Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Reagila 1,5 mg kapsel, hard

Reagila 3 mg kapsel, hard

Reagila 4,5 mg kapsel, hard

Reagila 6 mg kapsel, hard

kariprazin

  Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se avsnitt 4 for informasjon om hvordan du melder bivirkninger.
Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Reagila er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Reagila
 3. Hvordan du bruker Reagila
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Reagila
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Reagila er og hva det brukes mot
Reagila inneholder virkestoffet kariprazin og tilhører en gruppe legemidler som kalles antipsykotika. Det brukes til å behandle voksne med schizofreni.
Schizofreni er en sykdom som kjennetegnes av symptomer som for eksempel å høre, se eller oppfatte ting som ikke er der (hallusinasjon), mistenksomhet, feiloppfatninger, usammenhengede tale og oppførsel samt følelsesflathet. Personer med denne sykdommen kan også føle seg deprimerte, skyldige, engstelige, anspente, eller være ute av stand til å starte eller opprettholde planlagte aktiviteter, eller vise uvillighet til å snakke eller manglende følelsesmessig respons på en situasjon som vanligvis stimulerer følelser hos andre.
 
2. Hva du må vite før du bruker Reagila
Bruk ikke Reagila:
 • dersom du er allergisk overfor kariprazin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du bruker legemidler til behandling av:
  • hepatitt forårsaket av hepatitt C-virus (legemidler som inneholder boseprevir og telaprevir)
  • bakterieinfeksjoner (legemidler som inneholder klaritromycin, telitromycin, erytromycin og nafcillin)
  • tuberkulose (legemidler som inneholder rifampicin)
  • HIV-infeksjoner (legemidler som inneholder kobicistat, indinavir, nelfinavir, ritonavir, sakinavir, efavirenz og etravirin)
  • soppinfeksjoner (legemidler som inneholder itrakonazol, posakonazol, vorikonazol og flukonazol)
  • Cushings syndrom – når kroppen produserer for mye kortisol (legemidler som inneholder ketokonazol)
  • depresjon (urtemedisiner som inneholder johannesurt (Hypericum perforatum) og legemidler som inneholder nefazodon)
  • epilepsi og krampeanfall (legemidler som inneholder karbamazepin, fenobarbital og fenytoin)
  • hjertesykdom (legemidler som inneholder diltiazem og verapamil)
  • søvnighet (legemidler som inneholder modafinil)
  • høyt blodtrykk i lungene (legemidler som inneholder bosentan.
Advarsler og forsiktighetsregler
Ta umiddelbart kontakt med legen din:
 • hvis du har tanker eller følelser omkring å skade deg selv eller begå selvmord. Selvmordstanker og selvmordsforsøk oppstår oftest i begynnelsen av behandlingen.
 • hvis du opplever en kombinasjon av feber, svetting, hurtig pusting, muskelstivhet og søvnighet (kan være tegn på malignt nevroleptikasyndrom).
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Reagila eller i løpet av behandlingen hvis du:
 • noen gang har opplevd eller begynner å oppleve rastløshet og manglende evne til å sitte i ro. Disse symptomene kan oppstå tidlig under behandling med Reagila. Ta kontakt med legen din hvis dette skjer.
 • noen gang har opplevd eller begynner å oppleve unormale, ufrivillige bevegelser, mest vanlig med tungen eller i ansiktet. Ta kontakt med legen din hvis dette skjer.
 • nedsatt syn. Legen din vil råde deg til å oppsøke en øyelege.
 • har uregelmessige hjerteslag eller noen i familien har hatt uregelmessige hjerteslag (inkludert såkalt QT-forlengelse sett med EKG-overvåking), og fortell legen din hvis du tar andre legemidler, siden de kan forårsake eller forverre denne EKG-endringen.
 • har høyt etter lavt blodtrykk, hjertekarsykdom. Legen din vil måtte sjekke blodtrykket ditt regelmessig.
 • opplever svimmelhet når du reiser deg opp på grunn av et fall i blodtrykket, som kan forårsake besvimelse
