Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Somavert 10 mg pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

Somavert 15 mg pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

Somavert 20 mg pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

Somavert 25 mg pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

Somavert 30 mg pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

pegvisomant

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Somavert er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Somavert
 3. Hvordan du bruker Somavert
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Somavert
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Somavert er og hva det brukes mot
Somavert brukes for å behandle akromegali, en hormonforstyrrelse som er et resultat av økt utskillelse av veksthormon (VH) og IGF‑I (insulin-lignende vekstfaktorer), og som kjennetegnes ved overvekst av skjelett, hevelse av bløtdeler, hjertesykdom og relaterte lidelser.
Virkestoffet i Somavert, pegvisomant, er kategorisert som en veksthormon-reseptorantagonist. Disse substansene reduserer virkningen av VH og nivåene av IGF-I som sirkulerer i blodet.
 
2. Hva du må vite før du bruker Somavert
Bruk ikke Somavert:
 • dersom du er allergisk overfor pegvisomant eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Somavert.
 • Dersom du opplever synsforstyrrelser eller hodepine når du bruker Somavert må du kontakte legen din umiddelbart.
 • Legen eller sykepleieren din vil måle nivåene av IGF-I (insulin-lignende vekstfaktorer) i blodet ditt og justere Somavert-dosen om nødvendig.
 • Legen din vil også måle størrelsen på kjertelsvulsten din (godartet svulst).
 • Legen vil utføre tester av leverfunksjonen din før behandlingsstart og under behandling med Somavert. Hvis disse testresultatene er unormale, vil legen din diskutere behandlingsalternativer med deg. Så snart behandlingen starter, vil legen eller sykepleieren din måle nivåene av leverenzymer i blodet ditt hver 4.- 6. uke i de første 6 månedene av Somavert-behandlingen. Bruken av Somavert skal avsluttes hvis tegn på leverskade vedvarer.
 • Dersom du har diabetes kan legen din behøve å justere mengden insulin eller andre legemidler som du bruker.
 • Kvinnelige pasienter skal bruke passende prevensjon fordi fruktbarheten kan være økt. Se også kapitlet om graviditet under.
Andre legemidler og Somavert
Du må si fra til legen din dersom du tidligere har brukt andre legemidler for å behandle akromegali eller legemidler til behandling av diabetes.
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler.
Som del av behandlingen kan du få andre legemidler. Det er viktig at du fortsetter å ta alle legemidlene i tillegg til Somavert hvis ikke legen din, apoteket eller sykepleieren har sagt noe annet.
Graviditet, amming og fertilitet
Virkningen av Somavert hos gravide er ikke kjent, og bruk av dette legemidlet hos gravide anbefales derfor ikke. Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er ikke kjent om pegvisomant går over i morsmelk. Du skal derfor ikke amme når du bruker Somavert hvis ikke legen din har sagt noe annet.
Kjøring og bruk av maskiner
Det foreligger ingen studier på Somaverts påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
Somavert inneholder natrium
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mg natrium per dose, dvs så godt som ”natriumfritt”.
 
