Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Prograf 5 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske

takrolimus

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Prograf er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Prograf
 3. Hvordan du bruker Prograf
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Prograf
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Prograf er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Prograf tilhører en gruppe legemidler som kalles immunhemmende midler. Etter at du har fått transplantert et organ (f.eks. lever, nyre eller hjerte) vil kroppens immunsystem prøve å avstøte det nye organet. Prograf brukes til å kontrollere denne immunreaksjonen og hjelpe kroppen til å godta det transplanterte organet.
Prograf brukes ofte i kombinasjon med andre legemidler som også hemmer immunsystemet.
Du kan også få behandling med Prograf dersom du har en avstøtningsreaksjon mot en transplantert lever, nyre, hjerte eller et annet organ, eller dersom du tidligere har fått annen behandling som ikke har virket mot immunreaksjonen etter transplantasjonen.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Prograf
Bruk ikke Prograf
 • dersom du er allergisk overfor takrolimus eller overfor antibiotika som tilhører gruppen makrolidantibiotika (f.eks. erytromycin, klaritromycin, josamycin).
 • dersom du er allergisk overfor noen av de andre innholdsstoffene i Prograf (listet opp i avsnitt 6), spesielt polyoksyetylenhydrogenert ricinusolje eller lignende stoffer.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Prograf
 • Mens du får Prograf kan det hende at legen av og til ønsker å gjøre noen undersøkelser (som kan omfatte blod, urin, hjertefunksjon, synstester og nevrologiske tester). Dette er helt vanlig, og vil hjelpe legen med å fastsette riktig dose av Prograf.
 • Unngå å ta naturmidler som f.eks. prikkperikum/johannesurt (Hypericum perforatum) eller andre naturmidler, fordi dette kan påvirke virkningen og dosen av Prograf. Hvis du er i tvil, rådfør deg med legen før du tar noen naturmidler eller lignende.
 • Dersom du har problemer med leveren eller har hatt en sykdom som kan ha påvirket leveren, vennligst informer legen fordi dette kan påvirke dosen du får av Prograf.
 • Dersom du får sterke magesmerter med eller uten andre symptomer, for eksempel frysninger, feber, kvalme eller oppkast.
 • Dersom du har diaré i mer enn én dag, vennligst informer legen fordi det kan være nødvendig å tilpasse dosen du får av Prograf.
 • Dersom du får en endring i den elektriske aktiviteten i hjertet kalt "QT-forlengelse".
 • Med tanke på risikoen for ondartede forandringer i huden ved immunhemmende behandling, bør du ha på deg egnede klær og bruke solkrem med høy solfaktor når du bruker Prograf, slik at du ikke utsetter deg for unødvendig mye sollys og UV-lys.
 • Dersom du har behov for å få en vaksine bør du informere legen på forhånd. Legen vil gi deg råd om hvordan dette best kan gjøres.
 • Pasienter som har blitt behandlet med Prograf har blitt rapportert å ha økt risiko for å utvikle lymfoproliferative lidelser (se avsnitt 4). Spør legen om spesifikke råd om disse lidelsene.
Rådfør deg med legen din umiddelbart dersom du lider av følgende under behandlingen:
problemer med synet som f.eks. tåkesyn, endringer i fargesynet, problemer med å se detaljer eller innsnevret synsfelt.
Andre legemidler og Prograf
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler og naturmidler.
Prograf må ikke brukes sammen med ciklosporin.
Mengden av Prograf i blodet kan påvirkes av andre legemidler du tar, og mengden av andre legemidler i blodet kan påvirkes når du bruker Prograf. Det kan derfor være nødvendig å avbryte, øke eller minske dosen av Prograf. Du bør spesielt informere legen dersom du tar eller nylig har tatt legemidler med følgende virkestoffer:
 • soppmidler og antibiotika, spesielt såkalte makrolidantibiotika som brukes til behandling av infeksjoner, f.eks. ketokonazol, flukonazol, itrakonazol, vorikonazol, klotrimazol og isavukonazol, erytromycin, klaritromycin, josamycin og rifampicin
 • HIV-proteasehemmere (f.eks. ritonavir, nelfinavir, sakvinavir), det forsterkende legemidlet kobicistat og kombinasjonstabletter, som brukes til å behandle HIV-infeksjon
 • HCV-proteasehemmere (f.eks. telaprevir, boceprevir og kombinasjonen ombitasvir/paritaprevir/ritonavir med eller uten dasabuvir), som brukes til å behandle hepatitt C-infeksjon
 • nilotinib og imatinib (brukes til å behandle visse typer kreft)
 • mykofenolsyre, som brukes til å undertrykke immunsystemet for å forhindre avstøtning av transplantater
