Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Quetiapine Accord 150 mg depottabletter

kvetiapin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Quetiapine Accord er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Quetiapine Accord
 3. Hvordan du bruker Quetiapine Accord
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Quetiapine Accord
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Quetiapine Accord er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Quetiapine Accord inneholder en substans som kalles kvetiapin. Dette tilhører en gruppe legemidler som kalles antipsykotika. Quetiapine Accord kan brukes til å behandle alvorlige sykdommer, for eksempel:
 • Schizofreni: Når du kan høre eller føle ting som ikke er der, tro på ting som ikke er sant eller føler deg unormalt mistenksom, nervøs, forvirret, skyldig, anspent eller deprimert.
 • Mani: Når du kan føle deg svært opprømt, lykkelig, opprørt, entusiastisk eller hyperaktiv eller ha dårlig dømmekraft som gjør deg aggressiv eller forstyrrende.
 • Bipolar depresjon og depressive episoder ved unipolar depresjon som når du føler deg trist. Du føler deg kanskje deprimert eller har skyldfølelse, mangler energi, mister matlysten eller har søvnvansker.
Når Quetiapine Accord tas for å behandle depressive episoder ved unipolar depresjon, tas det i tillegg til et annet legemiddel som brukes mot denne sykdommen.
Legen din kan fortsette å foreskrive Quetiapine Accord selv når du føler deg bedre.
 
