Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Spiriva® Respimat® 2,5 mikrogram inhalasjonsvæske, oppløsning

tiotropium

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Spiriva Respimat er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Spiriva Respimat
 3. Hvordan du bruker Spiriva Respimat
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Spiriva Respimat
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Spiriva Respimat er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Spiriva Respimat hjelper personer med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) eller astma å puste lettere. KOLS er en kronisk lungesykdom som forårsaker åndenød og hoste. Betegnelsen KOLS kan forbindes med tilstander som kronisk bronkitt og emfysem. Astma er en kronisk sykdom som kjennetegnes ved betennelse og innsnevring i luftveiene. Siden KOLS og astma er kroniske sykdommer skal du ta Spiriva Respimat hver dag, og ikke bare når du har pusteproblemer eller andre symptomer. Når du bruker Spiriva Respimat til behandling av astma, skal den brukes i tillegg til såkalte inhalasjonskortikosteroider og langtidsvirkende beta2-agonister.
Spiriva Respimat er et langtidsvirkende legemiddel som hjelper til med å åpne luftveiene og gjør det lettere å få luft inn i og ut av lungene. Regelmessig bruk av Spiriva Respimat kan også hjelpe når du har åndenød som følge av sykdommen din og vil bidra til å redusere sykdommens påvirkning på dagliglivet ditt. Daglig bruk av Spiriva Respimat vil også hjelpe med å forebygge plutselige, kortvarige forverringer av KOLS-symptomene som kan vare i flere dager.
For riktig dosering av Spiriva Respimat, vennligst se avsnitt 3. Hvordan du bruker Spiriva Respimat og bruksanvisning finnes på den andre siden av pakningsvedlegget.
 
2. Hva du må vite før du bruker Spiriva Respimat
Bruk ikke Spiriva Respimat
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor tiotropium eller et av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (se avsnitt 6)
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor atropin eller lignende substanser, f. eks. ipratropium eller oksitropium
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med legen din eller apoteket før du bruker Spiriva Respimat.
Snakk med legen din hvis du har trangvinkelglaukom, prostataproblemer eller problemer med å late vannet.
Hvis du har problemer med nyrene, skal du kontakte legen din.
Når du tar Spiriva Respimat må du passe på at inhalasjonsvæsken ikke kommer i øynene. Dette kan føre til øyesmerter eller ubehag, tåkesyn, at du ser ringer rundt lys eller fargesynsbedrag sammen med røde øyne (dvs. grønn stær). Øyesymptomene kan følges av hodepine, kvalme eller oppkast. Skyll øynene med lunkent vann, slutt å bruke tiotropiumbromid og kontakt lege omgående.
Hvis pusteproblemene blir verre eller du får hudutslett, hevelse eller kløe like etter bruk av inhalatoren, må du slutte å bruke den og kontakte lege umiddelbart.
Munntørrhet, som er observert ved antikolinerg behandling, kan over lengre tid forårsake karies. Det anbefales derfor å opprettholde god munnhygiene.
Spiriva Respimat er beregnet til vedlikeholdsbehandling av kronisk obstruktiv lungesykdom eller astma. Dette legemidlet skal ikke brukes til å behandle plutselige anfall av åndenød eller piping. Legen din skal ha gitt deg en annen inhalasjon for dette (akuttmedisin). Følg instruksjonene som legen din har gitt deg.
Hvis du har fått foreskrevet Spiriva Respimat for din astma, skal den brukes i tillegg til behandlingen din som inkluderer et inhalasjonskortikosteroider og langtidsvirkende beta2-agonister. Fortsett å ta inhalasjonskortikosteroidet som foreskrevet av legen din, selv om du føler deg bedre.
Informer legen din hvis du har hatt hjerteinfarkt i løpet av de siste 6 månedene, eller ustabil eller livstruende uregelmessig hjerterytme eller alvorlig hjertesvikt i løpet av det siste året. Dette er viktig for å kunne bestemme om Spiriva er den riktige medisinen for deg.
Ta ikke Spiriva Respimat oftere enn én gang daglig.
Kontakt lege hvis du føler at pustebesværet blir verre.
Gi legen beskjed dersom du har cystisk fibrose, da Spiriva Respimat kan forverre dine symptomer på cystisk fibrose.
Barn og ungdom
Spiriva Respimat er ikke anbefalt til barn under 6 år.
Andre legemidler og Spiriva Respimat
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller kan komme til å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Rådfør deg spesielt med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt antikolinerge legemidler, slik som ipratropium eller oksitropium.
Ingen spesielle bivirkninger er rapportert når Spiriva Respimat brukes sammen med andre legemidler til behandling av KOLS, som lindrende legemidler (f. eks. salbutamol), metylxantiner (f. eks. teofyllin), antihistaminer, soppmidler (f. eks. ambroksol), leukotrienmodifikatorer (f. eks. montelukast), kromoner, anti-IgE behandling (f.eks. omalizumab) og/eller steroider til inhalasjon eller oral bruk, (f. eks. budesonid, prednisolon).
Graviditet og amming
Hvis du er gravid eller ammer, tror du er gravid eller planlegger å få et barn, spør legen din om råd før du tar dette legemidlet. Du skal ikke bruke dette legemidlet hvis det ikke er særlig anbefalt av legen din.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Det er ikke gjort undersøkelser vedrørende påvirkningen på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Bivirkninger som svimmelhet eller tåkesyn kan påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Spiriva Respimat inneholder benzalkoniumklorid
Dette legemidlet inneholder 0,0011 mg benzalkoniumklorid i hver inhalasjon.
Benzalkoniumklorid kan forårsake hvesing og pustevansker (bronkospasmer), spesielt om du har astma.
 
