Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Timosan 1 mg/ml depotøyedråper, oppløsning i endosebeholdere

timololmaleat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Timosan er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Timosan
 3. Hvordan du bruker Timosan
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Timosan
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Timosan er, og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Timosan depotøyedråper inneholder timolol, som er en betablokker. Det senker trykket i øyet ved å minske væskedannelsen.
Timosan brukes for å senke forhøyet trykk i øyet, f.eks. ved grønn stær (glaukom) der kammervinkelen er åpen, eller ved manglende øyelinse (afaki).
 
2. Hva du må vite før du bruker Timosan
Bruk ikke Timosan
 • dersom du er allergisk overfor timolol, betablokkere eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • hvis du har eller har hatt respirasjonsproblemer som astma, alvorlig kronisk obstruktiv bronkitt (alvorlig lungesykdom som kan forårsake hvesing, pustevansker og/eller langvarig hoste)
 • hvis du har langsom puls, hjertesvikt eller hjerterytmeforstyrrelser (uregelmessige hjerteslag)
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du bruker Timosan hvis du har eller tidligere har hatt
 • koronar hjertesykdom (symptomer kan inkludere brystsmerter eller tetthet, åndenød eller kvelning), hjertesvikt, lavt blodtrykk
 • hjerterytmeforstyrrelser, for eksempel langsom puls
 • pustevansker, astma eller kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS)
 • sykdom med dårlig blodsirkulasjon (for eksempel Raynauds sykdom eller Raynauds syndrom)
 • diabetes, siden timolol kan maskere tegn og symptomer på lavt blodsukker. Personer med diabetes kan få vanskeligheter med å gjenkjenne symptomer på lave blodsukkerverdier.
 • overaktivitet i skjoldbruskkjertelen, siden timolol kan maskere tegn og symptomer
 • sykdom i hornhinnen (det fremre laget i øyeeplet), siden betablokkere kan forårsake tørre øyne
 • atopi eller alvorlige anafylaktiske (allergiske) reaksjoner. Hos allergikere kan bruk av legemidlet øke følsomheten for allergifremkallende stoffer og endre effekten til adrenalin (et legemiddel som brukes til behandling av anafylaktiske reaksjoner).
Hvis du skal opereres, må du først fortelle legen at du bruker Timosan, siden timolol kan endre effektene av enkelte legemidler under anestesi.
Barn
Grunnet manglende klinisk erfaring, anbefales ikke bruk av Timosan til barn.
Andre legemidler og Timosan
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Timosan kan påvirke eller bli påvirket av andre legemidler du bruker, deriblant andre øyedråper til behandling av glaukom. Fortell lege hvis du bruker eller planlegger å bruke:
 • hjertemedisiner og legemidler for å senke blodtrykk eller legemidler til behandling av hjerterytmeforstyrrelser, for eksempel digitalis, betablokkere, kalsiumkanalblokkere (verapamil og diltazem), hydralazin, amiodaron, disopyramid og klonidin
 • kinidin (brukt til å behandle hjertesykdommer og enkelte typer malaria)
 • legemidler til behandling av diabetes
 • antidepressiva kalt fluoksetin og paroksetin
 • cimetidin (legemiddel for å redusere produksjon av magesyre)
 • analgetika og antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs)
 • fenylpropanolamin (slimhinneavsvellende middel mot tett nese)
 • adrenalin (akuttmedisin mot allergisk reaksjon)
 • alkohol
Hvis du skal bedøves eller gjennomgå kirurgi, må anestesilegen underrettes hvis du bruker Timosan.
Inntak av Timosan med alkohol
Alkohol kan øke konsentrasjonen av timolol i blodet. Det anbefales derfor at du ikke drikker alkohol mens du bruker Timosan, siden dette kan øke enkelte av bivirkningene fra timolol.
Graviditet, amning og fertilitet
Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Bruk ikke Timosan hvis du er gravid, med mindre legen anser at det er nødvendig. Det er mulig at fosteret kan påvirkes.
Rådfør deg med lege før du tar noen form for medisin under amming. Virkestoffet timolol kan overføres til morsmelk. Rådfør deg derfor med lege før du bruker Timosan hvis du ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Siden Timosan kan gi forbigående tåkesyn etter drypping i øyet, må du forsikre deg om at du ser klart før du f.eks. kjører bil eller utfører arbeid som krever godt syn.
Kontaktlinser
Timosan øyedråper i engangsbeholdere inneholder ikke benzalkoniumklorid og er derfor egnet for bruk av pasienter som er overfølsomme overfor konserveringsmidler.
Kontaktlinser må fjernes før administrasjon av dråpene og ikke settes inn igjen før minst 30 minutter etter administrasjonen.
 