2. Hva du må vite før du bruker Quetiapine Accord
Bruk ikke Quetiapine Accord:
 • dersom du er allergisk overfor kvetiapin eller et av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du tar ett eller flere av følgende legemidler:
  • enkelte legemidler mot HIV
  • azol-legemidler (mot soppinfeksjoner)
  • erytromycin eller klaritromycin (mot infeksjon)
  • nefazodon (mot depresjon).
Ta ikke Quetiapine Accord hvis det ovenstående gjelder for deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Advarsler og forsiktighetsreglerRådfør deg med lege eller apotek eller sykepleier før du bruker Quetiapine Accord
 • dersom du eller noen i familien din har eller har hatt hjerteproblemer, for eksempel hjerterytmeproblemer, svekkelse av hjertemuskelen eller betennelse i hjertet, eller hvis du tar legemidler som kan påvirke måten hjertet slår på.
 • dersom du har lavt blodtrykk.
 • dersom du har hatt et slag, spesielt hvis du er eldre.
 • dersom du har problemer med leveren.
 • dersom du noensinne har hatt et anfall (krampetrekninger).
 • dersom du har diabetes eller har risiko for å få diabetes. Hvis dette er tilfelle, kan legen kontrollere blodsukkernivåene dine mens du tar Quetiapine Accord.
 • dersom du vet at du har hatt lave nivåer av hvite blodceller tidligere (uansett om det ble forårsaket av andre legemidler eller ikke).
 • dersom du er eldre og har demens (sviktende hjernefunksjon). Hvis dette er tilfelle, skal du ikke ta Quetiapine Accord, siden gruppen legemidler som Quetiapine Accord tilhører kan øke faren for slag og i enkelte tilfeller øke faren for dødsfall, hos eldre personer med demens.
 • dersom du er en eldre person med Parkinsons sykdom/parkinsonisme.
 • dersom du eller andre i familien din har en historie med blodpropp, siden denne typen legemidler er knyttet til dannelse av blodpropp.
 • hvis du har eller har hatt en tilstand der du slutter å puste i korte perioder under normal nattesøvn (kalt "søvnapné") og tar legemidler som sløver ned den normale aktiviteten i hjernen ("depressiva").
 • hvis du har eller har hatt en tilstand der du ikke kan tømme blæren fullstendig ("urinretensjon"), har en forstørret prostata, en blokkering i tarmene eller økt trykk i øyet. Disse tilstandene er av og til forårsaket av legemidler (kalt "antikolinergika") som påvirker måten nervecellene fungerer på for å behandle bestemte medisinske tilstander.
 • hvis du har en historikk med alkohol- eller narkotikamisbruk.
Fortell legen din umiddelbart dersom du opplever noen av følgende etter å ha tatt Quetiapine Accord
 • en kombinasjon av feber, kraftig muskelstivhet, svetting eller redusert bevissthet (en sykdom kalt "malignt nevroleptikasyndrom"). Omgående medisinsk behandling kan være nødvendig.
 • ukontrollerte bevegelser, hovedsakelig i ansikt eller tunge.
 • svimmelhet eller kraftig søvnighet. Dette kan øke faren for ulykkesskader (fall) hos eldre pasienter.
 • anfall (kramper)
 • en langvarig og smertefull ereksjon (priapisme).
Disse tilstandene kan forårsakes av denne typen legemiddel.
Fortell legen så snart som mulig hvis du får:
 • feber, influensalignende symptomer, sår hals eller en annen infeksjon, siden dette kan være en følge av et svært lavt antall hvite blodceller, som kan gjøre det nødvendig å avbryte Quetiapine Accord og/eller gi relevant behandling.
 • forstoppelse som ledsages av vedvarende magesmerter eller ikke forbedres med behandling, siden det kan føre til en mer alvorlig blokkering av tarmen.
Selvmordstanker og forverring av din depresjon
Dersom du er deprimert og/eller har angstlidelser, kan du noen ganger ha tanker om å skade deg selv eller begå selvmord. Disse tankene kan øke når du begynner å ta antidepressiva fordi det tar litt tid før denne medisinen begynner å virke. Vanligvis tar det ca to uker, men noen ganger lengre tid før medisinen virker. Tankene kan også øke hvis du plutselig slutter å ta legemidlet. Det er mer sannsynlig at du har slike tanker hvis du er en ung voksen. Informasjon fra kliniske studier har påvist økt risiko for selvmordstanker og/eller selvmordsforsøk hos unge voksne under 25 år med depresjon.
Hvis du har tanker om å skade deg eller ta ditt eget liv, må du kontakte lege eller dra til sykehus omgående. Det kan være lurt å fortelle en slektning eller nær venn at du er deprimert, og be dem om å lese dette pakningsvedlegget. Du kan be dem om å fortelle deg hvis de tror at depresjonen din blir verre eller de er bekymret over endringer i atferden din.
Vektøkning
Vektøkning er observert hos pasienter som tar Quetiapine Accord. Du og legen din bør kontrollere vekten din med jevne mellomrom.
Effekt på urinscreening for legemidler
