Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Trimbow 87 mikrogram / 5 mikrogram / 9 mikrogram inhalasjonsaerosol, oppløsning

beklometasondipropionat/formoterolfumaratdihydrat/glykopyrronium

(beclometasoni dipropionas/formoteroli fumaras dihydricus/glycopyrronium)

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Trimbow er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Trimbow
 3. Hvordan du bruker Trimbow
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Trimbow
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Trimbow er og hva det brukes mot
Trimbow er et legemiddel som hjelper deg å puste, og som inneholder tre virkestoffer:
 • beklometasondipropionat,
 • formoterolfumaratdihydrat og
 • glykopyrronium.
Beklometasondipropionat tilhører en gruppe legemidler som heter kortikosteroider, som virker ved å redusere hevelse og irritasjon i lungene dine.
Formoterol og glykopyrronium er legemidler som heter langtidsvirkende bronkodilatatorer. De virker på ulike måter for å avslappe musklene i luftveiene dine slik at luftveiene åpnes mer og du kan puste lettere.
Regelmessig behandling med disse tre virkestoffene bidrar til å lindre og forebygge symptomer som kortpustethet, hvesing og hoste hos voksne pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols). Trimbow kan redusere forverring (oppblussing) av kols‑symptomer. Kols er en alvorlig, langvarig sykdom der luftveiene blir blokkert og luftsekkene i lungene blir skadet. Dette fører til pustevansker.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Trimbow
Bruk ikke Trimbow:
Dersom du er allergisk overfor beklometasondipropionat, formoterolfumaratdihydrat og glykopyrronium eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler:
Trimbow brukes som en vedlikeholdsbehandling for kolssykdommen. Ikke bruk dette legemidlet til å behandle plutselige anfall av kortpustethet eller hvesing.
Dersom pustevanskene blir verre:
Dersom kortpustetheten eller hvesingen din (pusting med en hveselyd) blir verre rett etter at du har inhalert legemidlet, må du slutte å bruke Trimbow-inhalatoren og bruke en hurtigvirkende anfallsinhalator med en gang. Du må kontakte legen din umiddelbart. Legen din kommer til å vurdere symptomene dine og sette i gang en annen behandling om nødvendig.
Du kan også se avsnitt 4, ”Mulige bivirkninger”.
Dersom kolsen din blir verre:
Dersom symptomene dine blir verre eller vanskelige å kontrollere (f.eks. dersom du bruker en egen anfallsinhalator oftere) eller anfallsinhalatoren din ikke forbedrer symptomene dine, må du kontakte lege umiddelbart. Det kan hende at kolssykdommen din blir verre og at legen din er nødt til å foreskrive en annen behandling.
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Trimbow:
 • dersom du har noen hjerteproblemer, for eksempel smerter i hjertet, smerter i brystet (angina), nylig har hatt hjerteinfarkt (myokardinfarkt), hjertesvikt, innsnevring avarteriene rundt hjertet ditt (iskemisk hjertesykdom), sykdom i hjerteklaffene dine eller andre avvik på hjertefunksjonen, eller om du har en tilstand kjent som hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati (også kjent som HOCM, en tilstand der hjertemuskelen er unormal).
 • dersom du har forstyrrelser i hjerterytmen, for eksempel uregelmessig hjerterytme, en rask puls eller hjertebank eller dersom du har blitt fortalt at hjerterytmen (EKG) din er unormal.
 • dersom du har innsnevring i arteriene (også kjent som arteriosklerose), hvis du har høyt blodtrykk eller hvis du har en unormal utposing i blodkarveggen (aneurisme).
 • dersom du har en overaktiv skjoldbrukskjertel.
 • dersom du har lave nivåer av kalium i blodet (hypokalemi). Kombinasjonen av Trimbow med noen andre kols‑medisiner, eller med vanndrivende midler (diuretika) for behandling av hjertesykdom eller høyt blodtrykk, kan forårsake et raskt fall i kaliumnivået ditt. Det kan derfor hende at legen din ønsker å måle kaliumnivåene i blodet ditt fra tid til annen.
 • dersom du har noen sykdommer i leveren eller nyrene dine.
 • dersom du har diabetes. Høye doser av formoterol kan øke blodsukkeret ditt, og det kan derfor hende at du må ta ekstra blodprøver for å kontrollere blodsukkeret ditt når du begynner å bruke dette legemidlet og fra tid til annen under behandlingen.
 • dersom du har en svulst i binyrene (kjent som feokromocytom).
 • dersom det er planlagt at du skal få anestesi. Avhengig av typen anestesi kan det være nødvendig å slutte å bruke Trimbow i minst 12 timer før anestesien.
 • dersom du blir eller noen gang har blitt behandlet for tuberkulose (TB), eller dersom du har en brystinfeksjon.
 • dersom du har et øyesykdom som kalles vinkelblokkglaukom.
 • dersom du har problemer med å urinere.
 • dersom du har en infeksjon i munnen eller halsen.
Dersom noe av det ovennevnte gjelder deg, må du alltid snakke med legen din før du bruker Trimbow.
Dersom du har eller har hatt noen medisinske problemer eller noen allergier, eller dersom du ikke er sikker på om du kan bruke Trimbow, må du rådføre deg med lege eller apotek før du bruker inhalatoren.
Hvis du allerede bruker Trimbow
Dersom du bruker Trimbow eller høye doser med andre inhalerte kortikosteroider over lange perioder og du havner i en stressituasjon (f.eks. må på sykehuset etter en ulykke, får en alvorlig skade eller før en operasjon), kan det hende at du trenger mer av dette legemidlet. I en slik situasjon kan det hende legen din øker dosen med kortikosteroider for å håndtere stresset, og kan foreskrive dem som tabletter eller injeksjoner.
Kontakt legen din hvis du opplever tåkesyn eller andre synsforstyrrelser.
Barn og ungdom
Ikke gi dette legemidlet til barn eller ungdom under 18.
Andre legemidler og Trimbow
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette inkluderer legemidler som ligner Trimbow, som brukes for lungesykdommen din.
Enkelte legemidler kan øke effekten av Trimbow og legen din kan vurdere at det er nødvendig med tett oppfølging hvis du tar denne type legemidler (inkludert enkelte legemidler mot HIV: ritonavir, kobicistat)
Ikke bruk dette legemidlet sammen med et betablokker‑legemiddel (brukes til å behandle visse hjerteproblemer som angina eller for å redusere blodtrykket) med mindre legen din har valgt en betablokker som ikke påvirker pusten din. Betablokkere (inkludert betablokker‑øyendråper), kan redusere virkningen av formoterol eller gjøre at det ikke virker i det hele tatt. På den annen side kan bruken av andre beta2‑agonister (legemidler som virker på samme måte som formoterol) øke virkningen av formoterol.
Bruk av Trimbow sammen med:
 • legemidler for behandling av
  • unormal hjerterytme (kinidin, disopyramid, prokainamid),
  • allergiske reaksjoner (antihistaminer),
  • symptomer på depresjon eller mental sykdom, for eksempel monoaminoksidasehemmere (for eksempel fenelzin og isokarboksazid), trisykliske antidepressiva (for eksempel amitriptylin og imipramin), fenotiaziner

