Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Pro-Epanutin 75 mg/ml konsentrat til injeksjonsvæske / infusjonsvæske, oppløsning

fosfenytoindinatrium

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du kan ha fått Pro-Epanutin som en engangsdose for kontroll av status epilepticus. Hvis dette er tilfellet, vil du først kunne lese dette pakningsvedlegget etter at du har fått legemidlet. Legen din vil ha tatt hensyn til den viktige sikkerhetsinformasjonen i dette pakningsvedlegget, men ditt akutte behov for behandling kan ha vært viktigere enn de alminnelige forsiktighetsreglene. Du kan sjekke disse nå, spesielt hvis du skal fortsette å bruke Pro-Epanutin (eller enhver annen form for fenytoin).
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Pro-Epanutin er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Pro-Epanutin
 3. Hvordan du bruker Pro-Epanutin
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Pro-Epanutin
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Pro-Epanutin er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Pro-Epanutin tilhører en gruppe medisiner kalt antiepileptika, som brukes til behandling av epilepsi.
Pro-Epanutin brukes til behandling av kraftige epileptiske anfall eller krampeanfall (status epilepticus). Det kan også brukes til å kontrollere eller forebygge anfall etter operasjoner i hjernen.
 
2. Hva du må vite før du bruker Pro-Epanutin
Bruk ikke Pro-Epanutin:
 • dersom du er allergisk overfor fosfenytoinnatrium, fenytoin eller noen av de andre innholdsstoffene i Pro-Epanutin (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du lider av en tilstand som påvirker hjerterytmen.
 • dersom du lider av en sykdom som påvirker dannelsen av røde blodceller (akutt intermitterende porfyri).
 • dersom du tar delavirdin, etlegemiddel brukt til behandling av humant immunsviktvirusinfeksjon (HIV‑infeksjon).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Pro-Epanutin.
Redusert blodtrykk og alvorlige hjerteproblemer, som også er forbundet med død, har
forekommet ved bruk av Pro-Epanutin. Disse bivirkningene kan bli verre hos eldre pasienter,
barn,eller hos pasienter som er veldig syke.
Et lite antall mennesker som blir behandlet med legemidler mot epilepsi slik som Pro-
Epanutin, har hatt tanker om å skade seg selv eller begå selvmord. Dersom du på noe
tidspunkt har slike tanker, må du kontakte legen din øyeblikkelig.
I den generelle populasjonen oppstår det sjelden alvorlige bivirkninger i huden under behandling med Pro-Epanutin. Hos personer av kinesisk eller sørøstasiatisk opprinnelse kan denne risikoen være assosiert med en genvariant. Hvis du er av slik opprinnelse og tidligere har fått påvist at du har denne genvarianten (HLA-B*1502), må du rådføre deg med lege før du tar Pro-Epanutin.
Tilfeller av hevelser i ansikt, munn (leppe, tannkjøtt, tunge) og hals som kan føre til livstruende pusteproblemer er rapportert hos personer behandlet med fenytoin og fosfenytoin. Ta kontakt med lege umiddelbart hvis du får slike tegn eller symptomer.
Det finnes en risiko for fosteret hvis Pro-Epanutin brukes under graviditet. Kvinner i fertil alder må bruke effektive prevensjonsmidler med Pro-Epanutin (se Graviditet og amming).
Før du tar Pro-Epanutin må legen vite om du har eller tidligere har hatt noen av de følgende tilstandene:
 • leversykdom
 • hjertesykdom eller slag
 • lavt blodtrykk eller hjertesvikt
 • nyresykdom
 • lavt innhold av protein (albumin) i blodet
 • diabetes (sukkersyke)
 • spesiell diett med restriksjoner i inntak av fosfat
Ta straks kontakt med lege dersom du får hudutslett eller tegn på allergisk reaksjon eller forvirring.
Feilbruk har forekommet og ført til at pasienter har fått høyere doser av Pro-Epanutin enn anbefalt. Det har ført til dødsfall eller alvorlige hjerteproblemer hos noen pasienter.
Andre legemidler og Pro-Epanutin
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler.
Andre legemidler kan påvirke effekten av Pro-Epanutin, og Pro-Epanutin kan påvirke effekten av andre legemidler når de tas samtidig. Dette omfatter (ikke alle legemidler er angitt her. Rådfør deg med lege eller apotek):
 • Legemidler for problemer med hjerte eller blodomløp (felbamat, digoksin, amiodaron, furosemid, kinidin, warfarin, diazoksid, atorvastatin, fluvastatin, simvastatin, disopyramid, meksiletin og kalsiumkanalblokkere slik som diltiazem, nisoldipin, nifedipin, nikardipin, nimodipin og verapamil)
 • Legemidler mot epilepsi (karbamazepin, lamotrigin, okskarbazepin, fenobarbital, natriumvalproat, topiramat og valproinsyre, suksinimider slik som etosuksimid og vigabatrin).
