Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Somac 20 mg enterotabletter

pantoprazol

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Somac er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Somac
 3. Hvordan du bruker Somac
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Somac
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Somac er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Somac inneholder virkestoffet pantoprazol. Somac er en selektiv "protonpumpehemmer", et legemiddel som virker ved å redusere mengden av syre som produseres i magesekken. Det brukes til å behandle syrerelaterte sykdommer i mage og tarm.
Somac brukes til behandling av voksne og ungdom fra 12 år og oppover med:
 • Symptomer (f.eks. halsbrann, sure oppstøt og smerter ved svelging) forbundet med såkalt gastroøsofageal reflukssykdom som skyldes oppstøt av syre fra magesekken.
 • Langtidsbehandling av refluksøsofagitt (betennelse i spiserøret og samtidig oppstøt av magesyre) og forebygging av tilbakefall.
Somac brukes til behandling av voksne:
 • Til å forebygge sår i tolvfingertarm og magesår som skyldes bruk av ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs, f.eks. ibuprofen) hos risikopasienter som trenger kontinuerlig NSAID-behandling.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Somac
Bruk ikke Somac dersom
 • du er allergisk overfor pantoprazol eller overfor noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • du er allergisk overfor legemidler som inneholder andre protonpumpehemmere.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Somac:
 • dersom du har alvorlige leverproblemer. Informer legen din dersom du noen gang har hatt leverproblemer. Legen vil kontrollere leverenzymene dine oftere, spesielt hvis du bruker Somac som langtidsbehandling. Hvis leverenzymene øker bør behandlingen stoppes.
 • dersom du kontinuerlig må bruke legemidler som kalles NSAIDs og samtidig bruker Somac, fordi du da har økt risiko for komplikasjoner med mage og tarm. Hvor stor risikoen er, vil bli vurdert sammen med dine personlige risikofaktorer, som alder (65 år eller eldre), tidligere sår i mage eller tolvfingertarm, eller tidligere blødning i mage eller tarm.
 • dersom du har mangel på eller kan ha nedsatt evne til å ta opp vitamin B12 og får langtidsbehandling med pantoprazol. Som alle syrehemmende stoffer, kan pantoprazol gi nedsatt evne til å ta opp vitamin B12.
 • dersom du tar HIV-proteasehemmere som atazanavir (for behandling av HIV-infeksjon) samtidig som du tar pantoprazol, spør legen din om råd.
 • å ta en protonpumpehemmer som pantoprazol, særlig over en periode på mer enn ett år, kan gi en liten økt risiko for beinbrudd i hofte, håndledd eller ryggrad. Informer legen din dersom du har beinskjørhet (osteoporose) eller dersom du tar kortikosteroider (som kan øke risikoen for beinskjørhet).
 • hvis du tar Somac i mer enn tre måneder, er det mulig at magnesiumnivået i blodet ditt synker. Lave nivåer av magnesium kan oppleves som utmattelse, ufrivillige muskelsammentrekninger, desorientering, kramper, svimmelhet, økt hjertefrekvens. Hvis du får noen av disse symptomene bør du kontakte legen din omgående. Lave nivåer av magnesium kan også føre til reduksjon av kalium- og kalsiumnivåer i blodet. Legen din kan beslutte å ta regelmessige blodprøver for å overvåke magnesiumnivåene dine.
 • dersom du noen gang har hatt en hudreaksjon etter behandling med et legemiddel som likner Somac (som reduserer magesyre).
 • dersom det er planlagt at du skal ta en spesiell blodprøve (Kromogranin A)
Kontakt lege så raskt som mulig dersom du får hudutslett, spesielt på områder som utsettes for sol, siden det kan være nødvendig å stoppe behandlingen med Somac. Husk også å nevne for legen din andre bivirkninger som smerter i leddene.
Informer legen din umiddelbart hvis du før eller etter å ha tatt dette legemidlet merker noen av de følgende symptomene, da de kan være tegn på annen mer alvorlig sykdom:
 • vekttap som ikke er planlagt
 • oppkast, spesielt hvis det gjentar seg
 • blodig oppkast, kan se ut som mørk kaffegrut i oppkastet
 • dersom du oppdager blod i avføringen, den kan se svart eller tjæreaktig ut
 • problemer eller smerter ved svelging
 • du ser blek ut og føler deg svak (anemi)
 • brystsmerter
 • magesmerter
 • kraftig og/eller vedvarende diaré, da dette legemidlet har blitt forbundet med en liten økning i diaré som skyldes bakterieinfeksjoner.
