Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Saxenda 6 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

liraglutid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege, apotek eller sykepleier hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Saxenda er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Saxenda
 3. Hvordan du bruker Saxenda
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Saxenda
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Saxenda er og hva det brukes motHva Saxenda er
Saxenda er et vektreduksjonslegemiddel som inneholder virkestoffet liraglutid. Det ligner et hormon som forekommer naturlig og kalles glukagonlignende peptid-1 (GLP-1), og som frigjøres fra tarmene etter et måltid. Saxenda fungerer ved å påvirke reseptorene i hjernen som kontrollerer appetitt, og får deg til å føle deg mettere og mindre sulten. Dette kan hjelpe deg med å spise mindre og redusere kroppsvekten.
Hva Saxenda brukes mot
Saxenda brukes sammen med diett og mosjon for å oppnå vekttap hos voksne som er 18 år og eldre som har
 • BMI på 30 kg/m2 eller mer (fedme) eller
 • BMI på 27 kg/m2 og mindre enn 30 kg/m2 (overvektig) og har vektrelaterte helseproblemer (slik som diabetes, høyt blodtrykk, unormale nivåer av fett i blodet eller pusteproblemer under søvn som kalles "obstruktiv søvnapné").
BMI (Body Mass Index – kroppsmasseindeks) er et mål for vekt i forhold til høyde.
Du skal kun fortsette med å bruke Saxenda dersom du har et vekttap på minst 5% av opprinnelig kroppsvekt etter 12 uker med dosen 3 mg/dag (se avsnitt 3). Rådfør deg med lege før du fortsetter.
Kosthold og mosjon
Legen din vil sette deg i gang med et kostholds- og mosjonsprogram. Følg dette programmet mens du bruker Saxenda.
 
