Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Resonium-Calcium pulver til mikstur/rektalvæske, suspensjon

kalsiumpolystyrensulfonat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Dette legemidlet er reseptfritt. Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Resonium-Calcium er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Resonium-Calcium
 3. Hvordan du bruker Resonium-Calcium
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Resonium-Calcium
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Resonium-Calcium er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Resonium-Calcium er en ionebytter som fjerner kalium fra kroppen ved å bytte det ut med kalsium. Dette skjer hovedsakelig i tykktarmen. Resonium-Calcium anvendes for å senke for høye verdier av kalium i blodet ved akutt og kronisk nyresvikt. Kan også brukes som tillegg ved dialysebehandling. Resonium-Calcium er et pulver som kan røres ut og tas gjennom munnen, eller det kan tilberedes som et klyster og gis i endetarmen.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Resonium-Calcium
Bruk ikke Resonium-Calcium
 • dersom du er allergisk overfor polystyrensulfonat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du har sykdommer forbundet med for høye verdier av kalsium i blodet
 • dersom du har tarmsykdom med forstoppelse
 • dersom ditt nyfødte barn har nedsatt tarmmotorikk (etter en operasjon eller forårsaket av medisiner).
Resonium-Calcium skal ikke gis via munnen til spedbarn.
Advarsler og forsiktighetsregler
Resonium-Calcium kan forverre visse tilstander. Det er derfor viktig at du snarest tar kontakt med legen din dersom du har eller har hatt sykdom i mage-tarmkanalen, eller dersom du har fått påvist for lavt nivå av kalium eller for høyt nivå av kalsium i blodet.
Resonium-Calcium bør ikke brukes sammen med sorbitol, da dette kan føre til alvorlige tarmkomplikasjoner.
Resonium-Calcium bør ikke gis til spedbarn gjennom munnen.
Hos barn kreves spesiell omsorg når legemidlet gis som klyster ettersom for store doser eller utilstrekkelig utblanding kan føre til sammenpakking av legemidlet i tarmen. På grunn av risiko for tarmblødning og ødelagt vev i tarmen, bør en utvise ekstra forsiktighet hos tidlig fødte barn og barn med lav fødselsvekt.
Bruk av Resonium-Calcium forutsetter regelmessig blodprøvetaking. Da kontrolleres at kaliumverdiene ikke synker for fort og at kalsiumverdiene ikke øker altfor mye, samt at mengden av andre salter ikke endres for mye. Hvis uttalt forstoppelse opptrer bør behandlingen stoppes inntil tarmaktiviteten normaliseres.
Andre legemidler og Resonium-Calcium
Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker eller planlegger å bruke andre legemidler.
Ettersom Resonium-Calcium avgir kalsium i magetarmkanalen, bør ytterligere kalsiuminntak unngås. Legemidler mot sure oppstøt eller treg mage som inneholder magnesiumhydroksid eller aluminiumkarbonat, bør ikke brukes samtidig med Resonium-Calcium. Ved samtidig bruk av litium eller skjoldbruskkjertelhormon, kan Resonium-Calcium eventuelt minske opptak av disse legemidlene. Effekten av digitalis (en hjertemedisin) vil bli forsterket ved samtidig bruk, og det er viktig at legen din kjenner til om du bruker digitalis. Sorbitol brukt som legemiddel skal ikke gis sammen med Resonium-Calcium, da dette kan føre til alvorlige tarmkomplikasjoner.
Samtidig bruk av Resonium-Calcium og andre legemidler som inntas via munnen (peroralt) bør unngås. Det bør være et opphold på 3 timer mellom inntak av dette legemidlet og andre perorale legemidler. 6 timer bør vurderes ved gastroparese (en tilstand som gjør at fordøyelsen går tregere enn normalt).
Graviditet og amming
Graviditet: Det er begrenset erfaring ved bruk under graviditet. Rådfør deg derfor med lege før bruk under graviditet.
Amming: Det er ukjent om Resonium-Calcium går over i morsmelk. Rådfør deg derfor med lege før bruk ved amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Resonium-Calcium påvirker ikke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Resonium-Calcium
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen for voksne er: 1 strøkent doseringsmål (ca. 15 g) 3-4 ganger daglig. Pulveret gis utrørt i litt vann, grøt, saft (ikke fruktjuice pga. dens høye kaliuminnhold) eller syltetøy. Beregn ca. 3-4 ml saft eller lignende per gram pulver. Pulveret bør ikke brukes samtidig med sorbitol.
Dersom du bruker andre legemidler som inntas via munnen (peroralt) skal du ta Resonium-Calcium minst 3 timer før eller 3 timer etter disse legemidlene. Et opphold på 6 timer bør vurderes dersom du har en tilstand som heter gastroparese (fordøyelsen går tregere enn normalt).
Kan også gis som klyster, tilberedt på apoteket.
Vanlig dose for barn via munnen: 1 g per kg/kroppsvekt, oppdelt på flere doser per dag.
Dersom du tar for mye av Resonium-Calcium
Ved for høy dosering kan kaliumverdiene bli altfor lave med symptomer som irritabilitet, forvirring, langsom tankevirksomhet samt muskelsvakhet. For lave kaliumverdier innebærer også risiko for farlige forstyrrelser av hjerterytmen, spesielt ved samtidig bruk av visse hjertemedisiner.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
 • Tørst, nedsatt kraft i armer og ben, tretthet og forstoppelse pga. for mye kalsium i blodet. Dette kan være skadelig for nyrene. Ta kontakt med lege.
 • Svakhet og nedsatt muskelkraft pga. for lite kalium i blodet. For lite kalium i blodet kan i meget sjeldne tilfeller bli alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjerterytmen. Ta kontakt med lege.
 • Mageirritasjon, oppkast, dårlig matlyst, forstoppelse.
 • Voldsomme smerter i magen og meget dårlig almenntilstand pga. hull på tarmen. Kontakt straks lege.
 • Voldsomme periodiske smerter i magen, ingen avgang av luft eller avføring pga. forstoppelse. Kontakt lege.
 • Magesmerter, sure oppstøt og evt. oppkast pga. mavesår. Kan være alvorlig. Kontakt lege.
 • Diaré.
 • Smerter i brystet, åndenød, hoste og feber pga. betennelse i lungene etter innpusting av Resonium-Calcium. Kontakt straks lege.
 • Nedsatt mengde magnesium i blodet.
 • Ved samtidig bruk av sorbitol kan det forekomme vevsdød i tarmene og andre alvorlige tarmkomplikasjoner.
 • Betennelsestilstand i tykktarmen som følge av nedsatt blodtilførsel.
 • Forsnevring av mage-/tarmkanalen.
 • Blødning eller celle-/vevsdød i tarmene som kan føre til hull på tarmen.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Resonium-Calcium
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.
Resonium-Calcium som er utrørt i f.eks. saft, må brukes innen 24 timer.
Bruk ikke Resonium-Calcium etter utløpsdatoen som er angitt på esken.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Resonium-Calcium
 • Virkestoff er kalsiumpolystyrensulfonat.
 • Andre innholdsstoffer er smaksstoffene vanillin og sakkarin.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Innehaver av markedsføringstillatelsen
sanofi-aventis Norge AS, Postboks 133, 1325 Lysaker.
Tilvirker
Sanofi-Synthelabo Ltd, Newcastle upon Tyne, Storbritannia
eller
Sanofi Winthrop Industrie, Amilly, Frankrike.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 07.05.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

endetarm: Nederste del av fordøyelseskanalen (15-20 cm).

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).