 • legemidler mot magesår og sure oppstøt (f.eks. omeprazol, lansoprazol eller cimetidin)
 • antiemetika, som brukes til å behandle kvalme og oppkast (f.eks. metoklopramid)
 • magnesium-aluminium-hydroksid (antacid), som brukes til å behandle halsbrann
 • hormonbehandling med etinyløstradiol (f.eks. p-piller) eller danazol
 • midler mot høyt blodtrykk eller hjerteproblemer, f.eks. nifedipin, nikardipin, diltiazem og verapamil
 • antiarytmiske legemidler (amiodaron) som brukes til å behandle arytmi (uregelmessig hjerterytme)
 • legemidler kjent som ”statiner” som brukes til behandling av for høyt kolesterol eller for høye verdier av fettstoffer (lipider) i blodet
 • fenytoin eller fenobarbital (midler mot epilepsi)
 • prednisolon eller metylprednisolon (kortikosteroider)
 • nefazodon (middel mot depresjon)
 • urtepreparater som inneholder prikkperikum/johannesurt (Hypericum perforatum) eller ekstrakter av Schisandra sphenanthera.
Si fra til legen din dersom du tar eller har behov for å ta ibuprofen, amfotericin B eller antivirale legemidler (f.eks. aciklovir). Disse kan forverre problemer med nyrene eller nervesystemet dersom de tas sammen med Prograf.
Du bør også informere legen dersom du samtidig med Prograf tar kaliumtilskudd eller urindrivende midler som også virker kaliumsparende (f.eks. amilorid, triamteren eller spironolakton), visse smertestillende midler (såkalte NSAIDs, f.eks. ibuprofen), blodfortynnende midler eller legemidler mot diabetes som skal svelges.
Bruk av legemidler som inneholder ibuprofen eller amfotericin B, eller som virker mot virus (f.eks. aciklovir) kan forverre problemer med nyrene eller nervesystemet dersom de brukes sammen med Prograf.
Informer legen din på forhånd hvis du er avhengig av vaksinasjon.
Inntak av Prograf sammen med mat og drikke
Du bør unngå å spise grapefrukt og drikke grapefruktjuice når du bruker Prograf.
Graviditet og amming
Rådfør deg meg lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Prograf går over i morsmelk. Du bør derfor ikke amme mens du får behandling med Prograf.
Kjøring og bruk av maskiner
Ikke kjør bil eller bruk verktøy eller maskiner hvis du føler deg svimmel eller søvnig eller har problemer med å se klart etter at du har tatt Prograf. Disse reaksjonene er mest vanlig hvis Prograf tas i forbindelse med bruk av alkohol.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Prograf inneholder polyoksyetylenhydrogenert ricinusolje og etanol
 • Prograf inneholder polyoksyetylenhydrogenert ricinusolje som hos noen få pasienter kan føre til en alvorlig allergisk reaksjon. Informer legen dersom du tidligere har hatt slike problemer.
 • Prograf inneholder 81 volumprosent etanol (alkohol), dvs. opptil 638 mg per dose. Dette tilsvarer 16 ml øl eller 7 ml vin per dose, og er skadelig for dem som lider av alkoholisme. Alkoholinnholdet må tas hensyn til hos gravide eller ammende kvinner, hos barn og hos pasienter i høyrisikogrupper med f.eks. leversykdom eller epilepsi.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Prograf
Startdosen som gis for å forebygge avstøtning av det transplanterte organet fastsettes av legen og beregnes ut fra kroppsvekten din. De første dosene som gis intravenøst like etter transplantasjonen ligger vanligvis i området
0,01-0,10 mg/kg kroppsvekt per dag,
avhengig av hvilket organ som er transplantert.
Prograf skal bare brukes til intravenøs infusjon etter at det er fortynnet. Du vil alltid få Prograf som en sammenhengende 24-timers infusjon (drypp) og aldri som en kort injeksjon.
Prograf kan forsårsake en svak irritasjon hvis det ikke settes direkte i en vene (blodåre).
Behandling med Prograf bør ikke vare i mer enn 7 dager. Legen vil da forskrive Prograf kapsler til deg i stedet.
Dosen avhenger av allmenntilstanden din og hvilke andre immunhemmende legemidler du tar. Legen vil jevnlig ta blodprøver for å bestemme den riktige dosen og for å justere dosen av og til.
Dersom du får for mye av Prograf
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har fått for mye Prograf, vil legen justere den neste dosen.
Dersom du avbryter behandling med Prograf
Dersom du avbryter behandlingen med Prograf kan det være økt risiko for at det transplanterte organet avstøtes. Du må ikke avbryte behandlingen uten at legen har sagt det.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Prograf minsker kroppens egen motstandkraft for å unngå at det transplanterte organet avstøtes. Da vil kroppen din heller ikke være i stand til å bekjempe andre infeksjoner like godt som vanlig. Når du tar Prograf er du derfor mer utsatt for å få infeksjoner enn ellers, så som infeksjoner i huden, munnen, mage/tarm, lungene og urinveiene.
