Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Ropivacain Fresenius Kabi 5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning

ropivakainhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Ropivacain Fresenius Kabi er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Ropivacain Fresenius Kabi
 3. Hvordan du bruker Ropivacain Fresenius Kabi
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Ropivacain Fresenius Kabi
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Ropivacain Fresenius Kabi er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
 • Ropivacain Fresenius Kabi inneholder den aktive ingrediensen ropivakainhydroklorid
 • Ropivacain Fresenius Kabi tilhører gruppen legemidler kalt lokalbedøvende midler.
Ropivacain Fresenius Kabi 5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning brukes:
 • hos voksne til å bedøve området der kirurgi skal utføres. Det injiseres i den nedre delen av ryggraden. Dette stopper raskt smerten fra midjen og ned i en begrenset periode (vanligvis 1-2 timer) Dette er kjent som spinal blokk.
 • hos barn som er 1 til 12 år gamle, til å bedøve deler av kroppen. Det brukes til å forhindre at smerte oppstår (bedøve) eller som smertestillende.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Ropivacain Fresenius Kabi
Du skal ikke ha Ropivacain Fresenius Kabi
 • Hvis du er allergisk (hypersensitiv) overfor ropivakainhydroklorid, eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • Hvis du er allergisk overfor andre lokalbedøvende midler som er i samme gruppe (f. eks. lidokain eller bupivakain).
 • Dersom du har fått beskjed om at du har redusert blodvolum (hypovolemi). Dette kan fastslås av helsepersonell.
 • Inn i blodårer for å bedøve et spesifikt område av kroppen.
 • Inn i livmorhalsen for å lindre fødselssmerter.
Dersom du er usikker på om informasjonen ovenfor gjelder deg, kontakt lege før bruk av
Ropivacain Fresenius Kabi.
Advarsler og forsiktighetsregler
Barn.
Forsiktighet skal utvises hos barn
 • ettersom injeksjoner av Ropivacain Fresenius Kabi i nedre del av ryggraden ikke er undersøkt hos barn.
 • som er < 1 år gamle, ettersom injeksjoner av Ropivacain Fresenius Kabi for å bedøve deler av kroppen ikke er undersøkt hos denne gruppen.
Det må utvises forsiktighet for å unngå injeksjon av Ropivacain Fresenius Kabi direkte i en blodåre. Dette er for å unngå umiddelbar toksisk virkning. Injeksjon skal ikke gjøres i betente områder.
Rådfør deg med lege, apotek, sykepleier eller annet helsepersonell før du blir gitt Ropivacain Fresenius Kabi:
 • dersom din allmenntilstand er dårlig på grunn av alder eller andre årsaker.
 • dersom du har hjerteproblemer (delvis eller komplett blokkering i hjerteledningssystemet).
 • dersom du har alvorlige leverproblemer.
 • dersom du har alvorlige nyreproblemer.
Disse tilstandene kan nødvendiggjøre dosejustering av Ropivacain Fresenius Kabi.
En injeksjon inn i den nedre del av ryggsøylen kan forårsake lavt blodtryk eller langsom hjerterytme. Hvis dette skjer, vil legen din initiere de nødvendige målinger.
Rådfør deg med lege, apotek, sykepleier eller annet helsepersonell før du blir gitt Ropivacain Fresenius Kabi:
 • dersom du lider av akutt porfyri (et problem med dannelse av blodets røde fargestoff, som kan gi nevrologiske symptomer).
Informer legen dersom du eller noen i familien din har porfyri, da det kan bli nødvendig å bruke et annet bedøvelsesmiddel.
Andre legemidler og Ropivacain Fresenius Kabi
Rådfør deg med lege, apotek eller annet helsepersonell dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette på grunn av at Ropivacain Fresenius Kabi kan påvirke hvordan andre medisiner virker og andre medisiner kan ha en innvirkning på Ropivacain Fresenius Kabi.
Fortell legen din dersom du bruker noen av følgende legemidler:
 • Andre lokalbedøvende midler
 • Sterke smertestillende, som morfin eller kodein.
 • Legemidler brukt til å behandle uregelmessig hjerterytme (arytmi), som lidokain og mexiletin
Legen din trenger å vite om du tar noen av disse legemidlene, for å finne den riktige dosen av
Ropivacain Fresenius Kabi for deg.