3. Hvordan du bruker Somavert
Injiser alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
En startdose på 80 mg pegvisomant gis subkutant (like under huden) av legen din. Etter dette er den vanlige daglige dosen 10 mg pegvisomant, som tas som subkutan injeksjon (like under huden).
Hver fjerde til sjette uke vil legen din gjøre passende dosejusteringer med en økning på 5 mg pegvisomant per dag, basert på ditt såkalte serum IGF-I-nivå. Dosejusteringer gjøres for å opprettholde optimal terapeutisk effekt.
Administrasjonsmåte og administrasjonsvei
Somavert injiseres under huden. Du kan ta injeksjonen selv eller noen andre kan hjelpe deg, for eksempel legen din eller hans/hennes assistent. Du må følge den detaljerte beskrivelsen av injeksjonsprosedyren som finnes på slutten av dette pakningsvedlegget. Du skal bruke dette legemidlet så lenge legen din har bestemt.
Dette legemidlet må løses opp før bruk. Injeksjonen skal ikke blandes i den samme sprøyten eller det samme hetteglasset som andre legemidler.
Det kan dannes fettvev i huden ved injeksjonsstedet. For å unngå dette bør injeksjonsstedet varieres ved hver injeksjon, som beskrevet i steg 2 i ”Instruksjoner for blanding og injisering av Somavert” i dette pakningsvedlegget. Dette gir huden og området under huden tid til å komme seg etter en injeksjon før neste injeksjon gis på samme sted.
Dersom du får inntrykk av at virkningen av dette legemidlet er for sterk eller for svak, så snakk med legen din, apotek eller sykepleier.
Dersom du injiserer for mye av Somavert
Hvis du tilfeldigvis injiserer mer Somavert enn legen din har sagt, er det sannsynligvis ikke alvorlig, men du bør likevel kontakte legen din, apotek eller sykepleier umiddelbart.
Dersom du har glemt å bruke Somavert
Dersom du glemmer å gi deg selv en injeksjon, skal du ta den neste dosen så fort du husker det. Fortsett deretter å ta Somavert slik legen har forskrevet. Du skal ikke injisere en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Milde til alvorlige allergiske (anafylaktiske) reaksjoner er rapportert hos noen pasienter som bruker Somavert. Symptomer på en alvorlig allergisk reaksjon kan inkludere et eller flere av følgende: hevelse i ansikt, tunge, lepper eller hals, hvesing eller problemer med å puste (spasme i strupehodet), utbredt hudutslett, elveblest (urtikaria) eller kløe, eller svimmelhet. Kontakt legen din øyeblikkelig dersom du merker noen av disse symptomene.
Svært vanlige: kan oppstå hos flere enn 1 av 10 personer:
 • Hodepine
 • Diaré
 • Leddsmerter
Vanlige: kan oppstå hos inntil 1 av 10 personer
 • Kortpustethet
 • Økte verdier av stoffer som er mål på leverfunksjon. Disse stoffene måles i blodprøver.
 • Blod i urinen.
 • Økt blodtrykk.
 • Forstoppelse, kvalme, oppkast, oppblåsthet, fordøyelsesproblemer, luftplager.
 • Svimmelhet, søvnighet, ukontrollerbar skjelving, redusert følelse ved berøring.
 • Blåmerker eller blødninger på injeksjonsstedet, sårhet eller hevelse på injeksjonsstedet, samling av fett under hudoverflaten på injeksjonsstedet, hevelse i armer og ben, svakhet, feber.
 • Svetting, kløe, utslett, tendens til å få blåmerker.
 • Muskelsmerter, artritt.
 • Økt kolesterol, vektøkning, økt blodsukker, redusert blodsukker.
 • Influensaliknende symptomer, tretthet.
 • Uvanlige drømmer.
 • Smerter i øynene.
Mindre vanlige: kan oppstå hos inntil 1 av 100 personer
 • Allergisk reaksjon etter administrering (feber, utslett, kløe og i alvorlige tilfeller pustevansker, hurtig hevelse i huden; dette krever umiddelbar medisinsk behandling). Kan oppstå umiddelbart eller flere dager etter administrering.
