Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Taltz 80 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte

iksekizumab

  Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se avsnitt 4 for informasjon om hvordan du melder bivirkninger.
Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege, apotek eller sykepleier hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Taltz er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Taltz
 3. Hvordan du bruker Taltz
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Taltz
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Taltz er og hva det brukes mot
Taltz inneholder virkestoffet iksekizumab.
Taltz brukes til behandling av betennelsessykdommene som er beskrevet nedenfor:
 • Plakkpsoriasis hos voksne
 • Plakkpsoriasis hos barn fra 6 år med kroppsvekt på minst 25 kg og hos ungdom
 • Psoriasisartritt hos voksne
 • Radiografisk aksial spondylartritt
 • Ikke-radiografisk aksial spondylartritt
Iksekizumab tilhører en gruppe legemidler som kalles interleukin (IL)-hemmere. Disse legemidlene virker ved å blokkere aktiviteten til et protein, som kalles IL-17A, som fremmer betennelsessykdom i ledd og ryggraden.
Plakkpsoriasis
Taltz brukes til å behandle en tilstand i huden som kalles «plakkpsoriasis» hos voksne og barn fra 6 år med kroppsvekt på minst 25 kg og hos ungdom med moderat til alvorlig sykdom. Taltz reduserer tegnene og symptomene på sykdommen.
Bruk av Taltz vil være nyttig for deg for å forbedre tilhelingen av huden, og redusere symptomene dine som flassing, kløe og smerter.
Psoriasisartritt
Taltz brukes til å behandle en tilstand hos voksne som kalles psoriasisartritt, en betennelsessykdom i leddene, som ofte ledsages av psoriasis. Hvis du har psoriasisartritt vil du først bli gitt andre legemidler. Dersom du ikke responderer godt nok på disse legemidlene vil du bli gitt Taltz for å redusere tegn og symptomer på sykdommen. Taltz kan brukes alene eller sammen med et annet legemiddel som heter metotreksat.
Bruk av Taltz vil hjelpe deg med å redusere tegn og symptomer på sykdom, forbedre fysiske funksjoner (evnen til å utføre normale dagligdagse aktiviteter) og forsinke leddskader.
Aksial spondylartritt
Taltz brukes til å behandle voksne med en betennelsessykdom, kalt aksial spondylartritt, som hovedsaklig påvirker ryggraden med betennelse i leddene i ryggraden. Hvis den kan påvises ved bruk av røntgen, betegnes den som «radiografisk aksial spondylartritt»; hvis sykdommen forekommer og ikke kan påvises ved røntgen, betegnes den som «ikke-radiografisk aksial spondylartritt». Hvis du har aksial spondylartritt vil du først få andre legemidler enn Taltz. Hvis disse legemidlene ikke passer for deg, vil du bli gitt Taltz for å redusere tegn og symptomer på sykdommen, redusere betennelse og forbedre din fysiske funksjon.
 
2. Hva du må vite før du bruker Taltz
Bruk ikke Taltz:
 • dersom du er allergisk overfor iksekizumab eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6). Dersom du tror du kan være allergisk, snakk med legen din før du bruker Taltz.
 • dersom du har en infeksjon som legen din mener er av betydning (f.eks. aktiv tuberkulose).
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege før du bruker Taltz:
 • dersom du har en pågående infeksjon eller dersom du har hatt infeksjoner i lengre tid eller gjentatte infeksjoner.
 • dersom du har Crohns sykdom – en betennelsessykdom som påvirker tarmene.
 • dersom du har ulcerøs kolitt - en betennelsessykdom som påvirker tykktarmen.
 • dersom du får annen behandling mot psoriasis (slik som immundempende midler eller fototerapi med ultrafiolett lys) eller mot psoriasisartritt.
Betennelsessykdom i tarmen (Crohns sykdom eller ulcerøs kolitt)
Stopp bruk av Taltz og snakk med legen din eller kontakt medisinsk hjelp umiddelbart dersom du får kramper og smerter i buken, diaré, vekttap eller blod i avføringen (ethvert tegn på tarmproblemer).
Snakk med lege eller sykepleier før du bruker Taltz, dersom du er usikker på om noe av det som er nevnt over gjelder deg.
Vær oppmerksom på infeksjoner og allergiske reaksjoner
Taltz kan potensielt forårsake alvorlige bivirkninger, inkludert infeksjoner og allergiske reaksjoner. Du må følge med på om du får tegn på disse tilstandene mens du bruker Taltz.
Slutt å bruke Taltz og kontakt legen din eller oppsøk medisinsk hjelp umiddelbart dersom du merker tegn på en alvorlig infeksjon eller en allergisk reaksjon. Disse tegnene er listet opp i
avsnitt 4. "Alvorlige bivirkninger".
Barn og ungdom
Taltz anbefales ikke til behandling av plakkpsoriasis hos barn under 6 år, siden det ikke er undersøkt i denne aldersgruppen.
Taltz anbefales ikke til behandling av psoriasisartritt hos barn og ungdom under 18 år, siden det ikke er undersøkt i denne aldersgruppen.
Andre legemidler og Taltz
Snakk med lege, apotek eller sykepleier
 • dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
 • dersom du nylig har blitt vaksinert eller skal vaksineres. Det er visse typer vaksiner du ikke skal få mens du bruker Taltz.
Graviditet og amming
Snakk med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Du bør unngå bruk av Taltz ved graviditet. Effekten av dette legemidlet hos gravide kvinner er ikke kjent. Det er anbefalt at du ikke blir gravid dersom du er en fertil kvinne, og at du bruker sikker prevensjon mens du får Taltz og i minst 10 uker etter den siste dosen med Taltz.
Snakk med lege før du tar dette legemidlet dersom du ammer eller planlegger å amme. Du og legen din bør avgjøre om du skal amme eller bruke Taltz. Du bør ikke gjøre begge deler.
Kjøring og bruk av maskiner
Det er ikke sannsynlig at Taltz vil påvirke evnen din til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Taltz inneholder natrium
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) per 80 mg dose, dvs. så godt som "natriumfritt".
 
