Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Striverdi® Respimat® 2,5 mikrogram inhalasjonsvæske, oppløsning

olodaterol

  Dette legemidlet er underlagt særlig overvåkning for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se avsnitt 4 for informasjon om hvordan du melder bivirkninger.
Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Striverdi Respimat er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Striverdi Respimat
 3. Hvordan du bruker Striverdi Respimat
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Striverdi Respimat
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Striverdi Respimat er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Striverdi Respimat hjelper personer med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) med å puste lettere. KOLS er en kronisk lungesykdom som forårsaker åndenød og hoste. Betegnelsen KOLS forbindes med tilstander som kronisk bronkitt og emfysem. Siden KOLS er en kronisk lungesykdom skal du ta Striverdi Respimat hver dag, og ikke bare når du har pusteproblemer eller andre symptomer på KOLS.
Striverdi Respimat inneholder virkestoffet olodaterol, som er en langtidsvirkende bronkodilator (langtidsvirkende beta-2-agonist) som hjelper til med å åpne luftveier og gjør det lettere å få luft inn i og ut av lungene. Regelmessig bruk av Striverdi Respimat kan også hjelpe deg dersom du har akutt åndenød relatert til sykdommen din, og hjelper til å gjøre effektene av sykdommen mindre i hverdagen din.
 
2. Hva du må vite før du bruker Striverdi Respimat
Bruk ikke Striverdi Respimat
 • dersom du er allergisk overfor olodaterol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsreglerRådfør deg med lege eller apotek før du bruker Striverdi Respimat
 • dersom du har astma (du bør ikke bruke Striverdi Respimat for behandling av astma)
 • dersom du har en hjertesykdom
 • dersom du har høyt blodtrykk
 • dersom du har epilepsi
 • dersom du har et spesifikt problem med skjoldbruskkjertelen kalt tyreotoksikose
 • dersom du har en unormal utvidelse av pulsårene kalt aneurisme
 • dersom du har diabetes
 • dersom du har en alvorlig nedsatt leverfunksjon, ettersom Striverdi Respimat ikke har vært studert i denne pasientgruppen
 • dersom du har alvorlig nedsatt nyrefunksjon, da det foreligger begrenset kunnskap med Striverdi Respimat i denne pasientgruppen
 • ved planlagt kirurgiske inngrep
Under behandling med Striverdi Respimat
 • Slutt å bruke legemidlet og fortell legen din det umiddelbart dersom du får trykk i brystet, hoste, hvesende pust eller blir andpusten rett etter bruk av dette legemidlet. Dette kan være tegn på en tilstand som kalles bronkospasme (se avsnitt 4).
 • Slutt å bruke inhalatoren og snakk med legen din umiddelbart, dersom du får forverrelse av pusten eller får utslett, hevelse eller kløe rett etter bruk av inhalatoren (se avsnitt 4).
 • Snakk med legen din umiddelbart dersom du får hjertebivirkninger (økt puls, økt blodtrykk og/eller økning av symptomer som brystsmerter) (se avsnitt 4).
 • Snakk med legen din dersom du får muskelkrampe, muskelsvakhet eller uvanlig hjerterytme, da dette kan være forbundet med lavt kaliumnivå i blodet (se avsnitt 4).
Striverdi Respimat er godkjent til bruk som vedlikeholdsbehandling av din kronisk obstruktive lungesykdom. Den bør ikke brukes til å behandle akutte anfall av tungpustethet eller hvesende pust.
Bruk ikke Striverdi Respimat sammen med andre legemidler som inneholder langtidsvirkende adrenerge β-agonister, som salmeterol eller formoterol.
Dersom du regelmessig bruker visse legemidler kalt korttidsvirkende β-adrenerge stoffer, f.eks. salbutamol, fortsett å bruke disse kun til akutt symptomlindring som f.eks. andpustenhet.
Barn og ungdom
Striverdi Respimat bør ikke gis til barn eller ungdom (under 18 år).
Andre legemidler og Striverdi Respimat
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler.
Spesielt bør du informere lege eller apotek dersom du bruker:
 • visse medisiner for pustevansker som ligner Striverdi Respimat (ß-adrenerge midler). Det kan være større sjanse for at du kan få bivirkninger.
 • medisiner som kalles beta-blokkere som brukes mot høyt blodtrykk eller andre hjerteproblemer (slik som propranolol), eller mot øyeproblemet glaukom (slik som timolol). Dette kan føre til tap av effekt av Striverdi Respimat.
 • medisiner som reduserer kaliumnivået i blodet. Dette inkluderer:
steroider (f.eks. prednisolon)
 • diuretika (vanndrivede tabletter)
medisiner for pusteproblemer slik som teofyllinDersom du bruker disse legemidlene sammen med Striverdi Respimat, kan du oppleve symptomer som muskelkrampe, muskelsvakhet eller uvanlig hjerterytme.
 • medisiner som kalles trisykliske antidepressiva eller MAO-hemmere (som selegilin eller moklobemid), som brukes til å behandle nevrologiske eller psykiske problemer som Parkinsons sykdom eller depresjon. Bruken av disse legemidlene øker sannsynligheten for at du får hjertebivirkninger.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Ingen studier er utført for å undersøke legemidlets effekt på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Dersom du føler deg svimmel ved bruk av Striverdi Respimat, bør du ikke kjøre bil eller bruke maskiner.
Striverdi Respimat inneholder benzalkoniumklorid
Dette legemidlet inneholder 0,0011 mg benzalkoniumklorid i hver inhalasjon.
Benzalkoniumklorid kan forårsake hvesing og pustevansker (bronkospasmer), spesielt om du har astma.
 
