Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

SOLUPRICK SQ BJØRK, 10 HEP oppløsning til prikktest

SOLUPRICK SQ TIMOTEI, 10 HEP oppløsning til prikktest

SOLUPRICK SQ DERMATOPHAGOIDES PTERONYSSINUS, 10 HEP oppløsning til prikktest

Soluprick SQ Bjørk: Standardisert allergenekstrakt fra Betula verrucosa

Soluprick SQ Timotei: Standardisert allergenekstrakt fra Phleum pratense

Soluprick SQ Dermatophagoides pteronyssnius: Standardisert allergenekstrakt fra Dermatophagoides pteronyssinus

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Soluprick SQ er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Soluprick SQ
 3. Hvordan du bruker Soluprick SQ
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Soluprick SQ
 6. Ytterligere informasjon
 
1. Hva Soluprick SQ er, og hva det brukes mot
Soluprick SQ er en oppløsning til prikktest på huden. Legemidlet er kun til bruk ved diagnostiske formål. Soluprick SQ inneholder standardiserte allergenekstrakter fra bjørk, timotei eller Dermatophagoides pteronyssinus (husstøvmidd).
Soluprick SQ brukes ved en hudprikktest for å bestemme hvilke stoffer (allergener) som utløser din allergiske reaksjon.). Soluprick Positiv og Negativ kontroll appliseres som referanse.
 
2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Soluprick SQ
Bruk ikke Soluprick SQ
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor et av innholdsstoffene i Soluprick SQ foruten den aktive substansen
 • dersom du blir behandlet med en betablokker (legemiddel for høyt blodtrykk)
 • dersom du har en kronisk hjerte- eller lungesykdom
 • dersom du har ett meget forhøyt blodtrykk (arteriell hypertoni)
 • dersom du har en sykdom som påvirker immunsystemet
 • dersom du har en hudproblemer i det området hudprikktesten skal påføres
Bruk av andre legemidler sammen med Soluprick SQ
Rådfør deg med lege dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Enkelte legemidler kan påvirke resultatet av hudprikktesten. Informer derfor legen eller helsepersonell før hudprikktesten utføres hvis du har tatt noen av følgende legemidler:
 • Hurtigvirkende antihistaminer (allergitabletter) i løpet av de siste tre dagene;
 • Langtidsvirkende antihistaminer (allergitabletter) i løpet av de siste 8 ukene;
 • Legemidler som inneholder hydroksyzin i løpet av de siste to ukene;
 • Legemidler som inneholder ketotifen i løpet av de siste to ukene;
 • Trisykliske antidepressiva i løpet av de siste to ukene;
 • Kortikosteroider (steroider) i doser lavere enn 30 mg prednison eller prednisolon per dag i mer enn en uke;
 • Glukokortikoider (steroider) i doser høyere enn 10 mg prednisolon per dag;
 • Sterke (potente) steroider på huden i løpet av de siste to til tre siste ukene
Trisykliske antidepressiva kan påvirke resultatet av en hudprikktest. Rådfør deg med lege om risikoen med å avbryte antidepressiv behandling sammenlignet med gevinsten med en hudprikktest.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Om du er gravid spør legen, helsepersonell eller på apoteket om råd før du tar hudprikktesten.
Hudprikktest kan utføres dersom du ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Soluprick SQ har ingen kjente effekter på evnen til å kjøre bil eller å bruke maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Soluprick SQ
Prikktesting av barn er allerede mulig etter det første leveåret, avhengig av barnets helse, men generelt bør slik testing ikke utføres før barnet er 4 år.
Legen din eller helsepersonell vil utføre hudprikktesten for deg. Prosedyren er som følger:
 • Hudprikktesten utføres som regel på innsiden av underarmen. Testen kan også utføres på ryggen.
 • Huden må være tørr og ren, og kan desinfiseres med alkohol av sykepleieren eller legen.
 • Testoppløsningene, Soluprick Positive Kontroll og Soluprick Negative Kontroll påføres i dråper på huden med passende avstand fra hverandre.
 • Det øverste hudlaget gjennomtrenges gjennom dråpene med en ALK-lansett av legen eller sykepleieren.
 • Reaksjonen avleses etter 15 minutter. En positiv reaksjon er en blek, liten hevelse eller et merke med rød kant.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Soluprick SQ forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Svært vanlige bivirkninger (opptrer hos flere enn 1 av 10 personer): Ved allergi oppstår en forventet lokal effekt, en vable i huden som kan være omgitt av et rødt område med lokal kløe. En kontinuerlig økning av vablen kan opptre i løpet av de første 10-20 minutter etter påføring av allergen.. Diffus hevelse ved applikasjonsstedet kan oppstå 6-24 timer etter prikktesten.
Sjeldne bivirkninger (opptrer hos flere enn 1 av 10 000 men færre enn 1 av 1000 personer): Allergiske reaksjoner, som rhinitt (betennelse i neseslimhinnen), konjunktivitt (øyekatarr), urtikaria (elveblest), angioødem (hevelser i huden) eller astma.
Svært sjeldne bivirkninger (opptrer hos færre enn 1 av 10 000 personer): Anafylaktisk reaksjon. Symptomer som ofte signaliserer begynnelsen på en alvorlig anafylaktisk reaksjon (bivirkning) kan være rødme, intens kløe i håndflatene, føtter, og andre områder av kroppen (som elveblest) og vanskeligheter med å puste. En følelse av varme, generelt ubehag og agitasjon kan forekomme. Hvis dette inntreffer, vil din behandlende lege eller helsepersonell alltid ha akuttmedisinsk utstyr, med en adrenalinsprøyte klar til bruk, tilgjengelig.
Kontakt lege eller sykepleier umiddelbart dersom noen av disse bivirkningene inntreffer.
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Soluprick SQ
Klinikken/sykehuset vil oppbevare hudprikktestoppløsningen.
Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC).
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Soluprick SQ etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Soluprick bør brukes i løpet av seks måneder etter at det ble åpnet.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Ytterligere informasjon
Sammensetning av Soluprick SQ
 • Virkestoff er standardiserte allergenekstrakter fra bjørk (Betula verrucosa), timotei (Phleum pratense) eller husstøvmidd (Dermatophagoides pteronyssinus).
 • Andre innholdsstoffer er fenol, natriumdihydrogenfostfatdihydrat, natriumklorid, glyserol og vann til injeksjon.
Hvordan Soluprick SQ ser ut og innholdet i pakningen
Soluprick SQ er en klar til brun- eller grønnaktig oppløsning. Soluprick SQ leveres i en glassbeholder som inneholder 2 ml. Beholderen er forseglet med en gummipropp og en skrukork.
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
ALK Abelló A/S Bøge Allé 6-8
2970 Hørsholm Danmark
Tilvirker:
ALK-Abelló S.A Miguel Fleta 19
28037 Madrid Spania
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen.
ALK-Abelló Nordic
tlf: 99 44 60 40
e-post: infono@alk.net
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 04.03.2020
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

agitasjon (hypereksitabilitet): Rastløshet, uro og ukontrollerte bevegelser. Kjennetegnes ved at personen er opphisset/oppskaket.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

glukokortikoider: Glukokortikoider er binyrebarkhormoner som er viktige for normal kroppsfunksjon. Syntetiske glukokortikoider har betennelsesdempende og immundempende egenskaper, og brukes f.eks. ved leddgikt, astma og ulike autoimmune sykdommer.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

konjunktivitt (øyekatarr): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

rhinitt: Betennelse i nesens slimhinne som gir utslag som tett nese, rennende nese, nysing, kløe og hodepine.

trisyklisk antidepressiv (tca): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.