3. Hvordan du bruker Taltz
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller sykepleieren har fortalt deg. Kontakt lege, sykepleier eller apotek hvis du er usikker på hvordan du skal bruke dette legemidlet.
Taltz gis som en injeksjon under huden (subkutan injeksjon). Du og legen din eller sykepleier bør avgjøre om du selv skal injisere Taltz.
Ved bruk hos barn med kroppsvekt 25-50 kg skal iksekizumabdoser på 40 mg tilberedes og administreres av kvalifisert helsepersonell.
Det er viktig at du ikke prøver å injisere selv før du har fått opplæring av lege eller sykepleier. En omsorgsperson kan også sette injeksjonen med Taltz for deg etter opplæring.
Bruk en husketeknikk til å hjelpe deg til å huske den neste dosen, som f.eks. å notere i en kalender eller en dagbok, slik at du ikke glemmer eller gjentar en dose.
Taltz er til bruk over lang tid. Legen eller sykepleieren din vil følge opp tilstanden din regelmessig for å sjekke at behandlingen har ønsket effekt.
Hver sprøyte inneholder én dose med Taltz (80 mg). Hver sprøyte gir kun én dose. Sprøyten skal ikke ristes.
Les "Bruksanvisning" for sprøyten nøye før bruk av Taltz.
Hvor mye Taltz som gis og for hvor lenge
Legen din vil forklare hvor mye Taltz du trenger, og hvor lenge behandlingen din skal vare.
Plakkpsoriasis hos voksne
 • Den første dosen er 160 mg (2 sprøyter med 80 mg hver) som en subkutan injeksjon. Denne dosen kan gis til deg av lege eller sykepleier.
 • Etter den første dosen vil du bruke en dose på 80 mg (1 sprøyte) ved uke 2, 4, 6, 8, 10 og 12. Fra uke 12 vil du bruke en dose på 80 mg (1 sprøyte) hver 4. uke.
Plakkpsoriasis hos barn (fra 6 år og eldre med kroppsvekt på minst 25 kg) og hos ungdom.
Anbefalt dose gis som subkutan injeksjon hos barn er basert på følgende vektkategorier:

Barnets kroppsvekt

Anbefalt startdose (uke 0)

Etterfølgende anbefalt dose hver 4. ukes (Q4W)

Over 50 kg

160 mg (2 sprøyter)

80 mg (1 sprøyte)

25 til 50 kg

80 mg (1 sprøyte)

40 mg (tilberedning av dosen er
påkrevet)