  kan forårsake noen endringer i elektrokardiogrammet (EKG, hjertediagram). De kan også øke risikoen for forstyrrelser i hjerterytmen (ventrikulære arytmier).
 • legemidler for behandling av Parkinsons sykdom (levodopa), for å behandle en underaktiv skjoldbruskkjertel (levotyroksin), legemidler som inneholder oksytocin (som forårsaker sammentrekning av livmoren) og alkohol kan øke sjansene for bivirkninger av formoterol på hjertet.
 • monoaminoksidasehemmere (MAOI‑er), inkludert legemidler med lignende egenskaper som furazolidon og prokarbazin, som brukes for å behandle mentale sykdommer, kan forårsake en økning i blodtrykk.
 • legemidler for behandling av hjertesykdom (digoksin) kan forårsake et fall i kaliumnivået i blodet. Dette kan øke sannsynligheten for unormal hjerterytme.
 • andre legemidler som brukes for å behandle kols (teofyllin, aminofyllin eller kortikosteroider) og diuretika (vanndrivende midler), kan også forårsake fall i kaliumnivået ditt.
 • enkelte anestetika kan øke risikoen for unormal hjerterytme.
 • disulfiram, et legemiddel som brukes i behandlingen av personer med alkoholisme eller metronidazol, et antibiotikum for behandling av infeksjon i kroppen din, kan forårsake bivirkninger (f.eks. å føle seg kvalm, kaste opp, magesmerter) på grunn av den lille mengden alkohol i Trimbow.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Du skal bare bruke Trimbow under graviditet hvis legen din har rådet deg til det. Det anbefales å unngå bruk av Trimbow under fødsel på grunn av de hemmende effektene av formoterol på livmorsammentrekninger.
Du skal ikke bruke Trimbow under amming. Tatt i betraktning fordelen av amming for barnet og fordelene av behandling for deg, må du og legen din må ta en beslutning om ammingen skal avsluttes eller om behandlingen med Trimbow skal avsluttes/avstås fra.
Kjøring og bruk av maskiner
Det er lite sannsynlig at Trimbow påvirker evnen til å kjøre bil og å bruke maskiner.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Trimbow
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Voksne
Den anbefalte dosen er to inhalasjoner om morgenen og to inhalasjoner om kvelden.
Dersom du føler at legemidlet ikke er så effektivt, må du rådføre deg med legen din.
Dersom du har brukt en annen inhalator som inneholdt beklometasondipropionat tidligere, må du rådføre deg med legen din da den effektive dosen med beklometasondipropionat i Trimbow for behandling av kols kan være lavere enn i enkelte andre inhalatorer.
Administrasjonsvei
Trimbow er for bruk til inhalasjon.
Du skal inhalere legemidlet gjennom munnen din, og dette fører legemidlet rett inn i lungene.
Dette legemidlet befinner seg i en trykkbeholder i en plastinhalator med et munnstykke.
Trimbow er tilgjengelig i tre beholderstørrelser:
 • en beholder som inneholder 60 doser
 • en beholder som inneholder 120 doser
 • en beholder som inneholder 180 doser.
Hvis du har blitt forskrevet en beholder som inneholder 60 doser eller 120 doser
Det er en teller på baksiden av inhalatoren som forteller deg hvor mange doser det er igjen. Hver gang du trykker ned trykkbeholderen, frigis en dose av legemidlet, og telleren teller ned med én. Vær forsiktig så du ikke lar inhalatoren falle (ved at du for eksempel mister eller kaster den) – det kan få telleren til å telle ned.
Hvis du har blitt forskrevet en beholder som inneholder 180 dose
Det er en indikator på baksiden av inhalatoren som forteller deg hvor mange doser det er igjen. Hver gang du trykker ned trykkbeholderen, frigis en dose av legemidlet, og indikatoren roterer et lite stykke. Antall doser som er igjen, vises i trinn på 20. Vær forsiktig så du ikke lar inhalatoren falle (ved at du for eksempel mister eller kaster den) – det kan få doseindikatoren til å telle ned.
Testing av inhalatoren din
Før du bruker inhalatoren for første gang bør du teste den for å være sikker på at den fungerer som den skal. Det gjør du på følgende måte:
