Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Serevent 50 mikrogram/dose, inhalasjonspulver i Diskus

salmeterolxinafoat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Serevent Diskus er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Serevent Diskus
 3. Hvordan du bruker Serevent Diskus
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Serevent Diskus
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Serevent Diskus er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Serevent inneholder legemidlet salmeterol. Det er en langtidsvirkende bronkodilator. Den hjelper til med å holde luftveiene i lungene åpne, og gjør det lettere for luften å komme inn og ut. Virkningen kommer vanligvis i løpet av 10-20 minutter, og varer i 12 timer eller mer.
Legen har forskrevet dette legemidlet til deg for å hindre at du får pustebesvær, som kan skyldes astma. Regelmessig bruk av Serevent vil hjelpe til med å forebygge astmaanfall. Dette inkluderer også anstrengelsesutløst astma og nattlig astma.
Regelmessig bruk av Serevent vil også hjelpe til med å forebygge pustebesvær som er forårsaket av andre lungesykdommer, slik som kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS).
Serevent hjelper til med å forebygge tetthet og piping i brystet. Men Serevent kontrollerer ikke plutselig tetthet eller piping i brystet. Da må du bruke din hurtigvirkende anfallsmedisin, slik som salbutamol.
Serevent Diskus bør ikke brukes som den eneste behandlingen mot astma eller ved akutte anfall.
 