Fortell også legen din om du bruker noen av følgende medisiner:
 • Medisiner mot depresjon (som fluvoxamine)
 • Antibiotika til behandling av infeksjoner forårsaket av bakterier (som enoxacin)
Dette på grunn av at kroppen din bruker lenger tid på å kvitte seg med Ropivacain Fresenius Kabi dersom du tar noen av disse legemidlene. Dersom du tar noen av disse legemidlene, bør en unngå å bruke Ropivacain Fresenius Kabi over lengre tid.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Det er ikke kjent om ropivakain påvirker graviditeten eller utskilles i morsmelken.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Ropivacain Fresenius Kabi kan gjøre deg søvnig og påvirke reaksjonshastigheten. Etter at du har fått Ropivacain Fresenius Kabi bør du ikke kjøre bil eller bruke verktøy eller maskiner før dagen etter.
Rådfør deg med legen dersom du er usikker.
Ropivacain Fresenius Kabi inneholder natriumklorid
Dette legemidlet inneholder 0,148 mmol (3,17 mg) natrium per ml. Det må tas hensyn til dette ved bruk hos pasienter på kontrollert natriumdiett.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Ropivacain Fresenius Kabi
Ropivacain Fresenius Kabi vil bli gitt til deg av en lege. Dosen som legen din gir deg, vil avhenge av type smertelindring du trenger. Det vil også avhenge av kroppsstørrelse, alder og fysisk tilstand.
Ropivacain Fresenius Kabi vil bli gitt til deg som en injeksjon. Hvilken del av kroppen som injeksjonen settes i vil avhenge av hvorfor du får Ropivacain Fresenius Kabi. Legen din vil gi deg Ropivacaine Kabi som:
 • en injeksjon i nedre del av ryggraden
 • en injeksjon nær til den delen av kroppen som trenger bedøvelse
Når Ropicavain Fresenius Kabi er gitt på en av disse måtene, stopper det nervene fra å sende smertesignaler til hjernen. Dette fører til at du stopper å føle smerte, varme eller kulde der det er brukt, men du kan fortsatt ha andre følelser som trykk eller berøring.
Dosering
Dosen som gis vil være avhengig av hva legemidlet skal brukes til og hvordan din helsetilstand, alder og vekt er. Den minste dosen som gir effektiv bedøvelse, av ønsket kroppsdel, bør brukes.
Vanlig dosering til voksne og ungdom over 12 år er mellom 15 mg og 25 mg ropivakain.
Administrasjonsmåte
Legen din vil gi deg Ropivacain Fresenius Kabi. Det gis som injeksjon.
Behandlingstid
Behandlingstiden med ropivakain er oftest mellom 2-6 timer ved anestesi før visse typer operasjoner. Ropivacain Fresenius Kabi gis som en injeksjon i nedre del av ryggsøylen (intratekal administrasjon).
Dersom du får for mye Ropivacain Fresenius Kabi
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Alvorlige bivirkninger ved overdosering av Ropivacain Fresenius Kabi trenger spesiell behandling og legen som behandler deg er opplært til å takle slike situasjoner.
De første symptomene ved overdosering av Ropivacain Fresenius Kabier vanligvis som følger:
 • hørsel og syn
 • nummenhet av lepper, tunge og rundt munnen
 • svimmelhet eller ørhet
 • prikkende følelse
 • talevansker preget av dårlig uttale (dysartri)
 • muskelstivhet, muskelrykninger, krampeanfall
 • lavt blodtrykk
 • langsomme eller uregelmessige hjerteslag
Disse symptomene kan komme forut for hjertestans, pustestans eller alvorlige anfall.
For å redusere risikoen for alvorlige bivirkninger, vil legen din avbryte behandlingen med Ropivacain Fresenius Kabi snarest dersom du opplever noen av disse symptomene. Dette betyr at dersom dette skjer med deg eller at du tror at du har fått for mye Ropivacain Fresenius Kabi, gi umiddelbart beskjed til lege eller helsepersonell.
Mer alvorlige bivirkninger ved å bli gitt for mye Ropivacain Fresenius Kabi er problemer med talen din, muskelrykninger, tremor, skjelving, krampeanfall og tap av bevissthet.
Fortell legen din eller annet helsepersonell dersom du opplever noen av symptomene nevnt ovenfor.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Viktige bivirkninger du bør være oppmerksom på
Plutselige livstruende allergiske reaksjoner (som anafylaksi) er sjeldne, forekommer hos 1 til 10 av 10 000 personer. Symptomene kan omfatte
