Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Targiniq 2,5 mg/1,25 mg depottabletter

Targiniq 15 mg/7,5 mg depottabletter

Targiniq 30 mg/15 mg depottabletter

oksykodonhydroklorid/naloksonhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Targiniq er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Targiniq
 3. Hvordan du bruker Targiniq
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Targiniq
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Targiniq er og hva det brukes mot
Targiniq er en depottablett, noe som innebærer at virkestoffene frigjøres over en lengre periode. Virkningen varer i 12 timer.
Targiniq er forskrevet til deg til behandling av sterke smerter, som kun kan behandles tilfredsstillende med opioide smertestillende legemidler. Naloksonhydroklorid er tilsatt for å motvirke forstoppelse.
Tablettene er kun til bruk hos voksne.
Hvordan disse tablettene virker
Disse tablettene inneholder oksykodonhydroklorid og naloksonhydroklorid som virkestoffer. Oksykodonhydroklorid er ansvarlig for den smertestillende effekten til Targiniq og er et sterkt smertestillende legemiddel (analgetikum) tilhørende opioidgruppen. Det andre virkestoffet i Targiniq, naloksonhydroklorid, skal motvirke forstoppelse. Nedsatt tarmfunksjon (f.eks. forstoppelse) er en vanlig bivirkning ved behandling med smertestillende opioider.
 