2. Hva du må vite før du bruker Serevent Diskus
Bruk ikke Serevent Diskus
 • dersom du er allergisk (overfølsom) overfor virkestoffet salmeterolxinafoat eller overfor hjelpestoffet laktose.
Noen mennesker kan være overfølsomme overfor legemidler. Dersom du opplever noen av de følgende symptomer like etter at du har tatt Serevent Diskus, STOPP bruken av dette legemidlet og ta umiddelbart kontakt med lege:
 • plutselig hvesing eller tetthet i brystet
 • opphovning av øyelokk, ansikt eller lepper
 • ”klumpete” hudutslett eller neslefeber noen steder på kroppen
Ikke ta mer Serevent dersom du får pustevansker eller hvesing som blir verre umiddelbart etter å ha tatt Serevent. Bruk din hurtigvirkende medisin for å bedre pusten din og ta umiddelbart kontakt med lege.
Advarsler og forsiktighetsregler
Dersom astmaen din eller pusten din forverres, skal du omgående kontakte legen din. Du kan kjenne mer piping i brystet, du kan oftere føle tetthet i brystet eller du merker at du har behov for flere doser av den hurtigvirkende anfallsmedisinen din. Dersom du opplever dette, skal du ikke øke antall doser med Serevent. Det er mulig at lungesykdommen din er forverret, og du kan bli alvorlig syk. Rådfør deg med legen din, ettersom det kan være nødvendig å endre astmabehandlingen din.
Så snart astmaen din er godt kontrollert kan legen vurdere det hensiktsmessig å gradvis redusere dosen av Serevent.
Dersom du har fått forskrevet Serevent for astma, skal du fortsette å bruke de andre astmamedisinene
som du allerede tar. Dette kan inkludere et inhalasjonssteroid eller kortisontabletter. Fortsett behandlingen med samme dosering som før, med mindre legen din har fortalt deg noe annet. Gjør dette selv om du føler deg mye bedre. Du må ikke stanse behandlingen med inhalasjonssteroidet (eller kortisontablettene) når du starter behandling med Serevent.
Legen din vil følge behandlingen din nøye dersom du har en overaktiv skjoldbruskkjertel, sukkersyke (Serevent kan øke blodsukkeret ditt) eller hjertesykdom, inkludert uregelmessige eller raske hjerteslag.
Det er viktig at Serevent Diskus tas regelmessig, også når du ikke har symptomer (se ”Hvordan du bruker Serevent Diskus”).
Hvis du har diabetes kan det bli nødvendig med oftere måling av blodsukkeret og mulig endring av din diabetesbehandling.Snakk med legen din om dette.
Andre legemidler og Serevent Diskus
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også legemidler for astma og reseptfrie legemidler. Grunnen til dette er at Serevent i noen tilfeller ikke bør brukes sammen med andre legemidler.
Vennligst informer legen din før du bruker Serevent dersom du på nåværende tidspunkt behandles for soppinfeksjoner med legemidler som inneholder ketokonazol eller itrakonazol, eller dersom du behandles for HIV med ritonavir. Disse legemidlene kan øke risikoen for at du opplever bivirkninger med Serevent, inkludert uregelmessige hjerteslag, eller kan forverre bivirkninger.
Serevent bør ikke brukes samtidig med beta-blokkere, som for eksempel atenolol, propranolol og sotalol, med mindre legen din har fortalt deg at du kan gjøre det. Beta-blokkere brukes vanligvis for å behandle høyt blodtrykk eller andre hjertesykdommer. Rådfør deg med lege dersom du bruker beta-blokkere eller nylig har fått forskrevet beta-blokkere ettersom de kan redusere eller oppheve effekten av salmeterol.
Serevent kan redusere kaliumnivået i blodet ditt. Hvis dette forekommer vil du kunne merke ujevne hjerteslag, muskelsvekkelse eller kramper. Sannsynligheten for dette er større dersom du tar Serevent samtidig med enkelte legemidler for behandling av høyt blodtrykk (diuretika) og andre legemidler som brukes for å behandle pustebesvær, slik som teofyllin eller steroider. Legen din kan ta blodprøver for å sjekke kaliumnivået i blodet ditt.
Rådfør deg med legen din dersom du har noen spørsmål.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Dersom du er gravid, du planlegger å bli gravid eller du ammer bør du rådføre deg med legen din før du tar Serevent. Legen din vil vurdere om du kan bruke Serevent i denne perioden.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil kontakt apotek eller lege. Det er lite sannsynlig at mulige bivirkninger forbundet med Serevent kan påvirke din evne til å kjøre bil eller bruke maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Serevent Diskus
Bruk alltid Serevent Diskus slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg. Dose og doseringshyppighet må bare endres i samråd med lege. Det er viktig at Serevent Diskus tas regelmessig hver morgen og kveld, også når du ikke har symptomer. Serevent Diskus skal ikke brukes til å behandle akutte anfall. Du må derfor ha tilgjengelig en annen medisin med raskt innsettende effekt (f.eks. Ventoline) til dette.
Astma:
Normaldosering barn over 4 år: 1 inhalasjon (50 mikrogram) 2 ganger daglig.
Normaldosering voksne: 1 inhalasjon (50 mikrogram) 2 ganger daglig.
Ved alvorlig astma kan inntil 2 inhalasjoner (til sammen 100 mikrogram) tas 2 ganger daglig.
KOLS:
Normaldosering voksne: 1 inhalasjon (50 mikrogram) 2 ganger daglig.
Instruksjon for anvendelse av inhalasjonspulveret er beskrevet senere i denne veiledningen.
Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Hvis du mener at virkningen av Serevent Diskus er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med lege eller apotek om dette.
Dersom du tar for mye av Serevent Diskus
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf.: 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel, eller hvis barn har fått i seg legemidlet ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek. Ved overdosering kan du få symptomer som svimmelhet, hodepine, rask hjerterytme og skjelvinger.
Dersom du har glemt å ta Serevent Diskus
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Serevent Diskus forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
For å redusere sannsynligheten for bivirkninger, vil legen din forskrive den laveste dosen av Serevent som kontrollerer astmaen din eller KOLS. Dette er bivirkninger som er rapportert hos personer som bruker Serevent:
Allergiske reaksjoner: Du kan oppleve at pusten din plutselig forverres rett etter at du har brukt Serevent. Du kan merke forverret piping i brystet og hoste. Du kan også få kløe og hevelse (vanligvis i ansiktet, lepper, tunge eller hals). Dersom du får disse symptomene, eller du plutselig opplever dette rett etter at du har brukt Serevent må du kontakte legen din omgående. Allergiske reaksjoner av Serevent er svært sjeldent (de kan oppleves av færre enn 1 av 10 000 pasienter).
Andre bivirkninger er listet opp nedenfor:
Vanlige (oppleves av flere enn 1 av 100, men færre enn 1 av 10 pasienter):
 • Muskelkramper
 • Føler seg skjelven, skjelvende hender (tremor), raske eller uregelmessige hjerteslag (palpitasjoner), hodepine. Sannsynligheten for tremor er større dersom du tar mer enn 2 inhalasjoner 2 ganger daglig. Disse bivirkningene er ikke langvarige, og forekomsten avtar ved fortsatt behandling med Serevent.
Mindre vanlige (oppleves av flere enn 1 av 1000, men færre enn 1 av 100 pasienter):
 • Utslett
 • Svært rask puls (takykardi). Sannsynligheten for dette er større hvis du tar mer enn 2 inhalasjoner 2 ganger daglig.
 • Nervøsitet
Sjelden (oppleves av flere enn 1 av 10 000, men færre enn 1 av 1000 pasienter):
 • Svimmelhet
 • Søvnvansker
 • Reduksjon i kaliumnivået i blodet (du kan få uregelmessige hjerteslag, muskelsvekkelse, kramper)
Svært sjeldne (oppleves av færre enn 1 av 10 000 pasienter):
 • Pustevansker eller piping i brystet som forverres rett etter at du har tatt Serevent (paradoksal bronkospasme) (Se avsnitt 2 "Bruk ikke Serevent Diskus").
 • Uregelmessige hjerteslag eller at hjertet slår et ekstraslag (arytmi). Hvis dette forekommer skal du ikke stanse behandlingen med Serevent, men rådføre deg med legen din.
 • Økning i mengden sukker (glukose) i blodet (hyperglykemi).
 • Sår munn eller hals
 • Føler deg uvel (kvalm)
 • Verking, hovne ledd eller brystsmerter
 • Alvorlige allergiske reaksjoner, inkludert hevelse (ødem) i hud eller slimhinner (angioødem) og allergiske reaksjoner som medfører blodtrykksfall (anafylaktisk sjokk)
 • Brystsmerter (ikke-spesifikke)
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Serevent DiskusOppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Oppbevares på et tørt sted.
Bruk ikke Serevent Diskus etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Serevent Diskus
 • Virkestoff er 50 mikrogram salmeterol (som xinafoat).
 • Andre innholdsstoffer er laktose (som inneholder melkeprotein).
Hvordan Serevent Diskus ser ut og innholdet i pakningen
Inhalasjonspulver, dosedispensert.
Inhalatoren er pakket i en kartong som inneholder 1 x Diskus med 60 doser.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen Tilvirker
GlaxoSmithKline AS Laboratoire Glaxo Wellcome
Forskningsveien 2a Evreux
Postboks 180 Vinderen Frankrike
0319 Oslo
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert av Statens legemiddelverk: 19.03.2014
 
