Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Scandonest Plain 30 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning

mepivakainhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller tannlege.
 • Kontakt lege eller tannlege dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Scandonest Plain er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Scandonest Plain
 3. Hvordan du bruker Scandonest Plain
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Scandonest Plain
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Scandonest Plain er og hva det brukes mot
Scandonest Plain er et lokalanestetikum (et middel som reduserer eller fjerner følelse på et bestemt område). Legemidlet brukes til lokalbedøvelse i tennene ved ukomplisert tannbehandling.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Scandonest Plain
Bruk ikke Scandonest Plain:
 • dersom du er allergisk overfor mepivakain eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du er allergisk overfor noen andre lokalbedøvelsesmidler innenfor samme gruppe (f. eks. bupivakain, lidokain).
 • Barn under 4 år, eller med kroppsvekt mindre enn 20 kg,
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller tannlege før du bruker Scandonest Plain:
 • Dersom du lider av alvorlig eller ubehandlet høyt blodtrykk (hypertensjon),
 • Dersom du har alvorlig hjertesykdom,
 • Dersom du har alvorlig blodmangel (anemi),
 • Dersom du har alvorlig leversykdom,
 • Dersom du har alvorlig nedsatt nyrefunksjon
 • Dersom du har dårlig blodomløp,
 • Dersom du har nedsatt allmenntilstand,
 • Dersom du har en betennelse eller infeksjon i munnen.
Andre legemidler og Scandonest Plain
Rådfør deg med lege eller tannlege dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Scandonest Plain skal brukes med forsiktighet hvis du får behandling med cimetidin (antihistamin) for halsbrann eller magesår. Legen eller tannlegen vil tilpasse dosen slik at den blir riktig.
Det skal utvises forsiktighet hos pasienter som allerede har fått andre lokalbedøvelsesmidler med en lignende struktur til mepivakain, på grunn av risiko for additiv effekt.
Inntak av Scandonest Plain sammen med mat og drikke
Det anbefales at du ikke spiser noen ting før følelsen har kommet tilbake på grunn av risiko for bittskader i munnen (lepper, kjeve, tunge). Unngå tyggegummi og alle typer mat så lenge bedøvelsen virker.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Lang klinisk erfaring indikerer liten risiko for skadelige effekter på svangerskapsforløpet, fosteret eller det nyfødte barnet. Dette legemidlet bør likevel kun brukes av gravide kvinner etter råd fra tannlege.
Scandonest Plain blir skilt ut i morsmelk, men ved terapeutiske doser er det ikke forventet noen effekt på spedbarn som ammes.
Scandonest kan benyttes ved amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Scandonest Plain kan ha en mild til moderat forbigående effekt på mobilitet og koordinasjon.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Scandonest Plain
Scandonest Plain vil bli gitt som en injeksjon i munnen av tannlege.
Tannlegen vil tilpasse dosen i henhold til din alder, vekt og almenntilstand.
Dersom du tar for mye av Scandonest Plain
Ved eventuell overdosering kan det oppstå følgende bivirkninger: uro, rastløshet, sterk følelse av oppstemthet, trykkfølelse i bryst eller panne, syns- eller hørselsendringer. Taleproblemer, stivhet og rykking i musklene er alvorligere problemer og oppstår før anfall. Dersom noen av disse bivirkningene observeres eller hvis du merker endringer i hjerterytmen, må du umiddelbart si fra til tannlegen ettersom injeksjonen av Scandonest Plain øyeblikkelig må stanses.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Scandonest Plain forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Sjeldne (forekommer hos færre enn 1 av 1000 pasienter)
Allergiske reaksjoner, inklusive alvorlige reaksjoner (såkalt anafylaktisk sjokk), som inkluderer utslett, pustevanskeligheter og hevelse i tunge og svelg.
Hjertesykdommer og hjerteattakk (i tilfeller av overdosering).
Bevisstløshet og anfall (i tilfeller av overdosering).
Lokale nervepåvirkning (f. eks. nummenhet og andre følelsesforstyrrelser) kan forekomme. Det er ikke påvist om disse symptomene skyldes prosedyren (f. eks. injeksjon i en nerve), eller selve bedøvelsesmidlet.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Scandonest Plain
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Sylindretten er til engangsbruk. Ubrukt oppløsning må kastes.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker.
Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Scandonest Plain
 • Virkestoff er mepivakainhydroklorid 30 mg/ml.
 • Andre innholdsstoffer er: natriumklorid, natriumhydroksidløsning (til pH justering), vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Scandonest Plain ser ut og innholdet i pakningen:
Scandonest Plain er pakket i glass-sylindretter.
Markedsførte presentasjoner er:
 • Eske med 10 × 1,7 ml glass-sylindretter,
 • Eske med 50 × 1,7 ml glass-sylindretter,
 • 2 esker med 50 × 1,7 ml glass-sylindretter.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
SEPTODONT
58, rue du Pont de Créteil
94100 Saint Maur des Fossés
Frankrike
Lokal representant:
Denamed AS,
Pb. 6082 Etterstad,
0601 Oslo
Norge
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 15.11.2016

 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:
Administrasjonsmåte:
Lokal injeksjon (blokkering eller infiltrasjon).
For å unngå intravaskulær injeksjon skal det alltid utføres grundig aspirasjonskontroll. Et negativt aspirasjonsresultat kan imidlertid ikke sikkert utelukke utilsiktet og ubemerket intravaskulær injeksjon.
Alvorlige systemiske reaksjoner forårsaket av utilsiktet intravaskulær injeksjon kan i de fleste tilfeller unngås ved injeksjonsteknikk.
Injeksjonen skal utføres langsomt.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

hjerteattakk (hjerteinfarkt, myokardinfarkt, myokardreinfarkt): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intravaskulær (intravaskulært): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravaskulært.