Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

RoActemra 162 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte

tocilizumab

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege, apotek eller sykepleier hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I tillegg til dette pakningsvedlegget vil du få et pasientkort som inneholder viktig sikkerhetsinformasjon som du må være oppmerksom på før og under behandling med RoActemra.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva RoActemra er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker RoActemra
 3. Hvordan du bruker RoActemra
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer RoActemra
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva RoActemra er og hva det brukes mot
RoActemra inneholder virkestoffet tocilizumab, som er et protein laget i spesifikke immunceller (monoklonalt antistoff) som blokkerer virkningen av et spesifikt protein (cytokin) som kalles interleukin-6. Dette proteinet er involvert i kroppens betennelsesprosesser, og ved å blokkere det kan betennelsen i kroppen reduseres. RoActemra brukes til behandling av:
 • voksne med moderat til alvorlig aktiv revmatoid artritt (RA), en autoimmun sykdom, der tidligere behandling har vært ineffektiv.
 • voksne med alvorlig, aktiv og progressiv revmatoid artritt (RA), som ikke tidligere har vært behandlet med metotreksat.
RoActemra reduserer symptomer på RA som smerter og hevelser i leddene, og kan også forbedre din evne til å utføre daglige gjøremål. Det er blitt vist at RoActemra kan utsette ødeleggelsen av brusk og knokler i leddene forårsaket av sykdommen, og forbedre din evne til å utføre vanlige, daglige aktiviteter.
RoActemra gis vanligvis sammen med et annet legemiddel mot RA som heter metotreksat. RoActemra kan også gis alene hvis legen mener at metotreksat ikke er egnet.
 • voksne med en sykdom i pulsårene som kalles kjempecelle arteritt (GCA), forårsaket av betennelse i kroppens største pulsårer, særlig de som forsyner blod til hodet og nakken. Symptomene inkluderer hodepine, utmattelse og smerter i kjeven. Det kan resultere i slag og blindhet.
RoActemra kan redusere smerte og hevelse i pulsårer og vener i hodet, nakken og armer.
GCA blir ofte behandlet med legemidler som kalles steroider. De er vanligvis effektive, men kan ha bivirkninger dersom de brukes ved høye doser over lang tid. Reduksjon av dosen med steroider
kan også føre til en oppblussing av GCA. Ved å legge til RoActemra til behandlingen kan man bruke steroider i et kortere tidsrom, samtidig som GCA holdes under kontroll.
 • barn og ungdom, i alderen 1 år og oppover, med aktiv systemisk juvenil idiopatisk artritt (sJIA), en inflammatorisk sykdom som forårsaker smerte og hevelse i ett eller flere ledd, samt feber og utslett.
RoActemra brukes for å bedre symptomene ved sJIA. Det kan gis i kombinasjon med metotreksat eller alene.
 • barn og ungdom, i alderen 2 år og oppover, med aktiv polyartikulær juvenil idiopatisk artritt (pJIA). Dette er en inflammatorisk sykdom som forårsaker smerte og hevelse i ett eller flere ledd.
RoActemra brukes til å bedre symptomene ved pJIA. Det kan gis i kombinasjon med metotreksat eller alene.
 
