Halsmiddel, NSAID.

ATC-nr.: R02A X01

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkSUGETABLETTER 8,75 mg: Hver sugetablett inneh.: Flurbiprofen 8,75 mg, hjelpestoffer. Sukkerholdig. Honning-sitronsmak.


Indikasjoner

Kortvarig symptomlindring ved sår hals.
Reseptfri bruk: Voksne og barn >12 år: Lindring av ubehag ved sår hals.

Dosering

Kun korttidsbruk.
Voksne og barn >12 år: 1 sugetablett hver 3-6. time ved behov. Høyst 5 sugetabletter pr. døgn, i maks. 3 dager.
Spesielle pasientgrupper: Lett/moderat nedsatt lever-/nyrefunksjon: Ingen dosereduksjon nødvendig. Kontraindisert ved alvorlig nedsatt lever-/nyrefunksjon. Barn <12 år: Ikke indisert. Eldre: Ingen generell doseringsanbefaling kan gis pga. begrenset erfaring.
Administrering: Suges/oppløses langsomt i munnen. Flyttes rundt i munnen ved suging for å unngå lokal irritasjon.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Tidligere overfølsomhet for acetylsalisylsyre (ASA) eller andre NSAID. Pågående/tidligere gjentatte episoder (≥2) med magesår/blødning og intestinalsår. Anamnese med gastrointestinal blødning/perforasjon, alvorlig kolitt, blødnings- eller hematopoeseforstyrrelser relatert til tidligere NSAID-behandling. Samtidig bruk av andre NSAID, inkl. COX-2-spesifikke hemmere. 3. trimester av graviditet. Alvorlig hjerte-, nyre- eller leversvikt.

Forsiktighetsregler

Lege kontaktes innen 3 dager hvis plagene blir verre/ikke blir bedre. Bivirkninger (gastrointestinale/kardiovaskulære) kan begrenses dersom laveste effektive dose brukes over kortest mulig tid. Mage-tarm: Blødning/sår/perforasjon, inkl. fatale tilfeller, kan opptre når som helst under behandling, med/uten varselsymptomer eller slike alvorlige hendelser i anamnesen. Økt risiko ved store NSAID-doser og ved ulcus i anamnesen, særlig ved tidligere blødninger/perforasjon og hos eldre. Slike pasienter skal starte behandling med lavest mulig dose, og kombinasjonsbehandling med beskyttende midler bør vurderes. Kombinasjonsbehandling med beskyttende midler bør også vurderes hos pasienter med behov for samtidig lavdose ASA eller andre legemidler med økt GI-risiko. Pasienten skal oppfordres til å kontakte lege ved uvanlige magesymptomer, særlig ved behandlingsstart. Ved blødning/ulcerasjon skal behandling seponeres. Skal gis med forsiktighet ved ulcerøs kolitt/Crohns sykdom i anamnesen, da forverring kan forekomme. Hjerte/kar: Forsiktighet skal utvises ved hypertensjon/hjertesvikt i anamnesen, da væskeretensjon, hypertensjon og ødem kan forekomme. NSAID i høye doser og ved langtidsbehandling kan gi økt risiko for arterielle trombotiske hendelser. En slik risiko kan ikke utelukkes for flurbiprofen. Hud: Alvorlige hudreaksjoner (inkl. eksfoliativ dermatitt, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse) som kan være fatale, kan forekomme. Økt risiko tidlig i behandlingen, spesielt 1. måned. Ved hudutslett, slimhinnelesjoner eller andre tegn på overfølsomhet bør preparatet seponeres. Luftveier: Bronkospasme kan utløses ved aktiv/tidligere bronkialastma eller allergisk sykdom. Forsiktighet skal utvises hos slike pasienter. Infeksjoner: Forverring av infeksjoner kan forekomme ved bruk av systemisk NSAID. Ved tegn/forverring av bakterieinfeksjon under behandling bør pasienten umiddelbart kontakte lege. Antibiotika bør overveies. Nyrer: NSAID kan gi nyretoksisitet inkl. interstitiell nefritt, nefrotisk syndrom, nyresvikt, særlig ved kombinasjon med flere analgetika og regelmessig langtidsbruk. Pga. økt risiko for nyresvikt ved nedsatt nyre-, hjerte- eller leverfunksjon, ved bruk av diuretika og hos eldre, bør nyrefunksjon kontrolleres. Dette sees vanligvis ikke ved kortvarig, begrenset bruk. SLE/blandet bindevevssykdom: Gir økt risiko for aseptisk meningitt. Eldre: Økt hyppighet av bivirkninger, særlig GI-blødning/-perforasjon, som kan være fatale. Hjelpestoffer: Inneholder glukose og sakkarose, og bør ikke brukes ved sjeldne arvelige problemer med fruktoseintoleranse, glukose-galaktosemalabsorpsjon eller sukrase-isomaltasemangel. Dersom det oppstår irritasjon i munnen, skal preparatet seponeres.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se R02A X01
Brukes med forsiktighet i kombinasjon med følgende legemidler: Antikoagulanter, blodplatehemmere, ASA (lavdose): Effekt av antikoagulanter kan forsterkes. Økt risiko for GI-sår/-blødninger. Blodtrykkssenkende midler: Effekt av diuretika kan reduseres. Nyretoksisitet kan forsterkes pga. hemming av cyklooksygenase, spesielt ved nedsatt nyrefunksjon. Alkohol: Økt risiko for bivirkninger, særlig GI-sår/-blødninger. Hjerteglykosider: Kan gi forverret hjertesvikt, redusert GFR, økt plasmaglykosidnivå. Ciklosporin/takrolimus: Økt risiko for nyretoksisitet. Kortikosteroider/selektive SSRI: Økt risiko for GI-sår/-blødninger. Litium: Kan gi økt serumglykosidnivå. Metotreksat: Bruk innen 24 timer før/etter bruk av metotreksat kan gi økt metotreksatkonsentrasjon og økt toksisk effekt. Mifepriston: Kan gi redusert effekt av mifepriston. Det bør gå 8-12 dager etter inntak av mifepriston før behandling igangsettes. Orale antidiabetika: Kan påvirke blodsukkernivå, økt kontrollfrekvens anbefales. Fenytoin: Kan gi økt serumnivå av fenytoin. Kaliumsparende diuretika: Kan gi hyperkalemi. Kontroll av serumkalium anbefales. Probenecid/sulfinpyrazon: Utskillelse av flurbiprofen kan forsinkes. Kinolonantibiotika: Økt risiko for kramper. Zidovudin: Økt risiko for hematologisk toksisitet.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Kontraindisert i 3. trimester. Skadelige effekter på svangerskapsforløp/embryo/fosterutvikling kan oppstå. Økt risiko for spontanabort/hjertemisdannelser/gastroschisis etter inntak av prostaglandinsyntesehemmere under tidlig graviditet er vist. Risiko antas å øke med økende dose og behandlingsvarighet. I 1. og 2. trimester skal flurbiprofen kun brukes hvis strengt nødvendig. Ved bruk hos en kvinne som ønsker å bli gravid, eller i 1. eller 2. trimester, bør dosen være lav og behandlingstiden så kort som mulig.
Amming: Går over i morsmelk i svært lave konsentrasjoner. Påvirker sannsynligvis ikke barn som ammes. Bruk under amming anbefales ikke pga. mulige bivirkninger hos diende barn.
Fertilitet: Kan redusere fertilitet hos kvinner, og anbefales ikke til kvinner som forsøker å bli gravide. Seponering bør overveies hos kvinner som har vansker med å bli gravide/gjennomgår infertilitetsutredning.
Flurbiprofen