3. Hvordan du bruker Striverdi Respimat
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Striverdi Respimat skal kun brukes til inhalasjon.
Dose
Den anbefalte dosen er:
Striverdi Respimat virker i 24 timer, så du trenger bare å bruke Striverdi Respimat ÉN GANG DAGLIG, helst til samme tid hver dag. Ta TO INHALASJONER hver gang du bruker den.
Siden KOLS er en kronisk sykdom, skal Striverdi Respimat tas hver dag og ikke bare når du har pusteproblemer. Ta ikke mer enn anbefalt dose.
Bruk av Striverdi Respimat hos barn og ungdom
Det er ingen relevant bruk av Striverdi Respimat i pediatrisk populasjon (under 18 år).
Sørg for at du vet hvordan du bruker Striverdi Respimat inhalatoren riktig. Bruksanvisningen for Striverdi Respimat inhalator er gitt på den andre siden av dette pakningsvedlegget.
Dersom du tar for mye av Striverdi Respimat
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Du kan ha en høyere risiko for å oppleve bivirkninger som brystsmerte, høyt eller lavt blodtrykk, raskere eller uregelmessige hjerteslag eller følelse av hjertebank, svimmelhet, nervøsitet, søvnvansker, angst, hodepine, skjelving, munntørrhet, muskelkramper, kvalme, utmattelse, sykdomsfølelse, lavt kaliumnivå i blodet (som kan føre til symptomer på muskelkrampe, muskelsvakhet eller unormal hjerterytme), høyt blodsukker, eller for mye syre i blodet ditt (som kan føre til symptomer på kvalme, oppkast, svakhet, muskelkramper og raskere pust).
Dersom du har glemt å ta Striverdi Respimat
Dersom du glemmer å inhalere en dose, ta kun én dose til vanlig tidspunkt neste dag.
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Striverdi Respimat
Snakk med lege eller apotek før du avbryter behandlingen med Striverdi Respimat. Hvis du slutter å bruke Striverdi Respimat kan symptomene på KOLS forverres.
Spør lege eller apotek dersom du har ytterligere spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Bivirkningene som er beskrevet nedenfor er blitt registrert hos pasienter som har brukt denne medisinen og er listet opp ifølge frekvens enten som mindre vanlige eller sjeldne.
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer):
 • Nasofaryngitt (rennende nese)
 • Svimmelhet
 • Utslett
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer):
 • Artralgi (leddsmerte)
 • Hypertensjon (høyt blodtrykk)
Du kan også oppleve bivirkninger som er kjent for visse typer legemidler som brukes for pusteproblemer, som ligner på Striverdi Respimat (beta-adrenerge midler). Det kan være raskere eller uregelmessige hjerteslag eller følelse av hjertebank, brystsmerter, høyt eller lavt blodtrykk, skjelving, hodepine, nervøsitet, søvnvansker, svimmelhet, munntørrhet, kvalme, muskelkramper, utmattelse, sykdomsfølelse, lavt kaliumnivå i blodet (som kan føre til symptomer på muskelkrampe, muskelsvakhet eller unormal hjerterytme), høyt blodsukker, eller for mye syre i blodet ditt (som kan føre til symptomer på kvalme, oppkast, svakhet, muskelkramper og raskere pust).
Umiddelbare allergiske reaksjoner som utslett, elveblest (urtikaria), hevelse i munn og ansikt eller plutselige pusteproblemer (angioødem) eller andre overfølsomhetsreaksjoner kan forekomme etter administrering av Striverdi Respimat. Slutt å ta Striverdi Respimat og kontakt legen din umiddelbart dersom dette skjer.
