Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Seebri Breezhaler 44 mikrogram inhalasjonspulver, hard kapsel

glykopyrronium (som glykopyrroniumbromid)

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Seebri Breezhaler er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Seebri Breezhaler
 3. Hvordan du bruker Seebri Breezhaler
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Seebri Breezhaler
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Seebri Breezhaler er og hva det brukes motHva Seebri Breezhaler er
Dette legemidlet inneholder virkestoffet glykopyrroniumbromid som tilhører en gruppe legemidler kalt bronkodilatorer.
Hva Seebri Breezhaler brukes mot
Dette legemidlet brukes for å gjøre det lettere å puste for voksne pasienter med pustevansker på grunn av lungesykdommen kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS).
Ved KOLS strammes musklene rundt luftveiene. Dette gjør det vanskelig å puste. Dette legemidlet motvirker strammingen av musklene i lungene og gjør det lettere å få luften inn og ut av lungene.
Bruk av dette legemidlet én gang daglig vil bidra til å redusere effektene av KOLS i din hverdag.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Seebri Breezhaler
Bruk ikke Seebri Breezhaler
 • dersom du er allergisk overfor glykopyrroniumbromid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du bruker Seebri Breezhaler, dersom noe av det følgende gjelder deg:
 • du har problemer med nyrene.
 • du har en øyelidelse kalt trangvinkelglaukom.
 • du har problemer med å urinere.
Under behandling med Seebri Breezhaler, stopp å bruke legemidlet og si ifra til legen din umiddelbart:
 • hvis du opplever tetthet i brystet, hoste, pipende pust eller kortpustethet umiddelbart etter bruk av Seebri Breezhaler (tegn på bronkospasme).
 • hvis du opplever vanskeligheter med å puste eller svelge, hevelse i tunge, lepper eller ansikt, hudutslett, kløe og elveblest (tegn på en allergisk reaksjon).
 • hvis du opplever smerter eller ubehag i øynene, midlertidig sløret syn, regnbuesyn eller fargede bilder i sammenheng med røde øyne. Dette kan være tegn på akutt trangvinkelglaukom.
Seebri Breezhaler brukes som vedlikeholdsbehandling for din KOLS. Bruk ikke dette legemidlet til behandling av brått innsettende kortpustethet eller pipende pust.
Barn og ungdom
Ikke gi dette legemidlet til barn og ungdom under 18 år.
Andre legemidler og Seebri Breezhaler
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette inkluderer legemidler som ligner Seebri Breezhaler brukt mot din lungesykdom, slik som ipratropium, oxitropium eller tiotropium (kalt antikolinergika).
Ingen spesifikke bivirkninger har blitt rapportert når Seebri Breezhaler har blitt brukt samtidig med andre legemidler som brukes til behandling av KOLS slik som lindrende inhalatorer (f.eks. salbutamol), metylxantiner (f.eks. teofyllin) og/eller orale og inhalerte steroider (f.eks. prednisolon).
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er ingen data for bruk av dette legemidlet hos gravide kvinner og det er ikke kjent om virkestoffet i dette legemidlet går over i brystmelk.
Kjøring og bruk av maskiner
Det er lite sannsynlig at dette legemidlet påvirker din evne til å kjøre bil og bruke maskiner.
Seebri Breezhaler inneholder laktose
Dette legemidlet inneholder laktose. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Seebri Breezhaler
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Hvor mye Seebri Breezhaler som skal brukes
Den vanlige dosen er å inhalere innholdet i én kapsel hver dag.
Du trenger kun å inhalere dette legemidlet én gang daglig siden virkningen varer i 24 timer.
Ikke bruk mer enn det legen sier du skal bruke.
Eldre
Er du 75 år eller eldre kan du bruke den samme dosen av dette legemidlet som andre voksne.
Når skal du inhalere Seebri Breezhaler
Bruk dette legemidlet til samme tid hver dag. Det vil også hjelpe deg å huske å ta den.
Du kan inhalere dette legemidlet uavhengig av mat og drikke.
Hvordan inhalere Seebri Breezhaler
 • I denne pakningen finner du en inhalator og kapsler (i blistere) som inneholder medisinen som inhalasjonspulver. Bruk kun kapslene sammen med inhalatoren vedlagt i denne pakningen (Seebri Breezhaler inhalator). Kapslene skal være i blisteret til du skal bruke dem.