3. Hvordan du bruker Timosan
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Dosen og behandlingsperioden bestemmes av legen som tilpasser den for deg. Den anbefalte dosen er én dråpe i det/de syke øyet/øynene, én gang daglig. Etter bruk av Timosan, trykk en finger inn i øyekroken, ved neseroten (bilde 8), i 2 minutter. Dette bidrar til å hindre at timolol kommer frem til andre steder i kroppen.
Hvis du benytter flere typer øyedråper samtidig, bør du vente minst 10 minutter før du drypper Timosan.
Før du bruker øyedråper:
 • Vask hendene.
 • Velg den posisjonen som er mest behagelig for deg når du skal dryppe øyedråper (du kan sitte, legge deg på ryggen, eller stå eller sitte foran et speil).
Bruksmåte:
Én endosebeholder rekker til behandling av begge øyne.
 1. Åpne posen.
 2. Trekk beholderne så langt ut at én beholder kan løsnes.
 3. Lukk posen ved at kanten brettes inn.
 4. Knips på beholderen slik at væsken samler seg i spissen.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 5. Åpne beholderen ved å vri av vingen.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 6. Bøy hodet bakover og hold endosebeholderen ovenfor øyet. Pass på at ikke endosebeholderen berører øyet eller området rundt.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 7. Dra forsiktig ned nedre øyelokk, rett blikket opp og trykk ut en dråpe i øyet.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 8. Lukk øyet og trykk fingeren mot den indre øyekroken i 2 minutter. På denne måten hindrer du at øyedråpen renner ned i tårekanalen.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 9. Om det andre øyet også skal behandles, rist gelen ned mot spissen og gjenta punkt 6-8.
Kast beholderen med eventuelt restinnhold.
Dersom du tar for mye av Timosan
En for stor dose av Timosan kan skylles ut av øyet med lunkent vann fra springen.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Timosan
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Timosan
Avbryt ikke bruk av Timosan uten å forhøre deg med lege.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Med mindre bivirkningene er alvorlige, kan du normalt fortsette å bruke dråpene. Hvis du er bekymret, må du forhøre deg med lege eller apotek. Avbryt ikke bruk av Timosan uten å forhøre deg med lege.
Vanlige bivirkninger (hos 1 til 10 av 100 pasienter): Forbigående og kortvarig tåkesyn, lokal irritasjon kan forekomme direkte etter dryppingen.
Mindre vanlige bivirkninger (hos 1 til 10 av 1000 pasienter): Brennende, stikkende/prikkende følelse i øyet, følelse av fremmedlegeme i øyet, kløe, økt sekretdannelse i øyet, rødhet, tørre øyne.
I likhet med andre legemidler påført i øynene, absorberes timolol i blodet. Dette kan forårsake lignende bivirkninger som de som observeres når legemiddelet blir injisert og/eller gis i tablettform. Forekomst av bivirkninger ved lokal bruk i øyet er lavere enn når legemidler for eksempel tas via munnen eller injiseres. Følgende bivirkninger omfatter bivirkninger som er observert i klassen betablokkere ved bruk til behandling av øyesykdommer:
 • Generaliserte allergiske reaksjoner, deriblant hevelser under huden som kan forekomme i områder som ansikt og armer/ben, og kan blokkere luftveiene og forårsake puste- eller svelgevansker, elveblest eller kløende utslett, lokalisert og generalisert utslett, kløe, alvorlig, plutselig livstruende allergisk reaksjon.
 • Lave blodsukkernivåer.
 • Søvnvansker (insomnia), depresjon, mareritt, hukommelsestap, hallusinasjon.
 • Besvimelse, slag, redusert blodtilførsel til hjernen, økninger av tegn og symptomer på myasthenia gravis (muskelsykdom), svimmelhet, unormale følelser som stikking/prikking og hodepine.
 • Tegn og symptomer på øyeirritasjon (f.eks. tåredannelse), betennelse i øyelokket, betennelse i hornhinnen, tåkesyn og avløsning av laget under netthinnen som inneholder blodårer etter filtreringskirurgi som kan forårsake synsforstyrrelser, redusert hornhinnefølsomhet, tørre øyne, hornhinneerosjon (skade på det fremre laget i øyeeplet), hengende øvre øyelokk (slik at øyet blir delvis lukket), dobbeltsyn, refraksjonsendringer (synsforstyrrelser), blodskutte øyne.
 • Øresus.
 • Langsom hjerterytme, brystsmerter, hjertebank, ødem (væskeansamling), endringer i hjerteslagenes rytme eller hastighet, kongestiv hjertesvikt (hjertesykdom med kortpustethet og hevelser i føtter og ben grunnet væskeansamling), en type hjerterytmeforstyrrelse, hjerteinfarkt, hjertesvikt.
 • Lavt blodtrykk, Raynauds fenomen, klaudikasjon, kalde hender og føtter.
 • Innsnevring av luftveiene i lungene (hovedsakelig hos pasienter med eksisterende sykdom), pustevansker, hoste, respirasjonsstans.
 • Smaksforstyrrelser, kvalme, fordøyelsesproblemer, diaré, munntørrhet, magesmerter, oppkast.
 • Hårtap, utslett med hvitt sølvfarget utseende (psoriasisutslett) eller forverret psoriasis, utslett, systemisk lupus erythematosus (SLE).
 • Muskelsmerter som ikke er forårsaket av trening.
 • Seksuell dysfunksjon, nedsatt libido, Peyronies sykdom (dannelse av flatt arr og hard kule i penis).
 • Muskelsvakhet/-tretthet.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Timosan
 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Skal ikke fryses.
 • Uåpnede beholdere skal oppbevares i posen beskyttet mot lys. Endosebeholdere må brukes straks etter anbrudd. Åpnede beholdere må kastes rett etter bruk med resten av innholdet.
 • Uåpnede endosebeholdere i åpnet pose er holdbare i 4 uker.
 • Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
 • Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Timosan
Virkestoff er timololmaleat tilsvarende 1 mg timolol.
Andre innholdsstoffer er sorbitol, polyvinylalkohol, karbomer, natriumacetattrihydrat, lysinmonohydrat, vann til injeksjonsvæsker
Hvordan Timosan ser ut og innholdet i pakningen
Fargeløs til svakt gulfarget halvgjennomsiktig gel
Endosebeholder av LDPE. Endosebeholdere er innpakket i papir/LDPE/aluminiumsposer;
10 × 0,4 ml, 30 × 0,4 ml og 90 × 0,4 ml.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Santen Oy,
Niittyhaankatu 20,
33720 Tammerfors,
Finland.
Tilvirker
Laboratoire UNITHER
ZI de la Guérie
F-50211 Coutances Cedex
Frankrike
eller
Santen Oy
Kelloportinkatu 1
33100 Tammerfors
Finland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Santen Norge
Postboks 43
N-3166 Tolvsrød
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 16.03.2020
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Statens legemiddelverk http://www.legemiddelverket.no/.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