Som for alle inhalasjonspreparater, kan i tillegg enkelte pasienter oppleve en uventet tetthet i brystet, hoste, hvesende pust eller andpustenhet like etter inhalasjon (bronkospasme).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Striverdi Respimat
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og på inhalatoretiketten etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Skal ikke fryses.
Holdbarhet under bruk:
Bytt patronen senest 3 måneder etter at den er tatt i bruk.
Respimat gjenbruksinhalator skal ikke brukes i mer enn ett år.
Anbefalt bruk: 6 patroner per inhalator.
Merk: Tester har vist at Respimat gjenbruksinhalator fungerer for 540 inhalasjoner (tilsvarende 9 patroner).
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Striverdi Respimat
Virkestoffet er olodaterol. Den avleverte dosen er 2,5 mikrogram olodaterol (som hydroklorid) pr. inhalasjon.
En avlevert dose er den dosen som er tilgjengelig for pasienten etter at sprayen har passert munnstykket.
Andre innholdsstoffer er:
Benzalkoniumklorid, dinatriumedetat, renset vann, og sitronsyre (vannfri)
Hvordan Striverdi Respimat ser ut og innholdet i pakningen
Striverdi Respimat 2,5 mikrogram består av en patron med inhalasjonsvæske og en Respimat inhalator. Patronen må settes inn i inhalatoren før den brukes første gang.
Enkeltpakning: 1 Respimat gjenbruksinhalator og 1 patron som gir 60 inhalasjoner (30 medisinske doser).
Trippelpakning: 1 Respimat gjenbruksinhalator og 3 patroner som hver gir 60 inhalasjoner (30 medisinske doser).
Enkel refillpakning: 1 patron, som gir 60 inhalasjoner (30 medisinske doser)
Trippel refillpakning: 3 patroner, som hver gir 60 inhalasjoner (30 medisinske doser)
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen for Striverdi Respimat er:
Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Straße 173
D-55216 Ingelheim am Rhein
Tyskland
Tilvirker av Striverdi Respimat er:
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
Binger Straße 173
D-55216 Ingelheim am Rhein
Tyskland
Dette legemidlet er godkjent i EU/EØS-landene med følgende navn:
Austria, Liechtenstein: Striverdi Respimat 2,5 Mikrogramm - Lösung zur Inhalation
Belgium, Luxembourg: Striverdi Respimat 2,5 microgrammes, solution à inhaler
Bulgaria: Striverdi Respimat Стриверди Респимат 2,5 микрограма разтвор за инхалация
Cyprus, Greece: Striverdi Respimat
Czech Republic: Striverdi Respimat 2,5 mikrogramů
Denmark: Striverdi Respimat
Estonia: Striverdi Respimat
Finland: Striverdi Respimat 2.5 mikrog per suihke, inhalaationeste, lious
France: Striverdi Respimat 2,5 microgrammes/dose, solution à inhaler
Germany: Striverdi Respimat 2,5 Mikrogramm/Sprühstoß Lösung zur Inhalation
Hungary: Striverdi Respimat 2,5 mikrogram inhalációs oldat
Iceland: Striverdi Respimat
Ireland, Malta, UK: Striverdi Respimat
Italy: Striverdi Respimat 2,5 microgrammi, soluzione per inalazione
Latvia: Striverdi Respimat 2,5 mikrogrami inhalācijas šķīdums
Lithuania: Striverdi Respimat 2,5 mikrogramo/išpurškime įkvepiamasis tirpalas
Netherlands: Striverdi Respimat 2,5 microgram, inhalatieoplossing
Norway: Striverdi Respimat
Poland: Striverdi Respimat
Portugal: Striverdi Respimat
Romania: Striverdi Respimat 2,5 micrograme soluţie de inhalat
Slovakia: Striverdi Respimat
Slovenia: Striverdi Respimat 2,5 mikrograma/vdih raztopina za inhaliranje
Spain: Striverdi Respimat 2,5 microgramos solución para inhalación
Sweden: Striverdi Respimat 2,5 mikrogram per puff, inhalationsvätska, lösning
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 11/2018
 