2. Hva du må vite før du bruker Targiniq
Bruk ikke Targiniq:
 • dersom du er allergisk overfor oksykodonhydroklorid, naloksonhydroklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • hvis åndedrettet ditt ikke greier å forsyne blodet med nok oksygen og bli kvitt karbondioksid som dannes i kroppen (åndedrettshemming)
 • hvis du har en alvorlig lungesykdom med forsnevring av luftveiene (kronisk obstruktiv lungesykdom eller KOLS)
 • hvis du har en tilstand kalt "cor pulmonale". Ved denne tilstanden blir høyre hjertehalvdel forstørret, bl.a. pga. økt trykk i lungenes blodårer (f.eks. som følge av KOLS – se over)
 • hvis du har alvorlig bronkialastma
 • hvis du har paralytisk tarmslyng (en type tarmblokkering) som ikke skyldes opioider
 • hvis du har moderat til alvorlig nedsatt leverfunksjon.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Targiniq:
 • hos eldre eller svake pasienter
 • hvis du har paralytisk tarmslyng (en type tarmblokkering) som skyldes opioider
 • hvis du har nedsatt nyrefunksjon
 • hvis du har lett nedsatt leverfunksjon
 • hvis du har alvorlig nedsatt lungefunksjon (dvs. nedsatt pustekapasitet)
 • hvis du har myksødem (en sykdom i skjoldbruskkjertelen, med tørr, kald og hoven (oppsvulmet) hud, som rammer ansikt, armer og bein)
 • hvis skjoldbruskkjertelen din ikke produserer nok hormoner (underaktiv skjoldbruskkjertel, eller hypotyreose)
 • hvis binyrene dine ikke produserer nok hormoner (binyreinsuffisiens, eller Addisons sykdom)
 • hvis du har en psykisk lidelse med (delvis) forstyrret virkelighetsoppfatning (psykose) på grunn av forgiftning med alkohol eller andre stoffer (stoffindusert psykose)
 • hvis du har problemer med gallestein
 • hvis du har unormalt forstørret prostatakjertel (prostatahypertrofi)
 • hvis du lider av alkoholisme eller delirium tremens (akutt sinnsforvirring med sterk skjelving, hallusinasjoner, angst, brystsmerter, svetting, mageplager)
 • hvis du har betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt)
 • hvis du har lavt blodtrykk (hypotensjon)
 • hvis du har høyt blodtrykk (hypertensjon)
 • hvis du tidligere har hatt hjerte- eller karsykdom
 • hvis du har hodeskade (pga. fare for økt trykk i hjernen)
 • hvis du har epilepsi eller har lett for å få kramper
 • hvis du også bruker MAO-hemmere (brukes til behandling av depresjon og Parkinsons sykdom), f.eks. legemidler som inneholder tranylcypromin, fenelzin, isokarboksazid, moklobemid og linezolid.
Informér legen hvis noe av det ovennevnte har vært aktuelt for deg tidligere. Informér også legen hvis du opplever noe av det ovennevnte mens du bruker disse tablettene.
Den mest alvorlige følgen av overdosering med opioider er åndedrettshemming (langsom og grunn pust). Dette kan også føre til at oksygennivået i blodet faller, noe som kan medføre bl.a. besvimelse.
Du må svelge depottabletten hel, slik at den langsomme frisettingen av oksykodonhydroklorid fra depottabletten ikke påvirkes. Ikke del, tygg eller knus tablettene. Inntak av delte, tygde eller knuste tabletter kan føre til at kroppen din tar opp en dose av oksykodonhydroklorid som kan være dødelig (se avsnitt 3 "Dersom du tar for mye av Targiniq").
Hvis du får kraftig diaré ved behandlingsstart kan dette skyldes virkningen til naloksonhydroklorid. Det kan være et tegn på at tarmfunksjonen normaliseres. Slik diaré kan oppstå de første 3-5 behandlingsdagene. Kontakt legen ved diaré som varer i mer enn 3-5 dager eller hvis diaréen gjør deg bekymret.
Hvis du har brukt et annet opioid, kan det oppstå abstinenssymptomer når du bytter til behandling med Targiniq, f.eks. rastløshet, svettetokter og muskelsmerter. Det er mulig at du må følges opp av legen hvis du får slike symptomer.