3. Hvordan du bruker Spiriva Respimat
Bruk alltid dette legemidlet slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Spiriva Respimat skal kun brukes til inhalasjon.
Den anbefalte dosen til pasienter fra 6 år og eldre er:
Spiriva Respimat virker i 24 timer, så du trenger bare å bruke den EN GANG DAGLIG, helst til samme tid hver dag. Ta TO INHALASJONER hver gang du bruker Spiriva Respimat.
Siden KOLS og astma er kroniske sykdommer, skal du bruke Spiriva Respimat hver dag og ikke bare når du har pusteproblemer. Ta ikke mer enn anbefalt dose.
Spiriva Respimat er ikke anbefalt til barn under 6 år på grunn av manglende data vedrørende sikkerhet og effekt.
Du må forsikre deg om at du vet hvordan du skal bruke Respimat inhalator riktig. Bruksanvisningen finnes på den andre siden av dette pakningsvedlegget.
Dersom du tar for mye av Spiriva Respimat
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Hvis du inhalerer mer enn to spraydoser fra Spiriva Respimat pr. dag, bør du snakke med legen din omgående. Du kan ha høyere risiko for å få bivirkninger som munntørrhet, forstoppelse, vannlatingsbesvær, hjertebank eller tåkesyn.
Dersom du har glemt å ta Spiriva Respimat
Dersom du har glemt å ta en dose (TO INHALASJONER ÉN GANG DAGLIG), ta den så snart du husker det, men du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Ta så neste dose som vanlig.
Dersom du avbryter behandling med Spiriva Respimat
Snakk med lege eller apotek før du avbryter behandling med Spiriva Respimat. Hvis du slutter å bruke Spiriva Respimat kan symptomene på KOLS og astma forverres.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Evaluering av bivirkninger er basert på følgende frekvenser:

Vanlige: kan forekomme hos 1 til 10 av 100 brukere
Mindre vanlige: kan forekomme hos 1 til 10 av 1000 brukere
Sjeldne: kan forekomme hos 1 til 10 av 10 000 brukere
Ikke kjent: Frekvens kan ikke anslås utifra tilgjengelig data

Bivirkningene beskrevet nedenfor er blitt registrert hos personer som har brukt denne medisinen og er listet opp ifølge frekvens enten som vanlige, mindre vanlige, sjeldne eller ikke kjent.