 • har hatt blodpropper eller noen andre i din familie har hatt blodpropp, ettersom legemidler for schizofreni er blitt forbundet med dannelse av blodpropper
 • har hatt et slag, spesielt dersom du er eldre eller vet at du har andre risikofaktorer for slag. Ta umiddelbart kontakt med legen din hvis du merker tegn på slag.
 • er dement (mister hukommelsen og andre mentale ferdigheter), spesielt hvis du er en eldre pasient
 • har Parkinsons sykdom
 • hvis du har diabetes eller risikofaktorer for diabetes (f.eks. er overvektig eller har et familiemedlem med diabetes). Legen din vil måtte sjekke blodsukkeret ditt regelmessig, ettersom det kan øke ved bruk av Reagila. Tegn på høyt blodsukker er sterk tørste, økt vannlating, økt matlyst og svakhetsfølelse.
 • tidligere har hatt kramper (anfall) eller epilepsi.
Vektøkning
Reagila kan forårsake betydelig vektøkning, noe som kan påvirke helsen din. Legen din vil derfor sjekke vekten din regelmessig.
Prevensjon
Kvinner i fruktbar alder skal bruke sikker prevensjon under behandling med Reagila og i minst 10 uker etter at behandlingen er avsluttet. Hvis du bruker hormonelle prevensjonsmidler, bør en såkalt barrieremetode (f.eks. kondom eller pessar) også brukes. (Se avsnittet "Graviditet og amming").
Barn og ungdom
Dette legemidlet er ikke anbefalt til barn og ungdom under 18 år på grunn av manglende data for disse pasientene.
Andre legemidler og Reagila
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Enkelte legemidler kan ikke tas sammen med Reagila (se avsnittet "Bruk ikke Reagila").
Dersom du tar Reagila sammen med noen andre legemidler, kan det bli nødvendig med en dosejustering av Reagila og/eller det andre legemidlet. Dette er legemidler som brukes for å behandle hjertesykdommer som inneholder digoksin, blodfortynnende legemidler som inneholder dabigatran, eller legemidler som påvirker dine mentale funksjoner.
Hvis du bruker hormonelle prevensjonsmidler, bør en såkalt barrieremetode også brukes (se avsnittet (Se avsnittet "Graviditet og amming" nedenfor).
Inntak av Reagila sammen med mat, drikke og alkohol
Du bør ikke drikke grapefruktjuice under behandling med Reagila.
Unngå inntak av alkohol mens du bruker Reagila.
Graviditet og amming
Kvinner i fruktbar alder
Kvinner i fruktbar alder skal bruke sikker prevensjon under behandling med Reagila. Selv etter at behandlingen stanses, skal prevensjon brukes i minst 10 uker etter den siste Reagila-dosen. Dette kommer av at legemidlet vil forbli i kroppen din en tid etter at den siste dosen ble tatt. Hvis du bruker hormonelle prevensjonsmidler, bør en såkalt barrieremetode (f.eks. kondom eller pessar) også brukes. Spør legen om egnede valg av prevensjonsmetoder.
Graviditet
Ikke ta dette legemidlet mens du er gravid med mindre legen din har fortalt deg at skal gjøre det.
Dersom legen bestemmer at du skal ta dette legemidlet mens du er gravid, vil han/hun overvåke barnet ditt nøye etter fødselen. Dette fordi følgende symptomer kan oppstå hos nyfødte barn hvis mødre har brukt dette legemidlet i de siste tre månedene (siste trimester ) av graviditeten:
 • skjelving, muskelstivhet og/eller svakhet, søvnighet, uro, pusteproblemer, og problemer med å suge.
Hvis barnet ditt utvikler noen av disse symptomene, bør du oppsøke lege.
Amming
Du skal ikke amme hvis du bruker Reagila, fordi en risiko for barnet ikke kan utelukkes. Kontakt legen din for råd.
Kjøring og bruk av maskiner
Det er en liten eller moderat risiko for at dette legemidlet kan påvirke evnen til å kjøre bil og betjene maskiner. Søvnighet, svimmelhet og synsproblemer kan oppstå under behandling med dette legemidlet (se avsnitt 4). Ikke kjør bil eller bruk verktøy eller maskiner før du er sikker på at dette legemidlet ikke påvirker deg negativt.
Reagila 3 mg, 4,5 mg og 6 mg harde kapsler inneholder allurarød AC (E 129)
Allurarød AC er et fargestoff som kan forårsake allergiske reaksjoner.
 
