Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Tetralysal 300 mg kapsler

tetrasyklin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Tetralysal er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Tetralysal
 3. Hvordan du bruker Tetralysal
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Tetralysal
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Tetralysal er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Tetralysal er et antibiotikapreparat. Det inneholder virkestoffet lymesyklin som er et tetrasyklin. Det virker hemmende på en rekke bakterier og andre mikroorganismer.
Brukes ved infeksjoner forårsaket av forskjellige typer bakterier. Tetralysal virker også ved infeksjoner forårsaket av en rekke andre mikroorganismer og parasitter. Eksempler på infeksjonssykdommer der preparatet benyttes: Bronkitt og lungebetennelse, hudsykdommer og seksuelt overførbare sykdommer (spesielt klamydia).
Tetralysal har ingen effekt på virus f.eks. vanlig forkjølelse og influensa.
 
2. Hva du må vite før du bruker Tetralysal
Bruk ikke Tetralysal dersom:
 • du er allergisk overfor tetrasyklin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • det er barn under 8 år på grunn av risiko for permanente tannforandringer og misfarget emalje.
 • du samtidig bruker orale retinoider, andre legemidler til behandling av akne.
 • du har nedsatt nyre- eller leverfunksjon.
 • du er gravid, planlegger å bli gravid eller ammer.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Tetralysal.
Informer legen din hvis du lider av myasthenia gravis (en sykdom som svekker musklene) eller systemisk lupus erythematosus.
Tetralysal kan gi forandringer i emalje, tannsubstans og benvev. Denne effekten er størst i siste halvdel av svangerskapet og hos barn under 8 år, og preparatet bør ikke brukes av barn og gravide.
Ta legemidlet sammen med tilstrekkelige mengder vann for å unngå irritasjon og sår i spiserøret. Snakk med legen dersom du har en lever eller nyrer som fungerer dårlig.
Overdosering kan resultere i leverproblemer.
Du bør unngå direkte sollys eller kunstig sollys fra solsenger. Hvis du erfarer ubehag i huden, avbryt da behandlingen og rådfør deg med lege.
Bruk ikke Tetralysal etter utløpsdato fordi Tetralysal som er utgått på dato kan forårsake reversibel nyresykdom.
Andre legemidler og Tetralysal
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Jernpreparater, syrenøytraliserende midler og kalkpreparater (melk og melkeprodukter) svekker virkningen av Tetralysal. Ta ikke legemidler som inneholder sink, magnesium/aluminium, aktivt kull, kolestyramin, vismut-chelater og sukralfat sammen med Tetralysal, fordi disse legemidlene kan redusere opptaket av tetrasyklin tatt gjennom munnen. Tetralysal bør derfor tas 1 time før eller 2-3 timer etter inntak av preparater med slike innholdsstoffer. Gjelder også måltid, selv om opptaket senkes minimalt. Eventuelle jernmedikamenter bør om mulig ikke tas under korte Tetralysalkurer (1-2 uker).
Tetralysal kan påvirke noen laboratorieprøver f.eks. urinprøve for glukose (falsk positive), urinprøve for katekolaminer (falskt økte verdier).
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Tetralysal hvis du bruker orale retinoider samtidig (andre legemidler til behandling av akne). Dette legemidlet skal ikke brukes i kombinasjon med orale retinoider (legemidler brukt ved visse hudlidelser) eller doser på mer enn 10 000 IE/dag av vitamin A (legemidler som brukes ved vitamin A-mangel) tatt gjennom munnen eller ved injeksjon.
Bruk av metoksyfluran i kombinasjon med Tetralysal anbefales ikke, da dette kan føre til livstruende nedsatt nyrefunksjon.
Si fra til legen dersom du tar noen av følgende legemidler:
 • Legemidler som fortynner blodet, f.eks. warfarin
 • Legemidler som øker urinproduksjonen, kalt diuretika
 • Probenecid (legemidler som øker utskillelsen av urinsyre i urinen).
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Risiko for fosterskadelige effekter. På grunn av risiko for permanent misfarging av tennene hos det ufødte barnet skal Tetralysal ikke brukes under graviditet.
Dette legemidlet går over i morsmelken. Bruk derfor ikke Tetralysal under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
 