Alvorlige bivirkninger kan oppstå, inkludert de som er angitt nedenfor. Meld fra til legen umiddelbart dersom du får eller mistenker at du kan ha noen av de følgende alvorlige bivirkningene:
 • Opportunistiske infeksjoner (bakterie-, sopp-, virus- og protozoinfeksjon): langvarig diaré, feber og sår hals.
 • Godartede og ondartede svulster er rapportert etter behandling som følge av undertrykkelse av immunforsvaret.
 • Trombotisk trombocytopenisk purpura (eller TTP), en tilstand kjennetegnet av feber og blåmerker under huden med utseende som røde nålestikk, med eller uten uforklarlig ekstrem tretthet, forvirring, gulfarget hud eller øyne (gulsott), med symptomer på akutt nyresvikt (liten eller ingen urinmengde).
 • Tilfeller av erytroaplaci (en svært kraftig reduksjon i antallet røde blodlegemer) og hemolytisk anemi (redusert antall røde blodlegemer på grunn av økt nedbryting ledsaget av tretthet) er rapportert. Du kan være uten symptomer, eller, avhengig av sykdommens alvorlighetsgrad, kan du føle: utmattelse, apati, unormalt blek hud (blekhet), kortpustethet, svimmelhet, hodepine, brystsmerter og kalde hender og føtter.
 • Tilfeller av agranulocytose (en svært kraftig reduksjon i antallet hvite blodlegemer ledsaget av sår i munnen, feber og infeksjon(er)). Du kan være uten symptomer, eller du kan føle plutselig feber, frostanfall og sår hals.
 • Allergiske og anafylaktiske reaksjoner med følgende symptomer: et plutselig kløende utslett (elveblest), hevelse i hender, føtter, ankler, ansikt, lepper, munn eller svelg (som kan føre til svelge- eller pustevansker) og du kan føle at du holder på å besvime.
 • Posterior reversibel leukoencefalopatisyndrom (PRES): hodepine, endret mental status, krampeanfall og synsforstyrrelser.
 • Torsades de Pointes: endringer i hjerterytmen som er eller ikke er ledsaget av symptomer som brystsmerter (angina), besvimelse, vertigo eller kvalme, hjertebank (kjenner hjertet slå) og pustevansker.
 • Gastrointestinal perforasjon: sterke magesmerter ledsaget eller ikke ledsaget av andre symptomer, som kuldegysninger, feber, kvalme eller oppkast.
 • Stevens-Johnsons syndrom: uforklarlige, omfattende hudsmerter, hevelse i ansiktet, alvorlig sykdom med blemmer i hud, munn, øyne og kjønnsorganer, elveblest, hevelse i tunge, rødt eller lilla hudutslett som sprer seg, hudavskalling.
 • Toksisk epidermal nekrolyse: erosjon og blemmer i hud eller slimhinner, rød, opphovnet hud som kan løsne på store deler av kroppen.
 • Hemolytisk-uremisk syndrom, en tilstand med følgende symptomer: liten eller ingen urinmengde (akutt nyresvikt), ekstrem tretthet, gulfarget hud eller øyne (gulsott) og unormale blåmerker eller blødninger og tegn på infeksjon.
 • Mangelfull funksjon av det transplanterte organet.
Bivirkningene nedenfor kan også inntreffe etter at du har fått Prograf:
Svært vanlige bivirkninger (kan forekomme hos mer enn 1 av 10 personer):
 • økt blodsukker, diabetes mellitus (sukkersyke), økt innhold av kalium i blodet
 • søvnproblemer
 • skjelving, hodepine
 • økt blodtrykk
 • diaré, kvalme
 • nyreproblemer
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer):
 • nedsatt innhold av magnesium, fosfat, kalium, kalsium eller natrium i blodet, væskeoverskudd, økt innhold av urinsyre eller fettstoffer (lipider) i blodet, nedsatt matlyst, økt surhetsgrad i blodet, andre endringer i saltinnholdet i blodet
 • symptomer på angst, forvirring og desorientering, depresjon, endringer i sinnsstemning, mareritt, hallusinasjon, psykiske lidelser
 • anfall, forstyrret bevissthet, kribling og nummenhet (av og til smertefullt) i hender og føtter, svimmelhet, svekket evne til å skrive, lidelser i nervesystemet
 • uklart syn, økt følsomhet for lys, øyesykdom
 • øresus
 • nedsatt blodgjennomstrømming i blodårene i hjertet, raskere hjerteslag
 • blødning, delvis eller full blokkering av blodårer, nedsatt blodtrykk
 • kortpustethet, endringer i lungevevet, væskeansamling rundt lungene, betennelse i svelget, hoste, influensalignende symptomer
 • betennelse eller sår som fører til magesmerter og diaré, blødninger i magen, betennelse eller sår i munnen, væskeansamling i magen, oppkast, magesmerter, fordøyelsesproblemer, forstoppelse, luft i magen, metthetsfølelse, løs avføring, mageproblemer
 • endringer i leverenzymer og funksjonen av disse enzymene, gulfarget hud på grunn av leverproblemer, skade på vevet i leveren og leverbetennelse
 • kløe, utslett, håravfall, kviser (akne), økt svetting