 • Ikke trykk kapselen gjennom foilen.
 • Når du starter på en ny pakning, bruk Seebri Breezhaler inhalatoren som følger med i pakningen.
 • Kast inhalatoren etter 30 dagers bruk.
 • Kapslene må ikke svelges.
 • Les instruksjonen i slutten av dette pakningsvedlegget for mer informasjon om hvordan inhalatoren brukes.
Dersom du tar for mye av Seebri Breezhaler
Hvis du har inhalert for mye av dette legemidlet eller noen andre har brukt kapslene dine, si ifra til legen din umiddelbart eller gå til nærmeste akuttmottak. Vis Seebri Breezhaler pakningen. Medisinsk tilsyn kan være nødvendig.
Dersom du har glemt å ta Seebri Breezhaler
Dersom du glemmer å inhalere en dose, inhaler én dose snarest. Du må imidlertid ikke inhalere to doser på samme dag. Ta den neste dosen som normalt.
Hvor lenge skal behandling med Seebri Breezhaler fortsette
 • Fortsett å bruke dette legemidlet så lenge legen din sier det.
 • KOLS er en kronisk sykdom og du skal bruke dette legemidlet hver dag og ikke bare når du har pusteproblemer eller andre symptomer på KOLS.
Dersom du har spørsmål om hvor lenge du skal fortsette behandling med dette legemidlet, snakk med legen din eller apoteket.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Noen bivirkninger kan være alvorlige men er mindre vanlige
(kan forekomme hos inntil 1 til 100 pasienter)
 • Uregelmessige hjerteslag
 • Høye sukkernivåer i blodet (hyperglykemi: typiske symptomer inkluderer overdreven tørste eller sult og hyppig urinering)
 • Utslett, kløe, elveblest, vanskeligheter med å puste eller svelge, svimmelhet (mulige tegn på en allergisk reaksjon)
 • Hevelse hovedsakelig i tungen, leppene, ansiktet eller halsen (mulige tegn på angioødem)
Dersom du får noen av disse bivirkningene, si ifra til legen din umiddelbart.
Noen bivirkninger kan være alvorlige, men frekvensen av disse bivirkningene er ikke kjent
(frekvens kan ikke estimeres ut ifra tilgjengelige data)
 • Vanskeligheter med å puste med pipende pust eller hoste (tegn på paradoksale bronkospasmer)
Noen bivirkninger er vanlige
(kan forekomme hos inntil 1 til 10 pasienter)
 • Munntørrhet
 • Søvnvansker
 • Rennende eller tett nese, nysing, sår hals
 • Diaré eller magesmerter
 • Muskelskjelettsmerter
Noen bivirkninger er mindre vanlige
(kan forekomme hos inntil 1 til 100 pasienter)
 • Vansker og smerter ved vannlating
 • Smertefull og hyppig urinering
 • Hjertebank (palpitasjoner)
 • Utslett
 • Nummenhet
 • Slimhoste
 • Tannråte
 • Følelse av trykk eller smerter i kinn og panne
 • Neseblod
 • Smerter i armer eller ben
 • Smerter i muskler, bein eller ledd i brystet
 • Ubehag i magen etter måltid
 • Halsirritasjon
 • Trøtthet
 • Svakhet
 • Kløe
 • Stemmeforandring (heshet)
 • Kvalme
 • Oppkast
Noen eldre pasienter over 75 år har opplevd hodepine (frekvens vanlige) og urinveisinfeksjon (frekvens vanlige).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Seebri Breezhaler
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og blisterbrettet etter ”Utløpsdato”/”EXP”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Kapslene oppbevares i den originale blisterpakningen for å beskytte mot fuktighet. Kapslene tas kun ut av blisteren rett før bruk.
Hver inhalator bør kastes etter 30 dagers bruk.
Bruk ikke dette legemidlet hvis du oppdager at pakningen er ødelagt eller viser tegn til forringelse.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Seebri Breezhaler
 • Virkestoff er glykopyrroniumbromid. Hver kapsel inneholder 63 mikrogram av glykopyrroniumbromid (tilsvarende 50 mikrogram glykopyrronium). Den avgitte dosen (dosen som forlater munnstykket på inhalatoren) er tilsvarende 44 mikrogram av glykopyrronium.
