Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

REZOLSTA 800 mg/150 mg – filmdrasjerte tabletter

darunavir/kobicistat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva REZOLSTA er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker REZOLSTA
 3. Hvordan du bruker REZOLSTA
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer REZOLSTA
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva REZOLSTA er og hva det brukes motHva er REZOLSTA?
REZOLSTA inneholder virkestoffene darunavir og kobicistat.
Darunavir tilhører en gruppe hiv-legemidler som kalles “proteasehemmere”, som virker ved å redusere mengden hiv i kroppen din til et svært lavt nivå. Det gis sammen med kobicistat, som øker mengden av darunavir i blodet ditt.
Behandling med REZOLSTA vil forbedre immunsystemet ditt (kroppens naturlige forsvar) og redusere risikoen for at sykdommer forbundet med hiv-infeksjon utvikler seg, men REZOLSTA kurerer ikke hiv-infeksjon.
Hva brukes det til?
REZOLSTA brukes til å behandle voksne over 18 år som er smittet med hiv (se Hvordan du bruker REZOLSTA).
REZOLSTA må tas i kombinasjon med andre hiv-medisiner. Legen din vil snakke med deg om hvilken kombinasjon av legemidler som er best for deg.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker REZOLSTA
Bruk ikke REZOLSTA
 • dersom du er allergisk overfor darunavir, kobicistat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • hvis du har alvorlige leverproblemer. Rådfør deg med legen, hvis du er usikker på hvor alvorlig din leversykdom er. Det kan være nødvendig å ta noen nye prøver.
Bruk ikke REZOLSTA sammen med noen av de følgende legemidlene:
Hvis du bruker noen av disse, rådfør deg med legen angående bytte til et annet legemiddel.

Legemiddel

Hensikt med legemidlet

Alfuzosin

til behandling av forstørret prostata

Amiodaron, bepridil, dronedaron, ivabradin, kinidin, ranolazin

til behandling av visse hjertelidelser som for eksempel unormale hjerteslag

Karbamazepin, fenobarbital og fenytoin

til forebygging av krampeanfall

Astemizol eller terfenadin

til behandling av allergisymptomer

Kolkisin (dersom du har nyre-/leverproblemer)

til behandling av urinsyregikt eller familiær middelhavsfeber

Kombinasjonspreparatet lopinavir/ritonavir

hiv-medisin

Rifampicin

til behandling av noen infeksjoner som tuberkulose

Lurasidon, pimozid, kvetiapin eller sertindol

til behandling av sinnslidelser

Ergotalkaloider som ergotamin, dihydroergotamin, ergometrin og metylergonovin

til behandling av migrenehodepine

Cisaprid

til behandling av enkelte magelidelser

Johannesurt (Hypericum perforatum)

et naturpreparat som brukes mot depresjon

Elbasvir/grazoprevir

til behandling av hepatitt C-infeksjon

Lovastatin, simvastatin og lomitapid

senker kolesterolnivået

Triazolam eller oral (tatt gjennom munnen) midazolam

brukes for å hjelpe deg til å sove og/eller dempe angst

Sildenafil

til behandling av en hjerte- og lungesykdom med høyt blodtrykk i lungekretsløpet. Det finnes annen bruk av sildenafil. Se pkt. “Andre legemidler og REZOLSTA”.

Avanafil

til behandling av impotens

Dabigatran, tikagrelor

bidrar til å hindre av blodplater klumper seg sammen ved behandling av pasienter som har hatt hjerteinfarkt

Naloksegol

til behandling av forstoppelse forårsaket av opioider

Dapoksetin

til behandling av for tidlig sædavgang (ejakulasjon)