Bivirkning

Frekvens
KOLS

Frekvens
Astma

Munntørrhet

Vanlig

Mindre vanlig

Heshet (dysfoni)

Mindre vanlig

Mindre vanlig

Hoste

Mindre vanlig

Mindre vanlig

Hodepine

Mindre vanlig

Mindre vanlig

Halsbetennelse (faryngitt)

Mindre vanlig

Mindre vanlig

Smertefull vannlating (dysuri)

Mindre vanlig

Ikke kjent

Svimmelhet

Mindre vanlig

Mindre vanlig

Soppinfeksjon i munn og hals (Candida)

Mindre vanlig

Mindre vanlig

Vanskelig å late vannet (urinretensjon)

Mindre vanlig

Ikke kjent

Forstoppelse

Mindre vanlig

Sjelden

Utslett

Mindre vanlig

Mindre vanlig

Kløe (pruritus)

Mindre vanlig

Sjelden

Økt trykk i øyet

Sjelden

Ikke kjent

Alvorlig allergisk reaksjon som medfører hevelse i munnen, ansiktet eller halsen (angioødem)

Sjelden

Sjelden

Søvnvansker (insomnia)

Sjelden

Mindre vanlig

Uregelmessig hjerterytme (atrieflimmer, supraventrikulær takykardi)

Sjelden

Ikke kjent

Hjertebank (palpitasjoner)

Sjelden

Mindre vanlig

Neseblødning (epistakse)

Sjelden

Sjelden

Betennelse i tungen (glossitt)

Sjelden

Ikke kjent

Raskere hjerterytme (takykardi)

Sjelden

Ikke kjent

Tetthet i brystet, assosiert med hoste, piping eller åndenød like etter inhalasjon (bronkospasme)

Sjelden

Mindre vanlig

Vanskelig å svelge (dysfagi)

Sjelden

Ikke kjent

Ser ringer rundt lys eller fargesynsbedrag sammen med røde øyne (grønn stær)

Sjelden

Ikke kjent

Tåkesyn

Sjelden

Ikke kjent

Betennelse i strupehodet (laryngitt)

Sjelden

Ikke kjent

Karies

Sjelden

Ikke kjent

Betennelse i tannkjøttet (gingivitt)

Sjelden

Sjelden

Elveblest (urtikaria)

Sjelden

Sjelden

Infeksjoner eller sårdanning i huden

Sjelden

Ikke kjent

Hudtørrhet

Sjelden

Ikke kjent

Urinveisinfeksjoner

Sjelden

Sjelden

Halsbrann (gastroøsofageal reflukssykdom)

Sjelden

Ikke kjent

Overfølsomhet, inkludert straksreaksjoner

Ikke kjent

Sjelden

Betennelse i munnen (stomatitt)

Ikke kjent

Sjelden

Dehydrering

Ikke kjent

Ikke kjent

Bihulebetennelse (sinusitt)

Ikke kjent

Ikke kjent

Tilstopping av tarm eller mangel på tarmbevegelser (obstruksjon inkludert lammelse av tarmen)

Ikke kjent

Ikke kjent

Kvalme

Ikke kjent

Ikke kjent

Alvorlig allergisk reaksjon (anafylaktisk reaksjon)