Legen kan bestemme at du trenger noen tester for å utelukke at du har en alvorlig sykdom, fordi pantoprazol kan skjule symptomer på kreft og derfor kan føre til en forsinket diagnose. Hvis symptomene dine fortsetter til tross for behandlingen, vil legen vurdere om det er nødvendig med flere undersøkelser.
Dersom du bruker Somac over lang tid (lengre enn 1 år) vil legen din sannsynligvis ha jevnlig tilsyn med deg. Når du har time hos legen bør du fortelle hvis du opplever nye og uvanlige symptomer eller omstendigheter.
Barn og ungdom
Somac er ikke anbefalt til bruk hos barn, da det ikke er vist om det har noen effekt hos barn under 12 år.
Andre legemidler og Somac
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Fordi Somac kan påvirke effekten av andre legemidler, må du informere legen din hvis du tar:
 • Legemidler som ketokonazol, itrakonazol og posakonazol (brukes til å behandle soppinfeksjoner) eller erlotinib (brukes mot visse typer kreft), fordi Somac kan hindre disse og noen andre legemidler i å virke som de skal.
 • Warfarin og fenprokumon, som påvirker blodets evne til å levre seg. Det kan være at du har behov for flere undersøkelser.
 • Legemidler til behandling av HIV-infeksjon som atazanavir.
 • Metotreksat (brukes til behandling av leddgikt, psoriasis og kreft). Hvis du bruker metotreksat kan det hende legen vil midlertidig stoppe behandlingen med Somac, fordi pantoprazol kan øke mengden av metotreksat i blodet.
 • Fluvoksamin (til behandling av depresjon og andre psykiske sykdommer). Hvis du tar fluvoksamin kan det hende legen din reduserer dosen.
 • Rifampicin (til behandling av infeksjoner).
 • Johannesurt (Hypericum perforatum) (brukes til behandling av lett depresjon).
Graviditet og amming
Det er ikke tilstrekkelig erfaring med bruk av pantoprazol hos gravide kvinner. Det har blitt rapportert at pantoprazol går over i morsmelk.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Du bør bare bruke dette legemidlet hvis legen din mener at nytten for deg er større enn en potensiell risiko for ditt ufødte barn eller din baby.
Kjøring og bruk av maskiner
Somac har ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Hvis du merker bivirkninger som svimmelhet eller synsforstyrrelser bør du ikke kjøre bil eller bruke maskiner.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Somac
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt legen eller apoteket hvis du er usikker.
Hvordan dette legemidlet skal tas
Tabletten skal tas 1 time før et måltid uten at den tygges eller deles, og svelges hel sammen med litt vann.
Anbefalt dose er:
Voksne og ungdom fra 12 år og oppover:
For behandling av symptomer (f.eks. halsbrann, sure oppstøt, smerter ved svelging) i forbindelse med gastroøsofageal reflukssykdom
Vanlig dose er én tablett daglig. Denne dosen vil vanligvis lindre plagene i løpet av 2-4 uker, i høyden etter ytterligere 4 uker. Legen vil fortelle deg hvor lenge du skal fortsette å ta legemidlet. Hvis symptomene kommer tilbake, kan disse kontrolleres ved å ta én tablett daglig ved behov.
For langtidsbehandling og forebygging av tilbakefall av refluksøsofagitt
Vanlig dose er én tablett daglig. Hvis sykdommen kommer tilbake kan legen doble dosen, og i slike tilfeller kan Somac 40 mg tabletter brukes i stedet, med én tablett daglig. Etter at du har blitt frisk kan dosen reduseres tilbake til én tablett (20 mg) daglig.
Voksne
For forebygging av sår i tolvfingertarmen og magesår hos pasienter som må bruke NSAIDs kontinuerlig
Vanlig dose er én tablett daglig.
Pasienter med leverproblemer
Hvis du har alvorlige leverproblemer skal du ikke ta mer enn én 20 mg tablett daglig.
Bruk av Somac hos barn og ungdom
Disse tablettene er ikke anbefalt til bruk hos barn under 12 år.
Dersom du tar for mye av Somac
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Det er ingen kjente symptomer på overdose.
Dersom du har glemt å ta Somac
Du skal ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Ta den neste normale dosen til vanlig tid.
Dersom du avbryter behandling med Somac
Ikke slutt å ta disse tablettene uten først å snakke med lege eller apotek.
For andre spørsmål om bruken av dette legemidlet, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Hvis du får noen av de følgende bivirkningene, slutt å ta disse tablettene og fortell legen din øyeblikkelig, eller kontakt nærmeste legevakt:
 • Alvorlige allergiske reaksjoner (hyppighet sjelden: kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer): hevelse i tunge og/eller hals, problemer med å svelge, elveblest (neslefeber), pusteproblemer, allergisk hevelse i ansiktet (Quinkes sykdom/angioødem), kraftig svimmelhet med svært raske hjerteslag og kraftig svetting.
