Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Pulmicort® Turbuhaler® 100 mikrogram/dose inhalasjonspulver

Pulmicort® Turbuhaler® 200 mikrogram/dose inhalasjonspulver

Pulmicort® Turbuhaler® 400 mikrogram/dose inhalasjonspulver

budesonid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Pulmicort Turbuhaler er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Pulmicort Turbuhaler
 3. Hvordan du bruker Pulmicort Turbuhaler
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Pulmicort Turbuhaler
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Pulmicort Turbuhaler er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrift som er angitt på apoteketiketten.
Pulmicort er et kortikosteroid til inhalasjon ved astma. Det inneholder virkestoffet budesonid. Pulmicort motvirker slimdannelse og hevelse i luftveiene. Dermed blir det lettere å puste og brukt regelmessig vil symptomene på astma reduseres.
Brukes mot astma. Pulmicort er beregnet til regelmessig forebyggende behandling mot astmaanfall når andre korttidsvirkende astmamedisiner ikke kan holde astmaanfallene under kontroll.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Pulmicort Turbuhaler
Pulmicort er en forebyggende behandling og skal ikke brukes til å behandle akutte anfall av pustebesvær. Det er viktig at preparatet tas regelmessig hver morgen og kveld - også når astmaen ikke gir symptomer. Effekt oppnås først etter noen dager behandling. Full virkning er avhengig av regelmessig bruk over lengre tid. Hvis effekt ikke oppnås må lege kontaktes.
Bruk ikke Pulmicort Turbuhaler
 • dersom du er allergisk (overfølsom) overfor budesonid.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Pulmicort Turbuhaler.
Kontakt legen din hvis du opplever tåkesyn eller andre synsforstyrrelser.
Vis forsiktighet ved bruk av Pulmicort Turbuhaler.
 • dersom du har eller har hatt tuberkulose, eller har eller nylig har hatt andre infeksjoner.
 • dersom du har nedsatt leverfunksjon.
Kortikosteroider kan virke inn på immunforsvaret, men denne påvirkningen er begrenset når medisinen inhaleres. Eventuell bruk av Pulmicort Turbuhaler hos pasienter som har tuberkulose eller andre infeksjoner vurderes særskilt av legen.
Soppinfeksjon i munn og svelg kan oppstå ved behandling med inhalerte kortikosteroider.
Barn og ungdom
Legen vil regelmessig kontrollere høyden på barn som får behandling med Pulmicort over lengre tid. Dersom veksten går langsommere, vil behandlingen vurderes på nytt.
Andre legemidler og Pulmicort Turbuhaler
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Begrenset erfaring ved bruk av Pulmicort under graviditet.
Pulmicort går over i morsmelk. Ved anbefalte doser er det imidlertid ikke forventet at barn som ammes vil påvirkes. Pulmicort Turbuhaler kan brukes ved amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Pulmicort antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller betjene maskiner.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Pulmicort Turbuhaler
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Før du begynner å bruke Pulmicort Turbuhaler første gang, er det viktig å lese informasjonen "Hvordan bruke Turbuhaler" og følge bruksanvisningen nøye. Barn kan ha vanskeligheter med å håndtere Turbuhaler. Det er derfor viktig å forsikre seg at barnet kjenner bruken.
Husk å skylle munnen med vann etter hver dosering.
HVORDAN BRUKE TURBUHALER
Turbuhaler er en mangedoseinhalator som gir meget små mengder pulver i hver dose. Når du puster inn gjennom Turbuhaler fordeles pulveret ned i lungene. Det er derfor viktig at du inhalerer kraftig og dypt fra munnstykket.
Turbuhaler er enkel å bruke. Følg bruksanvisningen nedenfor.
Mangler tekstalternativ for bilde
Klargjøring av din nye Pulmicort Turbuhaler inhalator
Før du bruker din nye Pulmicort Turbuhaler inhalator for første gang, må du klargjøre den på følgende måte:
 • Skru og løft av beskyttelseshetten.
 • Hold Pulmicort Turbuhaler inhalatoren loddrett med dreieskiven vendt ned.
 • Vri dreieskiven i én retning til den stanser. Vri deretter i motsatt retning til den stanser (det spiller ingen rolle hvilken vei du vrir først). Du skal høre en klikkelyd.
 • Gjenta dette ved å vri dreieskiven i begge retningene.
 • Din Pulmicort Turbuhaler inhalator er nå klar til bruk.
Slik inhalerer du
Følg instruksjonene nedenfor hver gang du trenger en inhalasjon.
1. Skru og løft av beskyttelseshetten.
2. Hold inhalatoren loddrett med dreieskiven ned. Ikke hold i munnstykket når du vrir. Fyll inhalatoren med en dose ved å vri dreieskiven så langt den kommer en vei, deretter helt tilbake motsatt vei. Det er det samme hvilken vei du vrir først. I løpet av denne prosedyren vil du høre et klikk. Inhalatoren er nå klar til bruk.
Mangler tekstalternativ for bilde
3. Pust ut. Pust ikke ut gjennom inhalatoren.
4. Plasser munnstykket mellom tennene, lukk leppene rundt, og pust kraftig og dypt inn.
Unngå å tygge eller bite hardt i munnstykket.
Mangler tekstalternativ for bilde
5. Ta inhalatoren bort fra munnen før du puster ut igjen.
Hvis du skal inhalere mer enn en dose, gjenta punkt 2‑5.
6. Sett på beskyttelseshetten når du er ferdig med inhalasjonene.