2. Hva du må vite før du bruker RoActemra
Bruk ikke RoActemra
 • hvis du eller en pasient (barn) du har omsorg for er allergisk overfor tocilizumab eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • hvis du eller en pasient (barn) du har omsorg for har en aktiv, alvorlig infeksjon.
Snakk med lege hvis noe av dette gjelder for deg. Bruk ikkeRoActemra.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege, apotek eller sykepleier før du bruker RoActemra.
 • Informer legen din umiddelbart dersom du får en allergisk reaksjon som tett bryst, pustevansker, alvorlig svimmelhet eller ørhet, opphovnede lepper, hevelse i tunge eller ansikt, hudkløe, elveblest eller utslett under eller etter injeksjonen.
 • Ta ikke neste dose før du har informert legen din OG legen din har fortalt deg at du kan ta neste dose, dersom du har opplevd symptomer på allergisk reaksjon etter injisering av RoActemra.
 • Dersom du har en infeksjon, kortvarig eller langvarig, eller dersom du ofte får infeksjoner. Informer legen din umiddelbart dersom du føler deg uvel. RoActemra kan redusere kroppens evne til å respondere på infeksjoner og kan forverre en eksisterende infeksjon eller øke risiko for å få nye infeksjoner.
 • Informer legen din dersom du har hatt tuberkulose. Legen din vil undersøke deg for symptomer og funn på tuberkulose før du starter behandlingen med RoActemra. Ved symptomer på tuberkulose (vedvarende hoste, vekttap, slapphet, mild feber), eller hvis annen infeksjon oppstår under eller etter behandlingen må du fortelle det til legen din umiddelbart.
 • Informer legen din dersom du har hatt magesår eller divertikulitt. Symptomer kan være magesmerter og uforklarlige endringer i avføringsmønster med feber.
 • Informer legen din dersom du har en leversykdom. Før du bruker RoActemra kan legen velge å ta en blodprøve for å måle leverfunksjonen din.
 • Informer legen din dersom du nylig har fått en vaksine eller planlegger vaksinering. Alle pasienter bør være ajour med all vaksinering før oppstart av behandling med RoActemra. Noen typer vaksiner bør ikke gis ved behandling med RoActemra.
 • Informer legen din hvis du har kreft. Legen vil avgjøre om du likevel kan få RoActemra.
 • Informer legen din hvis du har kardiovaskulære risikofaktorer som økt blodtrykk og økt kolesterol. Disse faktorene må overvåkes mens du får RoActemra.
 • Legen vil følge deg opp nøye hvis du har moderate til alvorlige problemer med nyrefunksjonen.
 • Hvis du har vedvarende hodepine.
Legen din vil ta blodprøver av deg før du får RoActemra og under behandlingen for å undersøke om du har lavt antall hvite blodceller, lavt blodplatetall eller høye verdier av leverenzymer.
Barn og ungdom
Det er ikke anbefalt å bruke RoActemra subkutan injeksjon hos barn under 1 år. RoActemra skal ikke gis til barn med sJIA som veier mindre enn 10 kg.
Informer barnets lege dersom barnet tidligere har hatt makrofagaktivering-syndrom (aktivering og ukontrollert deling av spesifikke blodceller). Legen vil avgjøre om barnet likevel kan gis RoActemra.
Andre legemidler og RoActemra
Snakk med lege dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. RoActemra kan påvirke hvordan noen legemidler virker, og det kan bli nødvendig å justere doseringen av disse. Du må informere legen din hvis du bruker legemidler som inneholder noen av følgende virkestoffer:
 • metylprednisolon, deksametason, brukes for å dempe betennelse (inflammasjon)
 • simvastatin eller atorvastatin, brukes for å redusere kolesterolnivået
 • kalsiumkanalblokkere (f.eks. amlodipin), brukes ved behandling av høyt blodtrykk
 • teofyllin, brukes ved behandling av astma
 • warfarin eller fenprokumon, brukes som blodfortynnende midler
 • fenytoin, brukes ved behandling av krampeanfall
 • ciklosporin, brukes for å undertrykke immunsystemet ved organtransplantasjoner
 • benzodiazepiner (f.eks. temazepam), brukes for å lindre angst
På grunn av mangel på klinisk erfaring, anbefales det ikke å bruke RoActemra sammen med andre biologiske legemidler til behandling av RA, sJIA, pJIA eller GCA.
Graviditet, amming og fertilitet
RoActemra skal ikke brukes under graviditet, hvis ikke strengt nødvendig. Snakk med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Fruktbare kvinner (fertile kvinner) må bruke sikker prevensjon under og opptil 3 måneder etter behandlingen.
Avbryt ammingen hvis du skal få RoActemra og snakk med lege. Før du starter å amme bør du ha fått siste dose av RoActemra for minst 3 måneder siden. Det er ukjent om RoActemra skilles ut i morsmelk.
Kjøring og bruk av maskiner
Dette legemidlet kan forårsake svimmelhet. Hvis du opplever å bli svimmel, skal du ikke kjøre bil eller bruke maskiner.
 
