Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Trileptal 300 mg og 600 mg filmdrasjerte tabletter

okskarbazepin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg eller barnet ditt. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Trileptal er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Trileptal
 3. Hvordan du bruker Trileptal
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Trileptal
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Trileptal er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Hva Trileptal er
Trileptal inneholder virkestoffet okskarbazepin.
Trileptal tilhører en gruppe legemidler som kalles antikonvulsiva eller antiepileptika.
Hva Trileptal brukes mot
Legemidler som Trileptal er standardbehandling ved epilepsi. Epilepsi er en hjernesykdom som gir mennesker tilbakevendende anfall og kramper. Anfallene skyldes en midlertidig feilfunksjon i hjernens elektriske aktivitet. Normalt koordinerer hjernecellene kroppens bevegelser ved å sende signaler via nervene til musklene på en organisert og strukturert måte. Ved epilepsi sender hjernecellene for mange ustrukturerte signaler, som kan medføre ukoordinert muskelaktivitet, dvs. et epileptisk anfall.
Trileptal brukes til behandling av partielle anfall med eller uten sekundære generaliserte tonisk-kloniske anfall. Partielle anfall omfatter et begrenset område av hjernen, men kan spre seg til hele hjernen og forårsake generaliserte tonisk-kloniske anfall. Det er to typer partielle anfall: enkle og komplekse. Ved enkle partielle anfall bevarer pasienten bevisstheten, mens ved komplekse partielle anfall endres pasientens bevissthet.
Trileptal virker ved å holde hjernens ”overaktive” nerveceller under kontroll og undertrykker eller reduserer dermed frekvensen av slike anfall.
Trileptal kan brukes alene eller i kombinasjon med andre legemidler mot epilepsi.
Vanligvis vil legen din prøve å finne den medisinen som virker best for deg eller barnet ditt. Ved mer alvorlig epilepsi kan det imidlertid være nødvendig å kombinere to eller flere legemidler for å kontrollere anfallene. Trileptal kan brukes hos voksne og barn fra 6 år og oppover.
Hvis du har spørsmål angående hvordan Trileptal virker eller hvorfor du har fått forskrevet dette legemidlet, snakk med legen din.
 
2. Hva du må vite før du bruker Trileptal
Følg alle legens instrukser nøye, selv om de er forskjellige fra den generelle informasjonen i dette pakningsvedlegget.
Overvåkning under din behandling med Trileptal
Legen din kan ta blodprøver før og under din behandling med Trileptal for å bestemme dosen din. Legen din vil fortelle deg når du må ta prøvene.
Bruk ikke Trileptal
 • dersom du er allergisk overfor okskarbazepin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6) eller hvis du er allergisk overfor eslikarbazepin.
Fortell legen din hvis dette gjelder deg før du tar Trileptal. Rådfør deg med legen din hvis du tror du kan være allergisk.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Trileptal:
 • hvis du noen gang har vist uvanlig overfølsomhet (utslett eller andre tegn på allergi) overfor karbamazepin eller noen andre legemidler. Hvis du er allergisk overfor karbamazepin er risikoen ca. 1 til 4 (25 %) for at du også får en allergisk reaksjon overfor okskarbazepin (Trileptal)
 • hvis du har nyresykdom
 • hvis du har alvorlig leversykdom
 • hvis du bruker vanndrivende legemidler (legemidler som hjelper nyrene å kvitte seg med salt og vann ved å øke produksjonen av urin)
 • hvis du har hjertesykdom, kortpustethet og/eller hvis føtter eller ben hovner opp på grunn av væske i kroppen
 • hvis det er vist ved blodprøver at natriuminnholdet i blodet ditt er for lavt (se avsnitt 4)
 • hvis du er kvinne og bruker hormonell prevensjon (f.eks. p-piller) kan Trileptal forårsake at disse prevensjonsmidlene ikke virker. Du bør derfor bruke et annet eller et supplerende (ikkehormonelt) prevensjonsmiddel mens du bruker Trileptal. Dette bidrar til å forhindre uønsket graviditet. Informer legen din umiddelbart hvis du får uregelmessig vaginal blødning eller sporblødning (sparsom underlivsblødning utenom menstruasjonstidene). Hvis du har spørsmål om dette, spør legen eller helsepersonell.
Risikoen for alvorlige hudreaksjoner ved bruk av karbamazepin eller medisiner med liknende kjemisk struktur (f.eks. okskarbazepin som er det aktive stoffet i Trileptal) kan hos personer med han-kinesisk og thailandsk opphav forutsees ved å ta en blodprøve.
Legen din vil vurdere om det er nødvendig at du tar en blodprøve før du starter behandling med Trileptal.