adrenalin: Adrenalin er et såkalt stresshormon som utskilles til blodet ved hardt fysisk arbeid, emosjonelt stress, sinne, og lavt blodsukker. Adrenalin dannes i binyremargen når det sympatiske nervesystemet aktiveres. Adrenalin gjør at hjertets slagfrekvens og kontraksjonskraft øker, blodstrømmen til skjelettmuskulatur og hjerte øker, pusten blir mer intens og bronkiene utvider seg, samtidig som sukker- og fettsyrenivåene i blodet øker. Det betyr også at kroppen gjør seg klar til raskt å flykte. Adrenalin brukes som legemiddel ved hjertestans, alvorlig astma og alvorlige allergiske reaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

analgetika (analgetikum, smertestillende middel, smertestillende midler): Legemidler som brukes ved smerte og ubehag.

anestesi (bedøvelse): Følelsesløshet, dvs. bortfall av sanseinntrykk slik som smertesans.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

bronkitt: Betennelse i lungenes bronkier, som er de største luftveiene i lungene. Kronisk bronkitt, som nesten alltid er forårsaket av røyking, er en besværlig sykdom med svært langvarig betennelse i luftveiene som gir hoste. Akutt bronkitt i forbindelse med en luftveisinfeksjon kan hos barn gi pustevansker.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

fordøyelsesproblemer (dyspepsi, fordøyelsesbesvær): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

insomni (søvnløshet): Problemer med å sovne, urolig nattesøvn, problemer med å sove lenge nok og/eller dårlig søvnkvalitet.

klaudikasjon (claudicatio intermittens, åreforkalkning i benene, røykeben): Smerter i leggen pga. utilstrekkelig oksygentilførsel. Forekommer som regel ved anstrengelse av muskelen f.eks. ved gåing. Årsaken til claudicatio intermittens er åreforkalkning, som reduserer blodgjennomstrømningen i muskelen.

kronisk obstruktiv lungesykdom (kols): Kronisk obstruktiv lungesykdom/kols er en samlebetegnelse for sykdommer der utpustingen er vedvarende forverret fordi luftpassasjen i bronkiene er hemmet, blant annet på grunn av kronisk betennelse i slimhinnene og redusert elastisitet. Symptomer kan være hoste, økt slimproduksjon og tungpustethet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

malaria: Malaria er en akutt infeksjonssykdom, som skyldes en blodparasitt som overføres ved myggbitt.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

myasthenia gravis: Alvorlig autoimmun sykdom som gir økt trettbarhet og svakhet i muskulaturen.

nedsatt libido (redusert libido, nedsatt seksualdrift, nedsatt sexlyst): Nedsatt seksuell lyst.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

raynauds sykdom: Kramper i perifere blodkar, spesielt i fingrene. Fører til at fingrene blir hvite og kalde. Årsaken er ukjent og det er hovedsakelig kvinner som rammes

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.

øresus (tinnitus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.