 1. Avhengig av den beholderstørrelsen du har fått forskrevet, må du kontrollere at det står 61 eller 121 på dosetelleren og at det står 180 på doseindikatoren
 2. Fjern den beskyttende hetten fra munnstykket
 3. Hold inhalatoren oppreist med munnstykket nederst
 4. Rett munnstykket vekk fra deg selv, og trykk bestemt på trykkbeholderen for å frigjøre en dose
 5. Kontroller dosetelleren eller doseindikatoren. Dersom du tester inhalatoren din for første gang, skal det på telleren stå:
  60 - når du bruker beholderen som gir 60 doser
  Mangler tekstalternativ for bilde
  120 - når du bruker beholderen som gir 120 doser
  Mangler tekstalternativ for bilde
  180 - når du bruker beholderen som gir 180 doser
  Mangler tekstalternativ for bilde
Slik bruker du inhalatoren din
Stå eller sitt oppreist når du inhalerer.
VIKTIG: Ikke utfør trinn 2 til 5 for raskt.
Mangler tekstalternativ for bilde
 1. Ta den beskyttende hetten av munnstykket, og kontroller at munnstykket er rent og fritt for støv og smuss.
 2. Pust ut så sakte og dypt som mulig for å tømme lungene dine.
 3. Hold inhalatoren loddrett med munnstykket nederst, og plasser munnstykket mellom tennene dine uten å bite ned. Plasser deretter leppene dine rundt munnstykket med tungen flatt under det.
 4. Pust sakte og dypt inn gjennom munnen for å fylle lungene med luft (dette skal ta ca. 4‑5 sekunder). Trykk bestemt ned på toppen av trykkbeholderen rett etter at du begynner å puste inn, for å frigi ett puff.
 5. Hold pusten så lenge som mulig og ta til slutt inhalatoren ut av munnen og pust sakte ut. Ikke pust ut inn i inhalatoren.
 6. Kontroller at dosetelleren (60/120 doser) har beveget seg ned med én, eller at doseindikatoren (180 doser) har rotert et lite stykke.
For den andre doser skal du holde inhalatoren i loddrett posisjon i omkring et halvt minutt og deretter gjenta trinn 2 til 5.
Hvis du ser en «dis» komme ut av toppen på inhalatoren eller fra sidene av munnen din, betyr det at Trimbow ikke kommer til å komme ned i lungene dine sånn som den skal. Ta en dose til mens du følger instruksjonene fra trinn 2 igjen.
Sett på plass den beskyttende hetten etter bruk.
For å forebygge en soppinfeksjon i munnen og halsen må du skylle munnen din, gurgle vann uten å svelge det eller pusse tennene dine etter hver bruk av inhalatoren.
Når det er på tide å få en ny inhalator
Du bør få en ny inhalator når telleren eller indikatoren viser tallet 20. Slutt å bruke inhalatoren når telleren eller indikatoren viser 0, for eventuelt legemiddel som er igjen i inhalatoren, er kanskje ikke nok til å gi en hel dose.
Dersom du har et svakt grep, kan det være lettest å holde inhalatoren med begge hender. Hold den øvre delen av inhalatoren med begge pekefingrene, og den nedre delen med begge tomlene.
Dersom du synes det er vanskelig å bruke inhalatoren mens du begynner å puste inn, kan du bruke AeroChamber Plus‑kammeret. Spør legen din eller apoteket om denne enheten.
Det er viktig at du leser pakningsvedlegget som følger med AeroChamber Plus‑kammeret, og at du følger instruksjonene nøye om hvordan AeroChamber Plus‑kammeret skal brukes og rengjøres.
Rengjøring av Trimbow-inhalatoren
Du må rengjøre inhalatoren din en gang i uken.
 1. Ikke ta trykkbeholderen ut av inhalatoren, og ikke bruk vann eller andre væsker for å rengjøre inhalatoren.
 2. Ta den beskyttende hetten av munnstykket ved å trekke det vekk fra inhalatoren.
 3. Tørk av innsiden og utsiden av munnstykket og inhalatoren med en ren, tørr klut eller tørkepapir.
 4. Sett hetten på munnstykket igjen.
Dersom du tar for mye av Trimbow
Det er viktig at du tar dosen din i henhold til legens råd. Ikke overskrid den foreskrevne dosen uten å rådføre deg med legen din.