Bivirkninger

Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Oralt ubehag (varm eller brennende følelse eller stikking i munnen). Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Gastrointestinale forstyrrelser (magesmerter, diaré, munntørrhet, munnsår, kvalme, oral parestesi). Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Dyspepsi, flatulens, oppkast. Hud: Utslett (ulike typer). Nevrologiske: Hodepine, svimmelhet. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Perforasjon, sår. Immunsystemet: Forlenget blødningstid. Luftveier: Dyspné, forverret astma, bronkospasmer. Nevrologiske: Søvnløshet. Nyre/urinveier: Interstitiell nefritt, nefrotisk syndrom, nyresvikt. Øvrige: Feber. Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent: Blod/lymfe: Hematopoetiske forstyrrelser (hemolytisk anemi, aplastisk anemi, nøytropeni, trombocytopeni, agranulocytose), 1. tegn er feber, sår hals, ytre munnsår, influensaliknende symptomer, utmattelse, uforklarlige blødninger, blåmerker. Hud: Alvorlige hudreaksjoner (bulløse reaksjoner, inkl. Stevens-Johnsons syndrom, Lyells syndrom). Immunsystemet: Anafylaktisk sjokk. Lever/galle: Leverforstyrrelser. Øvrige: Overfølsomhetsreaksjoner som uspesifikke allergiske reaksjoner, anafylaksi, luftveisreaksjoner (f.eks. astma, forverret astma, bronkospasme, dyspné), hudreaksjoner (f.eks. kløe, urticaria, angioødem) og mer sjelden, eksfoliative og bulløse dermatoser (inkl. epidermal nekrolyse og erythema multiforme). For klasseffekter av NSAID i høyere doser/langtidsbehandling: Se SPC.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Kvalme, oppkast, smerter i epigastriet, mer sjeldent diaré. Tinnitus, hodepine, GI-blødning kan forekomme. Ved alvorlig forgiftning: Toksisitet i CNS (døsighet, uro, tåkesyn, forvirring, koma), kramper, metabolsk acidose, forlenget protrombintid/INR, akutt nyresvikt, leverskade og forverret astma (hos astmatikere).
Behandling: Symptomatisk og støttende inkl. opprettholdelse av frie luftveier/overvåkning av hjerte/vitale tegn. Medisinsk kull/ventrikkelskylling bør vurderes. Korrigering av serumelektrolytter ved innleggelse innen 1 time etter inntak. Hyppige/langvarige krampeanfall behandles med i.v. diazepam/lorazepam. Bronkodilatator ved astma.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: R02A X01

