Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Selo-Zok 25 mg depottabletter

Selo-Zok 50 mg depottabletter

Selo-Zok 100 mg depottabletter

Selo-Zok 200 mg depottabletter

metoprololsuksinat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Selo-Zok er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Selo-Zok
 3. Hvordan du bruker Selo-Zok
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Selo-Zok
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Selo-Zok er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrift som er angitt på apoteketiketten.
Selo-Zok tilhører legemiddelgruppen betablokkere. Legemidlet påvirker hjertet slik at det slår saktere og pumper mindre blod pr. minutt. Dette fører til mindre hjertearbeid og oksygenbehovet minker. Selo-Zok virker også på blodårene slik at høyt blodtrykk senkes. Depottablettene avgir virkestoffet med tilnærmet konstant hastighet over 20 timer, og sammenliknet med vanlig tablettform gir denne jevnere tilførselen færre bivirkninger.
Selo-Zok brukes hos voksne mot:
 • høyt blodtrykk
 • hjertekrampe (angina pectoris)
 • hjertesvikt
 • for å beskytte hjertet etter hjerteinfarkt
 • forstyrrelser i hjerterytmen
 • økt skjoldkjertelfunksjon (hypertyreose)
 • migrene
Selo-Zok brukes til behandling av høyt blodtrykk hos barn og ungdom (6-18 år).
 