3. Hvordan du bruker RoActemra
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Behandlingen blir forskrevet og startet opp av lege med erfaring i diagnostikk og behandling av RA, sJIA, pJIA eller GCA.
Den anbefalte dosen
Dosering for voksne med RA eller GCA er 162 mg (innholdet av 1 ferdigfylt sprøyte) gitt én gang i uken.
Barn og ungdom med sJIA (i alderen 1 år og oppover)
Den vanlige dosen med RoActemra avhenger av pasientens vekt.
 • Hvis pasienten veier mindre enn 30 kg: dosen er 162 mg (innholdet i 1 ferdigfylt sprøyte) én gang annenhver uke
 • Hvis pasienten veier 30 kg eller mer: dosen er 162 mg (innholdet i 1 ferdigfylt sprøyte) én gang hver uke
Barn og ungdom med pJIA (i alderen 2 år og oppover)
Den vanlige dosen med RoActemra avhenger av pasientens vekt.
 • Hvis pasienten veier mindre enn 30 kg: dosen er 162 mg (innholdet i 1 ferdigfylt sprøyte) én gang hver tredje uke
 • Hvis pasienten veier 30 kg eller mer: dosen er 162 mg (innholdet i 1 ferdigfylt sprøyte) én gang annenhver uke.
RoActemra blir gitt som en injeksjon under huden (subkutant). Ved oppstart kan lege eller sykepleier injisere RoActemra. Legen din kan imidlertid bestemme at du kan injisere RoActemra selv. I så fall vil du få opplæring i hvordan du injiserer RoActemra selv. Foreldre og omsorgspersoner vil få opplæring i hvordan man injiserer RoActemra for pasienter som ikke kan injisere selv, slik som barn.
Snakk med legen din dersom du har noen spørsmål om å injisere deg selv eller en pasient (barn) du passer på. Du finner en detaljert "Bruksanvisning for administrering" på slutten av dette pakningsvedlegget.
Dersom du tar for mye av RoActemra
Siden RoActemra gis i en ferdigfylt sprøyte er det lite sannsynlig at du vil få for mye. Snakk med lege, apotek eller sykepleier dersom du likevel er bekymret.
Dersom en voksen med RA eller GCA eller et barn eller en ungdom med sJIA glemmer eller går glipp av en dose
Det er veldig viktig å bruke RoActemra nøyaktig som forskrevet av legen. Hold oversikt over din neste dose.
 • Dersom du glemmer å ta din ukentlige dose, men husker det innen 7 dager, ta dosen på den neste planlagte datoen.
 • Dersom du glemmer å ta dosen som du tar annenhver uke, men husker det innen 7 dager, injiser dosen så snart du husker det, og ta neste dose til vanlig planlagt tid.
 • Dersom du glemmer dosen din i mer enn 7 dager før du husker det, eller du er usikker på når du skal injisere RoActemra, kontakt lege eller apotek.
Dersom et barn eller en ungdom med pJIA glemmer eller går glipp av en dose.
Det er veldig viktig å bruke RoActemra nøyaktig som forskrevet av legen. Hold oversikt over din neste dose.
 • Dersom en dose er glemt, men du husker det innen 7 dager, injiser en dose så snart du husker det og gi neste dose til vanlig planlagt tid.
 • Dersom en dose er glemt i mer enn 7 dager før du husker det, eller du er usikker på når du skal injisere RoActemra, kontakt lege eller apotek.
Dersom du avbryter behandling med RoActemra
Du skal ikke avbryte behandling med RoActemra uten å diskutere dette med legen din først. Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan RoActemra forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Bivirkninger kan oppstå etter 3 måneder eller mer etter siste dose av RoActemra.
Mulige alvorlige bivirkninger: informer legen din umiddelbart
Disse er vanlige: De kan forekomme hos opp til 1 av 10 brukere
Allergiske reaksjoner under eller etter injeksjonen:
 • vanskeligheter med å puste, tetthet i brystet eller ørhet.
 • utslett, kløe, elveblest, hevelse på lepper, tunge eller i ansikt.
Hvis du merker noen av disse bivirkningene, må du fortelle det til lege umiddelbart.
Tegn på alvorlige infeksjoner:
 • feber og frysninger
 • blemmer på huden eller i munnen
 • magesmerter
Tegn og symptomer på leverbivirkninger
Disse kan forekomme hos opptil 1 av 1000 brukere
 • trøtthet
 • magesmerter
 • gulsott (gulfarging av hud eller øyne)
Hvis du merker noen av disse skal du underrette legen din snarest mulig.
Svært vanlige bivirkninger:
Disse kan forekomme hos flere enn 1 av 10 brukere
 • øvre luftveisinfeksjoner med typiske symptomer slik som hoste, tett nese, rennende nese, sår hals og hodepine
 • høye nivåer av fett (kolesterol) i blodet
 • reaksjoner på injeksjonsstedet.