Ikke kjent

Ikke kjent

Hovne ledd

Ikke kjent

Ikke kjent

Umiddelbare allergiske reaksjoner som hudutslett, elveblest (urticaria), hevelse i munnen og ansiktet eller plutselig pustebesvær (angioødem) eller andre overfølsomhetsreaksjoner (som plutselig fall i blodtrykk eller svimmelhet) kan forekomme alene eller som del av alvorlig allergisk reaksjon (anafylaktisk reaksjon) etter inhalasjon av Spiriva Respimat.
Som med alle legemidler til inhalasjon kan noen pasienter oppleve tetthet i brystet, hoste, piping eller åndenød like etter inhalasjon.
Rådfør deg med lege umiddelbart ved slike symptomer.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Spiriva Respimat
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken eller inhalatorens etikett etter «EXP». Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Skal ikke fryses.
Holdbarhet under bruk:
Bytt patronen senest 3 måneder etter at den er tatt i bruk.
Respimat gjenbruksinhalator skal ikke brukes i mer enn ett år.
Anbefalt bruk: 6 patroner per inhalator.
Merk: Tester har vist at Respimat gjenbruksinhalator fungerer for 540 inhalasjoner (tilsvarende 9 patroner).
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Spiriva Respimat
Virkestoff er tiotropium. Levert dose er 2,5 mikrogram tiotropium pr. inhalasjon (2 inhalasjoner utgjør én medisinsk dose) og tilsvarer 3,124 mikrogram tiotropiumbromidmonohydrat.
En levert dose er den dosen som er tilgjengelig for pasienten etter at sprayen har passert munnstykket.
Hjelpestoffer er:
Benzalkoniumklorid, natriumedetat, renset vann og saltsyre 3,6% til pH-justering.
Hvordan Spiriva Respimat ser ut og innholdet i pakningen
Spiriva Respimat 2,5 mikrogram inhalasjonsvæske består av en patron med inhalasjonsvæske og en Respimat inhalator. Patronen må settes inn i inhalatoren før første gangs bruk.
Enkeltpakning: 1 Respimat gjenbruksinhalator og 1 patron som gir 60 inhalasjoner (30 medisinske doser).
Trippelpakning: 1 Respimat gjenbruksinhalator og 3 patroner som hver gir 60 inhalasjoner (30 medisinske doser).
Enkel refillpakning: 1 patron, som gir 60 inhalasjoner (30 medisinske doser)
Trippel refillpakning: 3 patroner, som hver gir 60 inhalasjoner (30 medisinske doser)
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen for Spiriva Respimat er:
Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Strasse 173
D-55216 Ingelheim am Rhein
Tyskland
Tilvirker av Spiriva Respimat er:
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
Binger Strasse 173
D-55216 Ingelheim am Rhein
Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 11/2018
 