2. Hva du må vite før du bruker Saxenda
Bruk ikke Saxenda
 • dersom du er allergisk overfor liraglutid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Saxenda. Bruk av Saxenda anbefales ikke dersom du har alvorlig hjertesvikt.
Det er liten erfaring med dette legemidlet hos pasienter som er 75 år og eldre. Det anbefales ikke dersom du er 75 år eller eldre.
Det er liten erfaring med dette legemidlet hos pasienter med nyreproblemer. Dersom du har nyresykdom eller får dialysebehandling, rådfør deg med lege.
Det er liten erfaring med dette legemidlet hos pasienter med leverproblemer. Hvis du har leverproblemer, rådfør deg med lege.
Dette legemidlet anbefales ikke dersom du har et alvorlig mage- eller tarmproblem som fører til forsinket tømming av magesekken (kalt gastroparese) eller hvis du har inflammatorisk tarmsykdom.
Personer med diabetes
Hvis du har diabetes, skal du ikke bruke Saxenda som erstatning for insulin.
Betennelse i bukspyttkjertelen
Rådfør deg med lege dersom du har eller har hatt en sykdom i bukspyttkjertelen.
Betennelse i galleblæren og gallesten
Hvis du går mye ned i vekt, er det en risiko for at du kan få gallesten og dermed betennelse i galleblæren. Avbryt behandlingen med Saxenda og kontakt lege umiddelbart dersom du opplever sterke smerter i øvre del av magen, vanligvis verst på høyre side under ribbena. Smerten kan kjennes ut mot ryggen eller høyre skulder. Se avsnitt 4.
Sykdom i skjoldbruskkjertelen
Rådfør deg med lege dersom du har sykdom i skjoldbruskkjertelen inkludert knuter i skjoldbruskkjertelen og forstørrelse av skjoldbruskkjertelen.
Hjertefrekvens
Rådfør deg med lege hvis du har palpitasjoner (du merker hjertebank eller at hjertet slår ekstra slag), eller hvis du har en følelse av økende hjerteslag under hvile mens du blir behandlet med Saxenda.
Væsketap og uttørring
I begynnelsen av behandlingen med Saxenda, kan du miste kroppsvæske eller bli uttørret. Dette kan skje hvis du føler deg kvalm, kaster opp og har diaré. Det er viktig å unngå uttørring ved å drikke rikelig med væske. Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier hvis du har spørsmål eller bekymringer. Se avsnitt 4.
Barn og ungdom
Saxenda skal ikke brukes av barn og ungdom under 18 år, dette fordi effekt og sikkerhet av dette legemidlet ikke er undersøkt i denne aldersgruppen.
Andre legemidler og Saxenda
Snakk deg med lege, apotek eller sykepleier dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Rådfør deg spesielt med lege, apotek eller sykepleier hvis:
 • du tar legemidler mot diabetes som kalles "sulfonylureapreparat" (for eksempel glimepirid eller glibenklamid) eller dersom du bruker insulin – du kan få lavt blodsukker (hypoglykemi) når du bruker disse legemidlene sammen med Saxenda. Det kan hende legen justerer dosen av diabeteslegemidlene dine for å hindre at du får lavt blodsukker. Se avsnitt 4 for varselstegn på lavt blodsukker. Dersom du justerer insulindosen din kan det hende at legen din anbefaler deg å måle blodsukkeret ditt oftere.
 • du tar warfarin eller andre legemidler gjennom munnen som reduserer blodkoagulasjonen (antikoagulanter). Hyppigere blodprøver kan være nødvendig for å bestemme blodets evne til å levre seg.
Graviditet og amming
Ikke bruk Saxenda dersom du er gravid, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Dette fordi at det ikke er kjent om Saxenda kan påvirke barnet.
Du skal ikke amme hvis du bruker Saxenda. Dette fordi at det ikke er kjent om Saxenda går over i morsmelk.
Kjøring og bruk av maskiner
Det er lite sannsynlig at Saxenda påvirker evnen til å kjøre og bruke maskiner.
Noen pasienter kan føle svimmelhet ved bruk av Saxenda, hovedsakelig i løpet av de 3 første månedene av behandlingen (se avsnitt «Mulige bivirkninger»). Dersom du føler svimmelhet må du være ekstra forsiktig med kjøring og bruk av maskiner. Spør legen din dersom du har flere spørsmål.
Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Saxenda
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver dose, og er så godt som
«natriumfritt».
 
3. Hvordan du bruker Saxenda
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen har fortalt deg. Kontakt lege, apotek eller sykepleier hvis du er usikker.
Legen din vil sette deg i gang med et kostholds- og mosjonsprogram. Fortsett med dette programmet mens du bruker Saxenda.
Hvor mye skal injiseres
Behandlingen vil starte med en lav dose som økes gradvis i løpet av de første fem ukene av behandlingen.
 • Når du begynner å bruke Saxenda, er startdosen 0,6 mg én gang daglig i minst én uke.
 • Legen din vil instruere deg om gradvis å øke dosen med 0,6 mg, vanligvis hver uke, til du når den anbefalte dosen på 3,0 mg én gang daglig.
Legen vil fortelle deg hvor mye Saxenda du skal ta hver uke. Vanligvis vil du få beskjed om å følge tabellen nedenfor.

