Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Rozex 0,75% krem

metronidazol

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det innholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Rozex krem er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Rozex krem
 3. Hvordan du bruker Rozex krem
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Rozex krem
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Rozex krem er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Rozex krem brukes til behandling av hudsykdommen rosacea.
Årsaken til rosacea (nydannelse av kar og rødming spesielt på nese og tilgrensende hudområder) er lite kjent.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Rozex krem
Bruk ikke Rozex krem
 • dersom du er allergisk overfor metronidazol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Rozex krem.
 • Kontakt med øyne og slimhinner skal unngås.
 • Hvis hudirritasjon oppstår, bør du enten bruke Rozex krem sjeldnere eller gjøre ett opphold i behandlingen. Kontakt lege hvis sterk irritasjon opptrer.
 • UV-bestråling (soling, solarium, høyfjellssol) bør unngås under behandlingen.
 • Fortell legen hvis du lider eller har lidd av noen blodsykdom.
 • Dette produktet skal ikke brukes av barn da erfaring mangler.
 • Unngå langvarig eller unødvendig bruk av Rozex krem.
Andre legemidler og Rozex krem
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet: Erfaring med bruk under graviditet mangler. Det er mulig at fosteret kan påvirkes. Rådfør deg derfor med legen før bruk av Rozex krem dersom du er gravid.
Amming: Rozex krem går over i morsmelk. Rådfør deg derfor med lege før bruk av Rozex krem ved amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Rozex krem påvirker ikke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Rozex krem
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosen bestemmes av legen, som avpasser den individuelt for deg.
Voksne over 18 år:
Påsmøres morgen og kveld i et tynt lag på hudpartiene i ansiktet som skal behandles.
Rengjør huden med en mild såpe før bruk.
Du kan bruke kosmetikk som ikke er dekkende, uttørrende eller sammentrekkende etter påføring av Rozex krem.
Normal behandlingstid er 3-4 måneder. Kontakt lege hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre.
Dersom du tar for mye av Rozex krem
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf.: 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Rozex krem
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige (forekommer hos flere enn 1 av 100 brukere):
Hudreaksjoner slik som brennende og stikkende smertfølelse, tørrhet, rødhet, irritasjon, kløe og forverring av rosacea.
Mindre vanlige (forekommer i mellom 1 av 100 og 1 av 1000 brukere):
Metallisk smak i munnen, prikking eller nummenhet i armar og ben og kvalme.
Ukjent frekvens (hyppighet kan ikke beregnes ut fra tilgjengelige data):
Kontakteksem, flassing.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Rozex krem
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Skal ikke oppbevares i kjøleskap. Skal ikke fryses.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter Utløpsdato (EXP). Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Rozex krem
 • Virkestoff er metronidazol. 1 g krem inneholder 7,5 mg metronidazol (0,75 %).
 • Andre innholdsstoffer er benzylalkohol, isopropylpalmitat, glyserol, sorbitol 70%, emulgerende voks, melkesyre og/eller natriumhydroksid og renset vann.
Hvordan Rozex krem ser ut og innholdet i pakningen
30 g og 50 g tube. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedføringstillatelsen:
Galderma Nordic AB
Seminariegatan 21
752 28 Uppsala
Sverige
Tilvirker:
Laboratoires Galderma
ZI Montdésir
74540 Alby-sur-Chéran
Frankrike
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 18.05.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

rosacea: Kronisk hudsykdom som vanligvis viser seg ved at de små blodkarene i ansiktet utvider seg svært lett, og det kommer en vedvarende rødme i huden særlig lokalisert i midten av ansiktet. Det finnes fire ulike subgrupper av rosacea avhengig av type hudforandring. I alvorlige tilfeller kan betennelsesreaksjonen føre til røde og gule knopper i huden. Årsaken til sykdommen er ukjent.

rødming (flushing): Plutselig varmefølelse, hudrødme