 • plutselig utslett
 • kløe, vablete utslett (elveblest)
 • hevelse i ansikt, lepper, tunge eller andre kroppsdeler
 • kortpustethet, piping i brystet, åndenød
Hvis du mener Ropivacain Fresenius Kabi forårsaker en allergisk reaksjon hos deg, gi umiddelbart beskjed til lege eller annet helsepersonell.
Andre mulige bivirkninger
Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer)
 • lavt blodtrykk (hypotensjon). Dette kan gjøre at du føler deg svimmel eller ør.
 • kvalme
Vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av 10 personer)
 • nummenhet eller prikkende følelse (parestesier)
 • svimmelhet
 • hodepine
 • langsom eller rask hjerteaksjon (bradykardi, takykardi)
 • høyt blodtrykk (hypertensjon)
 • kvalme og oppkast
 • vannlatingsvansker (urinretensjon)
 • temperaturøkning (feber), skjelving (frysninger)
 • stivhet (rigor)
 • ryggsmerter
Mindre vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av 100 personer)
 • angst
 • redusert følsomhet eller følelse i huden
 • besvimelse
 • pustevansker
 • lav kroppstemperatur (hypotermi)
 • noen symptomer kan forekomme dersom injeksjonen ved en feil er gitt i en blodåre, eller hvis du har fått for mye Ropivacain Fresenius Kabi (se også pkt. 3 ”Dersom du får for mye Ropivacain Fresenius Kabi”). Disse omfatter krampeanfall, svimmelhet, ørhet, nummenhet i leppene, tungen og rundt munnen, syns- og hørselsvansker, taleproblemer, muskelstivhet og skjelving,
Sjeldne (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 personer)
 • hjerteinfarkt (hjertestans)
 • uregelmessig hjerterytme (arytmi)
Andre mulige bivirkninger inkluderer:
 • nummenhet på grunn av nerveirritasjon forårsaket av nålen eller injeksjonen. Dette varer vanligvis ikke lenge.
 • ufrivillige muskelbevegelser (dyskinesi).
Mulige bivirkninger registrert ved bruk av andre lokalebedøvende midler og som også kan forårsakes av Ropivacain Fresenius Kabi
 • følelsesløshet forårsaket av nerveirritasjon ved nålestikk eller injeksjon, vanligvis kortvarig
 • nerveskade. Kan en sjelden (forekommer hos 1 til 10 av 10 000 personer) gang gi varige problemer.
 • for høy dose Ropivacain Fresenius Kabi i ryggmargsvæsken (ved spinalanestesi) kan gi bedøvelse av hele kroppen.
Barn
Bivirkningene hos barn er de samme som hos voksne, med unntak av lavt blodtrykk, som opptrer sjeldnere hos barn (forekommer hos 1 til 10 av 100 barn), og kvalme/oppkast, som opptrer oftere hos barn (forekommer hos flere enn 1 av 10). Ropivacain Fresenius Kabi skal ikke injiseres i den nedre del av ryggraden hos spedbarn og barn under 12 år.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Ropivacain Fresenius Kabi
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen angitt på blisterpakningen, ampullen eller emballasjen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i angitt måned.
Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses.
Bruk ikke dette legemidlet hvis du oppdager utfellinger i injeksjonsoppløsningen.
Legen eller sykehuset vil vanligvis oppbevare Ropivacain Fresenius Kabi og er ansvarlige for kvaliteten på produktet hvis pakningen er åpnet og innholdet ikke blir brukt umiddelbart. De er også ansvarlige for korrekt kassering av ubrukt oppløsning.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Ropivacain Fresenius Kabi
Virkestoffet er ropivakain 5 mg/ml. Hver 10 ml polypropylenampulle inneholder 50 mg ropivakain (som hydroklorid).
Hjelpestoffer er natriumklorid, saltsyre (til pH-justering), natriumhydroksid (til pH-justering) og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Ropivacain Fresenius Kabi ser ut og innholdet i pakningen
Ropivacain Fresenius Kabi 5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning er en klar, fargeløs oppløsning for injeksjon.
Ropivacain Fresenius Kabi 5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning er tilgjengelig i 10 ml gjennomsiktige polypropylenampuller.
Pakningsstørrelser:
1, 5, 10 ampulle(r) i blisterpakning
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Fresenius Kabi Norge AS
Postboks 430
NO-1753 Halden
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn

