Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Strefen 8,75 mg sugetabletter

flurbiprofen

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 3 dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Strefen sugetabletter er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Strefen sugetabletter
 3. Hvordan du bruker Strefen sugetabletter
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Strefen sugetabletter
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Strefen sugetabletter er og hva det brukes mot
Dette legemidlet er reseptfritt. Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Hva Strefen sugetabletter er
Strefen sugetabletter inneholder virkestoffet flurbiprofen.
Flurbiprofen tilhører en legemiddelgruppe som kalles ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAID). Disse legemidlene virker ved å lindre smerter, hevelser og høy kroppstemperatur.
Hva Strefen sugetabletter brukes mot
Til voksne og barn over 12 år: lindring av ubehag ved sår hals.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Strefen sugetabletter
Bruk ikke Strefen sugetabletter:
 • dersom du er allergisk overfor virkestoffet eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du bruker acetylsalisylsyre eller andre betennelsesdempende og smertestillende legemidler (slik som celecoksib, ibuprofen, diklofenaknatrium)
 • dersom du tidligere har hatt en allergisk reaksjon overfor acetylsalisylsyre eller overfor andre betennelsesdempende legemidler. Symptomer på en allergisk reaksjon kan være rød hud eller utslett, hevelse i ansikt, lepper eller svelg, rennende nese, hvesende pust etter pustevansker
 • dersom du har eller har hatt sår i magesekken eller tarmen som kommer tilbake
 • dersom du noen gang har hatt sår i magesekken eller tarmen i forbindelse med bruk av Strefen eller lignende legemidler som virker mot betennelse og smerte
 • dersom du har alvorlig hjerte-, nyre- eller leversykdom
 • dersom du er gravid de siste 3 månedene av graviditeten.
Advarsler og forsiktighetsregler
Bivirkninger kan minimeres dersom du bruker laveste effektive dose i kortest mulig tid.
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Strefen sugetabletter dersom du har eller har hatt noen av følgende sykdommer:
 • astma eller andre allergiske reaksjoner
 • alvorlige nyre- eller leverproblemer
 • høyt blodtrykk
 • en kronisk autoimmun sykdom (slik som systemisk lupus erythematosus)
 • alvorlig hudsykdom (slik som Stevens-Johnson syndrom)
 • betennelsessykdom i tarmen (slik som ulcerøs kolitt, Crohns sykdom)
 • dersom du har fått påvist hjertesykdom og/eller sykdom i hjernens blodårer (slik som hjerteinfarkt, slag, drypp eller blokkeringer i blodårene som fører til hjertet/hjernen, såkalte åreforkalkninger)
 • dersom du har gjennomgått en operasjon for å fjerne åreforkalkninger, eller foretatt en såkalt «bypass»-operasjon (hvor blodet ledes forbi en åreforkalkning).
Legemidler som Strefen sugetabletter kan øke risikoen for å få hjerteinfarkt eller slag. Risikoen øker med økende doser og ved langtidsbehandling. Ikke bruk mer enn anbefalt dose eller over lengre enn anbefalt behandlingstid (3 dager).
Dersom du er eldre har du en økt risiko for å få bivirkninger.
Rådfør deg med lege før behandling med Strefen sugetabletter dersom du har hjerteproblemer, har hatt slag eller tror at du har risiko for å få slike problemer (f.eks. dersom du har høyt blodtrykk, sukkersyke (diabetes), har høyt fettinnhold (kolesterol) i blodet eller du røyker).
Bruk av Strefen sugetabletter kan nedsette fruktbarheten hos kvinner. Rådfør deg med lege dersom du planlegger å bli gravid eller har problemer med å bli gravid. Denne fruktbarhetsnedsettende effekten er forbigående og den opphører når du slutter å bruke Strefen.
Andre legemidler og Strefen
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder spesielt dersom du bruker:
 • andre betennelsesdempende og smertedempende legemidler (slik som celecoksib, ibuprofen, diklofenaknatrium)
 • blodfortynnende legemidler (inkludert acetylsalisylsyre)
 • legemidler mot høyt blodtrykk eller hjertesvikt
 • vanndrivende legemidler (diuretika)
 • legemidler mot uregelmessig hjerterytme (digoksin)
 • immundempende legemidler (slik som ciklosporin eller takrolimus)
 • betennelse- og immundempende legemidler (slik som prednisolon)
 • legemidler mot urinsyregikt
 • mifepriston (legemiddel som brukes til å avbryte et svangerskap)
 • visse typer antibiotika (slik som ciprofloksacin)
 • fenytoin (legemiddel mot epilepsi)
 • metotreksat (legemiddel mot kreft)
 • legemidler mot depresjon (slik som litium eller såkalte selektive serotoninreopptakshemmere SSRI)
 • legemidler mot sukkersyke (diabetes) som tas via munnen
 • zidovudin (legemiddel mot HIV)
Inntak av Strefen sammen med mat, drikke og alkohol
Du skal ikke drikke alkohol når du bruker Strefen.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Strefen sugetabletter tilhører en legemiddelgruppe som kan nedsette fruktbarheten hos kvinner. Denne fruktbarhetsnedsettende effekten opphører når behandlingen avbrytes. Det er usannsynlig at Strefen sugetabletter, dersom de brukes av og til, vil påvirke dine muligheter til å bli gravid, men dersom du har problemer med å bli gravid skal du rådføre deg med lege før du tar dette legemidlet.