Uke

Injisert dose

Uke 1

0,6 mg én gang daglig

Uke 2

1,2 mg én gang daglig

Uke 3

1,8 mg én gang daglig

Uke 4

2,4 mg én gang daglig

Uke 5 og videre

3,0 mg én gang daglig

Når du har nådd den anbefalte dosen på 3,0 mg i uke 5 av behandlingen, skal du fortsette å bruke denne dosen til behandlingsperioden er avsluttet. Ikke øk dosen ytterligere.
Legen vil regelmessig vurdere behandlingen din.
Hvordan og når Saxenda skal brukes
 • Før du bruker pennen for første gang, vil legen eller sykepleieren vise deg hvordan du bruker pennen.
 • Du kan ta Saxenda når som helst på dagen med eller uten mat og drikke.
 • Ta Saxenda omtrent til samme tid hver dag – velg det tidspunktet på dagen som passer best for deg.
Hvor skal du injisere
Saxenda settes som en injeksjon under huden (subkutan injeksjon).
 • De beste stedene å injisere er foran ved midjen (magen), foran på lårene eller i overarmen.
 • Du må aldri injisere i en blodåre eller muskel.
På den andre siden av dette pakningsvedlegget finner du detaljert bruksanvisning.
Personer med diabetes
Fortell det til legen hvis du har diabetes. Det kan hende legen justerer dosen av diabeteslegemidlene dine for å hindre at du får lavt blodsukker.
 • Ikke forveksle Saxenda med andre legemidler du injiserer (f.eks. insuliner).
 • Ikke bruk Saxenda i kombinasjon med andre legemidler som inneholder GLP-1- reseptoragonister (slik som exenatid eller lixisenatid).
Dersom du tar for mye av Saxenda
Kontakt lege eller oppsøk umiddelbart et sykehus dersom du tar for mye av Saxenda. Ta med deg legemiddelpakningen. Du kan ha behov for medisinsk behandling. Følgende bivirkninger kan forekomme:
 • kvalme
 • oppkast
Dersom du har glemt å ta Saxenda
 • Hvis du glemmer å ta en dose, og husker dette innen 12 timer fra når du vanligvis skal ta dosen, injiserer du dosen så snart du husker det.
 • Hvis det imidlertid er gått mer enn 12 timer siden du skulle ha tatt Saxenda, skal du hoppe over den glemte dosen og injisere den neste dosen neste dage til vanlig tid.
 • Du skal ikke ta dobbel dose eller øke dosen neste dag som erstatning for den glemte dosen.
Dersom du avbryter behandling med Saxenda
Ikke slutt å bruke Saxenda uten å snakke med legen din.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Alvorlige bivirkninger
Alvorlige allergiske reaksjoner (anafylaksi) er rapportert i sjeldne tilfeller hos pasienter som bruker Saxenda. Du skal umiddelbart oppsøke lege hvis du får symptomer som pusteproblemer, opphovning i ansiktet og halsen og hurtige hjerteslag.
Betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt) er rapportert i sjeldne tilfeller hos pasienter som bruker Saxenda. Pankreatitt er en alvorlig, potensielt livstruende medisinsk tilstand.
Avbryt behandlingen med Saxenda og kontakt lege umiddelbart hvis du merker noen av de følgende alvorlige bivirkningene:
 • Alvorlig og vedvarende smerte i magen (mageområdet) som kan gå gjennom til ryggen, samt kvalme og oppkast, dette kan være et tegn på en betent bukspyttkjertel (pankreatitt).
Andre bivirkninger
Svært vanlige: kan berøre flere enn 1 av 10 brukere
 • Kvalme, oppkast, diaré, forstoppelse – disse går vanligvis over etter noen få dager eller uker.
Vanlige: kan berøre opptil 1 av 10 brukere
 • Problemer som angår magen eller tarmene, slik som: fordøyelsesproblemer (dyspepsi), betennelse i slimhinnene i magen (gastritt), ubehag i magen, smerter i øvre deler av magen, halsbrann, følelse av oppblåsthet, luft i magen (flatulens), raping og munntørrhet
 • Svakhets- eller tretthetsfølelse
 • Endringer i smakssansen
 • Svimmelhet
 • Søvnproblemer (insomnia). Dette forekommer vanligvis de første 3 månedene av behandlingen
 • Gallesten
 • Reaksjoner på injeksjonsstedet (slik som blåmerker, smerte, irritasjon, kløe og utslett)
 • Lavt blodsukker (hypoglykemi). Varselsymptomer på lavt blodsukker kan komme plutselig og kan inkludere: kaldsvetting, kald og blek hud, hodepine, hurtige hjerteslag, kvalme, usedvanlig stor sultfølelse, synsforstyrrelser, søvnighet, svakhet, nervøsitet, være engstelig, forvirring, konsentrasjonsproblemer og skjelving (tremor). Legen vil fortelle deg hvordan du behandler lavt blodsukker og hva du skal gjøre hvis du merker disse varselsymptomene
 • Økning av bukspyttkjertelenzymer, slik som lipase og amylase.
Mindre vanlige: kan berøre opptil 1 av 100 brukere
 • Væsketap (uttørring). Dette er mer sannsynlig ved starten av behandlingen og kan skyldes oppkast, kvalme og diaré
 • En forsinkelse i magetømmingen
 • Betent galleblære
 • Allergiske reaksjoner inkludert hudutslett
 • Generell uvelhetsfølelse
 • Raskere puls.
Sjeldne: kan berøre opptil 1 av 1000 brukere
 • Redusert nyrefunksjon
 • Akutt nyresvikt. Symptomene kan omfatte redusert urinvolum, metallsmak i munnen og blåmerker som oppstår lett.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Saxenda
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Saxenda etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten til pennen og på kartongen etter "EXP". Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Før første gangs bruk:
Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC). Skal ikke fryses. Oppbevares vekk fra fryseseksjonen. Når du begynner å bruke pennen:
Holdbar i 1 måned hvis pennen er oppbevart ved høyst 30ºC eller i kjøleskap (2-8ºC). Skal ikke fryses. Oppbevares vekk fra fryseseksjonen.
Når pennen ikke brukes, skal pennehetten sitte på for å beskytte mot lys.
Bruk ikke dette legemidlet hvis oppløsningen ikke er klar og fargeløs eller nesten fargeløs.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Saxenda
 • Virkestoff er liraglutid. 1 ml injeksjonsvæske, oppløsning inneholder 6 mg liraglutid. Én ferdigfylt penn inneholder 18 mg liraglutid.
 • Andre innholdsstoffer er dinatriumfosfatdihydrat, propylenglykol, fenol, saltsyre og natriumhydroksid (for pH-justering) og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Saxenda ser ut og innholdet i pakningen
Saxenda leveres som en klar og fargeløs eller nesten fargeløs injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn. Hver penn inneholder 3 ml oppløsning og kan levere doser på 0,6 mg, 1,2 mg, 1,8 mg, 2,4 mg og 3,0 mg.
Saxenda finnes i pakningsstørrelser på 1, 3 eller 5 penner. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Nåler medfølger ikke.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Novo Nordisk A/S Novo Allé
DK-2880 Bagsværd Danmark
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 09.12.2019
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu/.
 