Ved langtidsbruk kan du utvikle toleranse overfor disse tablettene. Dette innebærer at du kan trenge større doser for å oppnå ønsket effekt. Langtidsbruk kan også medføre fysisk avhengighet.
Abstinenssymptomer kan oppstå hvis behandlingen avbrytes for brått (rastløshet, svettetokter, muskelsmerter). Hvis du ikke lenger har behov for behandling, bør du redusere døgndosen gradvis, i samråd med legen.
Virkestoffet oksykodonhydroklorid alene har en misbruksprofil tilsvarende andre sterke opioider (sterke smertestillende midler). Det er fare for utvikling av psykisk avhengighet. Legemidler som inneholder oksykodonhydroklorid, bør unngås hos pasienter med nåværende eller tidligere misbruk av alkohol, narkotika eller legemidler.
Informer legen dersom du har kreft forbundet med spredning til bukhinnen eller med begynnende tarmblokkering ved fremskredne stadier av gastrointestinal kreft og bekkenkreft.
Informér legene om at du bruker Targiniq hvis du skal gjennomgå en operasjon.
Som for andre opioider kan oksykodon påvirke den normale produksjonen av hormoner i kroppen, slik som kortisol eller kjønnshormoner, spesielt dersom du har tatt høye doser over lengre perioder.
Dersom du opplever symptomer som vedvarer, slik som kvalme eller oppkast, tap av appetitt, tretthet, svakhet, svimmelhet, endringer i menstruasjonssyklusen, impotens, infertilitet eller nedsatt sexlyst, rådfør deg med lege ettersom han/hun kan ønske å overvåke hormonnivåene dine.
Du kan se tablettrester i avføringen. Dette er helt normalt, og virkestoffene (oksykodonhydroklorid og naloksonhydroklorid) er likevel frisatt i magen og tarmen og tatt opp i kroppen.
Feil bruk av Targiniq
Disse tablettene er ikke egnet til abstinensbehandling.
Targiniq må aldri misbrukes, spesielt ikke hvis du er avhengig av legemidler eller narkotika. Hvis du er avhengig av stoffer som heroin, morfin eller metadon, er det sannsynlig at du får kraftige abstinenssymptomer hvis du misbruker disse tablettene, pga. innholdsstoffet naloksonhydroklorid.
Abstinenssymptomer du allerede har kan forverres.
Du må aldri misbruke disse tablettene ved å løse dem opp og injisere dem (f.eks. i en blodåre). De inneholder talkum som kan medføre at kroppsvev dør (lokal nekrose) og forandringer i lungevevet (lungegranulom). Slikt misbruk kan også få andre alvorlige følger som kan være dødelige.
Bruk av Targiniq kan gi positive resultater i dopingkontroller. Bruk av Targiniq som dopingmiddel kan medføre helsefare.
Andre legemidler og Targiniq
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Risikoen for bivirkninger øker hvis du bruker antidepressiva (som inneholder virkestoffene citalopram, duloksetin, escitalopram, fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin, sertralin eller venlafaksin). Disse legemidlene og oksykodon kan påvirke hverandre, og du kan oppleve symptomer som ufrivillige, rytmiske sammentrekninger i muskler, inkludert musklene som kontrollerer bevegelse i øyet, agitasjon/uro, overdreven svetting, skjelvinger, overdrevne reflekser, økt muskelspenning og kroppstemperatur over 38ºC. Kontakt lege hvis du opplever slike symptomer.
Samtidig bruk av opioider, inkludert oksykodonhydroklorid, og beroligende legemidler slik som benzodiazepiner eller relaterte legemidler, kan øke risikoen for søvnighet, pustevansker (respirasjonsdepresjon) og koma, og kan være livstruende. På grunn av dette bør samtidig bruk kun vurderes når andre behandlingsalternativer ikke er tilgjengelig.
Hvis legen foreskriver Targiniq sammen med beroligende legemidler, bør legen begrense dosen og varigheten av den samtidige behandlingen.