Domperidon

til behandling av kvalme og oppkast

Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker REZOLSTA.
Du kan fremdeles overføre hiv-infeksjon til andre mens du tar dette legemidlet, selv om risikoen er lavere med effektiv antiretroviral behandling. Snakk med legen din om hvilke forholdsregler som er nødvendig for å unngå å smitte andre personer.
Pasienter som tar REZOLSTA kan fortsatt utvikle infeksjoner eller andre hiv‑relaterte sykdommer. Hold jevnlig kontakt med legen.
Pasienter som tar REZOLSTA kan utvikle hudutslett. I sjeldne tilfeller kan utslettet bli alvorlig og eventuelt livstruende. Kontakt lege uansett hvis du får hudutslett.
Hos pasienter som tar REZOLSTA og raltegravir (mot hivinfeksjon) kan utslett (vanligvis lett eller moderat) forekomme oftere enn hos pasienter som tar bare ett av disse legemidlene.
REZOLSTA har bare blitt brukt av et begrenset antall pasienter over 65 år. Hvis du er i denne aldersgruppen, vennligst diskuter med legen din om du kan bruke REZOLSTA.
Forsikre deg om at du har sjekket de følgende punktene og fortell legen din om noen av dem angår deg.
 • Fortell legen om du har hatt leverproblemer tidligere, inkludert hepatitt B- eller C-infeksjon. Legen må vurdere hvor alvorlige leverproblemer du har hatt før det avgjøres om du kan ta REZOLSTA.
 • Fortell legen om du har hatt nyreproblemer. Legen må overveie grundig om du skal behandles REZOLSTA.
 • Fortell legen om du har diabetes. REZOLSTA kan føre til økte sukkernivåer i blodet.
 • Fortell legen umiddelbart hvis du merker symptomer på infeksjon (som hovne lymfeknuter og feber). Hos noen pasienter med fremskreden hivinfeksjon og tidligere uvanlige infeksjoner på grunn av et svekket immunsystem (opportunistiske infeksjoner), kan tegn og symptomer på betennelse fra tidligere infeksjoner inntreffe kort tid etter oppstart av hiv-behandling. Det antas at disse symptomene skyldes en forbedring i kroppens immunrespons som gjør kroppen i bedre stand til å kjempe mot infeksjoner som kan være tilstede uten tydelige symptomer.
 • I tillegg til opportunistiske infeksjoner, kan autoimmune sykdommer (en tilstand hvor immunsystemet angriper friskt kroppsvev) også forekomme etter at du har startet med medisiner for din hiv-infeksjon. Autoimmune sykdommer kan forekomme flere måneder etter behandlingsstart. Hvis du merker symptomer på infeksjon eller andre symptomer, slik som muskelsvekkelse, svakhet som begynner i hender og føtter og brer seg oppover mot sentrum av kroppen, hjertebank, skjelving eller hyperaktivitet, må du kontakte legen umiddelbart slik at du kan få nødvendig behandling.
 • Fortell legen din om du har hemofili (blødersykdom). REZOLSTA kan øke risikoen for blødning.
 • Fortell legen din om du er allergisk mot sulfonamider (brukes for eksempel til behandling av visse infeksjoner).
 • Informer legen din hvis du får muskel‑ eller skjelettproblemer. Noen pasienter som tar antiretroviral kombinasjonsbehandling kan utvikle en beinlidelse kalt osteonekrose (beinvevet dør grunnet manglende blodtilførsel til beinet). Dette kan være mer sannsynlig ved langtidsbehandling av hiv, mer alvorlig skadet immunsystem, overvekt, eller bruk av alkohol eller andre legemidler som kalles kortikosteroider. Tegn på osteonekrose er stivhet, verking og smerter i ledd (spesielt i hofter, kne og skulder) og bevegelsesproblemer. Vennligst informer legen din hvis du merker noen av disse symptomene.
Barn og ungdom
REZOLSTA er ikke til bruk hos barn og ungdom, da det ikke er undersøkt hos pasienter under 18 år.
Andre legemidler og REZOLSTA
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler.
Det er noen legemidler som du ikke må kombinere med REZOLSTA. Disse er nevnt under overskriften “Ta ikke REZOLSTA sammen med noen av de følgende legemidlene”.