 • Andre innholdsstoffer i inhalasjonspulveret er laktosemonohydrat og magnesiumstearat.
Hvordan Seebri Breezhaler ser ut og innholdet i pakningen
Seebri Breezhaler 44 mikrogram inhalasjonspulver, harde kapsler er gjennomsiktige og oransje inneholdende et hvitt pulver. De har produktkoden ”GPL50” trykt i svart over og firmalogoen (Mangler tekstalternativ for bilde) trykt i svart under en svart linje.
Hver pakke inneholder en inhalator, sammen med kapsler i blistere. Hvert blisterbrett inneholder enten 6 eller 10 harde kapsler.
Følgende pakningsstørrelser er tilgjengelig:
Pakninger inneholdende 6 × 1, 10 × 1, 12 × 1 eller 30 × 1 harde kapsler, sammen med 1 inhalator.
Multipakninger inneholdende 90 harde kapsler (3 pakninger á 30 × 1) og 3 inhalatorer.
Multipakninger inneholdende 96 harde kapsler (4 pakninger á 24 × 1) og 4 inhalatorer.
Multipakninger inneholdende 150 harde kapsler (15 pakninger á 10 × 1) og 15 inhalatorer.
Multipakninger inneholdende 150 harde kapsler (25 pakninger á 6 × 1) og 25 inhalatorer.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Novartis Europharm Limited
Vista Building
Elm Park, Merrion Road
Dublin 4
Irland
Tilvirker
Novartis Pharma GmbH
Roonstraße 25
D-90429 Nürnberg
Tyskland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Norge
Novartis Norge AS
Tlf: +47 23 05 20 00
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 07/2018
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu/.
 
Instruksjoner for bruk av Seebri Breezhaler inhalator
Vennligst les følgende instruksjoner nøye for å lære hvordan du skal bruke dette legemidlet.
 • Bruk kun Seebri Breezhaler inhalatoren som følger med i denne pakningen. Ikke bruk andre inhalatorer til å ta Seebri Breezhaler kapsler, og ikke bruk Seebri Breezhaler inhalatoren til å ta andre legemidler som er kapsler.
 • Ikke trykk kapselen gjennom folien for å fjerne den fra blisteret.
 • Når du starter på en ny pakning, bruk kun den nye Seebri Breezhaler inhalatoren som ligger i pakningen.
 • Hver inhalator bør kastes etter 30 dagers bruk. Spør på apoteket hvordan medisiner og inhalatorer som ikke lenger brukes skal kastes.
 • Ikke svelg kapslene. Pulveret i kapslene skal inhaleres.
Pakningen med Seebri Breezhaler
Hver pakning med Seebri Breezhaler inneholder:
 • en Seebri Breezhaler inhalator
 • ett eller flere blisterbrett, som hver inneholder enten 6 eller 10 Seebri Breezhaler kapsler som skal brukes i inhalatoren.
Inhalator
Mangler tekstalternativ for bilde
Blisterbrett
Mangler tekstalternativ for bilde
Inhalatorbunn
Mangler tekstalternativ for bilde
Hvordan du bruker inhalatoren
Ta av beskyttelseshetten.
Mangler tekstalternativ for bilde
Åpne inhalatoren:
Hold i nederste del av inhalatoren, og vipp munnstykket. Dette åpner inhalatoren.
Mangler tekstalternativ for bilde
Klargjøring av kapsel:
Separer en enkelt blister fra blisterbrettet ved å rive langs perforeringen.
Fjern beskyttelseslaget for å frigjøre kapselen.
Ikke trykk kapselen gjennom foilen.
Mangler tekstalternativ for bilde
Fjerning av kapsel:
Kapsler skal alltid lagres i blisterpakningen og skal kun fjernes rett før bruk.
Fjern kapselen fra blisteret med tørre hender.
Kapslene må ikke svelges.
Mangler tekstalternativ for bilde
Sette inn kapselen:
Legg kapselen i kapselrommet.
Legg aldri kapselen direkte inn i munnstykket.
Mangler tekstalternativ for bilde
Lukke inhalatoren:
Lukk inhalatoren til du hører et ”klikk”.