 • Alvorlige hudtilstander (hyppighet ukjent: hyppighet kan ikke anslås ut fra tilgjengelige data): blemmedannelse i huden og rask forverring av allmenntilstanden, overfladiske sår på slimhinner (inkludert svak blødning) i øyne, nese, munn/lepper eller kjønnsorganer (Stevens-Johnsons syndrom, Lyells syndrom, erythema multiforme) og overfølsomhet for lys.
 • Andre alvorlige tilstander (hyppighet ukjent): gulfarging av huden eller det hvite i øyet (alvorlig skade på leverceller, gulsott) eller feber, utslett og forstørrede nyrer, av og til med smertefull vannlating og smerter i nedre del av ryggen (alvorlig betennelse i nyrene), som kan føre til nyresvikt.
Andre bivirkninger er:
 • Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer)
  godartede polypper i magesekken.
 • Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer)
  hodepine, svimmelhet, diaré, kvalme, oppkast, oppblåsthet og luft i magen, forstoppelse, munntørrhet, magesmerter og ubehag, hudutslett, eksantem, utbrudd, kløe, å føle seg slapp, utslitt eller generelt uvel, søvnforstyrrelser, beinbrudd i hofte, håndledd og ryggrad.
 • Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer)
  smaksforstyrrelse eller fullstendig mangel på smak, synsforstyrrelser som tåkesyn, elveblest, leddsmerter, muskelsmerter, vektendringer, økt kroppstemperatur, høy feber, hevelse i armer eller bein (perifert ødem), allergiske reaksjoner, depresjon, utvikling av bryster hos menn.
 • Svært sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer)
  desorientering.
 • Ikke kjent (hyppighet kan ikke anslås ut fra tilgjengelige data)
  hallusinasjoner, forvirring (spesielt hos pasienter som har hatt disse symptomene tidligere), nedsatt nivå av natrium i blodet, nedsatt magnesiumnivå i blod (se avsnitt 2), følelse av kribling, prikking, stikking, brennende følelse eller nummenhet, utslett, muligens med smerter i leddene. Betennelse i tykktarmen, som forårsaker langvarig, vandig diaré.
Bivirkninger som oppdages ved blodprøver:
 • Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer):
  økning i leverenzymer.
 • Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer):
  økning i bilirubin, økt nivå av fettstoffer i blodet, sterk reduksjon av sirkulerende hvite blodceller, forbundet med høy feber.
 • Svært sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer):
  en reduksjon i antall blodplater, som kan føre til at man lettere blør eller får blåmerker; en reduksjon i antall hvite blodceller, som kan føre til mer hyppige infeksjoner, samtidig unormal reduksjon i antall røde og hvite blodceller, så vel som blodplater.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Somac
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Tabletter i boks: Ikke bruk tablettene lengre enn 120 dager etter at boksen er åpnet for første gang.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Hva Somac inneholder
 • Virkestoffet er pantoprazol. Hver enterotablett inneholder 20 mg pantoprazol (som natriumsesquihydrat).
 • Andre innholdsstoffer er:
  Tablettkjerne: natriumkarbonat (vannfri), mannitol, krysspovidon, povidon K90, kalsiumstearat.
  Drasjering: hypromellose, povidon K25, titandioksid (E171), gult jernoksid (E172), propylenglykol, metakrylsyreetylakrylatkopolymer (1:1), polysorbat 80, natriumlaurylsulfat, trietylsitrat.
  Trykkfarge: skjellakk, rødt, svart og gult jernoksid (E172), konsentrert amoniakkoppløsning.
Hvordan Somac ser ut og innholdet i pakningen
Gule, ovale, bikonvekse, enterotabletter (tabletter) påtrykt "P 20" på den ene siden.
Pakninger: Bokser (høytetthets polyetylenboks med lavtetthets polyetylen skrukork) og blisterpakninger (ALU/ALU blister) uten pappforsterkning eller med pappforsterkning (lommepakning).
Somac er tilgjengelige i følgende pakningsstørrelser:
Pakninger med 7, 10, 14, 15, 24, 28, 30, 48, 49, 56, 60, 84, 90, 98, 98 (2×49), 100, 112, 168 enterotabletter.
Sykehuspakninger med 50, 56, 84, 90, 112, 140, 140 (10×14 eller 5×28), 150 (10×15), 280 (20×14 eller 10×28) enterotabletter, 500, 700 (5×140).
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Takeda AS
Postboks 205
1372 Asker
Tlf: 800 800 30
Tilvirker
Takeda GmbH
Production site Oranienburg
Lehnitzstraße 70 - 98
16515 Oranienburg
Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 31.07.2019
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettsiden til Heads of Medicines Agencies (HMA) http://www.hma.eu

