Rezolsta

Janssen


Proteasehemmer, antiviralt middel.

J05A R14 (Darunavir, Kobicistat)TABLETTER, filmdrasjerte 800 mg/150 mg: Hver tablett inneh.: Darunavir (som etanolat) 800 mg, kobicistat 150 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Rødt og sort jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Indisert i kombinasjon med andre antiretrovirale legemidler til behandling av humant immunsviktvirus-1 (hiv-1)-infeksjon hos voksne og ungdom (≥12 år, som veier ≥40 kg). Genotypetesting bør veilede bruken.

Dosering

Behandling bør igangsettes av helsepersonell som har erfaring med behandling av hiv-infeksjon.
ART-naive pasienter: Anbefalt dose er 1 tablett 1 gang daglig, tatt sammen med mat.
ART-erfarne pasienter: 1 tablett 1 gang daglig, tatt sammen med mat. Kan brukes hos pasienter med tidligere eksponering av antiretrovirale legemidler uten darunavirresistensrelaterte mutasjoner (DRV-RAMs)1 og med plasma hiv-1 RNA <100 000 kopier/ml og CD4+ celletall ≥100 × 106 celler/liter. Hos alle andre ART-erfarne pasienter eller hvis hiv-1-genotypetesting ikke er tilgjengelig, er bruk av preparatet ikke egnet, og et annet antiretroviralt regime bør brukes. 1DRV-RAMs: V11I, V32I, L33F, I47V, I50V, I54M, I54L, T74P, L76V, I84V, L89V.
Glemt dose/Oppkast: Hvis glemt dose oppdages innen 12 timer etter vanlig doseringstidspunkt, tas den forskrevne dosen sammen med mat så snart som mulig. Hvis glemt dose oppdages senere enn 12 timer etter vanlig doseringstidspunkt, bør glemte dose ikke tas, og det vanlige doseringsregimet fortsettes. Ved oppkast innen 4 timer etter inntak tas en ny dose sammen med mat så snart som mulig. Ved oppkast senere enn 4 timer etter inntak fortsettes det vanlige doseringsregimet.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Farmakokinetiske data mangler. Ingen dosejustering, men forsiktighet anbefales ved lett (Child-Pugh A) eller moderat (Child-Pugh B) nedsatt leverfunksjon. Skal ikke brukes ved alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh C). Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering ikke nødvendig. Kobicistat reduserer ClCR. Behandling skal ikke innledes ved ClCR <70 ml/minutt dersom et legemiddel som gis samtidig krever dosejustering basert på ClCR. Preparatet er ikke undersøkt hos dialysepasienter, og doseanbefaling kan ikke gis. Barn og ungdom: Ingen tilgjengelige data for barn 3-11 år, eller vekt <40 kg. Bør av sikkerhetshensyn ikke brukes til barn <3 år. Eldre >65 år: Begrenset informasjon, skal brukes med forsiktighet. Graviditet og postpartum: Se Graviditet, amming og fertilitet.
Administrering: Skal tas med mat. Tabletten bør tas innen 30 minutter etter et avsluttet måltid. Skal svelges hele. Ved svelgeproblemer kan tabletten deles i to med en tablettdeler, og inntas i sin helhet umiddelbart etter deling.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh C). Samtidig bruk av følgende legemidler pga. faren for tap av terapeutisk effekt: Karbamazepin, fenobarbital, fenytoin, rifampicin, lopinavir/ritonavir, johannesurt (prikkperikum). Samtidig bruk av følgende legemidler pga. faren for alvorlige og/eller livstruende bivirkninger: Alfuzosin, amiodaron, bepridil, dronedaron, ivabradin, kinidin, ranolazin, astemizol, terfenadin, kolkisin, rifampicin, ergotderivater, cisaprid, dapoksetin, domperidon, naloksegol, lurasidon, pimozid, kvetiapin, sertindol, elbasvir/grazoprevir, triazolam, midazolam administrert oralt, sildenafil, avanafil, simvastatin, lovastatin, lomitapid, tikagrelor, dabigatran.