Tilberedning av 40 mg iksekizumab hos barn
Iksekizumabdoser på 40 mg skal tilberedes og administreres av kvalifisert helsepersonell. Taltz anbefales ikke til bruk hos barn med kroppsvekt under 25 kg.
Psoriasisartritt
Til pasienter med psoriasisartritt som også har moderat til alvorlig plakkpsoriasis:
 • Den første dosen er 160 mg (2 sprøyter med 80 mg hver) som subkutan injeksjon. Denne dosen kan gis til deg av lege eller sykepleier.
 • Etter den første dosen vil du bruke én dose på 80 mg (1 sprøyte) ved uke 2, 4, 6, 8, 10 og 12. Fra uke 12 vil du bruke en dose på 80 mg (1 sprøyte) hver 4. uke.
Til andre pasienter med psoriasisartritt
 • Den første dosen er 160 mg (2 sprøyter med 80 mg hver) som subkutan injeksjon. Denne dosen kan gis til deg av lege eller sykepleier.
 • Etter den første dosen vil du bruke en dose på 80 mg (1 sprøyte) hver 4. uke.
Aksial spondylartritt
Anbefalt dose er 160 mg (2 sprøyter med 80 mg hver) som subkutan injeksjon ved uke 0, etterfulgt av 80 mg (1 sprøyte) hver 4. uke.
Dersom du tar for mye av Taltz
Informer legen din dersom du har fått mer Taltz enn du burde, eller hvis dosen er gitt tidligere enn forskrevet.
Dersom du har glemt å ta Taltz
Snakk med legen din dersom du har glemt å injisere en dose med Taltz.
Dersom du avbryter behandling med Taltz
Du bør ikke avbryte behandling med Taltz uten å snakke med legen din først. Dersom du avbryter behandlingen kan symptomene på psoriasis eller psoriasisartritt komme tilbake.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Alvorlige bivirkninger
Slutt å bruke Taltz og kontakt legen din eller oppsøk annen medisinsk hjelp umiddelbart dersom du får noen av de følgende bivirkningene. Legen din vil avgjøre om og når du kan starte opp igjen med behandlingen:
Mulig alvorlig infeksjon (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer) – tegn på dette kan være:
 • feber, influensalignende symptomer, svetting om natten
 • tretthet eller kortpustethet, hoste som ikke går over
 • varm, rød og smertefull hud eller smertefullt hudutslett med blemmer
Alvorlig allergisk reaksjon (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer) – tegn på dette kan være:
 • problemer med å puste eller svelge
 • lavt blodtrykk, som kan gi svimmelhet eller ørhet
 • hevelser i ansiktet, leppene, tungen eller halsen
 • alvorlig kløe i huden med et rødt utslett eller vabler/blemmer
Andre bivirkninger som er rapportert
Noen bivirkninger er svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer):
 • infeksjoner i øvre luftveier med symptomer som sår hals og tett nese
 • reaksjoner på injeksjonsstedet (f.eks. rød hud, smerter)
Noen bivirkninger er vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer):
 • kvalme
 • (sopp-)infeksjoner som f.eks. fotsopp
 • smerter bak i halsen
 • forkjølelsessår på munnen, huden og slimhinner (herpes simplex, mukokutan)
Noen bivirkninger er mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer):
 • munntrøske (candidainfeksjon i munnen)
 • influensa
 • rennende nese
 • bakteriell hudinfeksjon
 • elveblest
 • rennende øyne med kløe, rødhet og hevelse (konjunktivitt)
 • tegn på lavt antall hvite blodceller, som f.eks. feber, sår hals eller sår i munnen pga. infeksjoner (nøytropeni)
 • lavt antall blodplater (trombocytopeni)
 • eksem
 • utslett
 • raskt innsettende hevelser av vevet i halsen, ansiktet, munnen eller svelget
 • kramper og smerter i buken, diaré, vekttap eller blod i avføringen (tegn på tarmproblemer)
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Taltz
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten på sprøyten og ytterkartongen etter EXP/Utl.dato. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC). Skal ikke fryses. Skal ikke ligge mot bakveggen i kjøleskapet.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.
Taltz kan oppbevares utenfor kjøleskap inntil 5 dager ved høyst 30ºC.
Bruk ikke dette legemidlet hvis du oppdager at sprøyten er skadet, eller dersom legemidlet er uklart, tydelig brunt eller har partikler i seg.
Dette legemidlet er kun til engangsbruk.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann. Spør lege, sykepleier eller på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Taltz
 • Virkestoff er iksekizumab.
  Hver ferdigfylte sprøyte inneholder 80 mg iksekizumab i 1 ml oppløsning.
 • Andre innholdsstoffer er natriumsitrat, vannfri sitronsyre, natriumklorid, polysorbat 80, vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Taltz ser ut og innholdet i pakningen
Taltz er en oppløsning i en sprøyte av klart glass. Fargen kan variere fra fargeløs til svakt gul.
Pakningsstørrelser på 1, 2, 3 ferdigfylte sprøyter. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført i ditt land.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nederland
Tilvirker
Eli Lilly Italia S.p.A.,Via Gramsci 731/733, 50019, Sesto Fiorentino (FI), Italia
Ta kontakt med den lokale representanten for innehaveren av markedsføringstillatelsen for ytterligere informasjon om dette legemidlet:
Eli Lilly Norge A.S. Tlf: + 47 22 88 18 00
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 26.06.2020
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (the European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu
 