Hvis du skal ta en urinscreening for legemidler, kan inntak av Quetiapine Accord gi positive resultater for metadon eller enkelte legemidler mot depresjon kalt trisykliske antidepressiva (TCA) ved bruk av enkelte testmetoder, selv om du ikke nødvendigvis bruker metadon eller TCA. Hvis dette skjer, kan en mer spesifikk test utføres.
Barn og ungdom
Quetiapine Accord skal ikke brukes til barn og ungdom under 18 år.
Andre legemidler og Quetiapine Accord:
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Ta ikke Quetiapine Accord hvis du tar noen av følgende legemidler
 • Enkelte legemidler mot HIV.
 • Azol-legemidler (mot soppinfeksjoner).
 • Erytromycin eller klaritromycin (mot infeksjoner).
 • Nefazodon (mot depresjon).
Fortell legen din hvis du tar noen av følgende legemidler:
 • Legemidler mot epilepsi (som fenytoin eller karbamazepin).
 • Legemidler mot høyt blodtrykk.
 • Rifampicin (mot tuberkulose).
 • Barbiturater (mot søvnvansker).
 • Tioridazin eller litium (andre antipsykotika).
 • Legemidler som kan påvirke måten hjertet slår på, for eksempel legemidler som kan føre til forstyrrelser i elektrolyttbalansen (lave nivåer av kalium eller magnesium) som diuretika (vanndrivende) eller enkelte antibiotika (legemidler mot infeksjoner).
 • Legemidler som kan forårsake forstoppelse
 • Legemidler (kalt "antikolinergika") som påvirker måten nervecellene fungerer på for å behandle bestemte medisinske tilstander.
Før du slutter å bruke noen av legemidlene dine, må du forhøre deg med lege.
Inntak av Quetiapine Accord sammen med mat, drikke og alkohol
 • Quetiapine Accord kan påvirkes av mat, så du bør ta tablettene minst én time før et måltid eller før sengetid.
 • Vær forsiktig med alkoholinntaket ditt. Dette er fordi den kombinerte effekten av Quetiapine Accord og alkohol kan gjøre deg søvnig.
 • Ikke drikk grapefruktjuice mens du tar Quetiapine Accord. Det kan påvirke måten legemidlet fungerer på.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Du må ikke ta Quetiapine Accord under graviditet med mindre dette er blitt diskutert med legen din. Du må ikke ta Quetiapine Accord dersom du ammer.
Følgende symptomer, som kan tyde på abstinens, kan oppstå hos nyfødte spedbarn når moren har brukt quetiapin i siste trimester (minst tre måneder av svangerskapet): skjelving, muskelstivhet og/eller -svakhet, søvnighet, anspenthet, pusteproblemer og problemer med mating. Hvis barnet ditt utvikler noen av disse symptomene, kan du måtte kontakte lege.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil kontakt apotek eller lege.
Tablettene kan gjøre at du føler deg søvnig. Ikke kjør eller bruk verktøy eller maskiner før du vet hvordan tablettene påvirker deg.
Quetiapine Accord inneholder laktose
Quetiapine Accord inneholder laktose, som er en type sukker. Hvis du har blitt fortalt av lege at du har en intoleranse mot enkelte typer sukker, må du rådføre deg med legen før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Quetiapine Accord
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Legen vil fastslå startdosen din. Vedlikeholdsdosen avhenger av din sykdom og dine behov, men er normalt mellom 150 mg og 800 mg.
 • Du skal ta tablettene én gang i døgnet.
 • Tablettene må ikke deles, tygges eller knuses
 • Svelg tablettene hele med et glass vann.
 • Ta tablettene uten mat (minst én time før et måltid eller ved sengetid, legen vil fortelle deg når).
 • Ikke drikk grapefruktjuice mens du tar Quetiapine Accord. Det kan påvirke måten legemidlet fungerer på.
 • Slutt ikke å ta tablettene selv om du føler deg bedre, med mindre legen har sagt det.
Leverproblemer
Hvis du har leverproblemer, kan legen endre dosen din.
Eldre
Hvis du er eldre kan legen endre dosen.
Bruk av Quetiapine Accord hos barn og ungdom
Quetiapine Accord skal ikke brukes av barn og ungdom under 18 år.
Dersom du tar for mye av Quetiapine Accord
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Hvis du tar mer Quetiapine Accord enn det som er forskrevet av legen, kan du føle deg søvnig, føle deg svimmel, og oppleve unormal hjerterytme. Kontakt lege eller nærmeste sykehus omgående. Ta Quetiapine Accord-tablettene med deg.
Dersom du har glemt å ta Quetiapine Accord
Hvis du har glemt å ta en dose, må du ta den så fort du kommer på det. Hvis det nesten er tid for neste dose, venter du til da. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt tablett.
Dersom du avbryter behandling med Quetiapine Accord
Hvis du plutselig slutter å ta Quetiapine Accord, kan du få søvnvansker (insomnia), føle deg kvalm eller oppleve hodepine, diaré, brekninger (oppkast), svimmelhet eller irritabilitet. Legen din kan foreslå at du reduserer dosen gradvis før du stanser behandlingen.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Svært vanlige bivirkninger (kan ramme flere enn 1 av 10 pasienter):