REZOLSTA må ikke brukes sammen med andre antivirale legemidler som inneholder en forsterker eller andre antivirale legemidler som krever forsterkning. I noen tilfeller kan det være nødvendig å endre dosen av andre legemidler. Fortell derfor alltid legen din om du tar andre anti‑hiv-medisiner og følg nøye legens instruksjoner om hvilke legemidler som kan kombineres.
Effekten av REZOLSTA kan reduseres om du tar noen av legemidlene under. Fortell legen din om du tar:
 • Bosentan (til behandling av hjertesykdom)
 • Deksametason (til injeksjon) (kortikosteroid)
 • Efavirenz, etravirin, nevirapin (til behandling av hiv-infeksjon)
 • Rifapentin, rifabutin (til behandling av bakterieinfeksjoner).
Effekten av andre legemidler kan påvirkes dersom du tar REZOLSTA. Fortell legen din om du tar:
 • Amlodipin, karvedilol, diltiazem, disopyramid, felodipin, flekainid, lidokain, metoprolol, meksiletin, nikardipin, nifedipin, propafenon, timolol, verapamil (mot hjertesykdom) fordi terapeutisk effekt eller bivirkninger av disse legemidlene kan økes.
 • Apiksaban, edoksaban, rivaroksaban, warfarin (for å redusere blodlevring) fordi terapeutisk effekt eller bivirkninger av disse legemidlene kan påvirkes. Legen din må kanskje undersøke blodet ditt.
 • Klonazepam (for å forebygge krampeanfall).
 • Østrogenbasert hormonell prevensjon og hormonsubstitusjonsterapi. REZOLSTA kan redusere effekten av disse. Ved bruk til prevensjon anbefales alternativ ikke‑hormonell prevensjon.
 • Etinyløstradiol/drospirenon. REZOLSTA kan øke risikoen for forhøyet kaliumnivå forårsaket av drospirenon.
 • Atorvastatin, fluvastatin, pitavastatin, pravastatin, rosuvastatin (kolesterolsenkende). Risikoen for muskelskade kan øke. Legen din vil vurdere hvilken kolesterolsenkende behandling som er best egnet for din situasjon.
 • Ciklosporin, everolimus, takrolimus, sirolimus (til demping av immunsystemet) fordi terapeutisk effekt eller bivirkninger av disse legemidlene kan økes. Legen din vil kanskje gjøre noen tilleggstester.
 • Kortikosteroider, inkludert betametason, budesonid, flutikason, mometason, prednison og triamcinolon. Disse medisinene brukes til å behandle allergier, astma, inflammatoriske tarmsykdommer, betennelsestilstander i øynene, ledd og muskler og andre betennelsestilstander. Dersom du ikke kan bruke andre legemidler skal disse midlene kun brukes etter en medisinsk vurdering og under tett oppfølging av legen din, for å følge med på om du får bivirkninger av kortikosteroider.
 • Buprenorfin/nalokson, metadon (legemidler til behandling av opioidavhengighet)
 • Salmeterol (til behandling av astma)
 • Artemeter/lumefantrin (et kombinasjonspreparat til behandling av malaria)
 • Dasatinib, irinotekan, nilotinib, vinblastin, vinkristin (legemidler til behandling av kreft)
 • Perfenazin, risperidon, tioridazin (legemidler mot sinnslidelser)
 • Klorazepat, diazepam, estazolam, flurazepam (legemidler til behandling av søvnforstyrrelser eller angst)
 • Sildenafil, tadalafil, vardenafil (mot impotens eller til behandling av en hjerte- og lungesykdom med høyt blodtrykk i lungekretsløpet)
 • Glekaprevir/pibrentasvir (til behandling av hepatitt C-infeksjon)
 • Fesoterodin, solifenacin (til behandling av urinveislidelser).
Dosering av andre legemidler må kanskje endres fordi bivirkninger eller terapeutisk effekt av disse, eller terapeutisk effekt eller bivirkninger av REZOLSTA, kan påvirkes ved samtidig bruk.
Fortell legen din om du tar:
 • Alfentanil (sterkt og korttidsvirkende smertestillende injeksjonsmedisin som brukes ved operasjoner)
 • Digoksin (til behandling av visse hjertelidelser)
 • Klaritromycin (antibiotikum)
 • Klotrimazol, flukonazol, itrakonazol, isavukonazol, posakonazol (mot soppinfeksjoner). Vorikonazol skal kun brukes etter medisinsk vurdering.
 • Rifabutin (mot bakterieinfeksjoner)
 • Tadalafil, sildenafil, vardenafil (mot impotens eller høyt blodtrykk i lungekretsløpet)
 • Amitriptylin, desipramin, imipramin, nortriptylin, paroksetin, sertralin, trazodon (til behandling av depresjon og angst)