3. Hvordan du bruker Reagila
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte startdosen er 1,5 mg én gang daglig via munnen. Deretter kan dosen langsomt justeres av legen din i trinn på 1,5 mg, avhengig av hvordan behandlingen virker for deg.
Maksimal dose bør ikke overstige 6 mg én gang daglig.
Ta Reagila til samme tid hver dag, med eller uten mat.
Dersom du brukte et annet legemiddel for behandling av schizofreni før du begynte med Reagila, vil legen din bestemme om du skal stanse det andre legemidlet gradvis eller umiddelbart, og hvordan dosen av Reagila skal justeres. Legen din vil også informere deg om hva du skal gjøre hvis du bytter fra Reagila til et annet legemiddel.
Pasienter med nyre- eller leverproblemer
Hvis du har alvorlige nyre- eller leverproblemer, kan det hende at Reagila ikke er egnet for deg. Rådfør deg med legen din.
Eldre pasienter
Legen din vil nøye velge riktig dose for dine behov.
Reagila bør ikke brukes av eldre pasienter med demens (tap av hukommelse).
Dersom du tar for mye av Reagila
Dersom du har tatt mer Reagila enn legen din har anbefalt, eller hvis f.eks. et barn har tatt det ved et uhell, skal du kontakte lege eller umiddelbart dra rett til nærmeste sykehus og ta med deg legemiddelpakningen. Du kan oppleve svimmelhet på grunn av lavt blodtrykk eller unormale hjerteslag, du kan føle deg søvnig, trett, ha unormale kroppsbevegelser og synes det er vanskelig å stå og/eller å gå.
Dersom du har glemt å ta Reagila
Hvis du glemmer å ta en dose, må du ta den så fort du husker det. Hvis det snart er tid for neste dose, må du ikke ta dosen du glemte, men ta den neste dosen som vanlig.
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du glemmer to eller flere doser, skal du kontakte legen din.
Dersom du avbryter behandling med Reagila
Dersom du slutter å ta legemidlet, vil du miste effekten av det. Selv om du føler deg bedre, må du ikke endre eller stanse din daglige dose av Reagila med mindre legen din har bedt deg om det, siden symptomene kan komme tilbake.
Spør lege dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Kontakt lege umiddelbart hvis du får:
 • en alvorlig allergisk reaksjon kjennetegnet ved feber, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge, kortpustethet, kløe, hudutslett og av og til blodtrykksfall. (Sjeldne bivirkninger)
 • en kombinasjon av feber, svetting, muskelstivhet og ørhet eller søvnighet. Dette kan være tegn på såkalt malignt nevroleptikasyndrom. (Bivirkninger med hyppighet ikke kjent)
 • uforklarlige muskelsmerter, muskelkramper eller muskelsvakhet. Dette kan være tegn på muskelskade, noe som kan forårsake veldig alvorlige nyreproblemer. (Sjeldne bivirkninger)
 • symptomer relatert til blodpropper i venene, spesielt i beina (symptomer omfatter hevelser, smerte og rødhet i beinet), som kan forflytte seg via blodårene til lungene og gi brystsmerter og pustevansker. (Bivirkninger med hyppighet ikke kjent)
 • tanker eller følelser omkring å skade deg selv eller begå selvmord, selvmordsforsøk (Mindre vanlige bivirkninger)
Andre bivirkninger
Svært vanlige bivirkninger (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer)
 • rastløshet og manglende evne til å sitte stille
 • Parkinsonisme er en medisinsk tilstand med mange ulike symptomer som omfatter reduserte eller sakte bevegelser, sakte tankegang, rykninger når du beveger en arm/et bein(tannhjulsrigiditet), subbende skritt, skjelving, begrensede eller ingen ansiktsuttrykk, muskelstivhet, sikling
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer):
 • angst
 • søvnighet, søvnvansker, unormale drømmer, mareritt, søvngjengeri
 • svimmelhet
 • ufrivillige vridningsbevegelser og unormale kroppsstillinger
 • utstrakt tanngnissing eller låste kjever, sikling, vedvarende blunking som respons på lett tromming på pannen (en unormal refleks), bevegelsesproblemer, forstyrrede tungebevegelser (disse er såkalte ekstrapyramidale symptomer)
 • tåkesyn
 • høyt blodtrykk
 • hurtig, uregelmessig hjerterytme
 • økt eller nedsatt appetitt
 • kvalme, oppkast, forstoppelse
 • vektøkning
 • tretthet
 • følgende kan ses i laboratorieprøver:
  • økt nivå av leverenzymer i blodet
  • forhøyet nivå av kreatininfosfokinase i blodet
  • unormal mengde fettstoffer (f.eks. kolesterol og/eller fett) i blodet
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer)
 • depresjon
 • plutselig og alvorlig forvirring
 • følelse av at rommet ”snurrer” rundt
 • ubehagelig, unormal berøringsfølelse
 • søvnighet, manglende energi eller manglende interesse for å gjøre noe
 • ufrivillige bevegelser, som vanligst med tungen eller ansiktet. Dette kan forekomme etter kort- eller langvarig bruk.
 • nedsatt eller økt seksualdrift, ereksjonsproblemer
 • øyeirritasjon, høyt trykk i øyet, dårlig syn
 • problemer med å fokusere på nært hold eller langt hold
 • lavt blodtrykk
 • unormalt elektrokardiogram (EKG), unormale nerveimpulser i hjertet
 • langsom, uregelmessig hjerterytme
 • hikke
 • halsbrann
 • tørste