Informer legen om alle beroligende legemidler du bruker, og følg legens doseringsanbefalinger nøye. Det kan være nyttig å gjøre venner og familie oppmerksom på tegnene og symptomene ovenfor.
Kontakt lege hvis du får noen av disse symptomene. Eksempler på slike beroligende og lignende legemidler inkluderer:
 • andre sterke smertestillende legemidler (opioider)
 • legemidler mot epilepsi, smerte og angst, slik som gabapentin og pregabalin
 • sovemedisiner og beroligende legemidler (sedativa inkludert benzodiazepiner, hypnotika, angstdempende)
 • legemidler mot depresjon
 • legemidler som brukes til behandling av allergier, reisesyke eller kvalme (antihistaminer eller antiemetika)
 • legemidler til behandling av psykiatriske lidelser eller sinnslidelser (antipsykotika, som inkluderer fentiaziner og nevroleptika)
Dersom du tar disse tablettene samtidig med andre legemidler, kan virkningen av disse tablettene og de andre legemidlene endres. Informer legen dersom du bruker:
 • legemidler som reduserer blodets evne til å levre seg/koagulere (kumarinderivater), levringstiden kan økes eller reduseres
 • antibiotika av makrolidtypen (som klaritromycin, erytromycin eller telitromycin)
 • soppmidler av azoltypen (som ketokonazol, vorikonazol, itrakonazol eller posakonazol)
 • en spesifikk type legemidler som kalles proteasehemmere og brukes til behandling av HIV (for eksempel ritonavir, indinavir, nelfinavir eller sakinavir)
 • cimetidin (et legemiddel mot magesår, fordøyelsesbesvær eller halsbrann)
 • rifampicin (brukes til behandling av tuberkulose)
 • karbamazepin (brukes til behandling av epilepsianfall, krampeanfall eller kramper og visse smertetilstander)
 • fenytoin (brukes til behandling av epilepsianfall, krampeanfall eller kramper)
 • et naturlegemiddel kalt johannesurt (også kjent som prikkperikum eller Hypericum perforatum)
 • kinidin (et legemiddel til behandling av uregelmessig hjerterytme).
Det forventes ingen reaksjoner mellom Targiniq og paracetamol, acetylsalisylsyre eller naltrekson.
Inntak av Targiniq sammen med mat, drikke og alkohol
Hvis du drikker alkohol mens du tar Targiniq, kan du føle deg mer søvnig eller øke risikoen for å få alvorlige bivirkninger slik som overflatisk pusting med risiko for å slutte å puste samt bevisstløshet. Det anbefales ikke å drikke alkohol mens du tar Targiniq.
Du bør unngå å drikke grapefruktjuice mens du tar disse tablettene.
Graviditet og amming
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Bruk av disse tablettene bør så langt som mulig unngås under graviditet. Ved langtidsbruk under graviditet kan oksykodonhydroklorid gi abstinenssymptomer hos det nyfødte barnet. Hvis oksykodonhydroklorid gis under fødsel kan det oppstå åndedrettshemming (langsom, grunn pust) hos det nyfødte barnet.
Amming
Amming bør avbrytes under behandling med disse tablettene. Oksykodonhydroklorid går over i morsmelk. Det er ukjent om naloksonhydroklorid også går over i morsmelk. Risiko for barn som ammes kan derfor ikke utelukkes, spesielt etter inntak av flere doser av Targiniq.
Kjøring og bruk av maskiner
Targiniq kan påvirke evnen til å kjøre eller bruke maskiner. Dette er spesielt sannsynlig når du begynner å bruke Targiniq, etter doseøkning eller etter bytte fra et annet legemiddel. Disse bivirkningene forsvinner imidlertid når du har oppnådd en stabil Targiniq-dose.
Spør legen om du kan kjøre eller bruke maskiner.
Targiniq inneholder laktose
Dette legemidlet inneholder laktose (melkesukker). Dersom legen har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen før du tar disse tablettene.
 