 • Maraviroc (til behandling av hiv-infeksjon)
 • Kolkisin (til behandling av urinsyregikt eller familiær middelhavsfeber). Dersom du har nedsatt nyre- og/eller leverfunksjon, se avsnitt “Ta ikke REZOLSTA sammen med noen av de følgende legemidlene”
 • Bosentan (til behandling av høyt blodtrykk i lungekretsløpet)
 • Buspiron, klorazepat, diazepam, estazolam, flurazepam, zolpidem, midazolam gitt som injeksjon (legemidler til behandling av søvnvansker og/eller angst)
 • Metformin (til behandling av type 2 diabetes)
 • Fentanyl, oksykodon, tramadol (til behandling av smerter).
Dette er ikke en komplett legemiddelliste. Informer helsepersonell om alle legemidler du bruker.
Graviditet og amming
Fortell legen din med én gang om du er gravid, planlegger å bli gravid eller ammer. Gravide og ammende mødre bør ikke bruke REZOLSTA. Kvinner med hivinfeksjon må ikke amme sine barn både på grunn av muligheten for at barnet kan få hiv‑smitte gjennom morsmelken og på grunn av de ukjente effektene medisinen kan ha på barnet ditt.
Kjøring og bruk av maskiner
Kjør ikke bil, og bruk ikke maskiner hvis du føler deg svimmel etter å ha tatt REZOLSTA.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker REZOLSTA
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din, apoteket eller sykepleieren har fortalt deg. Kontakt lege, apotek eller sykepleier hvis du er usikker.
Du må ta REZOLSTA hver dag og alltid sammen med mat. REZOLSTA virker ikke tilstrekkelig uten mat. Du må spise et måltid eller et mellommåltid innen 30 minutter før du tar REZOLSTA. Type mat er ikke viktig.
 • Svelg tabletten hel med væske som vann eller melk. Informer legen dersom du har problemer med å svelge REZOLSTA.
 • Ta dine andre hiv-medisiner som du bruker i kombinasjon med REZOLSTA som legen din har anbefalt.
Fjerning av den barnesikre korken
Mangler tekstalternativ for bilde
Plastboksen har en barnesikret skrukork og skal åpnes som følger:
 • Dytt skrukorken av plast ned samtidig som den vris mot klokken.
 • Fjern den løse korken.
Dersom du tar for mye av REZOLSTA
Kontakt legen din, apotek eller sykepleier med en gang.
Dersom du har glemt å ta REZOLSTA
Hvis du oppdager det innen 12 timer, så må du ta tablettene med en gang. Ta dem alltid sammen med mat. Hvis du oppdager det etter 12 timer, la være å ta tablettene og ta den neste dosen som vanlig. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Ikke avbryt behandling med REZOLSTA uten å snakke med legen din først
Etter at behandling er startet, må den ikke avbrytes uten at legen har gitt instruks om det.
Legemidler mot hiv kan gjøre at du føler deg bedre. Selv om du føler deg bedre skal du ikke slutte å bruke REZOLSTA. Snakk med legen din først.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Behandling av hiv kan føre til en vektøkning og en økning av lipid (fett) og glukose nivåene i blodet. Disse er delvis knyttet til forbedringen av helsetilstanden og livsstil. Økningen i lipider (fett) kan i noen tilfeller være forårsaket av hiv legemidlene. Legen din vil undersøke om du får slike endringer.
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Fortell legen din om du får noen av følgende bivirkninger.
Leverproblemer som av og til kan være alvorlige, er rapportert. Legen din vil ta blodprøver før du begynner behandling med REZOLSTA. Hvis du har kronisk hepatitt B- eller C-infeksjon, vil legen din ta blodprøver oftere da du kan ha større risiko for å utvikle leverproblemer. Snakk med legen din om tegn og symptomer på leverproblemer. Dette kan inkludere at huden eller det hvite i øyet blir gulere, mørk (tefarget) urin, blek avføring, kvalme, oppkast, redusert matlyst eller smerter, verk eller smerter og ubehag på høyre side under ribbena.