 • smerter ved vannlating
 • unormalt hyppig og stor vannlating
 • kløe, utslett
 • diabetes
 • følgende kan ses i laboratorieprøver:
  • unormalt nivå av natrium i blodet
  • økt blodsukker, økt mengde gallepigment (bilirubin) i blodet
  • anemi (redusert antall røde blodceller)
  • økt antall av en type hvite blodceller
  • redusert nivå av tyreoideastimulerende hormon (TSH) i blodet
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer):
 • krampeanfall
 • hukommelsestap, tap av evnen til å snakke
 • ubehag i øynene ved sterkt lys
 • uklarhet i øyets linse som fører til svekket syn (katarakt)
 • svelgevansker
 • redusert antall av en type hvite blodceller, dette kan gjøre deg mer utsatt for infeksjoner
 • underaktiv skjoldbruskkjertel
Bivirkninger med ukjent hyppighet (hyppighet kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data)
 • leverbetennelse (smerter oppe til høyre i magen, gulfarging i øynene og huden, svakhet, feber)
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Reagila
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og blisterpakningen etter Utløpsdato/EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevar blisterpakningen i ytteresken for å beskytte mot lys.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser vedrørende temperatur.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Reagila
 • Virkestoff erkariprazin.
  Reagila 1,5 mg: Hver harde kapsel inneholder kariprazinhydroklorid som tilsvarer 1,5 mg cariprazine.
  Reagila 3 mg: Hver harde kapsel inneholder kariprazinhydroklorid som tilsvarer 3 mg cariprazine.
  Reagila 4,5 mg: Hver harde kapsel inneholder kariprazinhydroklorid som tilsvarer 4,5 mg cariprazine.
  Reagila 6 mg: Hver harde kapsel inneholder kariprazinhydroklorid som tilsvarer 6 mg cariprazine.
 • Andre innholdsstoffer er:
  Reagila 1,5 mg kapsel, hard: pregelatinisert (mais-)stivelse, magnesiumstearat, titandioksid (E 171), gelatin, svart blekk (skjellakk, svart jernoksid (E 172), propylenglykol, kaliumhydroksid).
  Reagila 3 mg kapsel, hard: pregelatinisert (mais-)stivelse, magnesiumstearat, allurarød AC (E 129), brilliantblå FCF (E 133), titandioksid (E 171), gult jernoksid (E 172), gelatin, svart blekk (skjellakk, svart jernoksid (E 172), propylenglykol, kaliumhydroksid).
  Reagila 4,5 mg kapsel, hard: pregelatinisert (mais-)stivelse, magnesiumstearat, allurarød AC (E 129), brilliantblå FCF (E 133), titandioksid (E 171), gult jernoksid (E 172), gelatin, hvitt blekk (skjellakk, titandioksid (E 171), propylenglykol, simetikon).
  Reagila 6 mg kapsel, hard: pregelatinisert (mais-)stivelse, magnesiumstearat, brilliantblå FCF (E 133), allurarød AC (E 129), titandioksid (E 171), gelatin, svart blekk (skjellakk, svart jernoksid (E 172), propylenglykol, kaliumhydroksid).
Hvordan Reagila ser ut og innholdet i pakningen
 • Reagila 1,5 mg kapsel, hard: ‘Størrelse 4’ (ca. 14,3 mm lengde) hard gelatinkapsel med hvit ugjennomsiktig øvre del og hvit ugjennomsiktig nedre del påtrykt “GR 1.5” med svart blekk på kapselens nedre del. Kapslene er fylt med hvit til gulhvit pulverblanding.
 • Reagila 3 mg kapsel, hard: ‘Størrelse 4’ (ca. 14,3 mm lengde) hard gelatinkapsel med grønn ugjennomsiktig øvre del og hvit ugjennomsiktig nedre del påtrykt “GR 3” med svart blekk på kapselens nedre del. Kapslene er fylt med hvit til gulhvit pulverblanding.
 • Reagila 4,5 mg kapsel, hard: ‘Størrelse 4’ (ca. 14,3 mm lengde) hard gelatinkapsel med grønn ugjennomsiktig øvre del og grønn ugjennomsiktig nedre del påtrykt “GR 4.5” med svart blekk på kapselens nedre del. Kapslene er fylt med hvit til gulhvit pulverblanding.
 • Reagila 6 mg kapsel, hard: ‘Størrelse 3’ (ca. 15,9 mm lengde) hard gelatinkapsel med lilla ugjennomsiktig øvre del og hvit ugjennomsiktig nedredel påtrykt “GR 6” med svart blekk på kapselens nedre ddel. Kapslene er fylt med hvit til gulhvit pulverblanding.
Kapslene er pakket i transparent hard PVC/PE/PVDC varmeforseglet blisterpakning med bakside i hard aluminiumsfolie. Blisterpakningene er pakket i brettet pappeske.
Reagila 1,5 mg og Reagila 3 mg harde kapsler er tilgjengelig i pakninger med 7, 14, 21, 28, 30, 49, 56, 60, 84, 90 og 98 harde kapsler.
Reagila 4,5 mg og Reagila 6 mg harde kapsler er tilgjengelig i pakninger med 21, 28, 30, 49, 56, 60, 84, 90 og 98 harde kapsler.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Gedeon Richter Plc.
Gyömrői út 19-21
1103 Budapest
Ungarn
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Norge
Recordati AB
Tlf: + 46 8 545 80 230 (Sverige)
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 05/2018
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig ved skanning av QR-koden nedenfor med en smarttelefon.
Den samme informasjonen er også tilgjengelig på følgende URL: www.reagila.com‘QR-kode skal inkluderes’ + www.reagila.com
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antipsykotika (antipsykotikum, nevroleptikum, nevroleptika): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