BruksanvisningStriverdi® Respimat®Innledning
Les denne bruksanvisningen før du begynner å bruke Striverdi Respimat gjenbruksinhalator.
Du behøver bare å bruke denne inhalatoren ÉN GANG DAGLIG. Du skal ta TO INHALASJONER hver gang du bruker den.
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Dersom Striverdi Respimat ikke har vært brukt på mer enn 7 dager, utløs først en spray mot bakken.
 • Dersom Striverdi Respimat ikke har vært brukt på mer enn 21 dager, skal du gjenta trinn 4 til 6 under «Klargjøring for bruk» til du ser en tåkesky. Gjenta så trinn 4 til 6 ytterligere tre ganger.
Hvordan du tar vare på Striverdi Respimat gjenbruksinhalator
Rengjør munnstykket inkludert metalldelen inne i munnstykket med en fuktig klut eller serviett minst én gang i uken.
En mindre misfarging av munnstykket har ingen betydning for funksjonen av Striverdi Respimat gjenbruksinhalator. Tørk utsiden av Striverdi Respimat gjenbruksinhalator med en fuktig klut ved behov.
Når er det nødvendig med en ny inhalator
Når du har brukt en inhalator sammen med 6 patroner, må du skaffe en ny pakning Striverdi Respimat som inneholder en gjenbruksinhalator.
Mangler tekstalternativ for bilde
Klargjøring for bruk
1. Fjern det gjennomsiktige endestykket
 • La beskyttelseshetten være lukket.
 • Trykk på sikkerhetslåsen samtidig som du trekker det gjennomsiktige endestykket av med den andre hånden.
Mangler tekstalternativ for bilde
2. Sett inn patronen
 • Skyv patronen inn i inhalatoren.
 • Sett inhalatoren på et fast underlag og trykk bestemt ned til den klikker på plass.
Mangler tekstalternativ for bilde
3. Registrer patronen
 • Sett et merke i avkrysningsboksen på inhalatoretiketten for å registrere antall patroner.
 • Sett det gjennomsiktige endestykket tilbake på plass til det høres et klikk.
Mangler tekstalternativ for bilde
4. Vri
 • Hold beskyttelseshetten lukket.
 • Vri det gjennomsiktige endestykket i samme retning som pilene på etiketten til det høres et klikk (1/2 omdreining).
Mangler tekstalternativ for bilde
5. Åpne
 • Åpne beskyttelseshetten helt.
Mangler tekstalternativ for bilde
6. Trykk
 • La inhalatoren peke ned mot bakken
 • Trykk på doseringsknappen.
 • Lukk beskyttelseshetten.
 • Gjenta trinn 4-6 til en tåkesky blir synlig.
 • Gjenta trinn 4-6 ytterligere tre ganger etter at en tåkesky er synlig.
 • Inhalatoren din er nå klar til bruk og vil levere 60 inhalasjoner (30 doser).
Mangler tekstalternativ for bilde
Daglig brukVRI
 • Hold beskyttelseshetten lukket.
 • VRI det gjennomsiktige endestykket i samme retning som pilene på etiketten til det høres et klikk (1/2 omdreining).
Mangler tekstalternativ for bilde
ÅPNE
 • ÅPNE beskyttelseshetten helt.
Mangler tekstalternativ for bilde
TRYKK
 • Pust langsomt og fullstendig ut.
 • Lukk leppene rundt munnstykket uten å dekke til luftehullene. La inhalatoren din peke inn mot svelget.
 • TRYKK på doseringsknappen mens du trekker pusten langsomt og dypt inn gjennom munnen. Fortsett å puste langsomt inn så lenge det føles komfortabelt.
 • Hold pusten i 10 sekunder eller så lenge det føles komfortabelt.
 • Gjenta VRI, ÅPNE og TRYKK. Ta totalt 2 inhalasjoner.
 • Lukk beskyttelseshetten til du skal bruke inhalatoren din igjen.
Mangler tekstalternativ for bilde
Når skal Striverdi Respimat patronen byttes ut
Doseindikatoren viser hvor mange inhalasjoner det er igjen i patronen.

