusjonsbehandling, kan du starte behandlingen med Trisekvens på en hvilken som helst passende dag. Hvis du skifter fra en annen hormonsubstitusjonsbehandling, spør legen om når du bør starte behandlingen med Trisekvens.
Ta en tablett daglig til omtrent samme tid hver dag:
Hver pakning inneholder 28 tabletter.
Dag 1 - 12 Ta en blå tablett hver dag i 12 dager
Dag 13 – 22 Ta en hvit tablett hver dag i 10 dager
Dag 23 – 28 Ta en rød tablett hver dag i 6 dager.
Ta tabletten med et glass vann.
Når du er ferdig med pakningen, begynn på en ny pakning uten avbrudd i behandlingen. En menstruasjonslignende blødning vil vanligvis komme i slutten av pakningen.
For ytterligere informasjon om bruken av kalenderpakningen se “BRUKSANVISNING” i slutten av pakningsvedlegget.
Legen din har som mål å foreskrive laveste dose til behandling av dine symptomer i så kort tidsrom som nødvendig. Snakk med legen dersom du tror dosen er for høy eller for lav.
Snakk med legen din hvis du ikke merker lindring av symptomene etter 3 måneders behandling. Du bør bare fortsette behandlingen så lenge nytten oppveier risikoen.
Dersom du tar for mye av Trisekvens
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek. En overdose av Trisekvens kan få deg til å føle deg syk eller kaste opp.
Dersom du har glemt å ta Trisekvens
Dersom du glemmer å ta tabletten din til vanlig tid, ta den innen de neste 12 timene. Hvis det har gått mer enn 12 timer begynn igjen som vanlig neste dag. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt tablett.
Forglemmelse av en dose kan øke sannsynligheten for å få gjennombruddsblødning og sporblødning.
Dersom du avbryter behandling med Trisekvens
Hvis du ønsker å slutte å ta Trisekvens må du først diskutere dette med legen din. Legen vil forklare deg hva som er virkningen av å avbryte behandlingen og diskutere alternative behandlinger med deg. Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
Dersom du må ha en operasjon
Dersom du skal ha en operasjon, informer kirurgen om at du bruker Trisekvens. Du må kanskje slutte å bruke Trisekvens cirka 4 til 6 uker før inngrepet for å redusere risikoen for blodpropp (se avsnitt 2, “Blodpropp i en vene (venøs tromboembolisme)”). Spør legen når du kan begynne å bruke Trisekvens igjen.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Følgende sykdommer er rapportert oftere hos kvinner som bruker HRT sammenlignet med kvinner som ikke bruker HRT:
 • Brystkreft
 • Uvanlig vekst eller kreft i livmorslimhinnen (endometriehyperplasi eller kreft)
 • Eggstokkreft
 • Blodpropp i venene i ben eller lunger (venøs tromboembolisme eller lungeemboli)
 • Hjertesykdom
 • Slag
 • Trolig hukommelsestap dersom HRT startes opp etter 65-års alder.
For mer informasjon om disse bivirkninger, se avsnitt 2, “Hva du må vite før du bruker Trisekvens”.
Hypersensitivitet/allergi (mindre vanlige bivirkninger- forekommer hos 1 til 10 av 1000 brukere)
Selv om det er en mindre vanlig bivirkning kan hypersensitivitet/allergi forekomme. Tegn på hypersensitivitet/allergi kan inkludere en eller flere av følgende symptomer: elveblest, kløe, hevelse, pustevanskeligheter, lavt blodtrykk (blekhet og kald hud, rask puls), svimmelhet, svetting, hvilket kan være tegn på anafylaktisk reaksjon/sjokk. Dersom et av de nevnte symptomene forekommer, stopp å ta Trisekvens og søk medisinsk hjelp umiddelbart.
Svært vanlige bivirkninger
 • Brystsmerte eller brystømhet
 • Uregelmessige blødninger eller økt menstruasjonsblødning.
Vanlige bivirkninger
 • Hodepine
 • Vektøkning på grunn av væskeansamling
 • Vaginal inflammasjon
 • Soppinfeksjon i skjeden
 • Migrene, ny eller forverret migrene
 • Depresjon, ny eller forverring av eksisterende depresjon
 • Kvalme
 • Magesmerter, oppblåsthet og ubehag
 • Brystødem eller brystforstørrelse
 • Ryggsmerter
 • Leggkramper
