PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

Trilafon dekanoat injeksjonsvæske, oppløsning, 108,2 mg/ml

perfenazin dekanoat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Trilafon dekanoat er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Trilafon dekanoat
 3. Hvordan du bruker Trilafon dekanoat
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Trilafon dekanoat
 6. Ytterligere informasjon
 
1. Hva Trilafon dekanoat er, og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Trilafon injeksjonsvæske, oppløsning, tilhører en gruppe legemidler som kalles nevroleptika. Nevroleptika har en svakt beroligende/søvndyssende effekt. Trilafon har en sterk effekt på psykoser og sterk dempende effekt på stemningsleiet. Trilafon injeksjonsvæske brukes ved kronisk schizofreni, psykoser, mani og paranoia (vrangforestillinger).
 
2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Trilafon dekanoat
Bruk ikke Trilafon dekanoat
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor perfenazin eller et av de andre innholdsstoffene i Trilafon dekanoat.
 • ved bevisstløshet eller dersom du har redusert bevissthet forårsaket av medikamenter eller rusmidler.
 • dersom du har blodsykdommer.
 • dersom du har malignt nevroleptikumsyndrom (symptomer er blant annet blodtrykksvariasjoner, feber, nedsatt bevissthet, muskelsvakhet, bevegelseshemming, svetting).
Vis forsiktighet ved bruk av Trilafon dekanoat
 • ved bevegelsesforstyrrelser (f.eks. ufrivillige bevegelser) må lege kontaktes straks.
 • dersom du har en hjerte-karsykdom, rask hjerterytme (takykardi), eller har tilfeller av hjerterytmeforstyrrelse i familien (forlenget QT-intervall).
 • dersom du eller noen i din familie har hatt blodproppsykdommer, da slike legemidler har vært forbundet med dannelse av blodpropper.
 • dersom du behandles med blodtrykkssenkende midler.
 • dersom du har en leversykdom.
 • dersom du har diabetes mellitus (sukkersyke).
 • dersom du har nedsatt pustefunksjon.
 • dersom du har myasthenia gravis (alvorlig muskelsykdom) eller Parkinsons sykdom.
 • dersom du har epilepsi.
 • dersom du har ubehandlet trangvinklet glaukom (en spesiell type grønn stær).
 • dersom du har vannlatingsbesvær.
 • ved høy alder eller dersom du er dement.
Samtidig bruk av andre nevroleptika bør unngås.
Pasienter som behandles over lang tid bør kontrolleres regelmessig.
Sikkerhet og effekt hos barn er ikke undersøkt.
Bruk av andre legemidler sammen med Trilafon dekanoat
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler. Trilafon kan påvirke effekten av en rekke andre legemidler. Kombinasjon med alkohol bør unngås.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Det er mulig at fosteret påvirkes. Rådfør deg derfor alltid med lege før bruk av Trilafon under graviditet.
Følgende symptomer kan forekomme hos nyfødte barn av mødre som har brukt Trilafon under siste trimester (de siste tre månedene av graviditeten): skjelvinger, muskelstivhet og/eller svakhet, søvnighet, uro, pustevansker, og problemer med å ta til seg mat. Ta kontakt med lege dersom barnet ditt har noen av disse symptomene.
Det er mulig at barn som ammes påvirkes. Bruk derfor ikke Trilafon dersom du ammer annet enn når legen har bestemt det.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil, kontakt apotek eller lege.
Legemidlet påvirker evnen til å kjøre bil og å betjene maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Trilafon dekanoat
Bruk alltid Trilafon dekanoat slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosen bestemmes av legen som tilpasser denne for deg. Preparatet settes intramuskulært (i en muskel).
Dersom du tar for mye av Trilafon dekanoat
Ta øyeblikkelig kontakt med legen din dersom du har tatt for mye Trilafon dekanoat.
Dersom du har glemt å ta Trilafon dekanoat
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Trilafon dekanoat forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Bivirkningene er doseavhengige.
Vanlige (> 1/100) bivirkninger i starten av behandlingen er tretthet/søvnighet, munntørrhet (god munnhygiene er viktig). Andre vanlige bivirkninger er vekst av brystkjertlene hos menn og melkeproduksjon hos kvinner og menn, ekstrapyramidale bivirkninger (ufrivillige bevegelser, risting i hendene, muskelstivhet i armer og bein, langsomme bevegelser, trang til å være i bevegelse, vanskelig for å sitte eller stå stille, følelse av indre uro). Disse symptomene er ofte vanligst i starten av behandlingen. Er du plaget av disse symptomene, skal du kontakte legen som kan tilpasse dosen og eventuelt gi deg et middel som kan dempe disse symptomene. Mindre vanlige bivirkninger er forstoppelse, nedsatt konsentrasjon, svimmelhet når man reiser seg opp, vannlatingsbesvær, synsproblemer, vektøkning/vektreduksjon og nevroleptiskumsyndrom (symptomer er blant annet blodtrykksvariasjoner, feber, nedsatt bevissthet, muskelsvakhet, bevegelseshemming, svetting).
Sjeldne bivirkninger (< 1/1000) er agranulocytose (endringer i hvite blodceller), kvalme, utslett, kløe, hjerteklapp og hodepine.
For denne typen legemidler er det også rapportert følgende bivirkninger: Forstyrrelser i hjerterytmen (QT-forlengelse), hjertestans, hjerteflimmer, Torsades de Pointes (en sykdom som forstyrrer hjerterytmen), plutselig død.
Blodpropp i venene, spesielt i beina (symptomene omfatter hevelse, smerte og rødhet i beina), som kan bevege seg gjennom blodårene til lungene og forårsake brystsmerter og pustevansker. Oppsøk medisinsk hjelp umiddelbart dersom du merker noen av disse symptomene.
Hos eldre pasienter med demens har det blitt rapportert om en liten økning i antall dødsfall hos pasienter som tar antipsykotiske legemidler sammenlignet med de som ikke bruker slike legemidler.
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
 