Forsiktighetsregler

Pasienten må informeres om at selv om effektiv viral suppresjon med antiretroviral behandling har vist å redusere risikoen for seksuell overføring av hiv-infeksjon betraktelig, kan en gjenværende risiko ikke utelukkes. Forholdsregler for å forhindre overføring bør tas iht. nasjonale retningslinjer. Regelmessig vurdering av virologisk respons anbefales. Resistenstesting bør foretas ved manglende eller tap av virologisk respons. ART-erfarne pasienter: Preparatet bør ikke brukes hos behandlingserfarne pasienter med >1 (DRV-RAM) eller hiv-1 RNA ≥100 000 kopier/ml eller CD4+ celletall <100 × 106 celler/liter. Kombinasjon med annen optimalisert bakgrunnsbehandling (OBR) enn ≥2 NRTI er ikke undersøkt. Begrensede data er tilgjengelige for pasienter med andre hiv-1-typer enn B. Graviditet: Se Graviditet, amming og fertilitet. Eldre: Økt forekomst av nedsatt leverfunksjon og annen samtidig sykdom bør tas i betraktning. Alvorlige hudreaksjoner: Alvorlige hudreaksjoner som DRESS (legemiddelutslett med eosinofili og systemiske symptomer), Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse og akutt generalisert eksantematøs pustulose er rapportert. Seponer preparatet omgående ved tegn eller symptomer på alvorlige hudreaksjoner (som bl.a. kan omfatte, men er ikke begrenset til, alvorlig utslett eller utslett med feber, generell sykdomsfølelse, tretthet, muskel- eller leddsmerter, blemmer, munnsår, konjunktivitt, hepatitt og/eller eosinofili). Sulfonamidallergi: Darunavir inneholder en sulfonamidgruppe, og bør brukes med forsiktighet ved kjent sulfonamidallergi. Levertoksisitet: Legemiddelindusert hepatitt (f.eks. akutt hepatitt, cytolytisk hepatitt) er rapportert med darunavir/ritonavir. Pasienter med underliggende nedsatt leverfunksjon, inkl. kronisk aktiv hepatitt B eller C, har økt risiko for leverfunksjonsforstyrrelser, inkl. alvorlige og potensielt fatale leverbivirkninger. I tilfeller der hepatitt B eller C også behandles med antivirale midler, bør relevant informasjon for disse legemidlene konsulteres. Pasienten bør ta relevante laboratorieprøver før oppstart, og overvåkes under behandling. Hyppigere ASAT/ALAT-måling bør vurderes hos pasienter med underliggende kronisk hepatitt, cirrhose eller transaminaseøkning før behandlingsstart, spesielt de første månedene med behandling. Ved holdepunkter for ny eller forverret nedsatt leverfunksjon (inkl. klinisk signifikant leverenzymøkning og/eller symptomer som tretthet, anoreksi, kvalme, gulsott, mørk urin, øm lever, hepatomegali), bør midlertidig eller permanent seponering vurderes omgående. Nedsatt leverfunksjon: Se Spesielle pasientgrupper under Dosering og Kontraindikasjoner. Nedsatt nyrefunksjon: Se Spesielle pasientgrupper under Dosering. Pasienter med hemofili: Økt blødning er rapportert, inkl. spontane hudhematomer og hemartrose hos proteasehemmer-behandlede pasienter med hemofili type A og B. Hos noen pasienter ble det gitt ekstra faktor VIII. Hos mer enn halvparten av de rapporterte tilfellene fortsatte behandling med proteasehemmer, eller behandling ble reintrodusert hvis den var avbrutt. Pasienter med hemofili bør gjøres oppmerksomme på faren for økt blødning. Vekt og metabolske parametre: Vektøkning og en økning i lipid- og glukosenivåene i blodet kan forekomme under antiretroviral behandling. For monitorering av lipidnivåer og glukose i blodet, vises det til etablerte retningslinjer for hiv-behandling. Lipidforstyrrelser skal behandles slik det anses klinisk hensiktsmessig. Osteonekrose: Tilfeller av osteonekrose er rapportert, særlig hos pasienter med fremskreden hiv-sykdom og/eller langsiktig eksponering for kombinert antiretroviral behandling (CART). Etiologien anses å være multifaktoriell (inkl. kortikosteroidbruk, alkoholforbruk, alvorlig immunsuppresjon og høyere kroppsmasseindeks). Pasienten bør rådes til å søke medisinsk hjelp ved verkende og smertefulle ledd, stive ledd, eller ved vanskeligheter med å bevege seg. Immunrekonstitusjonssyndrom: Hos hiv-smittede med alvorlig immunsvikt som skal begynne med CART, kan en inflammatorisk reaksjon på asymptomatiske eller gjenværende opportunistiske patogener oppstå og føre til alvorlige kliniske tilstander, eller forverring av symptomer. Slike reaksjoner er typisk observert innen de første ukene eller månedene etter igangsetting av CART. Relevante eksempler er cytomegalovirusretinitt, generaliserte og/eller fokale mykobakterielle infeksjoner og pneumoni forårsaket av Pneumocystis jirovecii (Pneumocystis carinii). Ethvert symptom på betennelse bør undersøkes, og behandling igangsettes om nødvendig. Det er i tillegg observert reaktivering av herpes simplex og herpes zoster med darunavir gitt samtidig med lav dose ritonavir. Autoimmune sykdommer (som Graves sykdom og autoimmun hepatitt) er også rapportert i forbindelse med immun reaktivering. Tidspunktet for når disse hendelsene inntreffer er imidlertid mer variabelt, og kan oppstå flere måneder etter behandlingsstart. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. tablett, og er så godt som natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Svimmelhet er rapportert og dette bør tas i betraktning når pasientens evne til å kjøre bil eller bruke maskiner skal vurderes.

Interaksjoner