Striverdi Respimat

Boehringer Ingelheim


Adrenergikum, β2-agonist.

R03A C19 (Olodaterol)INHALASJONSVÆSKE, oppløsning 2,5 μg/dose i Respimat gjenbruksinhalator: Hver levert dose inneh.: Olodaterolhydroklorid tilsv. olodaterol 2,5 μg, benzalkoniumklorid, dinatriumedetat, sitronsyre, renset vann.


Indikasjoner

Bronkodilaterende vedlikeholdsbehandling hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols).

Dosering

Voksne
2 inhalasjoner (à 2,5 μg) 1 gang pr. døgn, til samme tid hver dag. Anbefalt dosering bør ikke overskrides.
Barn og ungdom <18 år
Bruk er ikke relevant.
Administrering Kun til inhalasjon. Inhaleres vha. Respimat gjenbruksinhalator.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Astma: Bør ikke brukes ved astma da effekt og sikkerhet ved langvarig bruk ved astma ikke er undersøkt. Akutt bronkospasme: Bør ikke brukes til innledende behandling av akutt bronkospasme, f.eks. til behovsbehandling. Hypersensitivitet: Akutt hypersensitivitetsreaksjon kan forekomme etter inhalasjon. Paradoksal bronkospasme: Legemidler som inhaleres kan forårsake paradoksal bronkospasme som kan være livstruende. Behandlingen må da avbrytes umiddelbart, og alternativ behandling innledes. Systemisk effekt: Bør brukes med forsiktighet ved kjent kardiovaskulær sykdom, særlig iskemisk hjertesykdom, alvorlig dekompensert hjertesvikt, hjertearytmi, hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati, kjent eller forlenget QT-intervall, hypertensjon og aneurisme. Bør brukes med forsiktighet ved krampesykdom, tyreotoksikose og ved uvanlig sterk respons på sympatomimetiske aminer. Erfaring ved nylig hjerteinfarkt, nylig sykehusinnleggelse pga. hjertesvikt, ustabil eller livstruende hjertearytmi eller paroksysmal takykardi er begrenset, og preparatet bør brukes med forsiktighet. Kardiovaskulære effekter: Kan gi klinisk signifikant kardiovaskulær effekt hos enkelte, målt som økning i hjertefrekvens, blodtrykk og/eller symptomer. Seponering bør vurderes dersom dette oppstår. Hypokalemi: β2-agonister kan føre til hypokalemi, som er en potensiell risikofaktor for utvikling av kardiovaskulære bivirkninger. Ved alvorlig kols kan dette forsterkes av hypoksi og samtidig behandling med xantinderivater, steroider eller diuretika, og øke faren for hjertearytmi. Hyperglykemi: Inhalasjon av høye doser kan føre til økt glukosenivå i plasma. Anestesi: Forsiktighet bør utvises ved planlagte operasjoner der det skal brukes halogenert hydrokarbon som anestesi, da det er økt risiko for bivirkninger av betaagonister. Hjelpestoffer: Inneholder benzalkoniumklorid som kan gi tungpustethet og pusteproblemer, spesielt hos astmapasienter. Bilkjøring og bruk av maskiner: Svimmelhet kan påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

Interaksjoner

Samtidig administrering av andre adrenerge preparater (alene eller i kombinasjon) kan forsterke bivirkningene av olodaterol. Samtidig behandling med xantinderivater, steroider eller ikke-kaliumsparende diuretika kan forsterke hypokalemisk effekt av olodaterol. Effekten av olodaterol kan hemmes eller blokkeres av betablokkere (inkl. øyedråper), og bør kun brukes sammen med disse dersom betydelige grunner taler for det. Kardioselektive betablokkere administrert med forsiktighet bør vurderes i slike tilfeller. Effekten av olodaterol på det kardiovaskulære systemet kan forsterkes av MAO-hemmere, TCA eller andre legemidler som kan forlenge QTC-intervallet. Samtidig administrering av ketokonazol, en potent P-gp- og CYP-hemmer, øker systemisk eksponering av olodaterol med 70%. Ingen dosejustering er nødvendig.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetKliniske data mangler. Bruk under graviditet bør unngås.
AmmingUkjent om olodaterol går over i morsmelk. Anbefales ikke ved amming.
FertilitetIngen data.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerSannsynligvis forsterkning av bivirkninger typiske for β2-agonister.
BehandlingStøttende og symptomatisk. Alvorlige tilfeller bør innlegges på sykehus. Kardioselektive betablokkere kan brukes, men med forsiktighet, pga. risiko for bronkospasme.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeAktivering av β2-adrenerge reseptorer fører til forhøyet nivå av cAMP, som induserer bronkieutvidelse ved å relaksere glatt muskulatur i luftveiene.
AbsorpsjonCmax nås innen 10-20 minutter etter inhalasjon. Absolutt biotilgjengelighet er 30%.
ProteinbindingCa. 60% (in vitro).
FordelingVd: 1110 liter, som tyder på stor vevsdistribusjon.
HalveringstidOlodaterol plasmakonsentrasjon etter inhalasjon har en multifasisk nedgang, med en terminal t1/2 på ca. 45 timer.
MetabolismeHovedsakelig ved direkte glukuronidering og O-demetylering, etterfulgt av konjugering.
Utskillelse>90% av dosen utskilles innen 5-6 dager etter oral eller i.v. administrering, hovedsakelig i metabolisert form. Hos friske utskilles 5-7% av dosen uendret i urin ved steady state.

Oppbevaring og holdbarhet

Skal ikke fryses. Patronens holdbarhet etter anbrudd: 3 måneder. Respimat gjenbruksinhalator: Skal kastes etter 1 års bruk.

 

Pakninger, priser og refusjon

Striverdi Respimat, INHALASJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
2,5 μg/dose i Respimat gjenbruksinhalator 60 doser (1 patron + Respimat gjenbruksinhalator)
436810
Blå resept 319,30 C
3 × 60 doser (3 patroner + Respimat gjenbruksinhalator)
145340
Blå resept 885,40 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Striverdi Respimat INHALASJONSVÆSKE, oppløsning 2,5 μg/dose i Respimat gjenbruksinhalator

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

18.12.2020


Sist endret: 10.08.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)