Vanlige bivirkninger:
Disse kan forekomme hos opptil 1 av 10 brukere
 • lungebetennelse (pneumoni),
 • helvetesild (herpes zoster)
 • forkjølelsessår (oral herpes simplex), blemmer
 • hudinfeksjon (cellulitter) noen ganger med feber og frysninger
 • utslett og kløe, elveblest
 • allergiske (hypersensitivitets) reaksjoner
 • øyeinfeksjon (konjunktivitt)
 • hodepine, svimmelhet, høyt blodtrykk
 • sår i munn, magesmerter
 • væskeretensjon (ødem) i nedre del av leggene, vektøkning
 • hoste, kortpustethet
 • lavt antall hvite blodceller påvist ved blodprøve (nøytropeni, leukopeni)
 • unormale leverfunksjonsprøver (økte transaminaser)
 • påvist økt bilirubin i blodprøver
 • lave nivåer av fibrinogen i blodet (et protein som er involvert i blodlevring)
Mindre vanlige bivirkninger:
Disse kan forekomme hos opptil 1 av 100 brukere
 • divertikulitt (feber, kvalme, diaré, forstoppelse, magesmerter)
 • røde opphovnede områder i munnen
 • høye blodfettnivåer (triglyserider)
 • magesår
 • nyrestein
 • underaktiv skjoldbruskkjertel.
Sjeldne bivirkninger:
Disse kan forekomme hos opptil 1 av 1000 brukere
 • Stevens-Johnson syndrom (hudutslett som kan føre til alvorlig blæredannelse og avskalling av huden)
 • dødelige allergiske reaksjoner (anafylaksi [dødelig])
 • leverbetennelse (hepatitt), gulsott
Svært sjeldne bivirkninger:
Disse kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 brukere
 • lave blodverdier av hvite blodceller, røde blodceller og blodplater i blodprøver
 • leversvikt
Bivirkninger hos barn og ungdom med sJIA eller pJIA
Bivirkninger hos barn og ungdom med sJIA eller pJIA er generelt stilsvarende som hos voksne. Noen bivirkninger er sett oftere hos barn og ungdom: betennelse i nese og hals, hodepine, kvalme og lavere antall hvite blodceller.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer RoActemra
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen (EXP) som er angitt på den ferdigfylte sprøyten og esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC). Skal ikke fryses.
Oppbevar de ferdigfylte sprøytene i ytteremballasjen for å beskytte mot lys og fuktighet.
Så snart RoActemra er tatt ut av kjøleskapet må det administreres innen 8 timer og bør oppbevares ved høyst 30ºC.
Ikke bruk legemidlet dersom det er uklart eller inneholder partikler, har en annen farge enn fargeløs til gulaktig, eller noen av delene av den ferdigfylte sprøyten ser ut til å være skadet.
Den ferdigfylte sprøyten skal ikke ristes. Etter å ha tatt av hetten må injeksjonen startes innen 5 minutter, for å forhindre at medisinen tørker ut og blokkerer kanylen. Dersom den ferdigfylte sprøyten ikke brukes innen 5 minutter etter at hetten er fjernet, må den kastes i en avfallsbeholder for skarpe gjenstander, og en ny ferdigfylt sprøyte skal brukes.
Hvis stempelet ikke kan trykkes ned når nålen er satt under huden, skal sprøyten kastes i en avfallsbeholder for skarpe gjenstander, og en ny ferdigfylt sprøyte må brukes.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av RoActemra
 • Virkestoffet er tocilizumab.
  Hver ferdigfylte sprøyte inneholder 162 mg tocilizumab i 0,9 ml.
 • Andre innholdsstoffer er L-histidin, L-histidinmonohydrokloridmonohydrat, L-argininhydroklorid, L-metionin, polysorbat 80 og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan RoActemra ser ut og innholdet i pakningen
RoActemra er en injeksjonsvæske, oppløsning. Oppløsningen er fargeløs til svakt gulaktig.
RoActemra leveres som en 0,9 ml ferdigfylt sprøyte som inneholder 162 mg tocilizumab injeksjonsvæske, oppløsning.
Hver pakning inneholder 4 ferdigfylte sprøyter, og multipakning inneholder 12 (3 pakninger á 4) ferdigfylte sprøyter. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Roche Registration GmbH Emil-Barell-Strasse 1
79639 Grenzach-Wyhlen Tyskland
Tilvirker
Roche Pharma AG Emil-Barell-Str. 1
D-79639 Grenzach-Wyhlen Tyskland
Ta kontakt med dne lokale representanten for innehaveren av markedsføringstillatelsen for ytterligere informasjon om dette legemidlet.:
Norge
Roche Norge AS
Tlf: +47 - 22 78 90 00
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 30.04.2020
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (the European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu, og på nettstedet til www.felleskatalogen.no.
 