cushings syndrom: Et symptomkompleks som er forårsaket av langvarig utsettelse av for høye nivåer av glukokortikoider fra binyrebarken, eller også noen ganger langtidsbehandling med glukokortikoider som legemiddel. Syndromet kan gi fedme som spesielt gir seg utslag i ansikt, hals og overkropp. Andre symptomer kan være benskjørhet, høyt blodtrykk, maskulin behåring, menstruasjonsopphør og for mye kroppsvæske.

demens: Tap av intellektuelle evner i så alvorlig grad at evnen til å utføre ting, samt sosiale funksjoner forstyrres. Skyldes sykdommer i hjernen. Demens kan blant annet påvirke hukommelse, atferd, personlighet, dømmekraft, romfølelse, språk og evnen til abstrakt tenkning. Til å begynne med reduseres ikke bevissthetsnivået, men det skjer vanligvis en gradvis forverring.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

hepatitt c (hepatitt c-virusinfeksjon, hcv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt C-virus (HCV). HCV smitter hovedsakelig gjennom blod.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

katarakt (grå stær): Katarakt eller grå stær: Navn på en øyesykdom. Grå stær er en vanlig sykdom hos eldre. Ved grå stær blir øyelinsen grumset slik at lyset ikke når fram til netthinnen og man får langsomt en forverret synsskarphet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

malignt nevroleptikasyndrom (mns, nevroleptisk malignt syndrom): Samling av alvorlige symptomer (feber, muskelstivhet, autonom ustabilitet) som kan forekomme ved bruk av nevroleptika (antipsykotika). Sjelden og alvorlig tilstand som kan være fatal.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

schizofreni: Schizofreni er kjennetegnet ved vesentlige forstyrrelser av tenkning, oppfattelse og følelsesliv som vanskeliggjør samvær med andre, og evnen til å fungere i arbeidsmarkedet. Sykdommens årsak er ukjent, men arv har en stor betydning.

tsh: Thyreoideastimulerende hormon.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.