Mangler tekstalternativ for bilde
Stikke hull på kapselen:
 • Hold inhalatoren loddrett med munnstykket opp.
 • Stikk hull på kapselen ved å trykke hardt på knappene på begge sider samtidig. Gjør dette kun én gang.
 • Du skal høre et ”klikk” når det stikkes hull på kapselen.
Mangler tekstalternativ for bilde
Slipp knappene på siden helt ut.
Mangler tekstalternativ for bilde
Pust ut:
Før du tar munnstykket i munnen, pust helt ut.
Ikke blås inn i munnstykket.
Mangler tekstalternativ for bilde
Inhalere medisinen:
For å få medisinen langt ned i lungene:
 • Hold inhalatoren som vist på bildet. Knappene på siden skal holdes mot høyre og venstre. Ikke press på knappene på siden.
 • Ta munnstykket i munnen og lukk leppene tett rundt det.
 • Pust inn hurtig, men jevnt og så dypt du kan. Ikke trykk på knappene på siden.
Mangler tekstalternativ for bilde
Merk:
Når du puster inn gjennom inhalatoren, snurrer kapselen rundt inne i kapselrommet og du skal høre en surrende lyd. Du vil merke en søt smak når medisinen går ned i lungene.
Mangler tekstalternativ for bilde
Dersom du ikke hører en surrende lyd:
Kapselen kan sitte fast i kapselkammeret. Dersom dette skjer:
 • Åpne inhalatoren forsiktig og løsne kapselen ved å slå forsiktig på bunnen av inhalatoren. Ikke trykk på knappene på siden.
 • Inhaler medisinen igjen ved å gjenta trinn 9 og 10.
Hold pusten:
Etter at du har inhalert medisinen:
 • Hold pusten i minst 5‑10 sekunder eller så lenge du kan uten at det blir ukomfortabelt mens du tar inhalatoren ut av munnen.
 • Pust så ut.
 • Åpne inhalatoren og se om det er noe pulver igjen i kapselen.
Mangler tekstalternativ for bilde
Dersom det er pulver igjen i kapselen:
 • Lukk inhalatoren.
 • Gjenta trinn 9 til 12.
De fleste vil klare å tømme kapselen med en eller to inhalasjoner.
Tilleggsinformasjon
Noen kan av og til hoste litt rett etter inhalasjon av en medisin. Ikke bli bekymret dersom du gjør det. Så lenge kapselen er tom har du fått i deg nok medisin.
Etter at du har tatt din daglige dose av Seebri Breezhaler:
 • Åpne munnstykket igjen, og ta ut den tomme kapselen ved å tippe den ut av kapselrommet. Kast den tomme kapselen sammen med husholdningsavfallet.
 • Lukk inhalatoren og sett på beskyttelseshetten.
Mangler tekstalternativ for bilde
Ikke oppbevar kapslene i Seebri Breezhaler inhalatoren.
Tilleggsinformasjon
Av og til kan veldig små biter av kapselen komme forbi filteret og inn i munnen din. Dersom dette skjer kan du kjenne disse bitene på tungen. Det er ikke skadelig om disse bitene svelges eller inhaleres. Sannsynligheten for at kapselen ødelegges vil øke dersom kapselen ved et uhell stikkes hull på mer enn én gang (trinn 7).
Hvordan inhalatoren rengjøres
Vask aldri inhalatoren med vann. Dersom du skal rengjøre inhalatoren, tørk munnstykket inni og utenpå med en ren, tørr klut som ikke loer for å fjerne pulver. Hold inhalatoren tørr.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

hyperglykemi (høyt blodsukker): Når blodsukkeret er unormalt høyt. Oftest er årsaken diabetes, siden det dannes for lite av hormonet insulin. Mangel på insulin fører til cellene ikke kan ta opp glukose fra blodet.

kronisk obstruktiv lungesykdom (kols): Kronisk obstruktiv lungesykdom/kols er en samlebetegnelse for sykdommer der utpustingen er vedvarende forverret fordi luftpassasjen i bronkiene er hemmet, blant annet på grunn av kronisk betennelse i slimhinnene og redusert elastisitet. Symptomer kan være hoste, økt slimproduksjon og tungpustethet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.

Breezhaler