 • Fibroider i livmor (godartet svulst i livmorslimhinnen) eller forverret eller tilbakevendende fibroider i livmoren
 • Hevelse i armer eller ben (perifere ødemer)
 • Vektøkning.
Mindre vanlige bivirkninger
 • Flatulens eller oppblåsthet
 • Kviser (akne)
 • Hårtap (alopeci)
 • Uvanlig (maskulin) hårvekst
 • Kløe eller elveblest (urticaria)
 • Betennelse i en vene (overfladisk tromboflebitt)
 • Manglende effekt, legemidlet virker ikke
 • Allergisk reaksjon
 • Endometriehyperplasi (økt vekst av livmorslimhinnen)
 • Smertefulle menstruasjoner
 • Nervøsistet.
Sjeldne bivirkninger
 • Lungeemboli (blodpropp) (se også ’Blodpropp i en vene’ i avsnitt 2, ”Hva du må vite før du bruker Trisekvens”)
 • Dyp betennelse i en vene forbundet med trombose (blodpropp).
Svært sjeldne bivirkninger
 • Kreft i livmorslimhinnen (endometriekreft)
 • Økt blodtrykk eller forverret høyt blodtrykk
 • Galleblæresykdom, gallesten, forverring av eller tilbakevendende gallesten
 • Økt utskillelse av talg, hudutslett
 • Akutte eller tilbakevendende anfall av ødem (angioneurotisk ødem)
 • Søvnløshet, svimmelhet, angst
 • Forandring av seksuallyst
 • Synsforstyrrelser
 • Vekttap
 • Oppkast
 • Fordøyelsesbesvær (halsbrann)
 • Vaginal og genital kløe
 • Hjerteinfarkt og slag.
Frekvensene for mulige bivirkninger angitt ovenfor er definert på følgende måte:
Svært vanlige (forekommer hos flere enn 1 av 10 brukere)
Vanlige (forekommer hos 1 til 10 av 100 brukere)
Mindre vanlige (forekommer hos 1 til 10 av 1000 brukere)
Sjeldne (forekommer hos 1 til 10 av 10 000 brukere)
Svært sjeldne (forekommer hos færre enn 1 av 10 000 brukere)
Ikke kjent (frekvens kan ikke beregnes utifra tilgjengelige data).
Andre bivirkninger med kombinasjons HRT
Følgende bivirkninger har blitt rapportert med andre HRT preparater:
 • Forskjellige hudsykdommer:
  • misfarging av huden, spesielt i ansiktet eller halsen kjent som “graviditetsflekker” (kloasma)
  • smertefulle rødaktige knuter i huden (erythema nodosum)
  • hudutslett med ringformet (som en "skyteskive") rødhet eller sår (erythema multiforme).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Trisekvens
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten og pakningen etter Utl. dato. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 25°C. Skal ikke oppbevares i kjøleskap.
Oppbevar beholderen i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Trisekvens
– Virkestoffer er østradiolhemihydrat og noretisteronacetat.
Den blå filmdrasjerte tabletten inneholder: Østradiol 2 mg (som østradiolhemihydrat).
Den hvite filmdrasjerte tabletten inneholder: Østradiol 2 mg (som østradiolhemihydrat) og noretisteronacetat 1 mg.
Den røde filmdrasjerte tabletten inneholder: Østradiol 1 mg (som østradiolhemihydrat).
– Andre innholdstoffer er: laktosemonohydrat, maisstivelse, hydroksypropylcellulose, talkum og magnesiumstearat.
Filmdrasjering (blå tabletter) inneholder: hypromellose, talkum, titandioksid (E 171), indigotin (E 132) og makrogol 400.
Filmdrasjering (hvite tabletter) inneholder: hypromellose, talkum og glyseroltriacetat.
Filmdrasjering (røde tabletter) inneholder: hypromellose, talkum, titandioksid (E 171), rød jernoksid (E 172) og propylenglykol.
Hvordan Trisekvens ser ut og innholdet i pakningen
De filmdrasjerte tablettene er runde med en diameter på 6 mm. De blå tablettene er merket NOVO 280. De hvite tablettene er merket NOVO 281. De røde tablettene er merket NOVO 282.
Hver kalenderpakning à 28 filmdrasjerte tabletter inneholder 12 blå tabletter, 10 hvite tabletter og 6 røde tabletter.
Pakningsstørrelser:
3x28 filmdrasjerte tabletter
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Novo Nordisk A/S,
Novo Allé
DK-2880 Bagsværd
Danmark
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 21.04.2016
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Statens legemiddelverk.
 