 • Svimmelhet (kan føre til fall), hodepine, munntørrhet.
 • Søvnighet (kan forsvinne etter hvert som du fortsetter å ta Quetiapine Accord) (kan føre til fall).
 • Symptomer fra seponering (symptomer som oppstår når du slutter å ta Quetiapine Accord) inkluderer søvnproblemer (insomnia), kvalme, hodepine, diaré, brekninger, oppkast, svimmelhet og irritabilitet. Gradvis seponering over en periode på minst 1 til 2 uker anbefales.
 • Vektøkning.
 • Unormale muskelbevegelser. Disse inkluderer vansker med å starte muskelbevegelser, skjelving, rastløshet eller muskelstivhet uten smerter
 • Endret mengde av enkelte fettstoffer (triglyserider og totalkolesterol).
Vanlige bivirkninger (kan ramme opp til 1 av 10 pasienter):
 • Rask hjerterytme
 • En følelse av at hjertet banker veldig hardt, fort eller hopper over slag.
 • Forstoppelse, urolig mage (fordøyelsesproblemer)
 • Svakhetsfølelse
 • Hevelser av armer eller ben
 • Lavt blodtrykk når du reiser deg. Dette kan gjøre at du føler deg svimmel eller svak (kan føre til fall)
 • Økt nivå av sukker i blodet.
 • Sløret syn
 • Unormale drømmer og mareritt
 • Økt sultfølelse
 • Irritabilitet
 • Tale- og språkvansker.
 • Selvmordstanker og forverring av din depresjon
 • Kortpustethet
 • Oppkast (hovedsakelig hos eldre)
 • Feber
 • Endret mengde thyroideahormoner i blodet
 • Redusert antall av enkelte typer blodceller
 • Økt mengde leverenzymer målt i blodet
 • Økt mengde av hormonet prolaktin i blodet. Økninger av hormonet prolaktin kan i sjeldne tilfeller føre til følgende:
  • opphovnede bryster og uventet melkeproduksjon hos både menn og kvinner
  • manglende eller uregelmessig menstruasjon hos kvinner
Mindre vanlige bivirkninger (kan ramme opp til 1 av 100 pasienter):
 • Anfall eller kramper
 • Allergiske reaksjoner, som kan inkludere hovne kuler (blemmer), opphovning i huden og opphovning rundt munnen
 • Ubehagelig fornemmelse i bena (også kalt rastløse ben-syndrom).
 • Vansker med å svelge.
 • Ukontrollerte bevegelser, hovedsakelig i ansiktet eller tungen.
 • Seksuell dysfunksjon.
 • Endring i elektrisk aktivitet hjertet sett på EKG (QT-forlengelse)
  En langsommere enn normal puls, som kan oppstå ved behandlingsstart, og som kan være forbundet med lavt blodtrykk og besvimelse.
 • Problemer med vannlating.
 • Besvimelse (kan føre til fall).
 • Tett nese.
 • Redusert mengde røde blodceller.
 • Redusert mengde natrium i blodet.
 • Forverring av diabetes.
Sjeldne bivirkninger (kan ramme opptil 1 av 1000 pasienter):
 • En kombinasjon av høy kroppstemperatur (feber), svetting, muskelstivhet, søvnighet eller svimmelhet (en lidelse kalt " malignt nevroleptikasyndrom").
 • Gulfarging i huden og øynene (gulsott).
 • Betennelse i leveren (hepatitt).
 • En langvarig og smertefull ereksjon (priapisme).
 • Oppsvulming av brystene og uventet produksjon av brystmelk (galaktoré).
 • Menstruelle forstyrrelser.
 • Blodpropp i venene, spesielt i bena (symptomer inkluderer opphovning, smerter og rødhet i benet), som kan fraktes gjennom blodårene til lungene og forårsake brystsmerter og pustevansker. Hvis du oppdager noen av disse symptomene, må du oppsøke lege umiddelbart.
 • Å gå i søvne, snakke i søvne og søvnrelaterte spiseforstyrrelser.
 • Redusert kroppstemperatur (hypotermi).
 • Betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt).
 • En tilstand (kalt "metabolsk syndrom") der du kan ha en kombinasjon av tre eller flere av følgende: en økning i fett rundt magen, nedgang i "det gode kolesterolet" (HDL-C), en økning i en type fett i blodet som kalles triglyserider, høyt blodtrykk og en økning i blodsukkeret.
 • Kombinasjon av feber, influensalignende symptomer, sår hals eller en annen infeksjon med et svært lavt antall hvite blodceller, en tilstand kalt agranulocytose.
 • Tarmobstruksjon.
 • Økt kreatinfosokinase i blodet (et stoff fra musklene).
Svært sjeldne bivirkninger (kan ramme opp til 1 av 10 000 pasienter):
 • Kraftig utslett, blemmer eller røde flekker på huden.
 • En alvorlig allergisk reaksjon (kalt anafylaksi) som kan forårsake pustevansker eller sjokk.
 • Rask opphovning i huden, normalt rundt øynene, leppene og svelget (angioødem).
 • En alvorlig blemmedannelse i huden, munnen, øynene og kjønnsorganene (Stevens-Johnsons syndrom).
 • Uhensiktsmessig sekresjon av et hormon som kontrollerer urinvolumet.
 • Nedbrytning av muskelfibre og smerter i musklene (rabdomyolyse).
Ikke kjent (frekvensen kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):