 • Proteiner i urinen, økt urinproduksjon, nyreproblemer.
 • Mangel på interesse, forvirring, økt sexlyst, panikkanfall, hukommelsestap, søvnproblemer.
 • Redusert antall blodplater, økt eller redusert antall hvite blodceller, blødningstendens.
 • Følelse av unormalhet, svekket sårheling.
 • Anstrengte øyne, problemer i indre øre.
 • Hevelser i ansiktet, tørr hud, nattesvette, rødhet i huden (erytem), opphevet kløende utslett på huden (elveblest).
 • Økt fettinnhold i blodet, økt appetitt.
 • Munntørrhet, økt spyttproduksjon, tannproblemer, hemoroider.
 • Unormal smakssans, migrene.
Ikke kjent: hyppigheten kan ikke anslås utifra tilgjengelige data
 • Sinne
 • Alvorlig tungpustethet (laryngospasme)
 • Hurtig hevelse i huden, i underliggende vev og i slimhinner i organer (angioødem)
Omtrent 17 % av pasientene utvikler antistoff mot veksthormon under behandlingen. Disse antistoffene ser ikke ut til å redusere effekten/virkningen av dette legemidlet.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Somavert
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på hetteglassene og kartongen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevar hetteglassene i kjøleskap (2-8ºC) i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Skal ikke fryses. Oppbevar de ferdigfylte sprøytene ved høyst 30ºC eller i kjøleskap (2-8ºC). Skal ikke fryses.
Etter at Somavert pulver og væske er blandet til en oppløsning, skal oppløsningen brukes umiddelbart.
Bruk ikke dette legemidlet hvis du oppdager at oppløsningen er uklar eller inneholder partikler.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Somavert
 • Virkestoff er pegvisomant.
 • Somavert 10 mg: Ett hetteglass med pulver inneholder 10 mg pegvisomant.
  Etter oppløsning med 1 ml oppløsningsvæske inneholder 1 ml av løsningen 10 mg pegvisomant.
 • Somavert 15 mg: Ett hetteglass med pulver inneholder 15 mg pegvisomant.
  Etter oppløsning med 1 ml oppløsningsvæske inneholder 1 ml av løsningen 15 mg pegvisomant.
 • Somavert 20 mg: Ett hetteglass med pulver inneholder 20 mg pegvisomant.
  Etter oppløsning med 1 ml oppløsningsvæske inneholder 1 ml av løsningen 20 mg pegvisomant.
 • Somavert 25 mg: Ett hetteglass med pulver inneholder 25 mg pegvisomant.
  Etter oppløsning med 1 ml oppløsningsvæske inneholder 1 ml av løsningen 25 mg pegvisomant.
 • Somavert 30 mg: Ett hetteglass med pulver inneholder 30 mg pegvisomant.
  Etter oppløsning med 1 ml oppløsningsvæske inneholder 1 ml av løsningen 30 mg pegvisomant.
 • Andre innholdsstoffer er glysin, mannitol (E421), vannfritt dinatriumfosfat og natriumdihydrogenfosfatmonohydrat.
 • Oppløsningsvæsken er vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Somavert ser ut og innholdet i pakningen
Somavert leveres som pulver og væske til injeksjonsvæske (enten 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg eller 30 mg pegvisomant i hetteglass, samt 1 ml oppløsningsvæske i en ferdigfylt sprøyte). Pakningsstørrelsene er på 1 og/eller 30. Ikke alle pakningsstørrelser er markedsført. Pulveret er hvitt og væsken er klar og fargeløs.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker:Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Pfizer Europe MA EEIG
Boulevard de la Plaine 17
1050 Bruxelles
Belgia
Tilvirker:
Pfizer Manufacturing Belgium NV
Rijksweg 12
2870 Puurs
Belgia
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Norge
Pfizer Norge AS
Tlf: +47 67 52 61 00
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert november 2019.
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu. Der kan du også finne lenker til andre nettsteder med informasjon om sjeldne sykdommer og behandlingsregimer.
 