Ta ikke dette legemidlet dersom du er gravid de siste 3 månedene av graviditeten.
Dersom du er gravid de første 6 månedene av graviditeten, eller ammer, skal du rådføre deg med lege før du tar dette legemidlet.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Strefen sugetabletter påvirker sannsynligvis ikke din evne til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Strefen sugetabletter inneholder glukose og sakkarose
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Strefen sugetabletter
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Anbefalt dosering
Følg disse instruksene med mindre legen har fortalt deg noe annet.
Voksne og barn fra 12 års alder: Ikke gi disse sugetablettene til barn under 12 år.
 • Ta én sugetablett i munnen og sug langsomt på den
 • Flytt hele tiden sugetabletten rundt i munnen mens du suger
 • Sugetablettene bør begynne å virke innen 30 minutter
 • Ta deretter en sugetablett hver 3.‑6. time, ved behov
 • Ikke ta flere enn 5 sugetabletter per døgn
Disse sugetablettene er kun ment for korttidsbruk.
Du skal ta færrest mulig sugetabletter og ikke ta dem over en lengre periode enn det som er nødvendig for å lindre symptomene.
Ta ikke Strefen sugetabletter i mer enn 3 dager, dersom ikke legen har bedt deg gjøre det. Du må kontakte lege eller apotek dersom du ikke føler deg bedre, hvis du føler deg verre eller dersom det oppstår nye symptomer, f.eks. en infeksjon forårsaket av bakterier.
Dersom du tar for mye av Strefen sugetabletter
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har tatt for mye Strefen kan du få symptomer som kvalme eller oppkast, magesmerter eller diaré mer sjeldent. Øresus, hodepine og blødning i magetarmkanalen er også mulige symptomer.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
SLUTT Å TA dette legemidlet og kontakt lege umiddelbart dersom du får:
 • Tegn på blødning i magetarmkanalen som blod i avføringen, svart, tjæreaktig avføring, blodig oppkast eller oppkast med mørke partikler som ser ut som kaffegrut
 • Svært sjeldne allergiske reaksjoner som astma, uventet hvesende pust, pustevansker, hevelse i ansikt, lepper eller tunge, hudreaksjoner (som elveblest, kløende utslett), besvimelse
SLUTT Å TA dette legemidlet og rådfør deg med lege eller apotek dersom du får:
 • Magesymptomer som fordøyelsesproblemer, halsbrann, magesmerter eller andre uvanlige magesymptomer
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du opplever noen av følgende andre bivirkninger eller bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget:
Svært vanlige (forekommer hos flere enn 1 av 10 brukere):
 • ubehag i munnen (brennende eller varm følelse)
Vanlige (forekommer hos inntil 1 av 10 brukere):
 • magesmerter kvalme, diaré
 • munntørrhet, stikking i munnen, munnsår
Mindre vanlige (forekommer hos inntil 1 av 100 brukere)
 • fordøyelsesproblemer, luft i magen, oppkast, hudutslett
 • hodepine, svimmelhet
Sjeldne (forekommer hos inntil 1 av 1000 brukere)
 • døsighet, søvnvansker
 • forlenget blødningstid
 • forandringer i blodet (som kan gi blåmerker, feber, munnsår, blek hud og kraftløshet)
 • nyreproblemer som fører til endringer i urinen, ryggsmerter og hevelse
 • feber
 • pustevansker, uventet hvesende pust
 • mageblødninger, magesår
Svært sjeldne (forekommer hos færre enn 1 av 10 000 brukere)
 • gulfarging av huden og det hvite i øynene som kan være tegn på leverplager (gulsott)
 • alvorlig hudsykdom med hudutslett og blemmer, sår i munn og øyne (Stevens-Johnson syndrom) og rød, øm, flassende hud (Lyells syndrom)
Andre bivirkninger (sett for lignende legemidler (slik som ibuprofen):
 • Mindre vanlige: overfølsomhetsreaksjoner og ulike typer hudutslett med elveblest og kløe, magesmerter, kvalme, fordøyelsesproblemer og hodepine.
 • Sjeldne: Diaré, luft i magen, forstoppelse og oppkast, pustevansker og forverring av astma og innsnevring av luftrørsgreinene i lungene (bronkospasmer)
Dersom legemidler som Strefen sugetabletter brukes over lengre tid kan det være økt risiko for å få hjerteinfarkt eller slag.
Hos pasienter som har en underliggende autoimmun sykdom (slik som systemisk lupus erythematosus eller ulike typer bindevevssykdommer) er det sett enkelte tilfeller av symptomer på hjernehinnebetennelse ved behandling med ibuprofen, slik som nakkestivhet, hodepine, kvalme, oppkast, feber eller desorientering.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Strefen sugetabletter
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen.
Oppbevares i originalpakningen.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Strefen sugetabletter
 • Virkestoff er flurbiprofen 8,75 mg
 • Andre innholdsstoffer er: makrogol 300, kaliumhydroksid, sitronsmak, levomentol, honning, flytende glukose og flytende sakkarose
Hvordan Strefen sugetabletter ser ut og innholdet i pakningen
Sugetablettene er runde, ugjennomsiktig gule og preget med varemerkelogo.
Pakninger med 8 eller 16 sugetabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited, 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3HU, Storbritannia
Tilvirker
Reckitt Benckiser Healthcare Internasjonal Limited, Nottingham, NG90 2DB, Storbritannia
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 03.02.2016