BRUKSANVISNINGHvordan bruke kalenderpakningen1. Still inn ukedag
Drei den innerste skiven slik at riktig ukedag kommer rett ut for plastikkfliken.
Mangler tekstalternativ for bilde
2. Hvordan ta den første tabletten
Brekk av plastikkfliken og vipp ut den første tabletten.
Mangler tekstalternativ for bilde
3. Drei den ytre skiven hver dag
Neste dag dreies den gjennomsiktige ytre skiven med klokken en plass som vist med pilen. Vipp den neste tabletten ut. Husk å ta kun 1 tablett en gang daglig.
Den gjennomsiktige ytre skiven kan bare dreies videre etter at tabletten i åpningen er tatt ut.
Mangler tekstalternativ for bilde

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antitrombinmangel: Antitrombin er en viktig hemmer av blodlevringen, og mangel på antitrombin gir økt risiko for plodpropp.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

benbrudd (benfraktur, brudd, fraktur, beinbrudd, beinfraktur): Skjelettbrudd i ben eller brusk. Skyldes vanligvis at benet utsettes for en høyere belastning enn det tåler. De vanligste symptomene er smerte og hevelse.

benskjørhet (osteoporose, beinskjørhet): Osteoporose er benskjørhet som skyldes reduksjon i benmasse. Skjelettet blir porøst og skjørt, og risiko for benbrudd øker. Det fins 2 hovedtyper: Benskjørhet etter overgangsalderen hos kvinner samt aldersrelatert benskjørhet.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

bmi (body mass index, kmi): (BMI: Body Mass Index, KMI: Kroppsmasseindeks) Måling som brukes for å vurdere en persons vekt i forhold til lengden. Beregnes ved å dele vekten i kilo med kvadratet av høyden i meter. En verdi mellom 18,5 og 25 regnes som normalt. Verdier mellom 25 og 30 klassifiseres som overvekt, og verdier over 30 klassifiseres som fedme.

brystkreft (brystcancer, brystsvulst, brysttumor, cancer mammae): Ondartet svulst i brystet hos kvinner. Står for ca. 30% av all kreftsykdom som rammer kvinner. Sykdommen kan behandles på mange måter, blant annet med kirurgi, stråling og kjemoterapi.

dyp venetrombose (dvt): En trombose i en eller flere dype vener vanligst i beina, men kan også forekomme i vener i armene, bekkenet eller skulderområdet. Tromben kan skade blodåren der den oppstår, eller vandre til andre organer som f.eks hjertet eller lungen.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

endometriose: Tilstand der livmorslimhinnen begynner å vokse utenfor livmoren. Blant annet kan den begynne å vokse på eggstokkene eller egglederne. Dette gir ofte opphav til sterke smerter ved menstruasjon.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

flatulens (promping): Rikelig avgang av tarmgass via endetarmsåpningen.

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

hepatitt c (hepatitt c-virusinfeksjon, hcv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt C-virus (HCV). HCV smitter hovedsakelig gjennom blod.

hjerneslag (slag, slaganfall): Plutselig tap av nervefunksjoner pga. oksygenmangel eller blødning i hjernen. Forårsakes ofte av en blodpropp i blodårene i hjernen.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungeemboli (pulmonal emboli): En embolus som tilstopper blodårer i lungekretsløpet.

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

menopause (klimakterie, overgangsalder): Menopause inntrer når eggstokkene produserer så lite østrogen og progestogen at menstruasjonen stopper opp. Dette skjer normalt i 44-50-årsalderen.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

trombose (trombedannelse, blodproppdannelse): Dannelsen eller tilstedeværelsen av en blodpropp i blodsirkulasjonen. Koagulasjonen av blodet er nødvendig for å hindre blødninger ved brist i blodårer, men tilstanden er livstruende dersom den oppstår utenom. Blodstrømmen til organer stopper opp i det blodårene tilstoppes.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.