BRUKSANVISNING
Somavert pulver i hetteglass med oppløsningsvæske i en ferdigfylt sprøyte
pegvisomant til injeksjon
Kun til subkutan injeksjon
hetteglass med én dose
Somavert leveres som en pulverklump i et hetteglass. Du må blande Somavert med en væske (oppløsningsvæske) før du kan bruke det.
Væsken leveres i en ferdigfylt sprøyte merket "Oppløsningsvæske til SOMAVERT".
Ikke bland andre væsker med Somavert.
Det er viktig at du ikke forsøker å gi deg selv eller noen andre en injeksjon før du har fått opplæring av helsepersonell.
Oppbevar kartongen(e) med hetteglass i kjøleskap ved 2ºC til 8ºC. Unngå oppbevaring i direkte sollys. De ferdigfylte sprøytene med oppløsningsvæske kan oppbevares i romtemperatur. Oppbevares utilgjengelig for barn.
1. Dette trenger du
En enkeltpakning med Somavert som inneholder:
 • Ett hetteglass med Somavert-pulver.
 • En ferdigfylt sprøyte med oppløsningsvæske.
 • En sikkerhetskanyle.
Du trenger også:
 • En bomullsdott.
 • En desinfiserende våtserviett.
 • En egnet avfallsbeholder for skarpe gjenstander.
Mangler tekstalternativ for bilde
2. Klargjøring
Før du starter:
 • Bland Somavert og oppløsningsvæsken når du er klar til å injisere dosen.
 • Ta en enkeltpakning med Somavert ut av kjøleskapet og legg den på et sikkert sted inntil den er romtemperert.
 • Vask hendene med såpe og vann og tørk dem godt.
 • Åpne emballasjen til sprøyten og sikkerhetskanylen, slik at det blir enklere å få tak i hver del når du skal klargjøre til injeksjonen.
 • Ikke bruk sprøyten eller hetteglasset hvis:
  • de er skadet eller har feil,
  • utløpsdatoen er passert,
  • den har vært frosset, selv om den nå er tint (gjelder kun sprøyten).
3. Velg injeksjonssted
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Velg et nytt sted innenfor et område for hver injeksjon.
 • Unngå områder med bein eller områder som har blåmerker, er røde, såre eller harde, eller områder som har arr eller hudsykdommer.
 • Gjør rent injeksjonsstedet med en desinfiserende våtserviett slik helsepersonellet har vist deg.
 • La injeksjonsstedet tørke.
4. Fjern lokket fra hetteglasset
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Fjern lokket fra hetteglasset.
 • Kast lokket. Det skal ikke brukes på nytt.
OBS! Ikke la noe komme i kontakt med hetteglassproppen.
5. Fjern sprøytehetten
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Knekk av sprøytehetten. Den kan være hardere å knekke enn du kanskje tror.
 • Kast sprøytehetten. Den skal ikke brukes på nytt.
 • Hold sprøyten pekende oppover for å unngå lekkasje.
  OBS! Ikke la sprøyteenden komme i kontakt med noe når sprøytehetten er fjernet.
6. Sett på sikkerhetskanyle
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Skru sikkerhetskanylen fast på sprøyten så langt det går.
7. Fjern kanylehetten
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Brett kanylebeskyttelsen bort fra kanylehetten.
 • Trekk kanylehetten rett ut.
 • Kast kanylehetten. Den skal ikke brukes på nytt.
  OBS! Ikke la kanylen komme i kontakt med noe.
8. Stikk inn kanylen i hetteglasset
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Trykk kanylen gjennom midten av hetteglassproppen, som vist.
 • Støtt sprøyten når kanylen er i hetteglassproppen for å hindre at kanylen bøyes.
9. Tilsett væske
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Hold både hetteglasset og sprøyten i vinkelen som vises.
 • Trykk stempelet sakte ned til all væsken er tømt inn i hetteglasset.
 • OBS! Ikke sprut væsken direkte på pulveret, da dette kan danne skum. Skum gjør at legemidlet blir ubrukelig.
 • Ikke trekk ut kanylen ennå.
10. Roter hetteglasset
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Støtt både sprøyten og hetteglasset i én hånd, som vist.
 • Virvle væsken forsiktig ved å bevege hetteglasset i en sirkulær bevegelse på en flat overflate.
 • Fortsett å virvle væsken til alt pulveret er fullstendig oppløst.
  Merk: Dette kan ta opp til 5 minutter.
11. Kontroller legemidlet
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Se nøye på legemidlet mens kanylen er i hetteglasset. Det må være klart og uten partikler.
 • Det skal ikke brukes dersom:
  • legemidlet er grumset eller uklart,
  • legemidlet er farget,
  • det er partikler eller et skumlag i hetteglasset.
12. Juster kanylen
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Snu hetteglasset slik at du kan se spalten i proppen, som vist.
 • Trekk kanylen ned. Kanylespissen skal være så lavt som mulig i væsken, slik at du skal kunne trekke ut så mye væske som mulig.
 • Kontroller at stempelet ikke er flyttet - hvis det er flyttet, dytt det helt inn i sprøyten.
  Dette sikrer at all luften fjernes fra sprøyten før du trekker ut dosen.
13. Trekk ut dosen
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Trekk stempelet sakte ut for å trekke ut så mye legemiddel som mulig.
