Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Selexid 200 mg og 400 mg tabletter, filmdrasjerte

Pivmecillinamhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Selexid er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Selexid tabletter
 3. Hvordan du bruker Selexid tabletter
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Selexid tabletter
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Selexid er, og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Selexid tabletter er et antibiotikapreparat. Det er et penicillin som er laget for at det skal virke mot flere typer / andre typer bakterier enn vanlig penicillin.
Brukes ved urinveisinfeksjoner forårsaket av mecillinamfølsomme bakterier.
 
2. Hva du må vite før du bruker Selexid tabletter
Bruk ikke Selexid tabletter:
 • dersom du er allergisk (overfølsom) overfor pivmecillinamhydroklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 4)
 • ved overfølsomhet overfor penicillin og cefalosporiner
 • dersom du har forsnevring i spiserøret
 • dersom du har sykdom som kan føre til mangel på et stoff i kroppen som heter karnitin. Slike sykdommer omfatter defekt karnitintransportør, metylmalonsyreemi eller propionsyreemi o.l.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Selexid tabletter.
Pseudomembranøs kolitt (tyktarmsbetennelse) forårsaket av Clostridium difficile kan forekomme. Kontakt lege dersom diaré oppstår etter bruk for vurdering om tiltak er nødvendig.
Selexid tabletter skal brukes med forsiktighet hos pasienter med porfyri (en stoffskiftesykdom) ettersom pivmecillinam er assosiert med akutte anfall av porfyri.
På grunn av risiko for karnitinmangel skal Selexid tabletter brukes med forsiktighet og doseres etter kroppsvekt hos barn og underernærte, f.eks. pasienter med lav muskelmasse. Gjentatte kurer (7-10 dager) bør ikke gis med mindre enn én til to måneders intervall. Selexid tabletter bør ikke brukes til langtidsbehandling over 2 måneders varighet. Bør heller ikke kombineres med valproatbehandling (antiepileptika).
Andre legemidler og Selexid tabletter:
Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
 • Samtidig tilførsel av probenecid (giktmiddel) hemmer utskillelsen av mecillinam gjennom nyrene og forsterker effekten av Selexid.
 • Samtidig bruk av metotrexat (cellegift) kan gi økt effekt/toksisitet av metotrexat på grunn av redusert utskillelse.
 • Samtidig bruk av valproat eller valproinsyre (brukes til behandling av epilepsi) øker risikoen for å få for lite karnitin i kroppen din.
 • Samtidig bruk av andre legemidler mot infeksjoner (f.eks. tetrasykliner, erytromycin og andre betalaktamanantibiotika) kan påvirke virkningen av Selexid.
Inntak av Selexid sammen med mat og drikke
Tablettene bør tas med minst 1/2 glass væske (på grunn av fare for sår i spiserøret) og gjerne sammen med et måltid.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet: Selexid kan brukes under graviditet, dersom legen din mener der er nødvendig.
Amming: Selexid kan brukes under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Selexid tabletter antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Selexid tabletter
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt legen eller apoteket hvis du er usikker.
Normal dosering:
Selexid tabletter:
Voksne: 200-400 mg 3 ganger daglig.
Barn: 20 mg pr. kg kroppsvekt fordelt på 3 doser.
Over 20 kg: 200 mg 3 ganger daglig.
Dersom du tar for mye av Selexid tabletter
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonssentralen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Selexid
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt tablett.
Dersom du avbryter behandling med Selexid
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
De mest alvorlige bivirkninger:
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer).
 • Plutselig hudutslett. Ansiktet og/eller halsen hovner opp, du kan få pustebesvær eller besvime på grunn av overfølsomhet (anafylaktisk reaksjon/sjokk). Kontakt lege øyeblikkelig eller ring 113 fordi du må ha øyeblikkelig behandling.
 • Alvorlig og vedvarende diaré med magesmerter og feber. Kontakt lege fordi du kan ha behov for øyeblikkelig behandling.
 • Blødning fra hud og slimhinner og blåmerker i huden på grunn av endringer i blodet (lavt blodpletetall)(trombocytopeni). Kontakt lege.
Andre bivirkninger:
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer)
 • Soppinfeksjon i skjeden
 • Diaré
 • Kvalme
Mindre vanlige (kan forekommer hos opptil 1 av 100 personer)
 • Hodepine
 • Svimmelhet
 • Oppkast
 • Magesmerter
 • Sår i munnen eller spiserøret, betennelse i spiserøret
 • Unormal leverfunksjon
 • Ending i blodverdier
 • Muskelsvakhet eller muskeltap. Tretthet eller mangel på energi. For lite karnitin i kroppen kan forårsake disse symptomene.
 • Elveblest
 • Kløe
 • Tretthet
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Selexid tabletter
Oppbevares utilgjengelig for barn
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Bruk ikke Selexid tabletter etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Selexid tabletter
 • Virkestoff er: Pivmecillinam hydroklorid
 • Andre innholdsstoffer er: Mikrokrystallinsk cellulose, hypromellose, magnesiumstearat, hydroksypropylcellulose, simetikon emulsjon, syntetisk parafin
Hvordan Selexid tabletter ser ut og innholdet i pakningen
200 mg:
Tabletten er en rund hvit konveks filmdrasjert tablett, på den ene side er det preget inn tallet 137, på den andre siden er det preget inn en assyrisk løve.
Pakningen inneholder 15, 20, 30 eller 100 tabletter i blisterpakning.
400mg:
Tabletten er en hvit, kapselformet og filmdrasjert tablett.
Pakninger på 10, 15 og 20 tabletter.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker:
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Karo Pharma AB
Box 16184
103 24 Stockholm
Sverige
medinfo@karopharma.com
Tilvirker:
Recipharm Strängnäs AB
Mariefredsvägen 35
S-645 41 Strängnäs
Sverige
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent: 15.05.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

antiepileptika (antiepileptikum): Legemiddel mot epilepsi.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.