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

autoimmun: Betyr at kroppens immunsystem reagerer på kroppens egne stoffer eller vev. Dette fører til forskjellige sykdommer, avhengig av hva immunforsvaret reagerer på. Eksempler på autoimmune sykdommer er type 1-diabetes og multippel sklerose (MS).

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

crohns sykdom (morbus crohn): Kronisk betennelsessykdom i tarmveggen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

flass: Små og litt fettete hudflak, som ofte sitter fast i håret.

fordøyelsesproblemer (dyspepsi, fordøyelsesbesvær): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, myokardreinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hudsykdom (dermatose): Ett samlenavn for alle hudsykdomer.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

lyells syndrom (toksisk epidermal nekrolyse, ten): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

ssri: (SSRI: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) SSRI er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og tvangslidelser. De hemmer reopptak av signalstoffet serotonin i nerveceller i sentralnervesystemet.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

tjæreaktig avføring (melena): Sort avføring, oftest pga. blødning i mage-tarmkanalen. Blødning i magesekk eller tolvfingertarm vil ofte gi melena. Blødning i endetarm og i nedre del av tykktarm vil som regel gi rødlig blod i avføringen. Jerntilskudd kan også gi sort avføring, men har annen konsistens og lukt enn melena.

ulcerøs kolitt (kronisk tykktarmbetennelse): Betennelse i tykktarmen og endetarmen. I slimhinnen danner det seg sår. Tarmen tømmer seg ofte, hvilket gir løs avføring med slim og blod.

åreforkalkning (aterosklerose): Avleiring på innsiden av blodårene, slik at åreveggene blir tykkere og blodpassasjen trangere. Avleiringen består av fett (spesielt kolesterol), betennelsesceller og produkter av disse.

øresus (tinnitus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.