Bruksanvisning for Saxenda 6 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn
Les nøye gjennom disse instruksjonene før du tar i bruk Saxenda ferdigfylt penn.
Ikke ta i bruk pennen før du har fått tilstrekkelig opplæring fra lege eller sykepleier.
Start med å kontrollere pennen for å være sikker på at den inneholder Saxenda 6 mg/ml, se deretter på illustrasjonene nedenfor for å bli kjent med de ulike delene av pennen og nålen.
Hvis du er blind eller svaksynt og ikke kan lese av dosetelleren på pennen, må du ikke bruke denne pennen uten hjelp. Få hjelp fra en person med godt syn som har fått opplæring i bruk av Saxenda ferdigfylt penn.
Pennen er en ferdigfylt penn med dosevelger. Den inneholder 18 mg liraglutid og leverer doser på 0,6 mg, 1,2 mg, 1,8 mg, 2,4 mg og 3,0 mg. Pennen er utformet til bruk sammen med NovoFine eller NovoTwist engangsnåler med lengde opptil 8 mm og så tynne som 32G.
Nåler medfølger ikke i pakningen.
Mangler tekstalternativ for bildeViktig informasjon
Legg spesielt merke til disse merknadene siden de er viktige for å sikre trygg bruk av pennen.
Mangler tekstalternativ for bilde
1 Klargjøre pennen med en ny nål
 • Kontroller navnet og den fargede etiketten på pennen for å forsikre deg om at den inneholder Saxenda. Dette er spesielt viktig hvis du bruker mer enn én type injeksjonslegemiddel. Hvis du bruker feil legemiddel, kan det være skadelig for helsen din.
 • Dra av pennehetten.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Kontroller at oppløsningen i pennen er klar og fargeløs. Se gjennom pennevinduet. Hvis oppløsningen ser uklar ut, skal pennen ikke brukes.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Ta en ny nål og riv av papirforseglingen.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Skyv nålen rett på pennen. Vri til den er godt festet.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Dra av den ytre nålehetten og behold den til senere. Du vil trenge den etter injeksjonen for å fjerne nålen fra pennen på en sikker måte.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Dra av den indre nålehetten og kast den. Dersom du prøver å sette den på igjen, kan du komme til å skade deg på nålen.
  En dråpe oppløsning kan komme til syne på nålespissen. Dette er normalt, men du må likevel kontrollere gjennomstrømningen hvis du bruker pennen for første gang.
  Ikke sett en ny nål på pennen før du er klar til å ta injeksjonen.
  Mangler tekstalternativ for bilde
Mangler tekstalternativ for bildeBruk alltid en ny nål til hver injeksjon.
Dette kan forhindre tette nåler, urenheter, infeksjon og unøyaktig dosering.
Mangler tekstalternativ for bildeBruk aldri en nål som er bøyd eller ødelagt.
2 Kontrollere gjennomstrømningen
 • Før din første injeksjon med enhver ny penn må du kontrollere gjennomstrømningen. Dersom pennen allerede er tatt i bruk, skal du gå til trinn 3 "Velge dose".
 • Vri dosevelgeren til dosetelleren viser symbolet for gjennomstrømningskontroll (Mangler tekstalternativ for bilde).
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Hold pennen med nålen pekende oppover.
  Press og hold inne doseknappen inntil dosetelleren går tilbake til 0. Tallet 0 skal komme på linje med dosepekeren.
  En dråpe oppløsning skal komme til syne på nålespissen.
  En liten dråpe kan være igjen på nålespissen, men den vil ikke bli injisert.