Dersom du tar for mye av Trimbow, kan det oppstå bivirkninger som beskrevet i avsnitt 4. Rådfør deg med legen din hvis du har tatt for mye av Trimbow og hvis du opplever noen av disse symptomene. Det kan hende legen din vil ta noen blodprøver.
Rådfør deg med lege dersom du har noen av disse symptomene.
Dersom du har glemt å ta Trimbow
Bruk det så fort du husker det. Dersom det nesten er tid for den neste dosen, skal du ikke ta dosen du glemte, men bare ta den neste dosen til riktig tid. Du må ikke ta dobbel dose.
Dersom du avbryter behandlingen med Trimbow
Det er viktig å bruke Trimbow hver dag. Ikke avbryt behandlingen med Trimbow eller reduser dosen selv om du føler deg bedre eller ikke har noen symptomer. Dersom du ønsker å gjøre dette, må du rådføre deg med lege.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Det er en risiko for at kortpustetheten og hvesingen blir verre rett etter å ha tatt Trimbow, og dette er kjent som paradoksal bronkospasme (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer). Dersom dette oppstår, må du slutte å bruke Trimbow og bruke anfallsinhalatoren din umiddelbart for å behandle kortpustetheten og hvesingen. Du må kontakte legen din umiddelbart.
Rådfør deg med lege umiddelbart
 • dersom du opplever noen allergiske reaksjoner som hudallergier, elveblest, kløe i huden, hudutslett (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer), rødhet i huden, hevelser i huden eller slimhinner, spesielt øyne, ansikt, lepper og hals (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer).
 • dersom du opplever smerter eller ubehag i øyet, midlertidig tåkesyn, visuelle glorier eller fargede bilder i forbindelse med røde øyne. Dette kan være tegn på et akutt anfall av vinkelblokkglaukom (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer).
Snakk med lege din dersom du har noe av de følgende symptomer mens du bruker Trimbow. Dette kan være symptomer på en lungeinfeksjon (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer):
 • feber eller frysninger
 • økt slimproduksjon, endret farge på slim
 • økt hoste eller økte pusteproblemer
Mulige bivirkninger er listet opp nedenfor i henhold til hyppigheten.
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer):
 • sår hals
 • rennende eller tett nese og nysing
 • soppinfeksjoner i munnen. Å skylle munnen din eller gurgle med vann og pusse tennene dine umiddelbart etter inhalasjon kan bidra til å forhindre disse bivirkningene.
 • heshet
 • hodepine
 • urinveisinfeksjon.
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer):
 • influensa
 • bihulebetennelse
 • kløende, rennende eller tett nese
 • soppinfeksjoner i halsen eller i spiserøret (øsofagus)
 • soppinfeksjoner i vagina
 • rastløshet
 • skjelving
 • svimmelhet
 • unormal eller nedsatt smaksans
 • nummenhet
 • ørebetennelse
 • uregelmessig hjerterytme
 • endringer i elektrokardiogrammet (hjertediagram)
 • unormalt rask hjerterytme og hjerterytmelidelser
 • unormal hjertebank (følelse av unormale hjerteslag)
 • rødming i ansiktet
 • økt blodgjennomstrømning til enkelte vev i kroppen
 • hoste og produktiv hoste
 • irritasjon i halsen
 • neseblod
 • tørr munn
 • diaré
 • vanskelig for å svelge
 • kvalme
 • urolig mage
 • ubehag i magen etter måltider
 • brennende følelse i leppene
 • dårligere tenner
 • hudutslett, elveblest, kløe i huden
 • betennelse i slimhinnen i munnen, med eller uten sår
 • økt svetting
 • muskelkramper og muskelsmerter
 • smerter i armer og ben
 • smerter i muskler, bein eller ledd i brystet
 • tretthet (fatigue)
 • økt blodtrykk
 • fall i nivået av noen bestanddeler av blodet ditt: av enkelte hvite blodceller kalt granulocytter, av kalium eller av kortisol
 • økning i nivået av noen bestanddeler av blodet ditt: av blodsukker, av C‑reaktivt protein, av antall blodplater, av insulin, av frie fettsyrer eller av ketoner.
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer):
 • soppinfeksjoner i brystet
 • nedsatt appetitt
 • søvnproblemer (for lite eller for mye søvn)
