Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: informasjon til brukeren

Rimactan® 300 mg kapsler

Rifampicin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Rimactan er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Rimactan
 3. Hvordan du bruker Rimactan
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Rimactan
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Rimactan er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet dette legemidlet til annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Rimactan er et antibiotikum. Legemidlet dreper en rekke bakterier i kroppen, men tuberkelbakterier er spesielt følsomme. Rimactan brukes sammen med ett eller flere andre legemidler for å behandle tuberkulose, en sykdom som forårsakes av bakterien Mycobacterium tuberculosis.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Rimactan
Bruk ikke Rimactan:
 • Dersom du er allergisk overfor rifampicin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • Dersom du er allergisk (overfølsom) for antibiotika i rifamycingruppen
 • Dersom du har gulsott
 • Dersom du bruker midler mot HIV (unntatt ritonavir)
 • Dersom du bruker vorikonazol (mot soppinfeksjoner)
Advarsler og forsiktighetsregler
Leverfunksjonen og blodet bør kontrolleres ved langvarig behandling. Nyrefunksjonen må følges nøye ved overgang fra periodevis til daglig behandling, eller ved gjenopptakelse av behandlingen etter lengre opphold.
Rimactan reduserer effekten av p-piller (se
«Bruk av andre legemidler sammen med Rimactan»). For å utelukke muligheten for å bli gravid under Rimactan behandlingen bør det benyttes ikke-hormonelle prevensjonsmidler. Spør legen din om råd hvis du er i tvil.
Andre legemidler og Rimactan:
Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Effekten av behandlingen med Rimactan kan påvirkes hvis legemidlet tas sammen med visse andre legemidler. Rimactan kan også påvirke effekten av andre legemidler. Dette gjelder blant annet for disse legemidlene: midler mot halsbrann / sur mage (antacida), sterke smertestillende, blodfortynnende midler, midler mot diabetes (sukkersyke), midler for hjertet / mot høyt blodtrykk, epilepsimidler, sovemidler, midler mot depresjon, antipsykotika, midler mot kreft, steroider, p-piller, teofyllin (mot astmaproblemer), antibiotika, midler mot soppinfeksjoner, ciklosporin (for å hindre frastøtning av transplanterte organer), kolesterolsenkende midler (som simvastatin), midler mot magesår
(cimetidin), midler mot malaria, midler mot stoffskiftesykdommer og feksofenadin (mot allergi).
Rådfør deg derfor alltid med lege før samtidig bruk av andre legemidler.
Inntak av Rimactan sammen med mat og drikke:
Legemidlet bør inntas på tom mage minst 1/2-1 time før frokost.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er mulighet for at fosteret påvirkes. Rådfør deg derfor alltid med lege før bruk av Rimactan under graviditet. Hvis du er gravid eller planlegger å bli det, bør du fortelle legen din om dette før du begynner å ta medisinen.
Rifampicin går over i morsmelk, men virkning på barn som ammes, er ikke sannsynlig. Rådfør deg likevel med lege før bruk under amming.
Kjøring og bruk av maskiner:
Rimactan antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil, kontakt apotek eller lege.
Hvis Rimactan gjør deg svimmel eller søvnig, bør du være forsiktig med bilkjøring og bruk av maskiner.
Rimactan kapsler inneholder laktose
Dersom du har intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Kapslene inneholder laktose og bør ikke brukes av personer med sjelden, alvorlig galaktoseintoleranse, laktosemangel (lapp-laktosemangel) eller glukose/ galaktosemalabsorpsjon.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Rimactan
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apoteket hvis du er usikker.
Dosen bestemmes av legen som tilpasser den til deg.
For at behandlingen skal lykkes er det viktig at du fortsetter å ta medisinen slik legen har bestemt, også når du begynner å føle deg bedre.
En ufullstendig behandling kan føre til at bakteriene blir motstandsdyktige motlegemidlet. Rimactan må alltid brukes i kombinasjon med andre legemidler mot tuberkulose. Rimactan kan enten brukes daglig eller det kan brukes periodevis.