 • Legemidler mot soppinfeksjoner (amfotericin B, flukonazol, itrakonazol, ketokonazol, mikonazol, posakonazol og vorikonazol).
 • Legemidler mot infeksjon med humant immunsviktvirus (HIV) (delavirdin, efavirenz, fosamprenavir, indinavir, lopinavir/ritonavir, nelfinavir, ritonavir og sakvinavir).
 • Legemidler mot tuberkulose og andre infeksjoner (albenazol, kloramfenikol, isoniazid, rifampicin, prazikvantel, erytromycin, doksysyklin, ciprofloksacin, tetrasyklin og sulfonamider slik som sulfafenazol, sulfadiazin, sulfametizol og sulfametoksazol-trimetroprim).
 • Legemidler mot magesår (omeprazol, medisiner kjent som H2-antagonister, f.eks cimetidin, ranitidin, famotidin og enkelte syrenøytraliserende midler).
 • Legemidler mot astma og bronkitt (teofyllin)
 • Legemidler mot smerter og betennelsestilstander (fenylbutazon, salisylater slik som azapropazon, tiklopidin, aspirin og steroider).
 • Legemidler mot søvnløshet, depresjon og psykiske lidelser (klordiazepoksid, klozapin, diazepam, disulfiram, fluoksetin, fluvoksamin, sertralin, metadon, metylfenidat, paroksetin, fenotiaziner, quetiapin, trazodon, johannesurt, trisykliske antidepressiver og viloksazin).
 • Legemidler for diabetes (tolbutamid, klorpropamid, glibenklamid).
 • Visse hormonerstatningsterapier (østrogener), orale prevensjonsmidler (p-piller) (se Graviditet og amming).
 • Legemidler gitt i forbindelse med organ- og vevstransplantasjon for å forhindre avstøtning (cyklosporin, takrolimus), kortikosteroider.
 • Legemidler mot kreft (antineoplastiske midler, slik som bleomycin, kapecitabin, karboplatin, cisplatin, doksorubicin, metotreksat og teniposid).
 • Muskelavslappende midler gitt i forbindelse med operasjon (nevromuskulære blokkere, slik som cisatrakurium, pankuronium, rokuronium og vekuronium), visse bedøvelsesmidler (halotan).
 • Enkelte typer legemidler som kan kjøpes uten resept (folsyre, teofyllin, vitamin-D)
Legen kan ha behov for å ta blodprøver av deg under behandlingen for å bestemme mengden fenytoin i blodet dersom noen av legemidlene nevnt over påvirker behandlingen din.
Opplys alltid ved blodprøvekontroll at du behandles med Pro-Epanutin, da Pro-Epanutin kan påvirke prøveresultatene.
Inntak av Pro-Epanutin sammen med alkohol
Stort inntak av alkohol kan påvirke konsentrasjonen av fosfenytoin i blodet.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Rådfør deg med lege umiddelbart dersom du er gravid. Du må ikke slutte å ta legemidlet før du har snakket med lege om dette. Hvis du slutter å ta legemidlet uten å rådføre deg med lege først, kan dette forårsake anfall som kan være farlige for deg og graviditeten. Legen din kan beslutte å endre behandlingen din. Det kan også være aktuelt å følge nøye med på fosteret.
Pro-Epanutin kan forårsake fosterskader. Dersom du tar Pro-Epanutin mens du er gravid, har barnet en større risiko for å få en fosterskade. Fosterskader som er rapportert, omfatter misdannelser i ansikt, hodeskalle, negler, fingre og hjerte.
Rådfør deg med lege på forhånd dersom du er i fertil alder og planlegger å bli gravid. Du bør diskutere behandlingsalternativer og effektive prevensjonsmidler med legen.
Dersom du tar Pro-Epanutin under graviditeten, er det en risiko for at barnet vil få blødningsproblemer rett etter fødselen. Legen kan gi deg og barnet ditt et legemiddel for å forhindre dette. Barnet må i tillegg overvåkes nøye.