Land

Legemidelnavn

Nederland

Ropivacaïne Fresenius Kabi 5 mg/ml oplossing voor injectie

Belgia

Ropivacaïne Fresenius Kabi 5 mg/ml oplossing voor injectie/solution injectable/ Injektionslösung

Bulgaria

Ropivacain Kabi 5 mg/ml, инжекционен разтвор

Kypros

Ropivacaine Kabi 5 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα

Danmark

Ropivacaine Fresenius Kabi, injektionsvaeske, opløsning,5 mg/ml

Hellas

Ropivacaine Kabi 5 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα

Finland

Ropivacain Fresenius Kabi 5 mg/ml injektioneste, liuos

Frankrike

Ropivacaïne Kabi 5 mg/ml, solution injectable

Italia

Ropivacaina Kabi 5mg/ml Soluzione iniettabile

Norge

Ropivacain Fresenius Kabi 5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning

Sverige

Ropivacain Fresenius Kabi 5 mg/ml, injektionsvätska, lösning

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 06.07.2018
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell
Håndtering
Ropivacain Fresenius Kabi skal bare brukes av, eller under oppsyn av, klinikere med erfaring i regionalanestesi (se avsnitt 3).
Holdbarhet
Holdbarhet før åpning
3 år
Holdbarhet etter åpning
Fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet brukes umiddelbart etter åpning. Dersom produktet ikke brukes umiddelbart, er oppbevaringstiden og -forholdene før anvendelse brukerens ansvar. Oppbevaringstiden bør normalt ikke overstige 24 timer ved 2-8ºC.
Ropivacain Fresenius Kabi er ikke tilsatt konserveringsmidler og beregnet kun til engangsbruk. Eventuelle rester kasseres.
Legemidlet bør undersøkes visuelt før bruk. Oppløsningen skal kun brukes hvis den er klar og fri for partikler, og hvis emballasjen er uskadet.
Den intakte beholderen skal ikke autoklaveres på nytt.
Intratekal administrasjon ved operasjonsanestesi
Dosering
Voksne og ungdom over 12 år
Tabellen er veiledende for dosering ved intratekal blokade hos voksne. Minste dose nødvendig for å oppnå effektiv blokade bør brukes. Klinikerens erfaring og kunnskap om pasientens tilstand er viktig for å bestemme dosering.
Dosering for intratekal blokade hos voksne

 

Konsen-
trasjon
mg/ml

Volum
ml

Dose
mg

Anslagstid
minutter

Varighet
timer

Anestesi ved
kirurgiske inngrep

 

 

 

 

 