2. Hva du må vite før du bruker Selo-Zok
Bruk ikke Selo-Zok
 • dersom du er allergisk overfor metoprololsuksinat, andre beta-blokkere eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har ubehandlet hjertesvikt
 • dersom du har hjertearytmier (atrioventrikulær blokk av andre eller tredje grad, sinusknutedysfunksjon)
 • dersom du har langsom hjerterytme (sinusbradykardi).
 • dersom du har ubehandlet feokromocytom (en kreftsykdom)
 • dersom du har veldig dårlig blodsirkulasjon
 • dersom du har lav puls eller nedsatt pumping funksjon av hjertet
 • dersom du har veldig lavt blodtrykk
 • dersom du har hjertestimulerende behandling med β-agonister
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Selo-Zok:
 • dersom du har lavt blodsukker, astma og annen lungesykdom
 • dersom hjerterytmen din blir langsommere og langsommere under behandlingen, må legen informeres om dette snarest
 • hvis du skal ha full narkose hos tannlegen eller opereres på sykehus, må legen eller tannlegen opplyses om at du tar Selo-Zok
 • avslutning av behandlingen må skje gradvis med nedtrapping av dosen i løpet av 1-2 uker.
 • dersom du har spasmeangina (Prinzmetals angina)
 • dersom du har alvorlige tilfeller med høyt nivå av sure stoffer i kroppen (metabolisk acidose)
Andre legemidler og Selo-Zok
Effekten av behandlingen kan påvirkes hvis Selo-Zok tas sammen med visse andre legemidler. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Noen legemidler kan påvirke eller bli påvirket av behandling med Selo-Zok, for eksempel:
 • amiodaron, kinidin, verapamil, diltiazem, klonidin, disopyramid, nifedipin og hydralazin, digitalis / digoksin (brukes til behandling av hjerte-og karsykdom)
 • legemidler mot inflammasjon (for eksempel indometacin og celecoxib)
 • adrenalin (et legemiddel som brukes akutt mot sjokk og alvorlig allergisk reaksjon)
 • fenylpropanolamin (brukes til behandling mot slimhinnehevelse i nesen)
 • rifampicin (brukes til behandling av tuberkulose)
 • andre betablokkere (f eks som øyedråper)
 • MAO-hemmere og kolinesterasehemmere (legemidler mot depresjon, Alzheimers demens eller Parkinsons sykdom)
 • narkosemiddel (legemidler som brukes til anestesi)
 • legemidler for diabetes
 • cimetidin (brukes til behandling av halsbrann og sure reflux)
 • legemidler mot depresjon (f eks fluoxetin, sertralin, paroxetin)
Inntak av Selo-Zok med mat og drikke
Selo-Zok kan tas med eller uten mat.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Beta-blokkere, inkludert metoprolol kan forårsake forsterskade og for tidlig fødsel. Rådfør deg derfor med lege før bruk av Selo-Zok dersom du er gravid.
Amming
Risikoen for bivirkninger hos barn som ammes synes å være lav når man tar terapeutiske doser av metoprolol. Barnet bør observeres for tegn på β-blokade. Rådfør deg derfor med lege før bruk av Selo-Zok ved amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil, men du må kjenne dine egne reaksjoner overfor Selo-Zok før du kjører bil eller betjener maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Selo-Zok
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg. Depottablettene skal svelges med 1/2 glass væske. Dosen skal tas en gang i døgnet.
Depottablettene (eller de delte halvdelene) må ikke knuses eller tygges.
25 mg depottabletter kan deles i like doser.
50 mg, 100 mg og 200 mg depottabletter har delestrek, men den er kun for å lette deling slik at det blir enklere å svelge depottabletten, og ikke for å dele den i like doser.
Vanlige doser for voksne er:
Høyt blodtrykk:
50-100 mg én gang daglig.
Beskyttelse av hjertet etter hjerteinfarkt:
200 mg i døgnet.
Angina pectoris:
100 mg en gang i døgnet kan være tilstrekkelig. Dosen kan økes opp til 200 mg i døgnet
Hjertesvikt:
Individuell dosering. Anbefalt dose de to første ukene er 25 mg en gang daglig. Dosen dobles hver annen uke opp til maks 200 mg en gang daglig. Ledsagende behandling kan være nødvendig.
Arytmier:
100-200 mg pr. døgn. Ved behov kan dosen økes
Migreneprofylakse:
100 mg eller opp til 200 mg pr. døgn
Doser for barn over 6 år og ungdom er:
Høyt blodtrykk:
Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for ditt barn avhengig av barnets vekt.
Den anbefalte startdosen er 0,5 mg / kg en gang daglig, opp til høyst 50 mg en gang daglig. Dosen må tilpasses tilgjengelige tablettstyrker.
Hos pasienter hvor blodtrykket ikke er tilstrekkelig kontrollert kan legen ved behov økes dosen til 2 mg/kg en gang daglig.
Doser over 200 mg en gang daglig har ikke vært undersøkt hos barn og ungdom.
Effekt og sikkerhet ved bruk hos barn under 6 år er ikke undersøkt. Selo-Zok tabletter er derfor ikke anbefalt for barn under 6 år.
Eldre
Det er ikke utført studier med pasienter over 80 år. Legen din vil derfor være forsiktig med å øke dosen hvis du er over 80 år.
Dersom du tar for mye av Selo-Zok
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Selo-Zok
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt tablett.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Bivirkninger forekommer hos ca. 10 % av pasientene og er som regel doseavhengig.
Svært vanlige (påvirker flere enn 1 av 10 personer): Tretthet
Vanlige (påvirker 1-10 av 100 personer): Langsomme hjerteslag, kalde hender og føtter, hjertebank, svimmelhet i forbindelse med endring i kroppsstilling (enkelte ganger med besvimelse), svimmelhet, hodepine, kvalme, magesmerter, diaré, forstoppelse, pustevansker ved anstrengelse.
Mindre vanlige (påvirker 1-10 av 1000 personer): Forbigående forverring av hjertesviktsymptomer, forstyrrelser i hjerterytmen eller i hjertets slagkraft, væskeansamling/hevelse (ødem), brystsmerter (prekordial smerte), følelse av nummenhet og prikking (parestesi), muskelkramper, brekninger, vektøkning, depresjon, nedsatt konsentrasjon, søvnforstyrrelser, mareritt, sammentrekninger i luftveiene (bronkospasmer), utslett, økt svetting.
Sjeldne (påvirker 1-10 av 10 000 personer): Munntørrhet, avvik i leverfunksjonstester, nervøsitet, engstelse, impotens/nedsatt seksuell funksjon, tett nese (rhinitt), synsforstyrrelse, tørre og/eller irriterte øyne, betennelse på hornhinnen, hårtap, forstyrrelser i hjertets ledningssystem, uregelmessig hjerterytme.
Svært sjeldne (påvirker færre enn 1 av 10 000 personer): Koldbrann hos pasienter med dårlig blodomløp i armer og ben, hepatitt, endringer i blodbildet (trombocytopeni), hukommelsestap/svikt, forvirring, hallusinasjoner, øresus, smaksforstyrrelser, hudreaksjoner ved eksponering for sollys, forverret psoriasis, leddsmerter (artralgi).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Selo-Zok
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Selo-Zok
 • Virkestoff er metoprololsuksinat tilsvarende metoprololtartrat 25 mg, 50 mg, 100 mg eller 200 mg.
 • Andre innholdsstoffer er silika, etylcellulose, hydroksypropylcellulose, hypromellose, mikrokrystallinsk cellulose, natriumstearylfumarat, makrogol, titandioksid (E171), parafin.
Hvordan Selo-Zok ser ut og innholdet i pakningen
25 mg depottabletter er hvite til gråhvite, ovale på 5,5 mm × 10,5 mm, med delestrek på begge sider, merket A/β på den ene siden. Tabletten kan deles i like doser.
50 mg depottabletter er hvite til gråhvite, runde med diameter på 9 mm, med delestrek på den ene siden og merket A/mO på andre siden. Delestreken er kun for å lette deling slik at det blir enklere å svelge depottabletten, og ikke for å dele den i like doser.100 mg depottabletter er hvite til gråhvite, runde med diameter på 10 mm, med delestrek på den ene siden og merket A/mS på andre siden. Delestreken er kun for å lette deling slik at det blir enklere å svelge depottabletten, og ikke for å dele den i like doser.
200 mg depottabletter er hvite til gråhvite, ovale på 8,5 mm × 17 mm, med delestrek og merket A/mY. Delestreken er kun for å lette deling slik at det blir enklere å svelge depottabletten, og ikke for å dele den i like doser.
25 mg finnes som kalenderpakning med 14 eller 28 tabletter, eller som endosepakning med 50 tabletter.
50 mg finnes som kalenderpakning med 28 eller 98 tabletter, eller som endosepakning med 50 tabletter.
100 mg finnes som kalenderpakning med 28 eller 98 tabletter, som endosepakning med 50 tabletter, eller som plastboks med 250 tabletter.
200 mg finnes som kalenderpakning med 98 tabletter eller som endosepakning med 50 tabletter.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Recordati Ireland Limited, Raheens East, Ringaskiddy Co., Cork, Irland
Tilvirker
AstraZeneca AB, Gärtunavägen, Södertälje, Sverige
eller
Savio Industrial S.r.l., Via Emilia, 21, Pavia, Italia
Norsk representant
Recordati AB, Sverige
Tel: +46 8 545 80 230
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 28.08.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acidose (syreforgiftning): Syreforgiftning. Ved acidose synker pH-verdien i blodet til under normalverdi 7,35. Respiratorisk acidose oppstår når kroppen ikke kan kvitte seg med karbondioksid via lungene på utpusten. Karbondioksid akkumuleres i blodet og senker pH-verdien. Respiratorisk acidose kan oppstå ved redusert/opphørt inn- og utånding, og ved enkelte kroniske lungesykdommer. Metabolsk acidose forekommer når sure restprodukter av fettsyrer opphopes i blodet. Denne typen acidose forekommer blant annet ved diabetes og ved sult, på grunn av stoffskifteforstyrrelser.