3. Hvordan du bruker Targiniq
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Targiniq er en depottablett, noe som innebærer at virkestoffene frigjøres over en lengre periode. Virkningen varer i 12 timer.
Du må svelge depottabletten hel, slik at den langsomme frisettingen av oksykodonhydroklorid fra depottabletten ikke påvirkes. Ikke del, tygg eller knus tablettene. Inntak av delte, tygde eller knuste tabletter kan føre til at kroppen din tar opp en dose av oksykodonhydroklorid som kan være dødelig (se avsnitt 3 "Dersom du tar for mye av Targiniq").
Hvis ikke legen har foreskrevet noe annet, er den vanlige dosen:
Voksne
Den vanlige startdosen er 10 mg oksykodonhydroklorid/5 mg naloksonhydroklorid som depottablett(er) hver 12. time.
Legen bestemmer hvor mye du skal ta hver dag og hvordan du skal fordele døgndosen på morgen- og kveldsdose. Legen bestemmer også eventuelle nødvendige dosejusteringer under behandlingen. Dosen din vil bli justert etter ditt smertenivå og individuelle følsomhet. Du bør få den minste dosen som kreves for smertelindring. Hvis du allerede har blitt behandlet med opioider kan Targiniq- behandlingen startes med en større dose.
Maksimal døgndose er 160 mg oksykodonhydroklorid og 80 mg naloksonhydroklorid. Hvis du trenger en større dose kan legen din gi deg ekstra oksykodonhydroklorid uten naloksonhydroklorid. Maksimal døgndose av oksykodonhydroklorid skal imidlertid ikke overskride 400 mg. Naloksonhydroklorids gunstige effekt på tarmfunksjonen kan påvirkes hvis det gis ekstra oksykodonhydroklorid uten ekstra naloksonhydroklorid.
Hvis du bytter fra disse tablettene til et annet smertestillende opioidlegemiddel, vil tarmfunksjonen din sannsynligvis forverres.
Hvis du får smerter mellom to doser av Targiniq, kan du trenge et hurtigvirkende smertestillende legemiddel. Targiniq er ikke egnet til dette. Snakk i så fall med legen.
Hvis du mener at virkningen av disse tablettene er for kraftig eller for svak, bør du snakke med legen eller apoteket om dette.
Eldre pasienter
Dosejustering er vanligvis ikke nødvendig hos eldre pasienter med normal nyre- og/eller leverfunksjon.
Nedsatt lever- eller nyrefunksjon
Hvis du har nedsatt nyrefunksjon eller lett nedsatt leverfunksjon, vil legen foreskrive disse tablettene med spesiell forsiktighet. Hvis du har moderat eller alvorlig nedsatt leverfunksjon, skal disse tablettene ikke brukes (se også punkt 2 "Bruk ikke Targiniq" og "Advarsler og forsiktighetsregler").
Barn og ungdom under 18 år
Targiniq har ikke blitt undersøkt hos barn og ungdom under 18 år enda. Sikkerhet og effekt er ikke bekreftet hos barn og ungdom. Bruk av Targiniq er derfor ikke anbefalt til barn og ungdom under 18 år.
Bruksmåte
Inntas via munnen.
Svelg disse tablettene hele (uten tygging) med tilstrekkelig væske (1/2 glass vann). Du kan ta depottablettene med eller uten mat. Ta tablettene hver 12. time etter en fast tidsplan (f.eks. kl. 8 om morgenen og kl. 20 om kvelden). Ikke del, tygg eller knus depottablettene (se avsnitt 2 "Advarsler og forsiktighetsregler").
Behandlingsvarighet
Du skal vanligvis ikke bruke disse tablettene lengre enn du trenger. Hvis du får langtidsbehandling, bør legen regelmessig sjekke om du fortsatt trenger disse tablettene.
Dersom du tar for mye av Targiniq
Informér lege omgående hvis du har tatt mer enn foreskrevet dose av disse tablettene.
Overdosering kan medføre:
 • små pupiller
 • langsom og grunn pust (åndedrettshemming)
 • alt fra døsighet til bevisstløshet
 • lav muskelspenning (hypotoni)
 • lav puls
 • blodtrykksfall
I alvorlige tilfeller kan det oppstå bevisstløshet (koma), væske i lungene og svikt i blodomløpet, som i enkelte tilfeller kan være dødelig.
Du bør unngå situasjoner som krever høy grad av årvåkenhet, f.eks. kjøring.
Dersom du har glemt å ta Targiniq
Dersom du har glemt å ta Targiniq eller hvis du har tatt en mindre dose enn foreskrevet, er det mulig at du ikke får noen smertestillende effekt.
Følg instruksene nedenfor dersom du har glemt å ta en dose:
 • Hvis tid for neste vanlige dose er om 8 timer eller mer: Ta den glemte dosen med en gang og fortsett med din vanlige doseringsplan.
 • Hvis tid for neste vanlige dose er om mindre enn 8 timer: Ta den glemte dosen. Vent deretter i 8 timer før du tar neste dose. Prøv å komme i rute igjen med din opprinnelige doseringsplan (f.eks. kl. 8 om morgenen og kl. 20 om kvelden). Ikke ta mer enn én dose innenfor en 8-timers-periode.
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Targiniq
Du må ikke avbryte behandlingen uten å snakke med legen.
Hvis du ikke har behov for videre behandling, skal du redusere døgndosen gradvis, etter å ha rådført deg med legen. På denne måten unngår du abstinenssymptomer som rastløshet, svettetokter og muskelsmerter.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Viktige bivirkninger eller tegn du skal være oppmerksom på, og hva du skal gjøre hvis du rammes
Kontakt nærmeste lege omgående hvis du rammes av noen av følgende viktige bivirkninger.
Langsom og grunn pust (åndedrettshemming) er den største faren ved overdosering med et opioid. Det oppstår hovedsakelig hos eldre og svake pasienter. Opioider kan også gi kraftig blodtrykksfall hos følsomme pasienter.