Hva du må vite for å bruke RoActemra ferdigfylt sprøyte på en sikker måte.
Det er viktig å lese, forstå og følge disse instruksjonene slik at du eller din omsorgsperson bruker sprøyten med RoActemra riktig. Denne bruksanvisningen erstatter ikke opplæring gitt av helsepersonell.
Helsepersonell skal vise deg hvordan du forbereder og injiserer forsvarlig før du bruker sprøyten med RoActemra for første gang. Spør helsepersonell dersom du har noen spørsmål. Ikke forsøk å utføre en injeksjon før du er sikker på at du forstår hvordan du bruker sprøyten med RoActemra.
Les også pakningsvedlegget som følger med sprøyten med RoActemra, her står den viktigste informasjonen du behøver å vite om legemidlet. Det er viktig å være under oppsyn av helsepersonell mens du bruker RoActemra.
Viktig informasjon:
 • Sprøyten må ikke brukes dersom den ser ut til å være skadet.
 • Legemidlet må ikke brukes dersom det er uklart, tåkete, misfarget eller inneholder partikler.
 • Forsøk aldri å åpne eller demontere sprøyten.
 • Ikke fjern kanylehetten før du er klar til å injisere.
 • Må ikke injiseres gjennom klær som dekker huden.
 • Bruk aldri den samme sprøyten om igjen.
 • Rør ikke utløsningsfingrene på sprøyten da dette kan skade sprøyten.
Oppbevaring
Oppbevar den ferdigfylte sprøyten med RoActemra og alle legemidler utilgjengelig for barn. Oppbevar alltid sprøyten i kjøleskap ved en temperatur på 2 ºC – 8 ºC. Beskytt sprøyten mot frysing og lys. Oppbevar de ferdigfylte sprøytene i ytteremballasjen for å beskytte mot lys og holde dem tørre.
Bestanddeler ferdigfylt sprøyte
Mangler tekstalternativ for bilde
Du trenger følgende for å injisere:
Inkludert i pakningen:
 • Ferdigfylt sprøyte
Ikke inkludert i pakningen:
 • Spritserviett
 • Steril bomullsdott eller gasbind
 • Beholder for skarpe gjenstander for sikker avfallshåndtering av kanylehetten og brukt sprøyte
Et sted å forberede utstyret:
 • Finn en godt opplyst, ren, flat overflate som f.eks. et bord
Steg 1. Visuell sjekk av sprøyten
 • Ta boksen med sprøyten ut av kjøleskapet og åpne boksen. Rør ikke utløsningsfingrene på sprøyten da dette kan skade sprøyten.
 • Ta sprøyten ut av boksen og kontroller sprøyten visuelt, så vel som legemidlet i sprøyten. Dette er viktig for å sikre at sprøyten og legemidlet er trygt å bruke.
 • Kontroller utløpsdatoen på kartongen og sprøyten (se fig. A) for å sikre at den ikke er passert (utløpt). Bruk ikke sprøyten dersom utløpsdatoen er passert. Dette er viktig for å sikre at sprøyten og legemidlet er trygt å bruke.
Mangler tekstalternativ for bilde
Kast sprøyten og ikke bruk den dersom:
 • legemidlet er uklart
 • legemidlet inneholder partikler
 • legemidlet har en annen farge enn fargeløs til gulaktig
 • noen av delene på sprøyten ser ut til å være skadet
Steg 2. La sprøyten oppnå romtemperatur
 • Ta ikke av kanylehetten før steg 5. Hvis hetten tas av for tidlig, kan medisinen tørke ut og blokkere kanylen.
 • Plasser sprøyten på en ren flat overflate og la sprøyten ligge i romtemperatur (18 °C – 28 °C) i ca. 25-30 minutter for å varmes opp. Å ikke la sprøyten oppnå romtemperatur kan resultere i en ubehagelig injeksjon og det kan være vanskelig å trykke inn stempelet.
 • Ikke varm opp sprøyten på noen annen måte.
Steg 3. Vask hendene dine
 • Vask hendene dine med såpe og vann.
Steg 4. Velg og klargjør injeksjonsstedet
 • Anbefalte injeksjonssteder er foran og midt på lårene og nedre del av magen under navlen, unntatt et område på fem centimeter rett rundt navlen (se fig. B).
 • Dersom en omsorgsperson skal injisere kan baksiden av overarmene også benyttes (se fig. B)
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Du bør bytte injeksjonssted hver gang, og du bør injisere minst tre centimeter fra området du satte forrige injeksjon.
 • Injiser ikke i områder som kan irriteres av et belte eller bukselinning. Injiser ikke i føflekker, arr, sår, eller områder hvor huden er øm, rød, hard eller ikke er intakt.
 • Vask det valgte området med en spritserviett (se fig. C) for å unngå faren for infeksjon.
Mangler tekstalternativ for bilde
 • La huden tørke i ca. 10 sekunder.
 • Ikke berør det rene området før injeksjonen. Ikke blås på det rengjorte området.
Steg 5. Fjern kanylehettem
 • Ikke hold i stempelet når du fjerner kanylehetten fra sprøyten.
 • Hold kanylebeskytteren fast med én hånd og dra av kanylehetten med den andre hånden (se fig. D). Hvis du ikke klarer å fjerne kanylehetten bør du be om hjelp av en omsorgsperson eller ta kontakt med helsepersonell.
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Ikke ta på kanylen eller la den berøre noe.
 • Du kan se en væskedråpe på kanylespissen. Dette er normalt.