Hvis du får noen av symptomene nevnt under etter å ha startet med Trileptal, kontakt legen din umiddelbart eller oppsøk nærmeste legevakt:
 • hvis du opplever en allergisk reaksjon etter at du har startet med Trileptal. Symptomer kan være hovne lepper, øyelokk, ansikt, hals eller munn eller plutselige pustevansker, feber med hovne kjertler, utslett eller blemmedannelse.
 • hvis du merker symptomer på leverbetennelse, f.eks. gulsott (gulfarging av hud og det hvite i øynene)
 • hvis du opplever en økning i hyppigheten av anfall. Dette er spesielt viktig for barn, men kan også forekomme hos voksne.
 • hvis du opplever mulige symptomer på blodsykdommer, som tretthet, kortpustethet ved anstrengelser, ser blek ut, hodepine, frysninger, svimmelhet, hyppige infeksjoner som gir feber, sår hals, munnsår, får blødninger eller blåmerker lettere enn normalt, neseblødning, rødlige eller lilla-aktige lepper, eller uforklarlige flekker på huden.
 • et lite antall mennesker som blir behandlet med legemidler mot epilepsi slik som okskarbazepin, har hatt tanker om å skade seg selv eller begå selvmord. Dersom du på noe tidspunkt har slike tanker, må du kontakte legen din øyeblikkelig.
 • hvis du har raske eller uvanlig langsomme hjerteslag
Barn og ungdom
Hos barn kan det hende legen din vil overvåke tyroideafunksjonen (skjoldbruskkjertelen) før og under behandling med Trileptal.
Andre legemidler og Trileptal
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Dette gjelder spesielt:
 • hormonelle prevensjonsmidler som f.eks. p-piller (se avsnitt 2, Advarsler og forsiktighetsregler)
 • andre antiepileptika og enzyminduserende legemidler f.eks. karbamazepin, fenobarbital, fenytoin eller lamotrigin og rifampicin
 • legemidler som reduserer natriumnivået i blodet, f.eks. diuretika (hjelper nyrene å kvitte seg med salt og vann ved å øke produksjonen av urin), desmopressin og ikke-steriode betennelsesdempende legemidler f.eks. indometacin
 • litium og monaminoksidasehemmere (legemidler som brukes ved behandling av svingninger i sinnsstemning og enkelte typer depresjoner)
 • legemidler som styrer kroppens immunforsvar som f.eks. ciklosporin og takrolimus
Inntak av Trileptal sammen med mat og drikke
Trileptal kan tas med eller uten mat.
Alkohol kan øke den sløvende virkningen av Trileptal.
Unngå alkohol så mye som mulig og rådfør deg med legen din.
Graviditet og amming
Graviditet.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er viktig å holde epilepsianfallene under kontroll under graviditeten. Bruk av antiepileptika under graviditeten kan føre til en risiko for barnet.
Legen din kan fortelle deg mer om fordeler og mulig risiko og hjelpe deg med å avgjøre om Trileptal er riktig for deg. Stopp ikke behandlingen med Trileptal under graviditet uten først å ha snakket med legen din om dette.
Amming
Du skal ikke amme mens du tar Trileptal. Virkestoffet i Trileptal går over i morsmelk. Dette kan forårsake bivirkninger hos barnet som ammes. Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Trileptal kan gjøre at du føler deg trett eller svimmel eller kan gi tåkesyn, dobbeltsyn, manglende muskelkoordinasjon eller nedsatt bevissthet, spesielt i starten av behandlingen eller ved doseøkning.
Det er viktig at du snakker med legen din om hvorvidt du kan kjøre eller bruke maskiner mens du tar dette legemidlet.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
 
3. Hvordan du bruker Trileptal
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg, selv om det er forskjellig fra informasjonen i dette pakningsvedlegget. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Hvor mye du skal taDosering til voksne
 • Anbefalt startdose Trileptal til voksne (inkludert eldre pasienter) er 600 mg daglig.
 • Ta én 300 mg tablett to ganger daglig eller to 150 mg tabletter to ganger daglig.
 • Legen kan øke denne dosen gradvis for å finne dosen som er best for deg. Dette oppnås normalt mellom 600 og 2400 mg daglig.
 • Selv om du bruker andre legemidler mot epilepsi er dosen den samme.
 • Hvis du har en nyresykdom (med nedsatt nyrefunksjon) er startdosen halvparten av den normale startdosen.
 • Hvis du har alvorlig leversykdom kan legen justere dosen.
Dosering til barn
Trileptal kan brukes av barn fra 6 år og oppover.
Dosen til barn avhenger av barnets vekt.
 • Vanlig startdose er 8 til 10 mg/kg kroppsvekt pr. dag fordelt på to doser. F.eks. vil et barn på 30 kg starte behandlingen med én 150 mg tablett to ganger daglig.