BruksanvisningSpiriva® Respimat®Innledning
Les denne bruksanvisningen før du begynner å bruke Spiriva Respimat gjenbruksinhalator.
Barn bør bruke Spiriva Respimat med hjelp av en voksen.
Du behøver bare å bruke denne inhalatoren ÉN GANG DAGLIG. Du skal ta TO INHALASJONER hver gang du bruker den.
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Dersom Spiriva Respimat ikke har vært brukt på mer enn 7 dager, utløs først en spray mot bakken.
 • Dersom Spiriva Respimat ikke har vært brukt på mer enn 21 dager, skal du gjenta trinn 4 til 6 under «Klargjøring for bruk» til du ser en tåkesky. Gjenta så trinn 4 til 6 ytterligere tre ganger.
Hvordan du tar vare på Spiriva Respimat gjenbruksinhalator
Rengjør munnstykket inkludert metalldelen inne i munnstykket med en fuktig klut eller serviett minst én gang i uken.
En mindre misfarging av munnstykket har ingen betydning for funksjonen av Spiriva Respimat gjenbruksinhalator. Tørk utsiden av Spiriva Respimat gjenbruksinhalator med en fuktig klut ved behov.
Når er det nødvendig med en ny inhalator
Når du har brukt en inhalator sammen med 6 patroner, må du skaffe en ny pakning Spiriva Respimat som inneholder en gjenbruksinhalator.
Mangler tekstalternativ for bilde
Klargjøring for bruk
1. Fjern det gjennomsiktige endestykket
 • La beskyttelseshetten være lukket.
 • Trykk på sikkerhetslåsen samtidig som du trekker det gjennomsiktige endestykket av med den andre hånden.
Mangler tekstalternativ for bilde
2. Sett inn patronen
 • Skyv patronen inn i inhalatoren.
 • Sett inhalatoren på et fast underlag og trykk bestemt ned til den klikker på plass.
Mangler tekstalternativ for bilde
3. Registrer patronen
 • Sett et merke i avkrysningsboksen på inhalatoretiketten for å registrere antall patroner.
 • Sett det gjennomsiktige endestykket tilbake på plass til det høres et klikk.
Mangler tekstalternativ for bilde
4. Vri
 • Hold beskyttelseshetten lukket.
 • Vri det gjennomsiktige endestykket i samme retning som pilene på etiketten til det høres et klikk (1/2 omdreining).
Mangler tekstalternativ for bilde
5. Åpne
 • Åpne beskyttelseshetten helt.
Mangler tekstalternativ for bilde
6. Trykk
 • La inhalatoren peke ned mot bakken
 • Trykk på doseringsknappen.
 • Lukk beskyttelseshetten.
 • Gjenta trinn 4-6 til en tåkesky blir synlig.
 • Gjenta trinn 4-6 ytterligere tre ganger etter at en tåkesky er synlig.
 • Inhalatoren din er nå klar til bruk og vil levere 60 inhalasjoner (30 doser).
Mangler tekstalternativ for bilde
Daglig brukVRI
 • Hold beskyttelseshetten lukket.
 • VRI det gjennomsiktige endestykket i samme retning som pilene på etiketten til det høres et klikk (1/2 omdreining).
Mangler tekstalternativ for bilde
ÅPNE
 • ÅPNE beskyttelseshetten helt.
Mangler tekstalternativ for bilde
TRYKK
 • Pust langsomt og fullstendig ut.
 • Lukk leppene rundt munnstykket uten å dekke til luftehullene. La inhalatoren din peke inn mot svelget.
 • TRYKK på doseringsknappen mens du trekker pusten langsomt og dypt inn gjennom munnen. Fortsett å puste langsomt inn så lenge det føles komfortabelt.
 • Hold pusten i 10 sekunder eller så lenge det føles komfortabelt.
 • Gjenta VRI, ÅPNE og TRYKK. Ta totalt 2 inhalasjoner.
 • Lukk beskyttelseshetten til du skal bruke inhalatoren din igjen.
Mangler tekstalternativ for bilde
Når skal Spiriva Respimat patronen byttes ut
Doseindikatoren viser hvor mange inhalasjoner det er igjen i patronen.

Mangler tekstalternativ for bilde

Det gjenstår 60 inhalasjoner

Mangler tekstalternativ for bilde

Det gjenstår mindre enn 10 inhalasjoner. Skaff en ny patron.

Mangler tekstalternativ for bilde

Patronen din er brukt opp. Vri på det gjennomsiktige endestykket for å løsne den. Inhalatoren er nå i låst posisjon. Trekk patronen ut av inhalatoren. Sett inn en ny patron (fortsett med trinn 2).

