Halsmiddel, NSAID.

R02A X01 (Flurbiprofen)SUGETABLETTER 8,75 mg: Hver sugetablett inneh.: Flurbiprofen 8,75 mg, hjelpestoffer. Sukkerholdig. Honning-sitronsmak.


Indikasjoner

Kortvarig symptomlindring ved sår hals.
Reseptfri bruk: Voksne og barn >12 år: Lindring av ubehag ved sår hals.

Dosering

Kun korttidsbruk.
Voksne og barn >12 år: 1 sugetablett hver 3-6. time ved behov. Høyst 5 sugetabletter pr. døgn, i maks. 3 dager.
Spesielle pasientgrupper: Lett/moderat nedsatt lever-/nyrefunksjon: Ingen dosereduksjon nødvendig. Kontraindisert ved alvorlig nedsatt lever-/nyrefunksjon. Barn <12 år: Ikke indisert. Eldre: Ingen generell doseringsanbefaling kan gis pga. begrenset erfaring.
Administrering: Suges/oppløses langsomt i munnen. Flyttes rundt i munnen ved suging for å unngå lokal irritasjon.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Tidligere overfølsomhet for acetylsalisylsyre (ASA) eller andre NSAID. Pågående/tidligere gjentatte episoder (≥2) med magesår/blødning og intestinalsår. Anamnese med gastrointestinal blødning/perforasjon, alvorlig kolitt, blødnings- eller hematopoeseforstyrrelser relatert til tidligere NSAID-behandling. 3. trimester av graviditet. Alvorlig hjerte-, nyre- eller leversvikt.