 • trykkende brystsmerter
 • følelse av å ha hoppet over et hjerteslag, unormalt langsom hjerterytme
 • blodlekkasje fra et kar til vevet som omgir det
 • redusert blodtrykk
 • svakhet
 • smerter bak i munnen og halsen
 • betennelse og rødhet i svelget
 • tørr hals
 • smertefull og hyppig urinering
 • vansker og smerter ved urinering
 • nyrebetennelse.
Svært sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer):
 • lavt nivå av enkelte blodceller som kalles blodplater
 • følelse av andpustethet eller kortpustethet
 • hevelse i hendene og føttene
 • veksthemming hos barn og ungdom.
Ikke kjent (hyppigheten kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):
 • tåkesyn
Bruk av høy dose inhalerte kortikosteroider over en lang tidsperiode kan i svært sjeldne tilfeller forårsake effekter på kroppen:
 • problemer med hvordan binyrene dine fungerer (adrenalsuppresjon)
 • reduksjon i beinmineraltetthet (knoklene blir tynnere)
 • linsen i øynene dine blir uklar (grå stær).
Trimbow inneholder ikke en høy dose med inhalert kortikosteroid, men det kan hende at legen din ønsker å måle kortisolnivåene i blodet ditt fra tid til annen.
De følgende bivirkningene kan forekomme ved høye doser av inhalerte kortikosteroider over en lang tidsperiode, men hyppigheten er ikke kjent (hyppigheten kan ikke anslås utifra tilgjengelige data) på nåværende tidspunkt:
 • depresjon
 • følelse seg bekymret, nervøs, overbegeistret eller irritabel
Det er større sannsynlighet for at disse hendelsene forekommer hos barn.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Trimbow
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten og esken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Før utlevering:
Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC).
Skal ikke fryses.
Oppbevares ved høyst 50ºC.
Trykkbeholderen må ikke gjennombores.
Trykkbeholder med 60 doser: Etter utlevering kan inhalatoren oppbevares ved høyst 25ºC i maksimalt 2 måneder.
Trykkbeholder med 120 og 180 doser: Etter utlevering kan inhalatoren oppbevares ved høyst 25ºC i maksimalt 4 måneder.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetningen av Trimbow
Virkestoffer er: beklometasondipropionat, formoterolfumaratdihydrat og glykopyrronium.
Hver avgitte dose (dosen som forlater munnstykket) inneholder 87 mikrogram beklometasondipropionat, 5 mikrogram formoterolfumaratdihydrat og 9 mikrogram glykopyrronium (som 11 mikrogram glykopyrroniumbromid).
Hver oppmålte dosering (dosen som forlater ventilen) inneholder 100 mikrogram beklometasondipropionat, 6 mikrogram formoterolfumaratdihydrat og 10 mikrogram glykopyrronium (som 12,5 mikrogram glykopyrroniumbromid).
Andre innholdsstoffer er: vannfri etanol, saltsyre, drivgass: Norfluran.
Hvordan Trimbow ser ut og innholdet i pakningen
Trimbow er en inhalasjonsaerosol, oppløsning.
Trimbow kommer i en trykkbeholder (aluminiumsbelagt) med en måleventil. Trykkbeholderen settes inn i en plastinhalator. Denne har et munnstykke med en beskyttende plasthette, og enten en doseteller (beholdere med 60 og 120 doser) eller en doseindikator (beholdere med 180 doser).
Hver pakning inneholder én trykkbeholder som gir enten 60 doser, 120 doser eller 180 doser. I tillegg finnes det flerpakninger som inneholder enten 2 eller 3 trykkbeholdere med 120 doser hver.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Chiesi Farmaceutici S.p.A.
Via Palermo 26/A
43122 Parma
Italia
Tilvirker
Chiesi Farmaceutici S.p.A.
Via San Leonardo 96
43122 Parma
Italia
Chiesi SAS
Rue Faraday
ZA des Gailletrous
41260 La Chaussée Saint Victor
Frankrike
Chiesi Pharmaceuticals GmbH
Gonzagagasse 16/16
1010 Wien
Østerrike
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Norge
Chiesi Pharma AB
Tlf: + 46 8 753 35 20
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 23.01.2019.
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