Følgende informasjon er kun ment for helsepersonell:
Tilberedning av 40 mg iksekizumab for barn 25-50 kg kroppsvekt
Iksekizumab doser på 40 mg skal tilberedes og administreres av kvalifisert helsepersonell. Bruk kun Taltz 80 mg/1 ml ferdigfylt sprøyte ved tilberedning av 40 mg pediatriske dosen.
 • Overfør innholdet i den ferdigfylte sprøyten til et sterilt, klart hetteglass. IKKE rist eller sving på hetteglasset.
 • Bruk en 0,5 ml eller 1 ml engangssprøyte og steril kanyle for å trekke opp den forskrevne dosen (0,5 ml for 40 mg) fra hetteglasset.
 • Bytt kanyle og bruk en steril 27 gauge kanyle for å injisere pasienten. Eventuelt ubrukt iksekizumab som er igjen i hetteglasset skal kastes
Tilberedte iksekizumab skal administreres innen 4 timer etter punktering av det sterile hetteglasset,
ved romtemperatur.
BruksanvisningTaltz 80 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte
iksekizumab
Mangler tekstalternativ for bilde
Før du bruker den ferdigfylte sprøyten:
Viktig informasjon
 • Før du begynner å bruke den ferdigfylte sprøyten med Taltz må du lese og følge hele den trinnvise bruksanvisningen nøye. Ta vare på bruksanvisningen og gå tilbake til den ved behov.
 • Den ferdigfylte sprøyten inneholder 1 dose med Taltz. Sprøyten er KUN TIL ENGANGSBRUK.
 • Sprøyten skal ikke ristes.
 • Lege, apotek eller sykepleier kan hjelpe deg med å bestemme hvor på kroppen dosen skal injiseres.
 • Les pakningsvedlegget for Taltz som ligger i esken for å lære mer om legemidlet.
BRUKSANVISNING
Før du begynner å bruke den ferdigfylte sprøyten med Taltz, må du lese og følge hele den trinnvise bruksanvisningen nøye.
Oversikt over delene
Mangler tekstalternativ for bilde
1 KLARGJØRING
1a. Ta sprøyten ut av kjøleskapet. La kanylehetten være på sprøyten til du er klar for å injisere. Vent 30 minutter slik at sprøyten når romtemperatur før du bruker den.
Mangler tekstalternativ for bilde
IKKE bruk noen form for varmekilde for å varme opp legemidlet, f.eks. en mikrobølgeovn, varmt vann eller direkte sollys.
1b. Finn frem det du trenger til injeksjonen:
 • 1 spritserviett
 • 1 bomullsdott eller tupfer
 • 1 kanylebøtte som du kan kaste sprøyten i
1c. Sjekk at den ferdigfylte sprøyten ikke har noen utvendige skader. La kanylehetten være på sprøyten til du er klar for å injisere. Sjekk etiketten. Forsikre deg om at navnet "Taltz" står på etiketten.
Mangler tekstalternativ for bilde
Legemidlet inne i sprøyten skal være en klar løsning. Fargen kan variere fra fargeløs til svakt gul.
Dersom du ser noe av det følgende SKAL DU IKKE BRUKE sprøyten, men kaste den som anvist:
 • Den har gått ut på dato.
 • Det ser ut som om den er skadet.
 • Legemidlet er uklart, det er tydelig brunt eller inneholder små partikler.
1d. Vask hendene dine før du injiserer legemidlet.
1e. Velg injeksjonssted
Mangler tekstalternativ for bilde
Du kan sette injeksjonen i magen (mageområdet), i låret eller på baksiden av armen. Du vil trenge hjelp til å injisere i armen.
IKKE injiser i områder der huden er tynn, har blåmerker, er rød eller hard, eller der du har arr eller strekkmerker. IKKE injiser nærmere enn 2,5 cm fra navlen.
Bytt injeksjonssted. IKKE injiser på nøyaktig samme sted hver gang. Hvis for eksempel den siste injeksjonen var i det venstre låret ditt, bør den neste injeksjonen være i det høyre låret, i magen eller på baksiden av en av armene.
1f. Klargjør huden. Rens huden med en spritserviett. La injeksjonsstedet tørke naturlig før du injiserer legemidlet.
2 INJEKSJONEN
2a. Ta av kanylehetten og kast den.
Mangler tekstalternativ for bilde
IKKE sett kanylehetten tilbake på sprøyten – du kan skade kanylen eller deg selv ved et uhell.
IKKE rør kanylen.
2b. Klem forsiktig og hold tak i en hudfold der du vil injisere.