Vanlige (kan ramme inntil 1 av 10 personer)

 • magesmerter
 • forstoppelse
 • diaré
 • munntørrhet
 • fordøyelsesbesvær
 • oppkast
 • kvalme
 • tarmgass (flatulens)
 • nedsatt appetitt, inkl. tap av appetitt
 • svimmelhet eller følelse av at det går rundt for en
 • hodepine
 • hetetokter
 • følelse av uvanlig kraftløshet
 • tretthet eller utmattelse
 • kløe i huden
 • hudreaksjoner/ utslett
 • svetting
 • sterk svimmelhet
 • søvnvansker
 • døsighet

Mindre vanlige (kan ramme inntil 1 av 100 personer)

 • oppblåst mage
 • unormal tankegang
 • angst
 • forvirring
 • depresjon
 • nervøsitet
 • tetthet i brystet, spesielt hvis du allerede har sykdom i hjertets kransårer (koronarsykdom)
 • blodtrykksfall
 • abstinenssymptomer som uro/opphisselse
 • besvimelse
 • manglende energi
 • tørste
 • endret smakssans
 • hjertebank
 • galleveiskolikk
 • brystsmerter
 • generell sykdomsfølelse
 • smerter
 • hevelse i hender, ankler eller føtter
 • konsentrasjonsvansker
 • talevansker
 • skjelving
 • pustevansker
 • rastløshet
 • frysninger
 • økte leververdier
 • økt blodtrykk
 • nedsatt kjønnsdrift
 • rennende nese
 • hoste
 • overfølsomhet/ allergiske reaksjoner
 • vekttap
 • ulykkesskader
 • økt vannlatingsbehov
 • muskelkramper
 • muskelrykninger
 • muskelsmerter
 • svekket syn
 • epileptiske anfall (spesielt hos personer som har epilepsi eller har lett for å få kramper)

Sjeldne (kan ramme inntil 1 av 1000 personer)

 • økt puls
 • legemiddelavhengighet
 • tannforandringer
 • vektøkning
 • gjesping

Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data)

 • oppstemthet
 • sterk døsighet
 • impotens
 • mareritt
 • hallusinasjoner
 • overfladisk pusting
 • vannlatingsvansker
 • aggresjon
 • kribling i huden
 • oppstøt

Dersom virkestoffet oksykodonhydroklorid ikke kombineres med naloksonhydroklorid, er følgende andre bivirkninger sett:
Oksykodonhydroklorid kan gi pustevansker (åndedrettshemming), redusert størrelse på øyets pupill, muskelkramper i luftveiene og i glatt muskulatur, samt undertrykke hosterefleksen.

Vanlige (kan ramme inntil 1 av 10 personer)

 • endret humør og personlighetsforandring (f.eks. depresjon, ekstrem lykkefølelse)
 • nedsatt aktivitet
 • økt aktivitet
 • vannlatings- vansker
 • hikke

Mindre vanlige (kan ramme inntil 1 av 100 personer)

 • konsentrasjonsvansker
 • migrene
 • økt muskelspenning
 • ufrivillige muskelsammentrekninger
 • en tilstand hvor tarmen slutter å fungere som den skal (tarmslyng)
 • tørr hud
 • legemiddeltoleranse (behov for høyere doser)
 • nedsatt følsomhet for smerter eller berøring
 • koordinasjonsforstyrrelser
 • stemmeforandringer (dysfoni)
 • væskeansamlinger
 • nedsatt hørsel
 • munnsår
 • svelgevansker
 • sårt tannkjøtt
 • forstyrret oppfatningsevne (f.eks. hallusinasjoner, derealisasjon)
 • hudrødme
 • uttørring (dehydrering)
 • uro/opphisselse
 • redusert nivå av kjønnshormoner som kan påvirke sædproduksjonen hos menn eller menstruasjonssyklus en hos kvinner

Sjeldne (kan ramme inntil 1 av 1000 personer)

 • kløende utslett (elveblest)
 • infeksjoner som forkjølelsessår eller herpes (som kan gi blemmer rundt munn eller kjønnsorganer)
 • økt appetitt
 • sort (tjæreaktig) avføring
 • tannkjøttsblødning

Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data)