En vanlig bivirkning av REZOLSTA er hudutslett (oftere ved bruk sammen med raltegravir), kløe. Utslettet er vanligvis mildt til moderat. Et hudutslett kan også være symptom på en sjelden, alvorlig tilstand. Det er derfor viktig at du rådfører deg med legen dersom du får utslett. Legen din vil fortelle deg hvordan du skal behandle symptomene dine eller om bruken av REZOLSTA må avsluttes.
Andre alvorlige bivirkninger, sett hos inntil 1 av 10 pasienter, var diabetes. Betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt) er rapportert hos inntil 1 av 100 pasienter.
Svært vanlige bivirkninger (kan ramme flere enn 1 av 10 personer)
 • hodepine
 • diaré, kvalme.
Vanlige bivirkninger (kan ramme inntil 1 av 10 personer)
 • allergiske reaksjoner som kløe
 • redusert matlyst
 • unormale drømmer
 • oppkast, smerter eller hevelser i magen, fordøyelsesbesvær, oppblåsthet
 • muskelsmerter
 • tretthet
 • unormale blodprøvesvar, slik som enkelte lever- eller nyreprøver. Legen din vil forklare deg dette
 • svakhet
Mindre vanlige bivirkninger (kan ramme inntil 1 av 100 personer)
 • symptomer på infeksjon eller på autoimmune sykdommer (immunreaktiveringssyndrom)
 • osteonekrose (beinvevet dør grunnet manglende blodtilførsel til beinet)
 • forstørrede bryster
 • unormale blodprøvesvar, slik som enkelte bukspyttkjertelprøver, høyt blodsukker, unormale nivåer av "lipider" (fettstoffer). Legen din vil forklare deg dette
 • allergiske reaksjoner som elveblest (urtikaria), kraftige hevelser i hud og annet vev (hyppigst lepper eller øyne)
 • alvorlig utslett med blemmer og flassende hud, særlig rundt munn, nese, øyne og kjønnsorganer.
Sjeldne bivirkninger (kan ramme inntil 1 av 1000 personer)
 • en reaksjon kalt DRESS [alvorlig utslett som kan følges av feber, utmattelse, hevelse i ansikt eller lymfekjertler, økt antall eosinofile (type hvite blodlegemer), påvirkning på lever, nyre eller lunger].
Bivirkninger med ukjent hyppighet: et utslett kan bli alvorlig eller muligens livstruende:
 • utslett med blemmer og flassende hud over store deler av kroppen
 • rødt utslett dekket med små pussfyllte klumper som kan spres over hele kroppen, noen ganger med feber.
Noen bivirkninger er typiske for hiv-medisiner i samme familie som REZOLSTA. Disse er:
 • muskelsmerte, ømhet eller svakhet. I sjeldne tilfeller kan disse muskelforstyrrelsene være alvorlige.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer REZOLSTA
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og på boksen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Bruk ikke dette legemidlet senere enn 6 uker etter første åpning av boksen.
REZOLSTA krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av REZOLSTA
 • Virkestoffer er darunavir og kobicistat. 1 tablett inneholder 800 mg darunavir (som etanolat) og 150 mg kobicistat.
 • Andre innholdsstoffer er hypromellose, silifisert mikrokrystallinsk cellulose, kolloidalt silikondioksid, krysspovidon og magnesiumstearat. Filmdrasjeringen inneholder polyvinylalkohol ‑ delvis hydrolysert, titandioksid, polyetylenglykol (makrogol), talkum, jernoksid rødt og jernoksid svart.
 • Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver dosenhet, og er så godt som "natriumfritt".
Hvordan REZOLSTA ser ut og innholdet i pakningen
Filmdrasjert, rosa, oval tablett preget med TG på den ene siden og 800 på den andre siden. 30 tabletter i en plastboks.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Janssen‑Cilag International NV, Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, Belgia
Tilvirker
Janssen‑Cilag SpA, Via C. Janssen, Borgo San Michele, 04010 Latina, Italia
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Norge
Janssen-Cilag AS
Tlf: +47 24 12 65 00
jacno@its.jnj.com
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 14.11.2019
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antiviral: Noe som hindrer at virus kan formere seg. Antivirale legemidler brukes mot virusinfeksjoner.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