Vanlige spørsmål og svarDet er vanskelig å få satt patronen langt nok inn.
Har du tilfeldigvis vridd på det gjennomsiktige endestykket før du satte inn patronen? Åpne beskyttelseshetten, trykk på doseringsknappen og sett så inn patronen.
Er du i ferd med å skifte patronen? Den nye patronen vil stikke lenger utenfor enn den aller første patronen. Trykk patronen inn til du hører et klikk, og sett deretter på det gjennomsiktige endestykket.
Jeg får ikke trykket inn doseringsknappen.
Har du vridd på det gjennomsiktige endestykket? Hvis ikke, vri det gjennomsiktige endestykket med en kontinuerlig bevegelse til det høres et klikk (1/2 omdreining).
Viser doseindikatoren på patronen en hvit pil på rød bakgrunn? Patronen er brukt opp. Sett inn en ny patron.
Det er vanskelig å fjerne patronen etter at den er brukt opp.
Trekk og vri patronen samtidig.
Jeg får ikke vridd på eller fjernet det gjennomsiktige endestykket.Har du allerede vridd på det gjennomsiktige endestykket?
Hvis det gjennomsiktige endestykket allerede er vridd, følg trinnene «ÅPNE» og «TRYKK» under «Daglig bruk» for å ta medisinen.
Er det gjennomsiktige endestykket løst og viser doseindikatoren på patronen en hvit pil på rød bakgrunn? Patronen er brukt opp. Sett inn en ny patron.
Min Respimat gjenbruksinhalator er brukt opp for tidlig.
Har du brukt Respimat gjenbruksinhalator som foreskrevet (to inhalasjoner én gang daglig)? Respimat vil vare i 30 dager hvis det tas to inhalasjoner én gang daglig.
Har du sprayet ofte ut i luften for å sjekke om Respimat gjenbruksinhalator virker? Når du har klargjort Respimat gjenbruksinhalator, er testspraying ikke nødvendig hvis den brukes daglig.
Min Respimat gjenbruksinhalator gir ingen inhalasjoner.
Satte du inn en patron? Hvis ikke, sett inn en patron. Straks du har satt sammen Respimat gjenbruksinhalator, må du ikke fjerne det gjennomsiktige endestykket eller patronen før patronen er brukt opp.
Gjentok du VRI, ÅPNE og TRYKK mindre enn tre ganger etter at du satte inn patronen? Gjenta VRI, ÅPNE og TRYKK tre ganger etter at du setter inn patronen som vist i trinnene 4 til 6 under «Klargjøring for bruk».
Viser doseindikatoren på patronen en hvit pil på rød bakgrunn? Patronen er brukt opp. Sett inn en ny patron.
Min Respimat gjenbruksinhalator utløses automatisk
Var beskyttelseshetten åpen da du vred på det gjennomsiktige endestykket? Lukk beskyttelseshetten og vri så på det gjennomsiktige endestykket.
Trykket du på doseringsknappen da du vred på det gjennomsiktige endestykket? Lukk beskyttelseshetten slik at doseringsknappen er dekket til, og vri så på det gjennomsiktige endestykket.
Sluttet du å vri på det gjennomsiktige endestykket før det sa “klikk”? Vri det gjennomsiktige endestykket med en kontinuerlig bevegelse til det sier “klikk” (1/2 omdreining).
Var beskyttelseshetten åpen da du byttet patronen? Lukk beskyttelseshetten og bytt så patronen.
Ytterligere informasjon
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
D-55216 Ingelheim
Tyskland

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

agonist: Et stoff som har stimulerende effekt på en reseptor. Når agonisten bindes til reseptoren påvirkes eller forsterkes aktiviteten i cellen. Agonister kan være kroppsegne eller kunstig fremstilte.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

atrieflimmer (atriefibrillering, forkammerflimmer, atriell fibrillering, atriell fibrillasjon): Hjerterytmeforstyrrelse som oppstår i hjertets forkamre. Symptomer kan være hjertebank, rask puls, tungpustethet og svimmelhet.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

cystisk fibrose: Arvelig forstyrrelse i stoffskiftet som hovedsakelig rammer luftveiene og bukspyttkjertelen. Sykdommen medfører kraftig produksjon av seigt slim i lungene. Dette hemmer luftstrømmen og det blir vanskelig å puste. Slimet øker også infeksjonsrisikoen. Den økte slimmengden fører til celledød i lungene og i bukspyttkjertelen. Symptomer er hoste og pustebesvær, og ved infeksjon forekommer feber.

dysfagi (svelgevansker): Problemer med å svelge, som kan skyldes trange partier i spiserøret, nevrologiske lidelser, eller dårlig spyttproduksjon og tørre slimhinner.

dysfoni: Forstyrrelser i lyddannelsen, heshet.