Forsiktighetsregler

Lege kontaktes innen 3 dager hvis plagene blir verre/ikke blir bedre. Behandlingen revurderes ved forverring eller nye symptomer. Seponeres ved irritasjon i munnen. Bivirkninger kan begrenses dersom laveste effektive dose brukes over kortest mulig tid. Mage-tarm: Skal gis med forsiktighet ved ulcerøs kolitt/Crohns sykdom, da forverring kan forekomme. Blødning/sår/perforasjon, inkl. fatale tilfeller, kan opptre når som helst under behandling, med/uten varselsymptomer eller slike alvorlige hendelser i anamnesen. Økt risiko ved store doser og ved ulcus i anamnesen, særlig ved kompliserende blødninger/perforasjon, og hos eldre. Pasienten skal oppfordres til å kontakte lege ved uvanlige magesymptomer. Ved blødning/ulcerasjon skal behandling seponeres. Hjerte/kar: Forsiktighet skal utvises ved hypertensjon/hjertesvikt i anamnesen (rådfør lege/apotek), da væskeretensjon, hypertensjon og ødem kan forekomme. NSAID i høye doser og ved langtidsbehandling kan gi økt risiko for arterielle trombotiske hendelser, og kan ikke utelukkes for flurbiprofen ved vanlig dosering. Hud: Alvorlige hudreaksjoner (inkl. eksfoliativ dermatitt, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse) som kan være fatale, kan forekomme. Ved hudutslett, slimhinnelesjoner eller andre tegn på overfølsomhet bør preparatet seponeres. Luftveier: Bronkospasme kan utløses ved aktiv/tidligere bronkialastma eller allergisk sykdom. Bør brukes med forsiktighet hos slike pasienter. Infeksjoner: Forverring av infeksjoner kan forekomme ved bruk av systemisk NSAID. Ved tegn/forverring av bakterieinfeksjon bør pasienten umiddelbart kontakte lege. Antibiotika bør overveies. Nervesystemet: Ved langtidsbruk (>3 måneder) med inntak hver 2. dag eller oftere, kan hodepine utvikles/forverres. Analgetikautløst hodepine bør ikke behandles med doseøkning. Analgetika seponeres da i samråd med lege. Nyrer: NSAID kan gi nyretoksisitet inkl. interstitiell nefritt, nefrotisk syndrom, nyresvikt. Økt risiko ved nedsatt nyre-, hjerte- eller leverfunksjon, ved samtidig bruk av diuretika og hos eldre. Dette sees vanligvis ikke ved kortvarig, begrenset bruk. SLE/blandet bindevevssykdom: Gir økt risiko for aseptisk meningitt. Eldre: Økt hyppighet av bivirkninger, særlig GI-blødning/-perforasjon, som kan være fatale. Hjelpestoffer: Sukkerintoleranse: Inneholder glukose og sukrose, og bør ikke brukes ved medfødt fruktoseintoleranse, glukose-galaktosemalabsorpsjon eller sukrase-isomaltasemangel. Bør tas hensyn til ved diabetes mellitus. Hvete-/glutenintoleranse: Inneholder svært liten mengde gluten (fra hvetestivelse), anses som glutenfritt. Det er svært lite sannsynlig at dette vil forårsake problemer ved cøliaki, men ved hveteallergi (forskjellig fra cøliaki) bør pasienten ikke ta dette legemidlet. Duftstoffer som inneholder allergener: Inneholder duftstoffer med allergenene sitral, sitronellol, d-limonen, farnesol, geraniol og linalool som kan forårsake allergiske reaksjoner. Inneholder butylhydroksyanisol (E 320) som kan forårsake lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem), eller irritasjon i øyne og slimhinner. Inneholder svoveldioksid (E 220) som i sjeldne tilfeller kan forårsake alvorlige overfølsomhetsreaksjoner og bronkospasmer. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ingen undersøkelser gjennomført.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Bruk skal unngås sammen med andre NSAID pga. økt risiko for bivirkninger, særlig GI, og ASA (lavdose) pga. økt risiko for GI-bivirkninger. Brukes med forsiktighet sammen med: Antikoagulanter, blodplatehemmere: Effekt av antikoagulanter kan forsterkes. Økt risiko for GI-sår/-blødninger. Blodtrykkssenkende midler: Effekt av diuretika kan reduseres. Nyretoksisitet kan forsterkes pga. hemming av cyklooksygenase, spesielt ved nedsatt nyrefunksjon. Pasienten bør være tilstrekkelig hydrert. Alkohol: Økt risiko for bivirkninger, særlig GI-sår/-blødninger. Hjerteglykosider: Kan gi forverret hjertesvikt, redusert GFR, økt plasmaglykosidnivå. Ciklosporin/takrolimus: Økt risiko for nyretoksisitet. Kortikosteroider: Økt risiko for bivirkninger, særlig GI. Litium: Kan gi økt serumglykosidnivå. Metotreksat: Bruk innen 24 timer før/etter bruk av metotreksat kan gi økt metotreksatkonsentrasjon og økt toksisk effekt. Mifepriston: Kan gi redusert effekt av mifepriston. Det bør gå 8-12 dager etter inntak av mifepriston før behandling igangsettes. Orale antidiabetika: Kan påvirke blodsukkernivå, økt kontrollfrekvens anbefales. Fenytoin: Kan gi økt serumnivå av fenytoin. Kaliumsparende diuretika: Kan gi hyperkalemi. Probenecid/sulfinpyrazon: Utskillelse av flurbiprofen kan forsinkes. Kinolonantibiotika: Økt risiko for kramper. SSRI: Økt risiko for GI-sår/-blødninger. Zidovudin: Økt risiko for hematologisk toksisitet. Økt risiko for hemartrose og hematom hos hiv-positive hemofilipasienter.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Kontraindisert i 3. trimester. Skadelige effekter på svangerskapsforløp/embryo/fosterutvikling kan oppstå. Økt risiko for spontanabort/hjertemisdannelser/gastroschisis etter inntak tidlig i graviditet er vist. Risiko antas å øke med økende dose og behandlingsvarighet. I 1. og 2. trimester skal flurbiprofen kun brukes hvis strengt nødvendig. Ved bruk hos en kvinne som ønsker å bli gravid, eller i 1. eller 2. trimester, bør dosen være lav og behandlingstiden så kort som mulig.
Amming: Går over i morsmelk i svært lave konsentrasjoner. Påvirker sannsynligvis ikke barn som ammes. Bruk under amming anbefales ikke pga. mulige bivirkninger hos diende barn.
Fertilitet: Kan påvirke ovulasjon og dermed gi redusert fertilitet hos kvinner. Denne effekten er reversibel ved seponering.

 

Bivirkninger

Bivirkningsoppslag

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Ukjent frekvens Anemi, trombocytopeni
Gastrointestinale
Vanlige Diaré, kvalme, oral parestesi, orale smerter, oralt ubehag (varmefølelse eller svie), orofaryngeal smerte, sår i munnen
Mindre vanlige Abdominal distensjon, abdominalsmerte, dysgeusi, dyspepsi, flatulens, forstoppelse, glossodyni, munntørrhet, oppkast, oral dysestesi
Generelle
Mindre vanlige Feber, smerte
Hjerte
Ukjent frekvens Hjertesvikt
Hud
Mindre vanlige Kløe, ulike hudutslett
Ukjent frekvens Alvorlige hudreaksjoner (som bulløse reaksjoner inkl. Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse)
Immunsystemet
Sjeldne Anafylaktisk reaksjon
Kar
Ukjent frekvens Hypertensjon, ødem
Lever/galle
Ukjent frekvens Hepatitt
Luftveier
Vanlige Halsirritasjon
Mindre vanlige Dyspné, faryngeal hypoestesi, forverring av astma og bronkospasme, hvesing, orofaryngeale blemmer
Nevrologiske
Vanlige Hodepine, parestesi, svimmelhet
Mindre vanlige Somnolens
Psykiske
Mindre vanlige Insomni