Mangler tekstalternativ for bilde
2c. Stikk kanylen inn med 45 graders vinkel. Slipp forsiktig taket i huden. Sørg for å holde kanylen på plass.
Mangler tekstalternativ for bilde
2d. Press stempelet inn.
Mangler tekstalternativ for bilde
Press stempelet sakte inn, helt til alt legemidlet er injisert. Det grå sprøytestempelet skal presses helt ned til bunnen av sprøyten. Trekk kanylen forsiktig ut av huden.
Trykk en bomullsdott eller tupfer på injeksjonsstedet. IKKE gni på injeksjonsstedet siden dette kan føre til blåmerker. Det kan hende at du blør litt. Dette er helt normalt.
Når injeksjonen er ferdig skal du kunne se den grønne stempelstangen fra topp til bunn i hoveddelen av sprøyten.
3 ETTER INJEKSJONEN
3a. Kast den ferdigfylte sprøyten.
Mangler tekstalternativ for bilde
IKKE sett kanylehetten på igjen. Kast sprøyten i en kanylebøtte eller som anvist av lege, apotek eller sykepleier.
Når du kaster sprøyter og kanylebøtten:
 • Kast sprøyten i en kanylebøtte eller som anvist av lege, apotek eller sykepleier.
 • Den fylte kanylebøtten skal ikke resirkuleres.
 • Spør lege, apotek eller sykepleier hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker.
Sikkerhetstips
 • Snakk med lege, apotek eller sykepleier dersom du har spørsmål eller trenger hjelp med den ferdigfylte sprøyten.
 • Dersom du har problemer med synet, skal du IKKE bruke den ferdigfylte sprøyten uten hjelp fra en person som har fått opplæring i å bruke den.
 • IKKE del eller bruk om igjen den ferdigfylte sprøyten med Taltz. Du kan smitte noen, eller noen kan smitte deg, med en infeksjon.
 • Sprøyten skal oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Dersom du ikke har en kanylebøtte, hør med legen, apoteket eller sykepleieren om hvor du kan få tak i en.
Ofte stilte spørsmålSpørsmål: Hvis jeg ser luftbobler i sprøyten min?
Svar: Luftbobler en eller annen gang i en sprøyte er normalt. Taltz injiseres under huden (subkutan injeksjon), og luftbobler er ikke et problem ved en slik type injeksjon. De vil ikke skade deg eller påvirke dosen din.
Spørsmål: Hvis det er en dråpe med væske på kanylespissen når jeg fjerner kanylehetten?
Svar: Det er helt greit at det er en dråpe med væske på kanylespissen. Dette vil ikke skade deg eller påvirke dosen din.
Spørsmål: Hvis jeg ikke kan skyve inn stempelet?
Svar: Dersom stempelet sitter fast eller er skadet:
 • IKKE fortsett å bruke sprøyten.
 • Trekk kanylen ut av huden.
Spørsmål: Hvordan vet jeg at injeksjonen er ferdig?
Svar: Når injeksjonen din er ferdig:
 • Skal den grønne stempelstangen være synlig fra topp til bunn i hoveddelen av sprøyten.
 • Det grå sprøytestempelet skal presses helt ned til bunnen av sprøyten.
Les hele bruksanvisningen og pakningsvedlegget for Taltz som ligger i denne esken for å lære mer om legemidlet ditt.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

crohns sykdom (morbus crohn): Kronisk betennelsessykdom i tarmveggen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

influensa: Infeksjon i luftveiene forårsaket av influensavirus. Symptomer er smerter i muskler og ledd, hodepine, vondt i halsen, hoste, snue, kuldegysninger og feber.

konjunktivitt (øyekatarr): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

nøytropeni (neutropeni, mangel på nøytrofile granulocytter): Sykelig redusert antall nøytrofile granulocytter i blodet.

subkutan (s.c., subkutant): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis subkutant.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

ulcerøs kolitt (kronisk tykktarmbetennelse): Betennelse i tykktarmen og endetarmen. I slimhinnen danner det seg sår. Tarmen tømmer seg ofte, hvilket gir løs avføring med slim og blod.

Taltz ferdigfylt sprøyte