Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Synalar 0,025% med chinoform krem

fluocinolonacetonid

kliokinol

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Synalar 0,025% med chinoform er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Synalar 0,025% med chinoform
 3. Hvordan du bruker Synalar 0,025% med chinoform
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Synalar 0,025% med chinoform
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Synalar 0,025% med chinoform er og hva det brukes mot
Synalar 0,025% med chinoform er et sterkt kortikosteroidpreparat. Virker mot visse betennelsesaktige og kløende tilstander i huden. Kliokinol har god antiseptisk virkning mot en rekke bakterier og sopparter.
Brukes mot visse allergiske, betennelsesaktige og kløende tilstander i huden, f.eks. psoriasis, eksem og andre steroidømfintlige lidelser, når mistenkt eller sikker infeksjon er tilstede, og denne ikke kan behandles separat.
 
2. Hva du må vite før du bruker Synalar 0,025% med chinoform
Bruk ikke Synalar 0,025% med chinoform:
 • dersom du er allergisk overfor virkestoffene eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • ved infiserte hudsykdommer (forårsaket av ikke følsomme bakterier, sopp eller virus).
 • mot akne, bleiedermatitt eller kløe rundt analåpningen eller ved kjønnsorganene.
 • ved utslag rundt munnen (perioral dermatitt).
 • ved såkalt rosacea (blemmer og synlige blodkar i ansiktet).
 • ved leggsår og sårdannelse for øvrig.
Advarsler og forsiktighetsregler
Skal vanligvis ikke brukes i ansiktet. Hvis preparatet likevel brukes i ansiktet, unngå øynene og området rundt øynene.
Skal ikke brukes hos barn under 1 år.
Ved bruk i ansiktet og ved bruk hos barn (over 1 års alder) skal man ikke behandle mer enn 5 dager.
Tette forbindinger, såkalte okklusjonsforbindinger, skal ikke brukes hos barn, bare hos voksne etter legens forordning.
Bruk ikke mer av preparatet og bruk ikke preparatet over lengre tid, enn legen har forskrevet. Toleranseutvikling kan skje etter lang tids bruk. Overdreven bruk kan gi stripet eller tynnere hud.
Preparatet skal vanligvis ikke anvendes til behandling av utbredt psoriasis, da denne kan forverres og bivirkninger bli mer sannsynlig.
Informer din lege hvis du i tillegg bruker andre legemidler. Ved innleggelse på sykehus bør du også informere sykehuspersonalet om at du bruker preparatet.
Graviditet og amming
Det er mulighet for at fosteret påvirkes. Rådfør deg alltid med lege før bruk av preparatet under graviditet.
Under graviditet skal du ikke bruke mer Synalar 0,025% med chinoform enn din lege ordinerer.
Det er ukjent om innholdsstoffene går over i morsmelk. Rådfør deg derfor med lege før bruk under amming.
Smør ikke preparatet på brystene før amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Synalar 0,025% med chinoform påvirker ikke evnen til å kjøre bil eller betjene maskiner.
Synalar 0,025% med chinoform inneholder cetostearylalkohol og propylenglykol
Cetostearylalkohol og propylenglykol kan forårsake lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem).
 
3. Hvordan du bruker Synalar 0,025% med chinoform
Dosen bestemmes av legen som tilpasser den individuelt for deg.
Hvis din lege ikke har ordinert noe annet, skal du smøre en liten mengde på det angrepne området 2–3 ganger per dag, eventuelt 1 gang daglig i lette tilfeller.
Forsøk å applisere Synalar 0,025% med chinoform til samme tidspunkt hver dag. Glemmer du en dose, så vent med påsmøringen til neste ordinære tidspunkt. Avbryt ikke behandlingen før din lege forordner det, selv om hudsykdommen synes å ha blitt bedre.
Dersom du tar for mye av Synalar 0,25% med chinoform
Dersom du ved en feil skulle svelge Synalar 0,025% med chinoform, skal du kontakte nærmeste lege, sykehus eller Giftinformasjonssentralen, tlf 22 59 13 00.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Mindre vanlige (forekommer for mindre enn 1 av 100 men mer enn 1 av 1000 brukere):
Irritasjon på det stedet du har brukt preparatet. Langvarig bruk, eller hvis du smører på for mye, kan føre til stripet eller tynnere hud og skjøre blodkar. Pigmentforandringer kan skjule eller spre infeksjoner som ikke er følsomme for kliokinol.
Sjeldne (forekommer for mindre enn 1 av 1000 men mer enn 1 av 10000 brukere):
Allergisk reaksjon med kløe. Under langvarig og kraftig behandling kan noe av det aktive stoff tas opp gjennom huden og føre til bivirkninger som rundere ansikt, muskelsvinn og væskeopphopning i kroppen. I slike tilfeller kan din lege bestemme at behandlingen bør avbrytes.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Synalar 0,025% med chinoform
Oppbevares ved høyst 25ºC. Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Synalar 0,025% med chinoform
 • Virkestoffer er fluocinolonacetonid 0,25 mg/g og kliokinol 30 mg/g
Andre innholdsstoffer er propylenglykol, sorbitanmonostearat, polysorbat 60, cetostearylalkohol, flytende parafin, benzylalkohol, sitronsyre, metylparahydroksybenzoat, propylparahydroksybenzoat, natriumedetat, renset vann.
Hvordan Synalar 0,025% med chinoform ser ut og innholdet i pakningen
Legemidlets utseende: Off-white til brungul krem.
Forpakningsstørrelser: 15 g (aluminiumtube)
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Bioglan AB
Box 50310
SE-202 13 Malmö
Sverige
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 23. desember 2013.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

rosacea: Kronisk hudsykdom som vanligvis viser seg ved at de små blodkarene i ansiktet utvider seg svært lett, og det kommer en vedvarende rødme i huden særlig lokalisert i midten av ansiktet. Det finnes fire ulike subgrupper av rosacea avhengig av type hudforandring. I alvorlige tilfeller kan betennelsesreaksjonen føre til røde og gule knopper i huden. Årsaken til sykdommen er ukjent.