Bivirkningsoppslag

Frekvens Bivirkning
Vanlige
Gastrointestinale Diaré, kvalme, oral parestesi, orale smerter, oralt ubehag (varmefølelse eller svie), orofaryngeal smerte, sår i munnen
Luftveier Halsirritasjon
Nevrologiske Hodepine, parestesi, svimmelhet
Mindre vanlige
Gastrointestinale Abdominal distensjon, abdominalsmerte, dysgeusi, dyspepsi, flatulens, forstoppelse, glossodyni, munntørrhet, oppkast, oral dysestesi
Generelle Feber, smerte
Hud Kløe, ulike hudutslett
Luftveier Dyspné, faryngeal hypoestesi, forverring av astma og bronkospasme, hvesing, orofaryngeale blemmer
Nevrologiske Somnolens
Psykiske Insomni
Sjeldne
Immunsystemet Anafylaktisk reaksjon
Ukjent frekvens
Blod/lymfe Anemi, trombocytopeni
Hjerte Hjertesvikt
Hud Alvorlige hudreaksjoner (som bulløse reaksjoner inkl. Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse)
Kar Hypertensjon, ødem
Lever/galle Hepatitt

Klasseeffekter

Overfølsomhetsreaksjoner ved bruk av NSAID er sett, og disse kan omfatte ikke-spesifikke allergiske reaksjoner og anafylaktisk reaksjon, reaksjoner i respirasjonsorganene (f.eks. astma, forverret astma, bronkospasme, dyspné), og ulike hudreaksjoner (f.eks. pruritus, urticaria, angioødem og mer sjeldent eksfoliative og bulløse dermatoser inkl. toksisk epidermal nekrolyse og erythema multiforme). Ødem, hypertensjon og hjertesvikt er sett i forbindelse ved bruk av NSAID. Utilstrekkelige data foreligger til å utelukke en slik risiko for flurbiprofen sugetabletter.

Klasseeffekter

Overfølsomhetsreaksjoner ved bruk av NSAID er sett, og disse kan omfatte ikke-spesifikke allergiske reaksjoner og anafylaktisk reaksjon, reaksjoner i respirasjonsorganene (f.eks. astma, forverret astma, bronkospasme, dyspné), og ulike hudreaksjoner (f.eks. pruritus, urticaria, angioødem og mer sjeldent eksfoliative og bulløse dermatoser inkl. toksisk epidermal nekrolyse og erythema multiforme). Ødem, hypertensjon og hjertesvikt er sett i forbindelse ved bruk av NSAID. Utilstrekkelige data foreligger til å utelukke en slik risiko for flurbiprofen sugetabletter.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Kvalme, oppkast, smerter i epigastriet, mer sjeldent diaré. Tinnitus, hodepine, GI-blødning kan forekomme. Ved alvorlig forgiftning: Toksisitet i CNS (døsighet, uro, tåkesyn, forvirring, koma), kramper, metabolsk acidose, forlenget protrombintid/INR, akutt nyresvikt, leverskade og forverret astma (hos astmatikere).
Behandling: Symptomatisk og støttende inkl. opprettholdelse av frie luftveier/overvåkning av hjerte/vitale tegn. Medisinsk kull/ventrikkelskylling bør vurderes. Korrigering av serumelektrolytter ved innleggelse innen 1 time etter inntak. Hyppige/langvarige krampeanfall behandles med i.v. diazepam/lorazepam. Bronkodilatator ved astma.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Prostaglandinsyntesehemmer med analgetisk, antipyretisk og antiinflammatorisk effekt.
Absorpsjon: Sugetablettene oppløses i løpet av 5-12 minutter. Absorpsjonshastigheten er avhengig av legemiddelformen. Tmax: 40-45 minutter.
Proteinbinding: Hovedsakelig bundet til plasmaproteiner.
Fordeling: Rask.
Halveringstid: 3-6 timer.
Metabolisme: Hydroksylering.
Utskillelse: Via nyrene.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ≤25°C.

Pakninger uten resept

Inntil 16 sugetabletter er unntatt fra reseptplikt.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Strefen, SUGETABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
8,75 mg 16 stk. (blister)
508696
-
-
* F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 12.01.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

15.12.2020