5. Hvordan du oppbevarer Trilafon dekanoat
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Trilafon dekanoat etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Bruk ikke Trilafon dekanoat hvis du oppdager synlige tegn på forringelse.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Ytterligere informasjon
Sammensetning av Trilafon dekanoat
 • Virkestoff er perfenazin dekanoat
 • Hjelpestoffer er propylparahydroksybenzoat, sesamolje.
Hvordan Trilafon dekanoat ser ut og innholdet i pakningen
Klar viskøs gul oppløsning
Trilafon dekanoat kommer i en pakning på 10 × 1 ml. Ampullene har to ringer som er fargekodet. Den øvre ringen er brun og den nedre er mørkeblå.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finland
Tilvirker
Orion Corporation Orion Pharma
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finland
Lokal representant
Orion Pharma AS
medinfo@orionpharma.com
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 13.06.2017
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonellDosering og administrasjonsmåte
Trilafon dekanoat skal kun gis som en intramuskulær injeksjon.
Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering
Injeksjonssprøyte og kanyle må være tørre da vann eller fuktighet kan forårsake at løsningen blir blakket på grunn av utfelling.
Det anbefales å bruke en filterkanyle ved opptrekking av Trilafon dekanoat. Injeksjonsvæsken trekkes opp i sprøyten med filterkanylen, og deretter skal kanylen byttes før injeksjonen gis i muskelen.
Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overenstemmelse med lokale krav.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

demens: Tap av intellektuelle evner i så alvorlig grad at evnen til å utføre ting, samt sosiale funksjoner forstyrres. Skyldes sykdommer i hjernen. Demens kan blant annet påvirke hukommelse, atferd, personlighet, dømmekraft, romfølelse, språk og evnen til abstrakt tenkning. Til å begynne med reduseres ikke bevissthetsnivået, men det skjer vanligvis en gradvis forverring.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

hjertestans (hjertestopp, asystole): Opphør av hjertets pumpefunksjon. Hjertestans hos voksne kan ha ulike årsaker, f.eks. plutselig hjerteinfarkt.

intramuskulær (i.m., intramuskulært): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intramuskulært.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

myasthenia gravis: Alvorlig autoimmun sykdom som gir økt trettbarhet og svakhet i muskulaturen.

nevroleptika (antipsykotikum, antipsykotika, nevroleptikum): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

schizofreni: Schizofreni er kjennetegnet ved vesentlige forstyrrelser av tenkning, oppfattelse og følelsesliv som vanskeliggjør samvær med andre, og evnen til å fungere i arbeidsmarkedet. Sykdommens årsak er ukjent, men arv har en stor betydning.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

torsades de pointes: Torsades de pointes er en sjelden form for arytmi der hjertet slår veldig fort. Dette er meget alvorlig og kan behandles med en pacemaker, som da hjelper hjertet til å komme i takt igjen når det slår uregelmessig.