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Prostaglandinsyntesehemmer med analgetisk og antiinflammatorisk effekt.
Absorpsjon: Lav systemisk absorpsjon. Cmax: 1470-1638 ng/ml. Tmax: 30-40 minutter.
Proteinbinding: Høy proteinbindingsgrad.
Fordeling: Rask.
Halveringstid: 3-6 timer.
Metabolisme: Hydroksylering.
Utskillelse: Raskt og fullstendig via nyrene.

Pakninger uten resept

Inntil 16 sugetabletter er unntatt fra reseptplikt.

Sist endret: 28.05.2018
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV:

03.02.2016

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Strefen, SUGETABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
8,75 mg16 stk. (blister)
508696
-
-
*FSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

acidose (syreforgiftning): Syreforgiftning. Ved acidose synker pH-verdien i blodet til under normalverdi 7,35. Respiratorisk acidose oppstår når kroppen ikke kan kvitte seg med karbondioksid via lungene på utpusten. Karbondioksid akkumuleres i blodet og senker pH-verdien. Respiratorisk acidose kan oppstå ved redusert/opphørt inn- og utånding, og ved enkelte kroniske lungesykdommer. Metabolsk acidose forekommer når sure restprodukter av fettsyrer opphopes i blodet. Denne typen acidose forekommer blant annet ved diabetes og ved sult, på grunn av stoffskifteforstyrrelser.

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

allergisk reaksjon (hypersensitivitetsreaksjon, overfølsomhetsreaksjon, overømfintlighetsreaksjon): Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

analgetika (analgetikum, smertestillende middel, smertestillende midler): Legemidler som brukes ved smerte og ubehag.

anamnese: Pasientens sykehistorie, basert på opplysninger gitt av pasienten selv eller pårørende.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angioødem (angionevrotisk ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

cns (sentralnervesystemet): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.

cox (cyklooksygenase): (COX: cyklooksygenase) Et enzym i kroppen som kan danne stoffer som øker smerte, feber og betennelse. Cyklooksygenase finnes i to former, COX-1 og COX-2. COX-1 danner også stoffer som beskytter magens slimhinne og som er nødvendig for å stoppe blødninger. COX-2 oppstår hovedsakelig ved betennelse. COX-enzymer hemmes av mange vanlige smertestillende legemidler.

crohns sykdom (morbus crohn): Kronisk betennelsessykdom i tarmveggen.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

dermatose (hudsykdom): Ett samlenavn for alle hudsykdomer.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

dyspné (tung pust): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

flatulens: Rikelig avgang av tarmgass via endetarmsåpningen.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

gfr: (GFR: Glomerulær filtrasjonsrate) Mål på vannmengden som filtreres ut av plasma i nyrene. Verdien sier noe om hvor godt nyrene fungerer. Ved nyresykdom faller verdien, vanligvis også ved økende alder.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hemolytisk anemi: Blodsykdom forårsaket av at røde blodlegemer brytes ned raskere enn normalt. Det mest åpenbare symptomet er tretthet, men kan også gi blekhet.

hyperkalemi (kaliumoverskudd): For høyt kaliumnivå i blodet.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lyells syndrom (toksisk epidermal nekrolyse, ten): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

meningitt (hjernehinnebetennelse): Betennelse i hinnene rundt hjerne og ryggmarg, forårsaket av bakterier eller virus. Sykdommen forårsaker alvorlig hodepine, feber og er en betydelig belastning for kroppen. Hjernehinnebetennelse som er forårsaket av bakterier er svært alvorlig og kan noen ganger føre til døden, selv om antibiotikabehandling igangsettes. Hjernehinnebetennelse forårsaket av virus er som regel ikke så alvorlig.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

nefrotisk syndrom: Tilstand som kjennetegnes av store mengder protein i urinen, lavt albuminnivå i blodet og væskeansamling i kroppen. Skyldes ofte nyresykdom.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

nøytropeni (neutropeni, mangel på nøytrofile granulocytter): Sykelig redusert antall nøytrofile granulocytter i blodet.

ssri: (SSRI: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) SSRI er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og tvangslidelser. De hemmer reopptak av signalstoffet serotonin i nerveceller i sentralnervesystemet.

stevens-johnsons syndrom: En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

tinnitus (øresus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

ulcerøs kolitt (kronisk tykktarmbetennelse): Betennelse i tykktarmen og endetarmen. I slimhinnen danner det seg sår. Tarmen tømmer seg ofte, hvilket gir løs avføring med slim og blod.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.

væskeretensjon: Tilbakeholdelse av væske i kroppen.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.