agonist: Et stoff som har stimulerende effekt på en reseptor. Når agonisten bindes til reseptoren påvirkes eller forsterkes aktiviteten i cellen. Agonister kan være kroppsegne eller kunstig fremstilte.

alkoholisme (alkoholavhengighet): Sykelig trang til alkohol. Kjennetegnes ved minst 3 av følgende faktorer: 1) Trangen til å innta alkohol vekkes lett. 2) Begrensning av inntaket er vanskelig. 3) Abstinenssymptomer. 4) Toleranseutvikling.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anestesi (bedøvelse): Følelsesløshet, dvs. bortfall av sanseinntrykk slik som smertesans.

angina (angina pectoris, hjertekrampe): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

feokromocytom: En vanligvis godartet svulst i binyremargen. Svulsten forårsaker overproduksjon av adrenalin og noradrenalin. Dette medfører blant annet økt blodtrykk.

grå stær (katarakt): Katarakt eller grå stær: Navn på en øyesykdom. Grå stær er en vanlig sykdom hos eldre. Ved grå stær blir øyelinsen grumset slik at lyset ikke når fram til netthinnen og man får langsomt en forverret synsskarphet.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, myokardreinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

influensa: Infeksjon i luftveiene forårsaket av influensavirus. Symptomer er smerter i muskler og ledd, hodepine, vondt i halsen, hoste, snue, kuldegysninger og feber.

kols (kronisk obstruktiv lungesykdom): Kronisk obstruktiv lungesykdom/kols er en samlebetegnelse for sykdommer der utpustingen er vedvarende forverret fordi luftpassasjen i bronkiene er hemmet, blant annet på grunn av kronisk betennelse i slimhinnene og redusert elastisitet. Symptomer kan være hoste, økt slimproduksjon og tungpustethet.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

rødming (flushing): Plutselig varmefølelse, hudrødme

trisyklisk antidepressiv (tca): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.

veksthemming (vekstretardasjon): Forsinket vekst. Se også intrauterin vekstretardasjon.

økt svetting (hyperhidrose, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.

øsofagus: Spiserør

Trimbow inhalasjonsaerosol

AeroChamber/AeroChamber Plus

AeroChamber Flow-Vu

AeroChamber Flow-Vu med maske til voksne