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

beinskjørhet (osteoporose, benskjørhet): Osteoporose er benskjørhet som skyldes reduksjon i benmasse. Skjelettet blir porøst og skjørt, og risiko for benbrudd øker. Det fins 2 hovedtyper: Benskjørhet etter overgangsalderen hos kvinner samt aldersrelatert benskjørhet.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

gastroøsofageal reflukssykdom (gerd, gørs): (GERD: GastroEsophageal Reflux Disease. GØRS: Gastroøsofageal reflukssykdom.): Oppgulp av magesyre og mageinnhold fra magen til spiserøret. Oppstøtene kommer flere ganger i uken og kan påvirke livskvaliteten til pasienten betydelig. Andre symptomer på sykdommen kan inkludere magesmerter, tørrhoste og følelse av en klump i brystet. Kvalme og natthoste som ligner astma kan også forekomme. Det er flere årsaker til sykdommen. Den vanligste er at den nederste lukkemuskelen i spiserøret avslappes i for lang tid, slik at mageinnholdet kan komme tilbake til spiserøret. Det kan også skyldes nedsatt spyttproduksjon og at den nedre lukkemuskelen ikke lukkes helt. For de fleste er gastroøsofageal reflukssykdom en kronisk tilstand.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

leddgikt (revmatoid artritt): Kronisk betennelse i kroppens bindevev, først og fremst i leddene. Symptomer er smerter, stivhet, hevelse i flere ledd, tretthet og eventuelt lett feber. Alle ledd kan bli angrepet, men håndledd og fingerledd er de vanligste stedene å få symptomer.

lyells syndrom (toksisk epidermal nekrolyse, ten): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

protonpumpehemmer: Legemiddel som reduserer produksjonen av magesyre. Protonpumpene finnes i magesekkens parietalceller og bidrar til produksjon av magesyre. Protonpumpehemmere brukes ved magesår når magesyreproduksjonen er for høy. Eksempler på protonpumpehemmere: Esomeprazol, lansoprazol, omeprazol, pantoprazol.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.