Intratekal
administrasjon
Operasjon

5,0

3-5

15-25

1-5

2-6

Dosene i tabellen anses nødvendige for vellykket blokade, og kan anses veiledende hos voksne pasienter. Individuell variasjon mht. anslagstid og varighet forekommer. Tallene under ”Dose” angir forventet gjennomsnittlig nødvendig dose. Bruk anerkjente referanseverk når det gjelder individuelle pasientbehov og faktorer som påvirker de enkelte blokadeteknikkene.
Administrasjonsmåte
Det anbefales forsiktig aspirasjon før og under injeksjon for å unngå intravaskulær injeksjon.
Utilsiktet intravaskulær injeksjon kan medføre midlertidig økning i hjerterytme.
Aspirasjon bør gjøres før og under injeksjon av hoveddosen, som settes langsomt eller trinnvis med hastighet 25-50 mg/minutt, under nøye observasjon av pasientens vitale funksjoner og under verbal kontakt. Ved symptomer på toksisitet må injeksjonen avbrytes umiddelbart.
Intratekal injeksjon bør iverksettes etter identifikasjon av subaraknoidalrommet og når det sees tilbakeløp av klar cerebrospinalvæske (CFS) fra spinalnålen, eller denne er detektert ved aspirasjon.
Enkelt injeksjon for perifer nerveblokadePediatrisk populasjon (<12 år)Anbefalt dosering hos barn fra 1 år til og med 12 år

 

Konsentrasjon
mg/ml

Volum
ml/kg

Dose
mg/kg

Akutt smertebehandling
(per- og postoperativt)
Enkelt injeksjon for
perifer nerveblokade
(f. eks. ilioinguinal
nerveblokk, brachial
plexus blokk)

5,0 mg/ml

0,5-0,6 ml/kg

2,5-3,0 mg/kg

Doseringen i tabellen bør betraktes som retningslinjer for bruk i pediatrisk behandling. Individuelle variasjoner forekommer. Hos barn med høy kroppsvekt er det ofte nødvendig med en gradvis reduksjon av dosen og bør baseres på den ideelle kroppsvekten. Standard lærebøker bør konsulteres for faktorer som påvirker bestemte blokkteknikker og for individuelle pasientkrav.
Dosen for perifer nerveblokade hos barn fra 1 år til og med 12 år gir en veiledning for bruk hos barn uten alvorlig sykdom. Mer konservative doser og en god oppfølging er anbefalt for barn med alvorlige sykdommer.
Ropivacain Fresenius Kabi 5 mg/ml er ikke godkjent for bruk til barn <1 år; bruk av ropivakain hos premature barn har ikke blitt undersøkt.
Administrasjonsmåte
Nøye aspirasjon før og under injeksjon anbefales for å forhindre intravaskulær injeksjon. Pasientens vitale funksjoner bør følges nøye under injeksjonen. Dersom toksiske symptomer oppstår, bør injeksjonen stoppes umiddelbart.
Fraksjonering av beregnet lokalbedøvelsesdose anbefales.
Lavere dosering kan ofte være nødvendig ved bruk av ultralydteknikker (se pkt. 5.2).
Høy total plasmakonsentrasjon har blitt observert når ropivakain 5 mg/ml ble gitt i 3,5 mg/kg (0,7 ml/kg) dose uten forekomst av systemisk toksiske hendelser. Det er anbefalt å bruke en lavere ropivakainkonsentrasjon for blokkering, hvor høye volum over 3 mg/kg (0,6 ml/kg) dose kreves (for eksempel fascia iliaca compartment blokkering).
Uforlikeligheter
Da det ikke foreligger undersøkelser vedrørende uforlikeligheter, bør dette legemidlet ikke blandes med andre legemidler.
I alkaliske oppløsninger kan det oppstå utfelling, da ropivakain er tungt oppløselig ved pH > 6.0.
Spesielle forholdsregler for destruksjon
Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

anestesi (bedøvelse): Følelsesløshet, dvs. bortfall av sanseinntrykk slik som smertesans.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

bradykardi: Defineres ofte som under 60 slag pr. minutt.

dyskinesi (bevegelsesvansker, bevegelsesproblemer): Unormale, ufrivillige og smertefulle bevegelser.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hjertestans (hjertestopp, asystole): Opphør av hjertets pumpefunksjon. Hjertestans hos voksne kan ha ulike årsaker, f.eks. plutselig hjerteinfarkt.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

hypovolemi (volumdeplesjon): Redusert blodvolum.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intravaskulær (intravaskulært): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravaskulært.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.