  Merk: Hvis du ser luft i sprøyten må du knipse på øvre del av sprøyten slik at boblene flyter opp. Trykk deretter boblene forsiktig opp i hetteglasset.
 • Trekk kanylen ut av hetteglasset.
14. Stikk inn kanylen i huden
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Klem forsiktig huden på injeksjonsstedet.
 • Stikk kanylen helt inn i den sammenklemte hudfolden.
15. Injiser legemidlet
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Trykk stempelet sakte ned til sprøyten er tom.
  Merk: Sjekk at kanylen er stukket helt inn.
 • Slipp den sammenklemte hudfolden og dra kanylen rett ut.
16. Beskytt kanylen
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Brett kanylebeskyttelsen over kanylen.
 • Trykk kanylebeskyttelsen forsiktig mot en hard overflate for å låse den på plass.
  Merk: Du hører et klikk når kanylebeskyttelsen er låst.
17. Kast
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Sprøyten og kanylen skal ALDRI brukes på nytt. Kast kanylen og sprøyten slik du har fått beskjed om av lege, sykepleier eller apotek og i samsvar med lokale helse- og sikkerhetsbestemmelser.
18. Etter injeksjon
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Bruk om nødvendig en ren bomullsdott og trykk lett på injeksjonsstedet.
 • Ikke gni på injeksjonsstedet.
SPØRSMÅL OG SVARHva gjør jeg dersom noe har kommet i kontakt med hetteglassproppen ved et uhell?
 • Rengjør hetteglassproppen med en ny desinfiserende våtserviett og la den tørke helt. Hvis ikke proppen kan rengjøres, skal du ikke bruke hetteglasset.
Hva gjør jeg med sprøyten dersom jeg har mistet den i bakken?
 • Ikke bruk den - selv om den ser uskadet ut. Kast sprøyten på samme måte som en brukt sprøyte. Du trenger en erstatningssprøyte.
Hvor mange ganger kan jeg stikke kanylen gjennom proppen?
 • Kun én gang. Å trekke ut og stikke inn på nytt øker risikoen for skader på kanylespissen og vil gjøre kanylespissen butt. Dette kan medføre ubehag og økt risiko for skade og infeksjon i huden. Det er også en risiko for at noe av legemidlet kan gå tapt.
Er det OK å riste hetteglasset hvis pulveret ikke løses opp?
 • Nei - hetteglasset skal aldri ristes. Risting kan ødelegge legemidlet og føre til skumdannelse. Det kan ta noen minutter før pulveret er fullstendig oppløst, så fortsett å rotere hetteglasset forsiktig til væsken er fullstendig klar.
Hvordan vet jeg om det er skum i hetteglasset?
 • Skum ser ut som en masse små bobler som flyter som et lag på toppen av væsken. Ikke injiser Somavert hvis det er skum.
Mangler tekstalternativ for bilde
Hvordan kan jeg hindre at legemidlet danner skum?
 • Trykk stempelet svært sakte inn slik at væsken renner sakte ned på innsiden av hetteglasset. Denne teknikken vil også redusere tiden det tar til pulveret er oppløst, samt gjøre at mer legemiddel kan trekkes ut. Ikke sprut væsken direkte på pulveret, da dette kan føre til skumdannelse.
Jeg ser litt luft i sprøyten. Er det OK?
 • Små luftbobler i væsken er normalt og er trygt å injisere. Det er imidlertid mulig å utilsiktet trekke luft inn i sprøyten, og den må fjernes før injisering. Bobler eller luftrom som flyter på toppen av væsken må trykkes tilbake i hetteglasset.
Hvorfor får jeg ikke ut alt legemidlet fra hetteglasset?
 • Hetteglassets form gjør at en svært liten mengde av legemidlet blir værende i hetteglasset. Dette er normalt. For å sikre at så lite som mulig av legemidlet blir værende, må du sikre at kanylespissen er så lavt som mulig inne i hetteglasset når dosen trekkes ut.
Hva gjør jeg hvis jeg er usikker på noe angående legemidlet?
 • Alle spørsmål må rettes til en lege, sykepleier eller apotek som er kjent med Somavert.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

akromegali: Sykdom som manifesterer seg ved at hender, føtter og ulike deler av ansiktet forstørres. Tilstanden skyldes vanligvis en godartet svulst i hypofysen i hjernen, hvor produksjonen av veksthormon skjer. Svulsten fører til økt produksjon av veksthormon.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

artritt (leddbetennelse, betennelse i ledd): Betennelse som gir smerte, stivhet og hevelse i ledd. Samlebetegnelse for en rekke sykdommer, som f.eks. revmatoid artritt, urinsyregikt og psoriasisartritt.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

erytem (rødhet i huden, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

fordøyelsesproblemer (dyspepsi, fordøyelsesbesvær): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

hemoroider: Utposninger på blodkarene (venene) i endetarmen.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

subkutan (s.c., subkutant): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis subkutant.

tungpustethet (dyspné, tung pust): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

Somavert Pfizer