 • Legen kan øke denne dosen gradvis for å finne dosen som er best for barnet ditt. Normalt oppnås ønsket effekt hos barn ved doser på 30 mg/kg kroppsvekt daglig. Maksimal dose til barn er 46 mg/kg kroppsvekt daglig.
Hvordan du tar Trileptal
 • Svelg tablettene med litt vann.
 • Ved behov kan tablettene deles i to slik at de blir lettere å svelge. Delestreken er kun for å lette delingen slik at det blir enklere å svelge tabletten, og ikke for å dele den i like doser. Tablettene må ikke deles for å ta kun en halv dose.
 • For små barn som ikke kan svelge tabletter, eller der dosen ikke kan gis i form av tablett, finnes Trileptal som mikstur.
Når og hvor lenge du skal ta Trileptal
Trileptal bør tas to ganger daglig, hver dag, på omtrent samme tidspunkt hver dag, hvis ikke legen har sagt noe annet. Dette vil ha best effekt for å kontrollere epilepsien. Det vil også gjøre det lettere å huske når tabletten(e) skal tas.
Legen din forteller deg hvor lenge du/barnet ditt skal behandles med Trileptal. Behandlingens varighet vil avhenge av din eller ditt barns type anfall. Det kan være nødvendig med behandling over flere år for å kontrollere anfallene. Du må ikke endre dosen eller avslutte behandlingen uten å ha snakket med legen din.
Dersom du tar for mye av Trileptal
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Symptomer på overdosering med Trileptal kan være: Søvnighet, svimmelhet, kvalme, oppkast, ukontrollerte bevegelser, døsighet, forvirring, muskelrykninger eller betydelig forverring av kramper, koordineringsforstyrrelser og/eller ufrivillige øyebevegelser, dobbeltsyn, forsnevring av pupillen, tåkesyn, tretthet, kort og overfladisk pusting (hemming av respirasjonen), uregelmessige hjerteslag (forlenget QTc-intervall), skjelving, hodepine, koma, nedsatt bevissthet, ufrivillige bevegelser av munn, tunge og lemmer, aggresjon, uro/ rastløshet, lavt blodtrykk og kortpustethet.
Dersom du har glemt å ta Trileptal
Dersom du har glemt å ta medisinen, skal du ta den så snart du kommer på det. Hvis det imidlertid er tid for neste dose, skal du ikke ta den glemte dosen. Gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
Kontakt lege hvis du er i tvil eller har glemt flere doser.
Dersom du avbryter behandling med Trileptal
Du må ikke avslutte behandlingen uten å ha snakket med legen din. For å forhindre akutt forverring av anfallene må du aldri avslutte behandlingen brått.
Dersom behandlingen skal avsluttes må det gjøres gradvis etter instrukser fra legen din.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Kontakt legen din umiddelbart eller oppsøk legevakt dersom du opplever noen av de følgende bivirkningene:
Symptomene nevnt under er veldig sjeldne (kan forekomme hos opp til 1 av 10 000 pasienter), men potensielt alvorlige bivirkninger som kan kreve rask medisinsk behandling. Legen vil også avgjøre om Trileptal må stoppes umiddelbart og hvordan videre medisinsk behandling bør utføres.
 • Hovne lepper, øyelokk, ansikt, hals eller munn, sammen med vanskeligheter med å puste, snakke eller svelge (tegn på en anafylaktisk reaksjon og angioødem), eller andre tegn på overfølsomhetsreaksjon som utslett, feber, muskel- og leddsmerter.
 • Alvorlig blemmedannelse i huden og/eller slimhinner på leppene, øynene, munn, neseganger eller kjønnsorganer (tegn på alvorlig allergisk reaksjon inkludert Lyells syndrom, Stevens-Johnsons syndrom og erytema multiforme).
 • Tretthet, kortpustethet ved anstrengelse, ser blek ut, hodepine, frysninger, svimmelhet, hyppige infeksjoner som gir feber, sår hals, munnsår, får blødninger eller blåmerker lettere enn normalt, neseblødning, rødlige eller lilla-aktige lepper, eller uforklarlige flekker på huden (tegn på for lavt antall blodplater eller nedsatt antall blodceller).
 • Røde flekker med utslett, hovedsakelig i ansiktet, sammen med tretthet, feber, kvalme eller appetittløshet (tegn på systemisk lupus erythematosus).
 • Døsighet, forvirring, muskelrykninger eller betydelig forverring av kramper (symptomer på lavt natriumnivå i blodet) (se avsnitt 2, Advarsler og forsiktighetsregler).
 • Influensalignende symptomer med gulsott (gulfarging av hud og det hvite i øynene) (tegn på hepatitt).