 • Hudutslett med uregelmessige røde flekker (erythema multiforme)
 • Alvorlig, plutselig allergisk reaksjon med symptomer som feber og blemmer på huden og avskalling av huden (toksisk epidermal nekrolyse).
 • Symptomer på abstinens kan forekomme hos nyfødte barn når moren bruker Quetiapine Accord under graviditeten.
 • Legemiddelutslett med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS). Utbredt utslett, høy kroppstemperatur, forhøyede leverenzymer, endringer i blodet (økt antall hvite blodceller, eosinofili), forstørrede lymfeknuter og påvirkning av andre organer (legemiddelutslett med eosinofili og systemiske symptomer, også kjent som DRESS eller hypersensitivitetssyndrom). Dersom du utvikler disse symptomene, skal du slutte å ta Quetiapine Accord og kontakte lege eller oppsøke medisinsk hjelp umiddelbart.
 • Slag.
Legemiddelklassen som Quetiapine Accord tilhører kan forårsake problemer med hjerterytmen som kan være alvorlige og i ekstreme tilfeller fatale.
Enkelte bivirkninger kan kun påvises ved å ta en blodprøve. Disse inkluderer endringer i mengden av enkelte fettsyrer (triglyserider og totalt kolesterol) eller sukker i blodet, endringer av mengden tyroideahormoner i blodet, økning i leverenzymer, redusert antall av visse typer blodceller, reduksjon i mengden av røde blodlegemer, økt blodkreatinfosfokinase (et stoff i musklene), nedgang i mengden av natrium i blodet og økt mengde av hormonet prolaktin i blodet. Økning av hormonet prolaktin kan i sjeldne tilfeller føre til følgende:
 • Menn og kvinner får oppsvulmede bryster og uventet produksjon av brystmelk.
 • Kvinner får ingen månedlig menstruasjon eller uregelmessig menstruasjon.
Legen kan derfor av og til be deg om å ta en blodprøve.
Bivirkninger hos barn og ungdom:
De samme bivirkningene som kan oppstå hos voksne kan også forekomme hos barn og ungdom.
Følgende bivirkninger observeres oftere hos barn og ungdom, eller er ikke observert hos voksne:
Svært vanlige bivirkninger (kan ramme flere enn 1 av 10 pasienter)
 • Økt mengde av hormonet prolaktin i blodet. Økt mengde av hormonet prolaktin vil i sjeldne tilfeller kunne føre til følgende:
  • Gutter og jenter får oppsvulmede bryster og uventet produksjon av brystmelk.
  • Jenter får ingen månedlig menstruasjon eller uregelmessig menstruasjon
 • Økt appetitt.
 • Oppkast.
 • Unormale muskelbevegelser. Disse inkluderer problemer med å starte muskelbevegelser, skjelving, følelse av rastløshet eller muskelstivhet uten smerter.
 • Økt blodtrykk.
Vanlige bivirkninger (kan ramme flere enn 1 av 10 pasienter)
 • Følelse av svakhet, besvimelse (kan føre til fall).
 • Tette nese
 • Irritabilitet
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Quetiapine Accord
 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten, esken, blisterbrettet og flasken etter Utl.dato/EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
 • Flaske: Bruk innen 100 dager etter anbrudd.
 • Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 • Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Quetiapine Accord
 • Virkestoffet er kvetiapin. Hver tablett inneholder 150 mg kvetiapin (som kvetiapinfumarat).
 • De andre innholdsstoffene er:
Tablettkjerne: laktosemonohydrat, hypromellose 3550, hypromellose 100, natriumklorid, povidon K-30, mikrokrystallinsk cellulose, talkum og magnesiumstearat.
Tablettdrasjering: Opadry hvit inneholder poly (vinylalkohol), titandioksid (E171), makrogol 3350, talkum,
Hvordan Quetiapine Accord ser ut og innholdet i pakningen
Quetiapine Accord 150 mg er hvite til gråhvite, kapselformede, bikonvekse, filmdrasjerte tabletter merket med "AB2" på den ene siden og ingenting på den andre.
Tabletten er ca. 17,4 mm lang og ca. 6,7 mm bred.
Pakningsstørrelser på 10, 30, 50, 60 og 100 tabletter i hvit, ugjennomsiktig
PVC/PVDC-Alu blisterpakning eller OPA/Alu/PVC – Alu blisterpakning.
Pakningsstørrelser på 60 og 100 tabletter i hvit ugjennomsiktig HDPE-flaske med hvit, ugjennomsiktig barnesikret lukkeanordning av polypropylen med polstring og induksjonsforsegling.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen:
Accord Healthcare B.V.
Winthontlaan 200
3526 KV Utrecht
Nederland
Tilvirker:
Accord Healthcare Limited
Sage House,
319, Pinner Road,
North Harrow,
Middlesex HA1 4HF,
Storbritannia
Accord Healthcare B.V.
Winthontlaan 2003526 KV Utrecht
Nederland
Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,
ul. Lutomierska 50,
95-200 Pabianice,
Polen
ACCORD-UK LTD
Whiddon Valley, Barnstaple
Devon EX32 8NS
Storbritannia
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 15.04.2020
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