 • smerter i ledd, armer, ben, rygg og føtter, muskelspasmer
 • nedsatt nyrefunksjon, nedsatt urinproduksjon, minsket eller smertefull vannlating
 • kraftløshet, feber, væskeansamling i kroppen, smerte og ubehag, økt innhold av enzymet alkalisk fosfatase i blodet, vektøkning, forstyrrelser i oppfatning av kroppstemperatur
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer):
 • endringer i blodlevringen, redusert antall av alle blodceller
 • væskemangel, nedsatt innhold av protein eller sukker i blodet, økt innhold av fosfat i blodet
 • koma, hjerneblødning, slag, lammelse, hjernesykdom, tale- og språkforstyrrelser, hukommelsesproblemer
 • ugjennomskinnelig linse i øyet (grå stær)
 • nedsatt hørsel
 • uregelmessig hjerterytme, hjertestans, nedsettelse av hjertets yteevne, forstyrrelser i hjertemuskelen, forstørret hjertemuskel, hjertebank, unormal EKG (hjerteundersøkelse), unormal hjerterytme og puls
 • blodpropp i en vene (blodåre) i armen eller beinet, sjokk
 • pusteproblemer, sykdom i luftveiene, astma
 • tiltetting av passasjen gjennom tarmen, økt innhold av enzymet amylase i blodet, sure oppstøt, forsinket tømming av magen
 • hudbetennelse, brennende følelse i sollys
 • leddplager
 • manglende vannlating, smertefull menstruasjon og unormal menstruasjonsblødning
 • svikt i flere organer, influensalignende sykdom, økt følsomhet for varme og kulde, følelse av trykk i brystet, følelse av å være anspent og annerledes enn ellers, økt innhold av enzymet laktatdehydrogenase i blodet, vekttap
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer):
 • små blødninger i huden som skyldes blodpropp
 • økt stivhet i musklene
 • blindhet
 • døvhet
 • væskeansamling rundt hjertet
 • akutt åndenød
 • dannelse av svulster i bukspyttkjertelen
 • problemer med blodgjennomstrømmingen i leveren
 • økt hårvekst
 • tørste, tendens til å falle, følelse av sammensnøring i brystet, minsket bevegelighet, sår
Svært sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer):
 • muskelsvakhet
 • unormal EKG
 • leversvikt, innsnevring i galleveiene
 • smertefull vannlating med blod i urinen
 • økt mengde fettvev
Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):
 • skade på synsnerven (optisk nevropati)
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Prograf
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Prograf etter utløpsdatoen som er angitt på esken og ampullen etter ”EXP”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevar ampullene i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Prograf inneholder
 • Virkestoff er takrolimus. 1 ml konsentrat for infusjonsvæske inneholder 5 mg takrolimus.
 • Hjelpestoffer er polyoksyetylenhydrogenert ricinusolje og vannfri etanol.
Hvordan Prograf ser ut og innholdet i pakningen:
Konsentratet er en klar, fargeløs oppløsning som leveres i klare glassampuller. Hver ampulle inneholder 1 ml konsentrat for infusjon som må fortynnes før bruk.
Hver eske inneholder 10 ampuller.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedføringstillatelsen
Astellas Pharma a/s
Kajakvej 2
2770 Kastrup
Danmark
Tilvirker
Astellas Ireland Co. Limited
Killorglin, County Kerry
Irland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til det lokale informasjonskontor for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Astellas Pharma
Hagaløkkveien 26
1383 Asker
Tlf: 66 76 46 00
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Prograf:
Østerrike, Kypros, Tsjekkia, Danmark, Tyskland, Hellas, Spania, Finland, Frankrike, Ungarn, Irland, Italia, Malta, Norge, Polen, Portugal, Slovakia, Slovenia, Sverige, Storbritannia.
Prograft:
Belgia, Luxembourg, Nederland.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 14.02.2019
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:
Prograf 5 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske må ikke injiseres ufortynnet.
Prograf 5 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske skal fortynnes i glukose 50 mg/ml infusjonsvæske eller i natriumklorid 9 mg/ml infusjonsvæske i polyetylen-, polypropylen- eller glassflasker, men ikke i PVC beholdere. Kun oppløsninger som er klare og fargeløse skal brukes.
Konsentrasjonen i infusjonsvæsken skal ligge i området 0,004 - 0,100 mg/ml. Det totale infusjonsvolumet i en 24-timersperiode skal være 20 - 500 ml.
Oppløsningen skal ikke gis som en bolusinjeksjon.
Infusjonsvæsken bør brukes innen 24 timer.
Ubrukt konsentrat til infusjonsvæske i en åpnet ampulle eller ubrukt rekonstituert oppløsning bør kastes umiddelbart for å unngå kontaminering.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