Vanlig dosering hos voksne er: 450-600 mg daglig, avhengig av kroppsvekten.
Barn
Barn (>3 måneders alder): 15 (10-20) mg/kg daglig.
Det kan ikke gis noen doseringsanbefalinger for barn yngre enn 3 måneder.
Maksimal daglig dose skal ikke overskride 600 mg, både voksne og barn.
Dersom du tar for mye av Rimactan:
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel, eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Symptomer: Rødbrun eller oransje misfarging av hud, spytt, tårevæske, svette, urin og avføring. Kvalme, brekninger/ oppkast, magesmerter, hodepine, kløe, slapphet, omtåkethet, kramper og mulig væske i lungene. Lavt blodtrykk, hjerterytmeforstyrrelser og hjertestans er også rapportert i noen tilfeller.
Dersom du har glemt å ta Rimactan:
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt Rimactan.
Dersom du avbryter behandling med Rimactan:
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Virkestoffet i Rimactan har en lys brunrød farge og kan misfarge urin, avføring, svette, spytt og tårevæske (rødbrun, oransje farge). Misfarging av tårevæske kan medføre misfarging av myke kontaktlinser, og du bør derfor ikke bruke kontaktlinser under behandlingen.
Vanlige (flere enn 1 av 100 behandlede risikerer å få bivirkninger): Hudutslett med rødming og/eller kløe, rødhet i øynene. Leverforandringer. Mageubehag (magesmerter, oppblåsthet og kvalme), appetittløshet, tretthet, hodepine, svimmelhet.
Sjeldne (færre enn 1 av 1.000 behandlede risikerer å få bivirkninger): Forstyrrelse i menstruasjonssyklus, forverring hos Addison-pasienter, brekninger, diaré, forvirring, leversvikt, akutt leverinflammasjon og gulsott. Leverforandringer som leversvikt og leverinflammasjon, kan være livstruende, og i enkeltstående tilfelle er dødelig utfall observert. Akutt nyresvikt, inflammasjon
i nyrene. Blodforandringer, generelle overfølsomhetsreaksjoner, alvorlige hudreaksjoner, betennelse i mageslimhinnen, forverring hos porfyripasienter, muskelsvakhet, synsforstyrrelse.
Psykotisk reaksjon har vært rapportert.
Hos pasienter som ikke mottar daglig behandling med legemidlet, kan influensalignende symptomer med feber, skjelving, hodepine, smerter i ledd og muskler samt åndenød oppstå.
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Noen av dem kan kreve medisinsk behandling.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Rimactan
Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares ved høyst 30ºC.
Bruk ikke Rimactan etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten/esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger, skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Rimactan:
Virkestoffet er rifampicin 300 mg Hjelpestoffer er: kalsiumstearat; laktosemonohydrat; gelatin; titandioksid (E 171); jernoksid (E 172).
Fargestoffer: skjellakk, IMS 74 OP; jernoksid (E 172); vann, renset; propylenglycol; industriell metylert sprit 74 OP; isopropylalkohol
Hvordan Rimactan ser ut og innholdet i pakningen:
Rimactan 300 mg kapsler: Hard, ugjennomsiktig, gelatinkapsel (Nr. 1) med brun topp og rødbrun bunn. Kapselen er merket ”300” på den ene siden og ”NG” på den andre. Trykkfarge: Svart.
Pakningsstørrelser:
Blisterpakning á 100 kapsler.
MT-innehaver
2care4
Tømrervej 9
6710 Esbjerg V
Danmark
Ompakker
2care4
Tømrervej 9
6710 Esbjerg V
Danmark
Tilvirker Sandoz GmbH, Kundl Østerrike
Rimactan® er et registrert varemerke som tilhører Novartis AG
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 09-2015

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

antipsykotika (antipsykotikum, nevroleptikum, nevroleptika): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

hjertestans (hjertestopp, asystole): Opphør av hjertets pumpefunksjon. Hjertestans hos voksne kan ha ulike årsaker, f.eks. plutselig hjerteinfarkt.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

malaria: Malaria er en akutt infeksjonssykdom, som skyldes en blodparasitt som overføres ved myggbitt.

rødming (flushing): Plutselig varmefølelse, hudrødme

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.