antipsykotika (antipsykotikum, nevroleptikum, nevroleptika): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

demens: Tap av intellektuelle evner i så alvorlig grad at evnen til å utføre ting, samt sosiale funksjoner forstyrres. Skyldes sykdommer i hjernen. Demens kan blant annet påvirke hukommelse, atferd, personlighet, dømmekraft, romfølelse, språk og evnen til abstrakt tenkning. Til å begynne med reduseres ikke bevissthetsnivået, men det skjer vanligvis en gradvis forverring.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

dress (legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer): Legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms - DRESS) er en immunologisk overfølsomhetsreaksjon og alvorlig form for legemiddelreaksjon som kan være dødelig.

eosinofili: Økt forekomst av en type hvite blodceller som kalles eosinofiler. Tilstanden oppstår ved allergiske reaksjoner og parasittinfeksjoner.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

fordøyelsesproblemer (dyspepsi, fordøyelsesbesvær): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

galaktoré: Utskillelse av melk fra brystene uten at man ammer. Kan i spesielle tilfeller også ramme menn.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hdl: (HDL: high density lipoprotein) HDL er et stoff som transporterer kolesterol og andre fettstoffer i blodet. Siden HDL fjerner kolesterol fra blodkarvegger reduseres risikoen for hjerte-karsykdom.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

insomni (søvnløshet): Problemer med å sovne, urolig nattesøvn, problemer med å sove lenge nok og/eller dårlig søvnkvalitet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

malignt nevroleptikasyndrom (mns, nevroleptisk malignt syndrom): Samling av alvorlige symptomer (feber, muskelstivhet, autonom ustabilitet) som kan forekomme ved bruk av nevroleptika (antipsykotika). Sjelden og alvorlig tilstand som kan være fatal.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

rabdomyolyse: Oppløsning av muskelvev med påfølgende frigjøring av myoglobin (et muskelprotein) til blodet. Den økte mengden myoglobin kan føre til akutt nyresvikt. Rabdomyolyse forårsakes oftest av fysisk skade, for eksempel slag eller trykk mot skjelettmusklene, men kan også være kjemisk indusert (visse giftstoffer, narkotika eller medisiner).

schizofreni: Schizofreni er kjennetegnet ved vesentlige forstyrrelser av tenkning, oppfattelse og følelsesliv som vanskeliggjør samvær med andre, og evnen til å fungere i arbeidsmarkedet. Sykdommens årsak er ukjent, men arv har en stor betydning.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

tca (trisyklisk antidepressiv): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.