 • akutte allergiske reaksjoner som påvirker hele kroppen (anafylaktiske reaksjoner)
 • økt følsomhet for smerter
 • uteblitt menstruasjon
 • abstinenssymptomer hos nyfødte
 • problemer med gjennomstrømning av galle
 • tannråte

Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Targiniq
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter «EXP». Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Targiniq
Virkestoffer er: oksykodonhydroklorid og naloksonhydroklorid
Targiniq 2,5 mg/1,25 mg
Hver depottablett inneholder 2,5 mg oksykodonhydroklorid tilsvarende 2,25 mg oksykodon, og 1,25 mg naloksonhydroklorid som 1,37 mg naloksonhydrokloriddihydrat tilsvarende 1,13 mg nalokson.
Targiniq 15 mg/7,5 mg
Hver depottablett inneholder: 15 mg oksykodonhydroklorid tilsvarende 13,5 mg oksykodon, og 7,5 mg naloksonhydroklorid som 8,24 mg naloksonhydrokloriddihydrat tilsvarende 6,75 mg nalokson.
Targiniq 30 mg/15 mg
Hver depottablett inneholder: 30 mg oksykodonhydroklorid tilsvarende 27 mg oksykodon, og 15 mg naloksonhydroklorid som 16,48 mg naloksonhydrokloriddihydrat tilsvarende 13,5 mg nalokson.
Andre innholdsstoffer er:
Targiniq 2,5 mg/1,25 mg
Tablettkjerne:
Hydroksypropylcellulose, etylcellulose, stearylalkohol, laktosemonohydrat, talkum og magnesiumstearat.
Tablettdrasjering:
Polyvinylalkohol, delvis hydrolysert, titandioksid (E171), makrogol 3350, talkum, gult jernoksid (E172) og rødt jernoksid (E172).
Targiniq 15 mg/7,5 mg
Tablettkjerne:
Hydroksypropylcellulose, etylcellulose, stearylalkohol, laktosemonohydrat, talkum og magnesiumstearat.
Tablettdrasjering:
Polyvinylalkohol, delvis hydrolysert, titandioksid (E171), makrogol 3350, talkum, svart jernoksid (E172), gult jernoksid (E172) og rødt jernoksid (E172).
Targiniq 30 mg/15 mg
Tablettkjerne:
Povidon K30, etylcellulose, stearylalkohol, laktosemonohydrat, talkum og magnesiumstearat. Tablettdrasjering:
Polyvinylalkohol, delvis hydrolysert, titandioksid (E171), makrogol 3350, talkum, gult jernoksid (E172), rødt jernoksid (E172) og svart jernoksid (E172).
Hvordan Targiniq ser ut og innholdet i pakningen
Targiniq 2,5 mg/1,25 mg
Lysegule, runde tabletter, av 5 mm størrelse, med filmdrasjering.
Targiniq 15 mg/7,5 mg
Grå, avlange tabletter, med nominell lengde 9,5 mm og filmdrasjering, merket med “OXN” på den ene siden og “15” på den andre siden.
Targiniq 30 mg/15 mg
Brune, avlange tabletter, med nominell lengde 9,5 mm og filmdrasjering, merket med “OXN” på den ene siden og “30” på den andre siden.
Disse tablettene er tilgjengelige i blisterpakninger med 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98 og 100 depottabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Mundipharma AS
Dicks vei 10B
N-1366 Lysaker Tlf: 67 51 89 00
Tilvirker
Bard Pharmaceuticals Ltd.
Cambridge Science Park Milton Road
Cambridge CB4 0GW Storbritannia
eller
Fidelio Healthcare Limburg GmbH
Mundipharmastrasse 2
D-65549 Limburg Tyskland
eller
Mundipharma DC B.V.
Leusderend 16
3832 RC Leusden Holland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 29.04.2020
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

addisons sykdom: Sykdom som rammer binyrebarken og forverrer funksjonen. Normal produksjon av de viktige hormonene aldosteron og kortisol reduseres, hvilket medfører bl.a. tretthet, lavt blodtrykk, kvalme og svimmelhet. Sykdommen kan behandles ved å tilføre hormonene som legemidler.