autoimmun: Betyr at kroppens immunsystem reagerer på kroppens egne stoffer eller vev. Dette fører til forskjellige sykdommer, avhengig av hva immunforsvaret reagerer på. Eksempler på autoimmune sykdommer er type 1-diabetes og multippel sklerose (MS).

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dress (legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer): Legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms - DRESS) er en immunologisk overfølsomhetsreaksjon og alvorlig form for legemiddelreaksjon som kan være dødelig.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

eosinofil: Type hvit blodcelle, leukocytt, som spiller en viktig rolle i allergiske reaksjoner. Eosinofiler har fått navnet pga. deres innehold av granulatkorn som kan farges røde av eosin. Eosinofilene dannes i benmargen og når de har modnet gjenfinnes de i blodet, der de bl.a. kan absorbere og ødelegge fremmede partikler. De små kornene i eosinofilene inneholder også et stoff med skadelige effekter på enkelte parasitter, men også på kroppens egne celler, særlig ved allergi.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

flass: Små og litt fettete hudflak, som ofte sitter fast i håret.

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

hepatitt b (hepatitt b-virusinfeksjon, hbv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt B-virus (HBV). HBV kan smitte gjennom blod eller overføres som en kjønnssykdom.

hepatitt c (hepatitt c-virusinfeksjon, hcv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt C-virus (HCV). HCV smitter hovedsakelig gjennom blod.

hiv (humant immunsviktvirus): Et virus som først og fremst smitter gjennom samleie og blodoverføring. Viruset forårsaker sykdommen aids, og fører til at kroppens immunsystem blir alvorlig svekket. I dag fins det bare medisiner som bremser sykdommen, den kureres ikke.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

impotens (erektil dysfunksjon, ereksjonssvikt): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

malaria: Malaria er en akutt infeksjonssykdom, som skyldes en blodparasitt som overføres ved myggbitt.

manglende blodtilførsel (iskemi): En mangel på blodtilførsel til et organ eller vev. Mangelen kan skyldes en tilstopping av blodårer, eller fravær av blodsirkulasjon.

opioid (opiat): Opioider/opiater er en fellesbetegnelse for en stor gruppe stoffer, og er enten hentet fra naturen (f.eks. morfin), produsert kjemisk (f.eks. petidin) eller forekommer naturlig i kroppen (f.eks. endorfiner). De virker smertestillende ved å påvirke sentralnervesystemet. Legemidler i denne gruppen kan gi brukeren euforiske følelser, derfor kan de være vanedannende.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.