  Hvis ingen dråpe kommer til syne, gjentar du trinn 2 "Kontrollere gjennomstrømningen" opptil 6 ganger. Hvis fremdeles ingen dråpe kommer til syne, bytter du nål og gjentar trinn 2 "Kontrollere gjennomstrømningen" én gang til.
  Hvis det fremdeles ikke kommer til syne en dråpe, kast pennen og bruk en ny.
  Mangler tekstalternativ for bilde
Mangler tekstalternativ for bildeForsikre deg alltid om at det kommer til syne en dråpe på nålespissen før du bruker en ny penn for første gang. Dette sikrer gjennomstrømning av oppløsningen. Hvis ingen dråpe kommer til syne, vil du ikke få injisert noe legemiddel, selv om dosetelleren kan bevege seg. Dette kan være tegn på at nålen er tett eller skadet.
Hvis du ikke kontrollerer gjennomstrømningen før din første injeksjon med enhver ny penn, kan det hende du ikke får den foreskrevne dosen og den tiltenkte effekten av Saxenda uteblir.
3 Velge dose
 • Vri dosevelgeren til dosetelleren viser din dose (0,6 mg, 1,2 mg, 1,8 mg, 2,4 mg eller 3,0 mg).
  Hvis du velger feil dose, kan du vri dosevelgeren forover eller bakover til riktig dose.
  Pennen kan innstilles opptil maksimalt 3,0 mg.
  Dosen endres ved hjelp av dosevelgeren. Det er kun dosetelleren og dosepekeren som viser hvor mange mg som er valgt per dose.
  Du kan velge opptil 3,0 mg per dose. Når pennen inneholder mindre enn 3,0 mg, stopper dosetelleren før 3,0 vises.
  Dosevelgeren klikker forskjellig når den vris forover, bakover eller forbi antall mg som er igjen. Ikke tell penneklikkene.
  Mangler tekstalternativ for bilde
Mangler tekstalternativ for bildeBruk alltid dosetelleren og dosepekeren for å se hvor mange mg du har valgt, før du injiserer dette legemidlet.
Ikke tell penneklikkene.
Ikke bruk penneskalaen. Den viser kun omtrent hvor mye oppløsning som er igjen i pennen.
Kun doser på 0,6 mg, 1,2 mg, 1,8 mg, 2,4 mg eller 3,0 mg kan velges med dosevelgeren. Den valgte dosen må være nøyaktig på linje med dosepekeren for å sikre at du får riktig dose.
Hvor mye oppløsning er igjen?
 • Penneskalaen viser omtrent hvor mye oppløsning som er igjen i pennen.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Bruk dosetelleren for å se nøyaktig hvor mye oppløsning som er igjen:
  Vri dosevelgeren inntil dosetelleren stopper.
  Hvis den viser 3.0, er det minst 3,0 mg igjen i pennen. Hvis dosetelleren stopper før 3,0 mg, er det ikke nok oppløsning igjen til en full dose på 3,0 mg.
  Mangler tekstalternativ for bilde
Hvis du trenger mer legemiddel enn det som er igjen i pennen
Bare hvis lege eller sykepleier har gitt deg opplæring i eller rådet deg til dette, kan du dele dosen mellom den nåværende pennen og en ny penn. Bruk en kalkulator til å regne ut dosene slik legen eller sykepleieren har forklart.
Mangler tekstalternativ for bildePass godt på at utregningen er korrekt.
Hvis du ikke er sikker på hvordan du skal dele dosen mellom to penner, skal du ta en ny penn og injisere dosen du trenger med den nye pennen.
4 Injisere dosen
 • Stikk nålen inn i huden slik legen eller sykepleieren har vist deg.
 • Forsikre deg om at du kan se dosetelleren. Ikke dekk den med fingrene. Dette kan avbryte injeksjonen.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Trykk på og hold inne doseknappen inntil dosetelleren viser 0. Tallet 0 skal komme på linje med dosepekeren. Du kan da høre eller merke et klikk.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • La nålen være i huden etter at dosetelleren har gått tilbake til 0, og tell sakte til 6.