Bruksanvisning
Les bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke Serevent Diskus.
Hver dose inneholder smaksstoff, slik at du kjenner legemidlet.
Når du tar Diskusen ut av kartongen, er den lukket.

Mangler tekstalternativ for bilde

Mangler tekstalternativ for bilde

Doseindikatoren viser deg hvor mange doser som er igjen.
De fem siste dosene kommer frem i RØDT,
for å gjøre deg oppmerksom på at inhalatoren snart er tom.
Ved hjelp av hendelen åpnes et lite hull inne i munnstykket.
Samtidig frigjøres en dose, klar til inhalasjon.
Hendelen trekker seg automatisk tilbake til utgangsposisjonen
igjen når du lukker Diskusen. Hvis du ved en feil trekker fram to eller flere
doser før du inhalerer, får du kun i deg 1 dose ved inhalasjon.
Serevent Diskus er enkel å bruke. Når du skal ta en dose, følg disse 4 punktene:
1. Åpne
2. Klargjøre
3. Inhalere
4. Lukke
BRUKSANVISNING DISKUS

1. ÅPNE:
Hold med én hånd rundt Diskusens beskyttelseslokk med tommelgrepsiden mot deg.
Legg den andre håndens tommel i tommelgrepet og skyv dette fra deg så langt det kommer, helt til du hører et klikk.

Mangler tekstalternativ for bilde

2. KLARGJØRE:
Skyv hendelen fra deg så langt den kommer. Du har nå frigjort en dose, og Diskusen er klar til bruk.

Mangler tekstalternativ for bilde

3. INHALERE:
 • Pust først rolig helt ut (pust aldri ut gjennom Diskusen).
 • Før deretter Diskus til munnen og la leppene slutte tett inntil munnstykket.
 • Pust dypt inn gjennom munnen.
 • Ta Diskusen bort fra munnen.
 • Hold pusten i ca 10 sekunder eller så lenge det er komfortabelt
 • Pust så rolig ut.

Mangler tekstalternativ for bilde

4. LUKKE:
Skyv tommelgrepet tilbake til utgangsposisjonen igjen til du hører et klikk.
Diskusen er nå klar for neste gangs bruk.

Mangler tekstalternativ for bilde

Gjenta punktene 1-4 dersom du skal ta en dose til.
HUSK:
 • HOLD SEREVENT DISKUS LUKKET NÅR DEN IKKE ER I BRUK.
 • PUST ALDRI UT GJENNOM DISKUSEN.
 • SKYV HENDELEN TIL SIDE KUN NÅR DU SKAL TA LEGEMIDDEL.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
GlaxoSmithKline AS, 2013

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

hyperglykemi (høyt blodsukker): Når blodsukkeret er unormalt høyt. Oftest er årsaken diabetes, siden det dannes for lite av hormonet insulin. Mangel på insulin fører til cellene ikke kan ta opp glukose fra blodet.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

kronisk obstruktiv lungesykdom (kols): Kronisk obstruktiv lungesykdom/kols er en samlebetegnelse for sykdommer der utpustingen er vedvarende forverret fordi luftpassasjen i bronkiene er hemmet, blant annet på grunn av kronisk betennelse i slimhinnene og redusert elastisitet. Symptomer kan være hoste, økt slimproduksjon og tungpustethet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.

Diskus