 • Kast kanylehetten i beholderen for skarpe gjenstander.
MERK: Når kanylehetten er fjernet må sprøyten brukes umiddelbart.
 • Hvis den ikke brukes innen 5 minutter etter at hetten er fjernet, må sprøyten kastes i beholderen for skarpe gjenstander og en ny sprøyte må brukes. Dersom hetten er fjernet mer enn 5 minutter, kan det bli vanskelig å gjennomføre injeksjonen fordi medisinen kan tørke ut og blokkere kanylen.
 • Sett aldri kanylehetten på igjen etter at den er fjernet.
Steg 6. Injisering
 • Hold sprøyten på en komfortabel måte i hånden.
 • For å sikre at kanylen settes riktig under huden, klem sammen en hudfold på det rene injeksjonsstedet med den ledige håden din. Å klemme sammen huden er viktig for å sikre at du injiserer under huden (i fettvev), men ikke noe dypere (inn i muskler). Injeksjon i muskelen kan resultere i en ukomfortabel injeksjon.
 • Ikke hold i eller press på/ned stempelet mens du stikker kanylen inn i huden.
 • Stikk kanylen helt inn i den sammenklemte huden med en vinkel på mellom 45° til 90° med en rask og bestemt bevegelse (se fig. E).
Mangler tekstalternativ for bilde
Det er viktig å velge riktig vinkel for å sikre at legemidlet blir levert under huden (i fettvev), ellers kan injeksjonen være smertefull og legemidlet virker kanskje ikke.
 • Behold så sprøyten i samme posisjon og slipp opp den sammenklemte huden.
 • Injiser alt av legemidlet sakte ved å forsiktig trykke stempelet helt ned (se fig. F).
  Du må trykke stempelet helt ned for å sikre at du får hele dosen av legemidlet og for å sikre at utløsningsfingrene er presset helt ut til siden. Hvis stempelet ikke er trykket helt ned vil ikke kanylebeskytteren strekke seg over og dekke kanylen når den er fjernet. Fortsett forsiktig hvis kanylen ikke er dekket, og plasser sprøyten i beholderen for skarpe gjenstander for å unngå skader med kanylen.
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Når stempelet er presset helt ned, forstett å trykke ned stempelet for å være sikker på at alt av legemidlet er injisert før du tar kanylen ut av huden.
 • Fortsett å trykke ned stempelet mens du tar nålen ut av huden i samme vinkel som den ble satt inn (se fig. G).
 • Hvis stempelet ikke kan trykkes ned når nålen er satt under huden, må du kaste sprøyten i en avfallsbeholder for skarpe gjenstander og bruke en ny ferdigfylt sprøyte (start igjen fra steg 2). Hvis det fortsatt er vanskeligheter, bør du kontakte legen din.
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Når kanylen er fjernet fullstendig fra huden kan du slippe stempelet, og la kanylebeskyttelsen dekke kanylen (se fig. H).
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Dersom du ser bloddråper på injeksjonsstedet kan du presse en bomullsdott eller gasbind over injeksjonsstedet i ca. 10 sekunder.
 • Ikke gni på injeksjonsstedet.
Steg 7. Avfallshåndtering av sprøyten
 • Hetten skal ikke settes på sprøyten igjen.
 • Kast brukte sprøyter i en beholder for skarpe gjenstander. Spør lege eller apotek om hvor du kan få tak i beholder for skarpe gjenstander eller hvilke type beholdere du kan bruke for å kaste sprøytene dine på en sikker måte (se fig. I)
Mangler tekstalternativ for bilde
Rådfør deg med helsepersonell for instruksjoner om riktig måte å kaste brukte sprøyter. Det kan være lokale eller offentlige regler for hvordan man skal kaste brukte sprøyter.
Brukte sprøyter eller beholdere for skarpe gjenstander skal ikke kastes i husholdningsavfall, og skal ikke resirkuleres.
 • Full beholder håndteres som avtalt med helsepersonell eller apotek.
 • Oppbevar alltid beholderen for skarpe gjenstander utilgjengelig for barn.
Råd til pasienter angående overfølsomhetsreaksjoner (hvis alvorlig, også kjent som anafylaksi)
Dersom du utvikler symptomer som, men ikke begrenset til, f.eks. hudutslett, kløe, frysninger, hevelse i ansikt, lepper, tunge eller hals, brystsmerter, tungpustethet (hvesende pust), problemer med å puste eller svelge eller føler deg svimmel eller svak når som helst etter en injeksjon av RoActemra, bør du oppsøke medisinsk hjelp umiddelbart.
Råd til pasienter angående tidlig identifikasjon og behandling for å begrense risikoen for en alvorlig infeksjon
Vær oppmerksom på de første tegn på infeksjon, som f.eks.:
 • smerter i kroppen, feber, frysninger
 • hoste, ubehag/tetthet i bryst, kortpustethet
 • rødhet, varme, uvanlig hevelse i huden eller ledd
 • smerter/ømhet i magen og/eller endringer i tarmfunksjonen
Kontakt legen din og søk umiddelbart medisinsk hjelp dersom du tror du er i ferd med å utvikle en infeksjon.
Kontakt lege eller apotek for hjelp dersom du har noen bekymringer eller spørsmål angående sprøyten din.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