 • Hvis nålen blir fjernet tidligere, kan det hende du ser en strøm av oppløsning komme fra nålespissen. Hvis dette skjer, blir ikke hele dosen levert.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Fjern nålen fra huden
  Hvis det er blod på injeksjonsstedet, skal du trykke lett. Ikke gni på stedet.
  Mangler tekstalternativ for bilde
  Det kan hende du kan se en dråpe oppløsning på nålespissen etter injeksjonen. Dette er normalt og har ingen innvirkning på dosen din.
Mangler tekstalternativ for bildeSe alltid på dosetelleren for å følge med på hvor mange mg du injiserer. Hold inne doseknappen til dosetelleren viser 0.
Hvordan oppdage en tett eller skadet nål?
 • Hvis 0 ikke vises i dosetelleren etter at du har trykket kontinuerlig på doseknappen, kan du ha brukt en tett eller skadet nål.
 • I dette tilfellet – har du ikke fått noe legemiddel – til tross for at dosetelleren har beveget seg fra den opprinnelige dosen du har valgt.
Hvordan håndtere en tett nål?
Bytt nålen som beskrevet i trinn 5 "Etter injeksjonen", og gjenta alle trinn fra trinn 1 "Klargjøre pennen med en ny nål". Pass på at du velger hele dosen du trenger.
Berør aldri dosetelleren når du injiserer. Dette kan avbryte injeksjonen.
5 Etter injeksjonen
 • Før nålespissen inn i den ytre nålehetten på et flatt underlag uten å berøre nålen eller den ytre nålehetten.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Når nålen er tildekket, trykkes forsiktig den ytre nålehetten ordentlig på.
 • Skru av nålen og kast den på en forsvarlig måte.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Sett pennehetten på pennen igjen etter hver bruk for å beskytte oppløsningen mot lys.
  Mangler tekstalternativ for bilde
  Kast alltid nålen etter hver injeksjon for å sikre problemfrie injeksjoner og forhindre tette nåler. Hvis nålen er tett, får du ikke injisert noe legemiddel.
  Når pennen er tom, kastes den uten påsatt nål som instruert av legen, sykepleieren, apoteket eller lokale myndigheter.
Mangler tekstalternativ for bildeDu må aldri prøve å sette den indre nålehetten tilbake på nålen. Du kan stikke deg på nålen.
Mangler tekstalternativ for bildeFjern alltid nålen fra pennen etter hver injeksjon.
Dette kan forhindre tette nåler, urenheter, infeksjon, lekkasje av oppløsningen og unøyaktig dosering.
Mangler tekstalternativ for bildeAnnen viktig informasjon
 • Oppbevar alltid penn og nåler utilgjengelig for andre, spesielt barn.
 • Du må aldri dele pennen eller nålene med andre.
 • Omsorgspersoner være ytterst forsiktige ved håndtering av brukte nåler – dette for å unngå nålestikk og kryssmitte.
Hvordan ta vare på pennen din
 • La ikke pennen bli liggende i en bil eller andre steder der den kan bli for varm eller for kald.
 • Ikke injiser Saxenda som har vært frosset. Hvis du gjør dette, kan det hende du ikke får den tiltenkte effekten av dette legemiddelet.
 • Utsett ikke pennen for støv, smuss eller væske.
 • Du må ikke vaske pennen, legge den i vann eller smøre den. Hvis nødvendig, rengjør pennen med en klut fuktet med et mildt rengjøringsmiddel.
 • Du må ikke miste pennen i bakken eller slå den mot hardt underlag. Dersom du mister den eller mistenker at noe er galt med den, sett på en ny nål og kontroller gjennomstrømningen før du injiserer.
 • Du må ikke prøve å etterfylle pennen. Når den er tom, skal den kastes.
 • Forsøk ikke å reparere pennen eller å ta den fra hverandre.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