agitasjon (hypereksitabilitet): Rastløshet, uro og ukontrollerte bevegelser. Kjennetegnes ved at personen er opphisset/oppskaket.

alkoholisme (alkoholavhengighet): Sykelig trang til alkohol. Kjennetegnes ved minst 3 av følgende faktorer: 1) Trangen til å innta alkohol vekkes lett. 2) Begrensning av inntaket er vanskelig. 3) Abstinenssymptomer. 4) Toleranseutvikling.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

analgetikum (analgetika, smertestillende middel, smertestillende midler): Legemidler som brukes ved smerte og ubehag.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antiemetika (antiemetikum): Legemiddel som demper kvalme.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

antipsykotika (antipsykotikum, nevroleptikum, nevroleptika): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dysfoni: Forstyrrelser i lyddannelsen, heshet.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

flatulens (promping): Rikelig avgang av tarmgass via endetarmsåpningen.

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

gallestein (kolelitiasis, cholelitiasis): Små steiner som dannes i galleblæren og blant annet består av kolesterol og kalk. Svært mange mennesker har gallestein uten å oppleve problemer. Noen ganger faller de imidlertid ned i gallegangene og gir tilstopping. Da kan sterke smerter oppstå under høyre ribbensbue, og man kan bli kvalm. I alvorlige tilfeller kan gulsott eller galleblærebetennelse oppstå.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

hudrødme (erytem, rødhet i huden): Diffus rødhet i huden.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypnotika: Annet ord for sovemedisin.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

hypotoni (muskelhypotoni, hypotoni i musklene): Hypotoni er minsket/nedsatt muskelspenning.

hypotyreose (hypotyreoidisme, lavt stoffskifte): Hypotyreose eller lavt stoffskifte oppstår når skjoldkjertelen produserer for lite thyreoideahormoner som regulerer stoffskiftet i kroppen. Årsaken er vanligvis en sykdom der immunforsvaret angriper skjoldkjertelen. Symptomer skyldes lavere stoffskifte og gir utslag som tretthet, kuldefølelse, forstoppelse og vektøkning. Sykdommen behandles ved å gi thyreoideahormon som legemiddel.

impotens (erektil dysfunksjon, ereksjonssvikt): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

infertilitet: Manglende evne til å få barn.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kronisk obstruktiv lungesykdom (kols): Kronisk obstruktiv lungesykdom/kols er en samlebetegnelse for sykdommer der utpustingen er vedvarende forverret fordi luftpassasjen i bronkiene er hemmet, blant annet på grunn av kronisk betennelse i slimhinnene og redusert elastisitet. Symptomer kan være hoste, økt slimproduksjon og tungpustethet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

opioid (opiat): Opioider/opiater er en fellesbetegnelse for en stor gruppe stoffer, og er enten hentet fra naturen (f.eks. morfin), produsert kjemisk (f.eks. petidin) eller forekommer naturlig i kroppen (f.eks. endorfiner). De virker smertestillende ved å påvirke sentralnervesystemet. Legemidler i denne gruppen kan gi brukeren euforiske følelser, derfor kan de være vanedannende.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

respirasjonsdepresjon (åndedrettsdepresjon, respirasjonshemming): Svekket pustefunksjon, noe som gjør det vanskelig for kroppen å opprettholde oksygenkonsentrasjonen og å fjerne karbondioksid fra blodet. Legemiddegruppen opioider (sentraltvirkende smertestillende midler) har respirasjonsdepresjon som bivirkning.

sedativ: Avslappende, beroligende.

tjæreaktig avføring (melena): Sort avføring, oftest pga. blødning i mage-tarmkanalen. Blødning i magesekk eller tolvfingertarm vil ofte gi melena. Blødning i endetarm og i nedre del av tykktarm vil som regel gi rødlig blod i avføringen. Jerntilskudd kan også gi sort avføring, men har annen konsistens og lukt enn melena.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.