3. Hvordan du bruker Tetralysal
Tetralysal skal ikke gis til barn under 8 år.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Riv forsiktig opp aluminium emballasje (strip) og ta ut kapselen.
Mangler tekstalternativ for bildeMangler tekstalternativ for bilde
Dosen bestemmes av legen.
Den anbefalte dosen for voksne er: l kapsel à 300 mg 2 ganger daglig. Behandlingstid fra en uke og oppover.
Kapslene svelges hele med rikelig drikke.
Bruksmåte: ta legemidlet med et stort glass vann før måltid. Ta kapslene med rikelige mengder vann og mens du sitter oppreist, for å unngå skader i spiserøret.
Dersom du tar for mye av Tetralysal
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonssentralen (tlf.: 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
Dersom du har glemt å ta Tetralysal
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Tetralysal forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Vanlige bivirkninger (forekommer mellom 1 av 10 pasienter og 1 av 100 pasienter)
 • Kvalme
 • Magesmerter
 • Diaré
 • Hodepine
Bivirkninger med ikke kjent frekvens (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data).
 • Forandringer i antall eller type av visse blodceller
 • Synsforstyrrelser*
 • Infeksjon i tungen
 • Infeksjon i tarmen
 • Infeksjon i munnen
 • Infeksjon i endetarmen
 • Infeksjon i underlivet
 • Oppkast
 • Smerter i øvre deler av magen
 • Feber
 • Gulfarging av hud eller øyne (gulsott)
 • Betennelse i leveren
 • Allergiske reaksjoner som medfører opphovning av ansikt inklusive øyne og lepper som kan spre seg til tunge og hals
 • Kløe, hudutslett eller elveblest
 • Plutselig alvorlig generalisert allergisk reaksjon med mulig sykdomsfølelse
 • Forandringer i visse leververdier på blodprøver
 • Øket trykk i hjernen**
 • Svimmelhet
 • Økt følsomhet i huden for sollys
 • Blemmer eller flassing av store områder av huden, sår eller lesjoner på munnen, lepper, kjønnsorganer eller anale regioner
 • Kliniske symptomer som ytrer seg som synsforstyrrelser eller hodepine, kan skyldes økt trykk i hjernen (interkraniell hypertensjon).
** Du må avbryte behandling med Tetralysal hvis det oppstår noen tegn på økt trykk i hjernen.
Følgende bivirkninger kan forekomme ved behandling med gruppen legemidler som Tetralysal tilhører (tetrasykliner):
 • Misfarging av tenner og redusert utvikling av tannemalje hvis bruk til barn yngre enn 8 år.
 • Forandringer i blodtester (reduksjon av røde blodceller, økning av visse typer hvite blodceller)
 • Øket nivå av urea i blodet som kan forsterkes ved å kombinere vanndrivende midler og Tetralysal.
 • Godartet trykkøkning i hjernen (interkraniell hypertensjon) med mulige symptomer på hodepine, oppkast, synsforstyrrelser med blant annet tåkesyn, skotom (mørke flekker eller vekslende klarhet i synsfeltet), diplopi (dobbeltsyn) eller permanent synstap har blitt rapportert i forbindelse med tetrasyklin.
 • Det har vært observert tilfeller av systemisk lupus erythematosus og bukspyttkjertelbetennelse (pankreatitt) som generelt har vært forbundet med behandling med tetrasyklin.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Tetralysal
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter Utløpsdato (EXP). Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares i romtemperatur.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Tetralysal
 • Virkestoff(er) er: Lymesyklin ekvivalent med tetrasyklin 300 mg.
 • Andre innholdsstoffer: Vannfri kolloidal silikon, magnesiumstearat, gelatin, titandioksid (E 171), erytrosin (E 127), kinolingul (E 104), indigokarmin (E 132).
Hvordan Tetralysal ser ut og innholdet i pakningen
20, 28, 56 og 100 kapsler, harde er gule og røde.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Galderma Nordic AB Seminariegatan 21
752 28 Uppsala Sverige
tel: +46 18 444 0330
e-mail: nordic@galderma.com
Tilvirker
Laboratoires Galderma, Alby-sur-Chéran, Frankrike. Laboratoires Sophartex, Vernouillet, Frankrike.
Inpac AB, Lund, Sverige.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 17.02.2020
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anal: Som har med endetarmsåpningen å gjøre.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

bronkitt: Betennelse i lungenes bronkier, som er de største luftveiene i lungene. Kronisk bronkitt, som nesten alltid er forårsaket av røyking, er en besværlig sykdom med svært langvarig betennelse i luftveiene som gir hoste. Akutt bronkitt i forbindelse med en luftveisinfeksjon kan hos barn gi pustevansker.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diplopi (dobbeltsyn): Dobbeltsyn.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

endetarm: Nederste del av fordøyelseskanalen (15-20 cm).

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forkjølelse: Virusinfeksjon i nese og svelg. Vanlige symptomer er hoste, snue, nysing, sår hals, hodepine og ev. lett feber.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

influensa: Infeksjon i luftveiene forårsaket av influensavirus. Symptomer er smerter i muskler og ledd, hodepine, vondt i halsen, hoste, snue, kuldegysninger og feber.

klamydia (chlamydia): Slekt av bakteriearter hvorav tre forårsaker sykdom hos mennesker. Chlamydia pneumoniae forårsaker en lungebetennelse som kalles Twar, mens Chlamydia psittaci som vanligvis spres via fugler, gir en type lungebetennelse som kalles papegøyesyke. Chlamydia trachomatis kan smitte ved seksuell omgang og forårsaker sykdom i underlivet som ubehandlet kan føre til sterilitet. Chlamydia trachomatis kan også forårsake trakom; en type øyeinfeksjon.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungebetennelse (pneumoni): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

myasthenia gravis: Alvorlig autoimmun sykdom som gir økt trettbarhet og svakhet i muskulaturen.