 • Alvorlige smerter i øvre del av magen, oppkast, appetittløshet (tegn på betennelse i bukspyttkjertelen).
 • Vektøkning, tretthet, hårtap, muskelsvakhet, kuldefølelse (tegn på underaktiv skjoldbruskkjertel).
Fortell legen din så raskt som mulig hvis du får noen av de følgende bivirkningene. Medisinsk behandling kan være nødvendig.
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 pasienter):
 • Skjelving, koordinasjonsvansker, ufrivillige øyebevegelser, angst og nervøsitet, depresjon, humørsvingninger, utslett
Svært sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 pasienter):
 • Uregelmessig hjerterytme eller svært rask eller sen hjerterytme
Andre bivirkninger som kan oppstå:
Dette er vanligvis milde til moderate bivirkninger av Trileptal. De fleste er forbigående og avtar over tid.
Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 pasienter):
 • Tretthet, hodepine, svimmelhet, søvnighet, kvalme, oppkast, dobbeltsyn
Vanlige (kan forekomme hos opp til 1 av 10 pasienter):
 • Kraftløshet, hukommelsesforstyrrelser, nedsatt konsentrasjonsevne, likegyldighet, rastløshet, forvirring, tåkesyn, synsforstyrrelser, forstoppelse, diaré, magesmerter, kviser (akne), hårtap, balanseproblemer, vektøkning
Mindre vanlige (kan forekomme hos opp til 1 av 100 pasienter):
 • Elveblest. Du kan også få økte nivåer av leverenzymer med Trileptal
Ikke kjent (frekvensen kan ikke bestemmes utifra tilgjengelige data):
 • Høyt blodtrykk, talevansker
 • det er rapportert tilfeller av sykdom i benvevet inkludert osteopeni og osteoporose (benskjørhet) og frakturer. Snakk med legen eller apoteket dersom du har brukt epilepsimedisin over lang tid, har osteoporose i sykehistorien eller bruker steroider.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Trileptal
 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt etter ”Utløpsdato”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
 • Bruk ikke dette legemidlet hvis du oppdager at pakningen er ødelagt eller viser synlige tegn på forringelse.
 • Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Trileptal
Virkestoff er okskarbazepin.
Trileptal 300 mg filmdrasjerte tabletter
Hver filmdrasjerte tablett inneholder 300 mg okskarbazepin.
Trileptal 600 mg filmdrasjerte tabletter
Hver filmdrasjerte tablett inneholder 600 mg okskarbazepin.
Andre innholdsstoffer er:
Tablettkjerne: Vannfri kolloidal silika, mikrokrystallinsk cellulose, hypromellose, krysspovidon, magnesiumstearat.
Tablettdrasjering:
300 mg tabletter: Hypromellose, makrogol 8000, gult jernoksid (E 172), talkum, titandioksid (E 171);
600 mg tabletter: Hypromellose, makrogol 4000, rødt jernoksid (E 172), svart jernoksid (E 172), talkum, titandioksid (E 171).
Hvordan Trileptal ser ut og innholdet i pakningen:
Trileptal 300 mg filmdrasjerte tabletter er gule, ovale, lett bikonvekse med delestrek på begge sider, og preget med ”TE/TE” på den ene siden og ”CG/CG” på den andre siden.
Trileptal 600 mg filmdrasjerte tabletter er lys rosa, ovale, lett bikonvekse med delestrek på begge sider, og preget med ”TF/TF” på den ene siden og ”CG/CG” på den andre siden.
De filmdrasjerte tablettene leveres i blisterpakninger med 100 tabletter.
MT-innehaver og ompakker
2care4, Tømrervej 9, 6710 Esbjerg V, Danmark
Tilvirker
Novartis Pharma GmbH, Roonstrasse 25, D-90429 Nürnberg, Tyskland
Trileptal er et registrert varemerke, som tilhører Novartis AG.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 08-2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antiepileptika (antiepileptikum): Legemiddel mot epilepsi.

benskjørhet (osteoporose, beinskjørhet): Osteoporose er benskjørhet som skyldes reduksjon i benmasse. Skjelettet blir porøst og skjørt, og risiko for benbrudd øker. Det fins 2 hovedtyper: Benskjørhet etter overgangsalderen hos kvinner samt aldersrelatert benskjørhet.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

erytem (rødhet i huden, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fraktur (benbrudd, benfraktur, brudd, beinbrudd, beinfraktur): Skjelettbrudd i ben eller brusk. Skyldes vanligvis at benet utsettes for en høyere belastning enn det tåler. De vanligste symptomene er smerte og hevelse.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

lyells syndrom (toksisk epidermal nekrolyse, ten): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.