dysuri (smertefull vannlating): Vansker med å tømme urinblæren. Tilstanden er ofte smertefull.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

emfysem: Sykdomstilstand der alveolene i lungene blir ødelagt. Lungene mister sin elastisitet og det blir vanskeligere å puste. Dette fører til at utvekslingen av oksygen fra luften og karbondioksid (et avfallsstoff fra kroppen) forverres og oksygenmangel kan oppstå. Emfysem er ofte forårsaket av røyking, men kan også være arvelig. Lungemfysem og kronisk bronkitt gir sammen opphav til sykdommen kronisk obstruktiv lungesykdom (kols).

epistakse (neseblødning): Blødning fra nesen.

faryngitt (halskatarr, halsbetennelse): Betennelse i slimhinnen og lymfatisk vev i svelget (farynks). Skyldes som regel en infeksjon av virus (70%) eller bakterier (30%). En infeksjon av virus går som regel over av seg selv etter noen dager. Hvis det derimot er bakterier som er årsaken kan sykdommen vare lenger og også gi feber. Hvis betennelsen skyldes streptokokker bør den behandles med antibiotika, vanligvis penicillin.

gastroøsofageal reflukssykdom (gerd, gørs): (GERD: GastroEsophageal Reflux Disease. GØRS: Gastroøsofageal reflukssykdom.): Oppgulp av magesyre og mageinnhold fra magen til spiserøret. Oppstøtene kommer flere ganger i uken og kan påvirke livskvaliteten til pasienten betydelig. Andre symptomer på sykdommen kan inkludere magesmerter, tørrhoste og følelse av en klump i brystet. Kvalme og natthoste som ligner astma kan også forekomme. Det er flere årsaker til sykdommen. Den vanligste er at den nederste lukkemuskelen i spiserøret avslappes i for lang tid, slik at mageinnholdet kan komme tilbake til spiserøret. Det kan også skyldes nedsatt spyttproduksjon og at den nedre lukkemuskelen ikke lukkes helt. For de fleste er gastroøsofageal reflukssykdom en kronisk tilstand.

gingivitt (tannkjøttbetennelse): Betennelse i kanten av tannkjøttet. Er en forløper til periodontitt, som er en alvorlig betennelse. Symptomer kan være blødende tannkjøtt ved tannpussing og at tannkjøttet er rødt og hovent.

grønn stær (glaukom): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

insomni (søvnløshet): Problemer med å sovne, urolig nattesøvn, problemer med å sove lenge nok og/eller dårlig søvnkvalitet.

karies (hull i tennene, tannråte): Karies er den vanligste sykdommen i munnhulen, og kan oppstå når det er ubalanse mellom bakteriene og miljøet i munnhulen. Bakteriene fordøyer sukker fra maten vår, og omdanner det til organiske syrer. Syren gir lavere pH-verdi (kalt et syreangrep), og tannens mineraler oppløses gradvis.

kronisk bronkitt: Langvarig betennelse i lungenes luftrør. Sykdommen kjennetegnes av vedvarende økt slimutskillelse (mer enn 3 måneder i 2 år på rad), samt hoste. Kronisk bronkitt er ofte forårsaket av smittestoffer.

kronisk obstruktiv lungesykdom (kols): Kronisk obstruktiv lungesykdom/kols er en samlebetegnelse for sykdommer der utpustingen er vedvarende forverret fordi luftpassasjen i bronkiene er hemmet, blant annet på grunn av kronisk betennelse i slimhinnene og redusert elastisitet. Symptomer kan være hoste, økt slimproduksjon og tungpustethet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

sinusitt (bihulebetennelse): Infeksjon i hulrommene i ansiktsskjelettet rundt nesen. Betennelsen skyldes bakterier eller virus. Bihulebetennelse varer oftest 1-2 uker, og man blir normalt helt frisk igjen.

stomatitt (munnhulebetennelse): Smertefulle sår i munnslimhinnen. Årsaken til stomatitt/munnhulebetennelse er ukjent. De antas å skyldes en autoimmun prosess, noe som innebærer at kroppens forsvarssystem reagerer på kroppens eget vev.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.

Respimat gjenbruksinhalator, klargjøring

Respimat gjenbruksinhalator, bruk