alkoholisme (alkoholavhengighet): Sykelig trang til alkohol. Kjennetegnes ved minst 3 av følgende faktorer: 1) Trangen til å innta alkohol vekkes lett. 2) Begrensning av inntaket er vanskelig. 3) Abstinenssymptomer. 4) Toleranseutvikling.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angina (angina pectoris, hjertekrampe): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antiemetika (antiemetikum): Legemiddel som demper kvalme.

antiviral: Noe som hindrer at virus kan formere seg. Antivirale legemidler brukes mot virusinfeksjoner.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

erosjon: Overflatisk sår.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fordøyelsesproblemer (dyspepsi, fordøyelsesbesvær): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

grå stær (katarakt): Katarakt eller grå stær: Navn på en øyesykdom. Grå stær er en vanlig sykdom hos eldre. Ved grå stær blir øyelinsen grumset slik at lyset ikke når fram til netthinnen og man får langsomt en forverret synsskarphet.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

hemolytisk anemi: Blodsykdom forårsaket av at røde blodlegemer brytes ned raskere enn normalt. Det mest åpenbare symptomet er tretthet, men kan også gi blekhet.

hemolytisk uremisk syndrom (hus, hemolytisk uremisyndrom): Syndrom som kjennetegnes av hemolytisk anemi, trombocytopeni og akutt nyresvikt.

hepatitt c (hepatitt c-virusinfeksjon, hcv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt C-virus (HCV). HCV smitter hovedsakelig gjennom blod.

hjertestans (hjertestopp, asystole): Opphør av hjertets pumpefunksjon. Hjertestans hos voksne kan ha ulike årsaker, f.eks. plutselig hjerteinfarkt.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

høyt kolesterol: Kolesterol er et fettstoff som er nødvendig for kroppen. Det trengs for at kroppen skal kunne produsere hormoner og vitamin A, samt å bygge opp cellevegger og danne gallesyrer. For mye kolesterol i blodet generelt eller for mye av det “dårlige kolesterolet” (LDL) eller begge deler kan øke risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

smertestillende midler (analgetikum, analgetika, smertestillende middel): Legemidler som brukes ved smerte og ubehag.

statiner (hmg-coa-reduktasehemmere): Legemiddelgruppe som hemmer enzymet hydroksymetylglutarylkoenzym A (HMG-CoA) i leveren og i andre vev. HMG-CoA er et enzym i tidlig fase av kolesterolsyntesen. Enzymet katalyserer og er hastighetsbegrensende i dannelse av forstadier til kolesterol og en rekke andre biologisk viktige substanser.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

torsades de pointes: Torsades de pointes er en sjelden form for arytmi der hjertet slår veldig fort. Dette er meget alvorlig og kan behandles med en pacemaker, som da hjelper hjertet til å komme i takt igjen når det slår uregelmessig.

økt svetting (hyperhidrose, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.

øresus (tinnitus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.