adrenalin: Adrenalin er et såkalt stresshormon som utskilles til blodet ved hardt fysisk arbeid, emosjonelt stress, sinne, og lavt blodsukker. Adrenalin dannes i binyremargen når det sympatiske nervesystemet aktiveres. Adrenalin gjør at hjertets slagfrekvens og kontraksjonskraft øker, blodstrømmen til skjelettmuskulatur og hjerte øker, pusten blir mer intens og bronkiene utvider seg, samtidig som sukker- og fettsyrenivåene i blodet øker. Det betyr også at kroppen gjør seg klar til raskt å flykte. Adrenalin brukes som legemiddel ved hjertestans, alvorlig astma og alvorlige allergiske reaksjoner.

agonist: Et stoff som har stimulerende effekt på en reseptor. Når agonisten bindes til reseptoren påvirkes eller forsterkes aktiviteten i cellen. Agonister kan være kroppsegne eller kunstig fremstilte.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

alzheimers demens (alzheimers sykdom): Sykdom hvor nervecellene i hjernen dør, og hvor biokjemiske forandringer fører til redusert nivå av acetylkolin. Årsaken er fortsatt uklar, men arvelighet har betydning. Sykdommen sees som svikt i kognitive fuksjoner, som hukommelsestap, talevansker og problemer med tidsoppfatning. Symptomene kommer gradvis.

anestesi (bedøvelse): Følelsesløshet, dvs. bortfall av sanseinntrykk slik som smertesans.

angina (angina pectoris, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

engstelse (angst): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

feokromocytom: En vanligvis godartet svulst i binyremargen. Svulsten forårsaker overproduksjon av adrenalin og noradrenalin. Dette medfører blant annet økt blodtrykk.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hypertyreose (hypertyreoidisme, tyreotoksikose, høyt stoffskifte): Høyt stoffskifte skyldes en økt mengde av stoffskiftehormonene tyroksin (T4) og/eller trijodtyronin (T3) i blodet. Stoffskiftehormonene dannes i skjoldkjertelen. Symptomer er indre uro, tretthet, svettetendens, skjelvende hender, hjertebank ev. uregelmessig puls, vekttap, diaré, menstruasjonsforstyrrelser, konsentrasjonsproblemer. Enkelte får øyeproblemer (fremstående øyne, økt tåreflod, hovne øyelokk, dobbeltsyn eller nedsatt syn). Struma forekommer særlig hos eldre.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

impotens (erektil dysfunksjon, ereksjonssvikt): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

koldbrann (gangren): Vevsdød og vevsforråtnelse som vanligvis skyldes manglende blodforsyning.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

narkose: Bevisstløshet som er fremkalt ved hjelp av legemidler.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

rhinitt: Betennelse i nesens slimhinne som gir utslag som tett nese, rennende nese, nysing, kløe og hodepine.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.

økt svetting (hyperhidrose, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.

øresus (tinnitus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.