Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Selexid 1 g pulver til injeksjonsvæske, oppløsning

mecillinam

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Selexid injeksjonsvæske er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Selexid injeksjonsvæske
 3. Hvordan du bruker Selexid injeksjonsvæske
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Selexid injeksjonsvæske
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Selexid injeksjonsvæske er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Selexid injeksjonsvæske er et antibiotikapreparat. Selexid brukes ved urinveisinfeksjoner forårsaket av mecillinamfølsomme bakterier.
 
2. Hva du må vite før du bruker Selexid injeksjonsvæske
Bruk ikke Selexid injeksjonsvæske:
 • dersom du er allergisk (overfølsom) overfor mecillinam
 • ved overfølsomhet overfor penicillin og cefalosporiner
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Selexid injeksjonsvæske.
Pseudomembranøs kolitt (tykktarmbetennelse) forårsaket av Clostridium difficile kan forekomme. Kontakt lege dersom diare oppstår etter bruk for vurdering om tiltak er nødvendig. Selexid injeksjonsvæske skal brukes med forsiktighet hos pasienter med porfyri (en stoffskiftesykdom) ettersom mecillinam er assosiert med akutte anfall av porfyri.
Andre legemidler og Selexid injeksjonsvæske
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
 • Samtidig tilførsel av probenecid hemmer utskillelsen av mecillinam gjennom nyrene og forsterker effekten av Selexid.
 • Samtidig bruk av metotreksat (cellegift) kan gi økt effekt/toksisitet av metotreksat på grunn av redusert utskillelse.
 • Samtidig bruk av andre legemidler mot infeksjon (f.eks. tetrasykliner, erytromycin og andre betalaktamantibiotika) kan påvirke virkningen av Selexid.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet: Selexid kan brukes under graviditet, dersom legen din mener det er nødvendig.
Amming: Selexid kan brukes under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Selexid injeksjonsvæske antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner
 
3. Hvordan du bruker Selexid injeksjonsvæske
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Selexid injeksjonsvæske kan gis som intramuskulær injeksjon, intravenøs injeksjon eller som infusjon.
Til intramuskulær injeksjon: Tørrstoffet (1 gram) oppløses i 4,4 ml vann til injeksjonsvæsker umiddelbart før bruk. Til intravenøs injeksjon: Tørrstoffet (1 gram) oppløses i 9,4 ml vann til injeksjonsvæsker umiddelbart før bruk. Oppløsningen er svakt sur. Til infusjon: Den oppløste injeksjonsvæsken tilsettes 50-100 ml fysiologisk saltvann. Infunderes i.v. ("slow-drip") i løpet av 15-30 minutter. Ingen dosereduksjon ved kombinasjonsbehandling.
Voksne:
Normaldose: 400 mg 3-4 ganger daglig. Ved alvorlige infeksjoner gis dobbel dose, eller inntil 60 mg/kg/døgn
Barn:
20 - 40 mg/kg/døgn fordelt på 3-4 doser.
Dersom du tar for mye av Selexid injeksjonsvæske
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Selexid injeksjonsvæske
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Selexid injeksjonsvæske
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
De mest alvorlige bivirkninger:
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer).
 • Plutselig hudutslett. Ansiktet og/eller halsen hovner opp, du kan få pustebesvær eller besvime på grunn av overfølsomhet (anafylaktisk reaksjon/sjokk). Kontakt lege øyeblikkelig eller ring 113 fordi du må ha øyeblikkelig behandling.
 • Alvorlig og vedvarende diaré med magesmerter og feber. Kontakt lege fordi du kan ha behov for øyeblikkelig behandling.
 • Blødning fra hud og slimhinner og blåmerker i huden på grunn av endringer i visse typer blodceller (lavt blodplatetall)(trombocytopeni). Kontakt lege.
Andre bivirkninger:
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer)
 • Soppinfeksjon i skjeden
 • Diaré
 • Kvalme
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer)
 • Hodepine
 • Svimmelhet
 • Oppkast
 • Magesmerter
 • Unormal leverfunksjon
 • Endring i blodverdier
 • Elveblest
 • Kløe
 • Tretthet
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Selexid injeksjonsvæske
Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares ved høyst 30°C.
Bruk ikke dette legemiddel etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen.
Selexid bør brukes umiddelbart etter at oppløsningen er ferdig blandet. Dersom den ikke blir brukt umiddelbart, skal den bruksferdige oppløsningen:
 1. oppbevares ved høyst 25 °C og brukes innen 6 timer eller
 2. oppbevares i kjøleskap (2 - 8 °C) og brukes innen 24 timer.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Selexid injeksjonsvæske
Virkestoff er: Mecillinam
Hvordan Selexid injeksjonsvæske ser ut og innholdet i pakningen
Pakningen består av et hetteglass med 1 gram mecillinam.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Karo Pharma AB Box 16184
103 24 Stockholm Sverige
medinfo@karopharma.com
Tilvirker:
Laboratoires Panpharma S.A., 35133 Fouyeres
Frankrike
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 25.11.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intramuskulær (i.m., intramuskulært): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intramuskulært.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.