7. Skyll munnen med vann og spytt ut etter hver dosering.
MERK!
 • Pust aldri ut gjennom munnstykket.
 • Sett alltid beskyttelseshetten ordentlig på etter bruk.
 • Ikke prøv å fjerne eller vri munnstykket, da det skal sitte fast på inhalatoren.
 • Bruk ikke Turbuhaler-inhalatoren dersom den har blitt ødelagt eller dersom munnstykket er fjernet fra Turbuhaler-inhalatoren.
Fordi mengden dosert pulver er svært liten, er det ikke sikkert du vil kjenne dosen i munnen etter inhalasjon. Du kan være sikker på at dosen er inhalert hvis du har fulgt bruksanvisningen.
Rengjøring
Rengjør utsiden av munnstykket jevnlig (ukentlig) med en tørr klut.
Bruk aldri vann, sprit eller annen væske til å rengjøre munnstykket.Hvordan vet du at inhalatoren er tom?
Når du kan se et rødt merke i indikatorvinduet er det ca. 20 doser igjen. Når det røde merket har nådd den nedre delen av vinduet er inhalatoren tom. Lyden du hører hvis du rister inhalatoren kommer ikke fra legemidlet, men fra et tørremiddel.
Mangler tekstalternativ for bilde
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
Dersom du tar for mye av Pulmicort Turbuhaler
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Hvis for mye Pulmicort Turbuhaler brukes på en gang, oppstår vanligvis ikke bivirkninger. Hvis for mye Pulmicort Turbuhaler blir brukt over en lengre periode (måneder) er det mulig at bivirkninger kan oppstå. Hvis du mener dette kan ha skjedd, bør du snakke med lege.
Det er viktig at du tar dosen din som angitt på apotekets etikett eller som avtalt med legen din. Du skal ikke øke eller senke dosen din uten å rådføre deg med lege.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Snakk med legen din dersom du har noen av følgende symptomer mens du bruker budesonid. Dette kan være symptomer på en lungeinfeksjon:
 • Feber eller kuldegysninger
 • Økt slimproduksjon, endret farge på slim
 • Økt hoste eller økte pusteproblemer
Vanlige bivirkninger (oppstår hos flere enn 1 av 100 og færre enn 1 av 10):
Halsirritasjon, hoste, heshet, pneumoni (lungebetennelse) hos kolspasienter, soppinfeksjon i munn og svelg.
Mindre vanlige bivirkninger (oppstår hos flere enn 1 av 1000 og færre enn 1 av 100):
Angst, depresjon, skjelving, uklarhet på linsen (katarakt), muskelkrampe, tåkesyn.
Sjeldne bivirkninger (oppstår vanligvis hos færre enn 1 av 1000, men flere enn 1 av 10 000):
Overfølsomhetsreaksjoner, for eksempel utslett og hevelser (ødem), adferdsforandringer (spesielt hos barn), rastløshet, nervøsitet, dysfoni (stemmeforandring), blåmerker, bronkialspasme (krampe i luftveiene).
Følgende bivirkning er også rapportert, men frekvensen kan ikke anslås utfra tilgjengelig informasjon (frekvens ikke kjent):
Søvnforstyrrelser, aggresjon, økt trykk på øyet (glaukom), ekstrem rastløshet.
Inhalerte kortikosteroider kan påvirke normal produksjon av steroide hormoner i kroppen, spesielt hvis du bruker høye doser over lang tid. Følgende effekter kan oppstå:
 • Endring i beinmineraltettheten (nedsatt beintetthet)
 • Katarakt også kalt grå stær (uklarhet på øyelinsen)
 • Glaukom også kalt grønn stær (økt trykk på øyet)
 • Vekstforsinkelser hos barn og ungdom
 • Påvirkning av binyrebarkfunksjonen (en liten kjertel rett ved nyren)
Sannsynligheten for at disse effektene oppstår er mye mindre ved bruk av inhalerte kortikosteroider enn ved bruk av kortikosteroidtabletter.
Merk: Hvis medisineringen endres fra "kortison" tabletter (f.eks. prednisolon) til Pulmicort Turbuhaler er det en mulighet for at tidligere symptomer som f.eks. rennende nese, rødme, smerter i muskler og ledd, kan komme midlertidig tilbake. Kontakt lege hvis noen av disse symptomene plager deg, eller symptomer slik som hodepine, tretthet, kvalme og oppkast oppstår.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Pulmicort Turbuhaler
 • Oppbevares ved høyst 30ºC.
 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen den måneden.
 • Sett alltid på beskyttelseshetten etter bruk.
 • Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Pulmicort Turbuhaler
 • Virkestoff er budesonid.
 • Ingen hjelpestoffer er tilsatt.
Hvordan Pulmicort Turbuhaler ser ut og innholdet i pakningen
Turbuhaler er laget av plast, og er en mangedoseinhalator som gir meget små mengder pulver i hver dose (se ”Hvordan bruke Turbuhaler”).
Pulmicort Turbuhaler inneholder 200 doser (se etiketten).
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
AstraZeneca AS, Oslo.
Tilvirker:
AstraZeneca Pharmaceutical Production AB, Sverige eller AstraZeneca Dunkerque Production
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 24.05.2017

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

dysfoni: Forstyrrelser i lyddannelsen, heshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

grå stær (katarakt): Katarakt eller grå stær: Navn på en øyesykdom. Grå stær er en vanlig sykdom hos eldre. Ved grå stær blir øyelinsen grumset slik at lyset ikke når fram til netthinnen og man får langsomt en forverret synsskarphet.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

pneumoni: Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.

Turbuhaler