Trelegy Ellipta

GlaxoSmithKline


Virkestoff: Vilanterol, Flutikasonfuroat, UmeklidiniumPakningsvedlegg