bmi (body mass index, kmi): (BMI: Body Mass Index, KMI: Kroppsmasseindeks) Måling som brukes for å vurdere en persons vekt i forhold til lengden. Beregnes ved å dele vekten i kilo med kvadratet av høyden i meter. En verdi mellom 18,5 og 25 regnes som normalt. Verdier mellom 25 og 30 klassifiseres som overvekt, og verdier over 30 klassifiseres som fedme.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

engstelse (angst): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

flatulens (promping): Rikelig avgang av tarmgass via endetarmsåpningen.

gastritt (magekatarr): Magekatarr. Skyldes en betennelse i magens slimhinne.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

hypoglykemi (lavt blodsukker, føling, insulinføling): Lavt blodsukker. Kan for eksempel skje når en diabetiker har injisert for mye insulin.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

inflammatorisk tarmsykdom (ibd): Begrepet brukes for en rekke kroniske inflammatoriske sykdommer i tarmkanalen av ukjent årsak. De vanligste typene er ulcerøs kolitt og Crohns sykdom.

insomni (søvnløshet): Problemer med å sovne, urolig nattesøvn, problemer med å sove lenge nok og/eller dårlig søvnkvalitet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

subkutan (s.c., subkutant): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis subkutant.

uvelhetsfølelse (malaise, sykdomsfølelse, utilpasshet, illebefinnende): En subjektiv følelse av ubehag, svakhet, utmattelse eller en følelse av å være utkjørt som forekommer alene eller sammen med andre symptomer eller sykdommer.