Mangler tekstalternativ for bilde

Det gjenstår 60 inhalasjoner

Mangler tekstalternativ for bilde

Det gjenstår mindre enn 10 inhalasjoner. Skaff en ny patron.

Mangler tekstalternativ for bilde

Patronen din er brukt opp. Vri på det gjennomsiktige endestykket for å løsne den. Inhalatoren er nå i låst posisjon. Trekk patronen ut av inhalatoren. Sett inn en ny patron (fortsett med trinn 2).

Vanlige spørsmål og svarDet er vanskelig å få satt patronen langt nok inn.
Har du tilfeldigvis vridd på det gjennomsiktige endestykket før du satte inn patronen? Åpne beskyttelseshetten, trykk på doseringsknappen og sett så inn patronen.
Er du i ferd med å skifte patronen? Den nye patronen vil stikke lenger utenfor enn den aller første patronen. Trykk patronen inn til du hører et klikk, og sett deretter på det gjennomsiktige endestykket.
Jeg får ikke trykket inn doseringsknappen.
Har du vridd på det gjennomsiktige endestykket? Hvis ikke, vri det gjennomsiktige endestykket med en kontinuerlig bevegelse til det høres et klikk (1/2 omdreining).
Viser doseindikatoren på patronen en hvit pil på rød bakgrunn? Patronen er brukt opp. Sett inn en ny patron.
Det er vanskelig å fjerne patronen etter at den er brukt opp.
Trekk og vri patronen samtidig.
Jeg får ikke vridd på eller fjernet det gjennomsiktige endestykket.Har du allerede vridd på det gjennomsiktige endestykket?
Hvis det gjennomsiktige endestykket allerede er vridd, følg trinnene «ÅPNE» og «TRYKK» under «Daglig bruk» for å ta medisinen.
Er det gjennomsiktige endestykket løst og viser doseindikatoren på patronen en hvit pil på rød bakgrunn? Patronen er brukt opp. Sett inn en ny patron.
Min Respimat gjenbruksinhalator er brukt opp for tidlig.
Har du brukt Respimat gjenbruksinhalator som foreskrevet (to inhalasjoner én gang daglig)? Respimat vil vare i 30 dager hvis det tas to inhalasjoner én gang daglig.
Har du sprayet ofte ut i luften for å sjekke om Respimat gjenbruksinhalator virker? Når du har klargjort Respimat gjenbruksinhalator, er testspraying ikke nødvendig hvis den brukes daglig.
Min Respimat gjenbruksinhalator gir ingen inhalasjoner.
Satte du inn en patron? Hvis ikke, sett inn en patron. Straks du har satt sammen Respimat gjenbruksinhalator, må du ikke fjerne det gjennomsiktige endestykket eller patronen før patronen er brukt opp.
Gjentok du VRI, ÅPNE og TRYKK mindre enn tre ganger etter at du satte inn patronen? Gjenta VRI, ÅPNE og TRYKK tre ganger etter at du setter inn patronen som vist i trinnene 4 til 6 under «Klargjøring for bruk».
Viser doseindikatoren på patronen en hvit pil på rød bakgrunn? Patronen er brukt opp. Sett inn en ny patron.
Min Respimat gjenbruksinhalator utløses automatisk
Var beskyttelseshetten åpen da du vred på det gjennomsiktige endestykket? Lukk beskyttelseshetten og vri så på det gjennomsiktige endestykket.
Trykket du på doseringsknappen da du vred på det gjennomsiktige endestykket? Lukk beskyttelseshetten slik at doseringsknappen er dekket til, og vri så på det gjennomsiktige endestykket.
Sluttet du å vri på det gjennomsiktige endestykket før det sa “klikk”? Vri det gjennomsiktige endestykket med en kontinuerlig bevegelse til det sier “klikk” (1/2 omdreining).
Var beskyttelseshetten åpen da du byttet patronen? Lukk beskyttelseshetten og bytt så patronen.
Ytterligere informasjon
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
D-55216 Ingelheim
Tyskland