artritt (leddbetennelse, betennelse i ledd): Betennelse som gir smerte, stivhet og hevelse i ledd. Samlebetegnelse for en rekke sykdommer, som f.eks. revmatoid artritt, urinsyregikt og psoriasisartritt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

autoimmun: Betyr at kroppens immunsystem reagerer på kroppens egne stoffer eller vev. Dette fører til forskjellige sykdommer, avhengig av hva immunforsvaret reagerer på. Eksempler på autoimmune sykdommer er type 1-diabetes og multippel sklerose (MS).

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

cellulitt (infeksiøs bindevevsbetennelse): En akutt bakterieinfeksjon som kan oppstå i underhud, dypere bindevev eller mellom organer.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

divertikulitt (betennelse i divertikler): Betennelse i vevet rundt en divertikkel.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

helvetesild (herpes zoster): Virusinfeksjon i huden, som skyldes vannkoppvirus (varicella zoster-virus).

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

konjunktivitt (øyekatarr): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungebetennelse (pneumoni): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

nyrestein (nefrolitiasis, nefrolitt): Nyrestein dannes i nyrene fra avfallsstoffer fra urinen, og som kan sette seg fast i nyre eller urinleder. Stenene kan bestå av krystaller (50-95%) og av organisk materiale (5-50%). Vanligste årsakene til nyrestein er høy utskillelse av kalsium (kalk) eller lav utskillelse av sitrat i urinen.

nøytropeni (neutropeni, mangel på nøytrofile granulocytter): Sykelig redusert antall nøytrofile granulocytter i blodet.

revmatoid artritt (leddgikt): Kronisk betennelse i kroppens bindevev, først og fremst i leddene. Symptomer er smerter, stivhet, hevelse i flere ledd, tretthet og eventuelt lett feber. Alle ledd kan bli angrepet, men håndledd og fingerledd er de vanligste stedene å få symptomer.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

subkutan (s.c., subkutant): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis subkutant.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

tungpustethet (dyspné, tung pust): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

væskeretensjon (vannretensjon): Tilbakeholdelse av væske i kroppen.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.