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

adrenerg: Som virker med eller som adrenalin.

agonist: Et stoff som har stimulerende effekt på en reseptor. Når agonisten bindes til reseptoren påvirkes eller forsterkes aktiviteten i cellen. Agonister kan være kroppsegne eller kunstig fremstilte.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

emfysem: Sykdomstilstand der alveolene i lungene blir ødelagt. Lungene mister sin elastisitet og det blir vanskeligere å puste. Dette fører til at utvekslingen av oksygen fra luften og karbondioksid (et avfallsstoff fra kroppen) forverres og oksygenmangel kan oppstå. Emfysem er ofte forårsaket av røyking, men kan også være arvelig. Lungemfysem og kronisk bronkitt gir sammen opphav til sykdommen kronisk obstruktiv lungesykdom (kols).

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

kronisk bronkitt: Langvarig betennelse i lungenes luftrør. Sykdommen kjennetegnes av vedvarende økt slimutskillelse (mer enn 3 måneder i 2 år på rad), samt hoste. Kronisk bronkitt er ofte forårsaket av smittestoffer.

kronisk obstruktiv lungesykdom (kols): Kronisk obstruktiv lungesykdom/kols er en samlebetegnelse for sykdommer der utpustingen er vedvarende forverret fordi luftpassasjen i bronkiene er hemmet, blant annet på grunn av kronisk betennelse i slimhinnene og redusert elastisitet. Symptomer kan være hoste, økt slimproduksjon og tungpustethet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

trisyklisk antidepressiv (tca): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.

tungpustethet (dyspné, tung pust): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

tyreotoksikose (hypertyreoidisme, hypertyreose, høyt stoffskifte): Høyt stoffskifte skyldes en økt mengde av stoffskiftehormonene tyroksin (T4) og/eller trijodtyronin (T3) i blodet. Stoffskiftehormonene dannes i skjoldkjertelen. Symptomer er indre uro, tretthet, svettetendens, skjelvende hender, hjertebank ev. uregelmessig puls, vekttap, diaré, menstruasjonsforstyrrelser, konsentrasjonsproblemer. Enkelte får øyeproblemer (fremstående øyne, økt tåreflod, hovne øyelokk, dobbeltsyn eller nedsatt syn). Struma forekommer særlig hos eldre.

Respimat gjenbruksinhalator, klargjøring

Respimat gjenbruksinhalator, bruk