Prevensjonsmidler til kvinner
Hvis du er i fertil alder bør du diskutere dine behandlingsalternativer og effektive metoder for prevensjon med legen din. Pro-Epanutin kan føre til redusert effekt av hormonelle prevensjonsmidler, og du bør derfor få råd om bruk av andre effektive prevensjonsmidler.
Amming
Pro-Epanutin går over i brystmelk. Du bør ikke ta Pro-Epanutin hvis du ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye.  Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Pro-Epanutin kan forårsake svimmelhet eller døsighet, spesielt i løpet av de første ukene av behandlingen. Ikke kjør bil eller bruk verktøy eller maskiner dersom du merker noen av disse symptomene.
 
3. Hvordan du bruker Pro-Epanutin
Du vil være innlagt på sykehus når du får Pro-Epanutin.
Du vil få Pro-Epanutin injisert i en av de store blodårene (intravenøst) eller i en muskel (intramuskulært). Dersom Pro-Epanutin blir gitt intravenøst, skal den fortynnes først.
Legen vil bestemme dosen og hvilken konsentrasjon av løsningen med Pro-Epanutin du skal ha. Dosen og konsentrasjonen vil alltid være uttrykt som fenytoinnatriumekvivalenter (FNE). Dosen vil uttrykkes som mg/dose dersom den gis som en injeksjon, eller mg/ml løsning dersom den gis som en infusjon.
VoksneKraftige epileptiske anfall eller krampeanfall (status epilepticus)
Pro-Epanutin gis vanligvis etter behandling med injeksjoner av diazepam eller lorazepam.
Den vanlige startdosen av Pro-Epanutin til behandling av kraftige eller kontinuerlige anfall (status epilepticus) er 15 mg FNE pr. kg kroppsvekt direkte injisert i en blodåre (startdose). Deretter følger flere doser Pro-Epanutin direkte injisert i blodåren eller i muskelen, eller du kan få fenytoindoser gjennom munnen (dette kalles vedlikeholdsdoser).
Dersom Pro-Epanutin ikke stopper anfallene, vil andre behandlinger forsøkes.
Operasjoner i hjernen
Dersom anfallene er mindre alvorlige eller Pro-Epanutin brukes til å behandle eller forebygge at det oppstår anfall under eller etter operasjon i hjernen, kan den vanlige startdosen av Pro-Epanutin være 10–15 mg FNE per kg kroppsvekt direkte injisert i en blodåre eller i muskelen. Deretter følger flere doser (vedlikeholdsdoser) Pro-Epanutin direkte injisert i blodåren eller i muskelen, eller som fenytoindoser gjennom munnen.
Vedlikeholdsdoser
Den vanlige vedlikeholdsdosen av Pro-Epanutin er 4–5 mg FNE pr. kg kroppsvekt pr. døgn. Legen din vil kunne ta en blodprøve for å bestemme den riktige dosen for deg.
Dersom legen din bestemmer at du har bruk for videre behandling, vil du så raskt som mulig bli overført til en behandling som kan tas gjennom munnen. Dette vil være fenytoin, da Pro-Epanutin ikke kan tas gjennom munnen.
Barn 5 år eller eldre
Dosen av Pro-Epanutin pr. kg kroppsvekt er den samme for barn (over 5 år eller eldre) som for voksne.
Pro-Epanutin gis til barn som er 5 år eller eldre kun ved drypp (infusjon) i en blodåre (intravenøst).
Eldre pasienter over 65 år og pasienter med nyre- eller leversykdom
Det kan være nødvendig å redusere dosen av Pro-Epanutin, og/eller å sette infusjonen i blodåren med en lavere hastighet.
Bruk alltid Pro-Epanutin nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dersom du tar for mye av Pro-Epanutin
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Pro-Epanutin er farlig ved overdose. Kontakt legen din straks dersom du tror at du har fått for mye Pro-Epanutin.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Pro-Epanutin forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Kontakt lege straks dersom du opplever noen av disse symptomene etter at du har fått denne medisinen.
 • Dersom du utvikler et alvorlig hudutslett som gir blemmedannelse (dette kan påvirke munnen og tungen). Dette kan være tegn på en tilstand kjent som Stevens-Johnson syndrom, eller toksisk epidermal nekrolyse (TEN). Legen din vil i slike tilfeller stoppe behandlingen.
 • Dersom du får blåmerker, feber, ser blek ut eller får svært vondt i halsen. Dette kan være de første tegnene på forandringer i blodet, inkludert for få røde blodceller, hvite blodceller eller blodplater. Legen din vil kunne ta regelmessige blodprøver for å undersøke dette.
 • Dersom du får hudutslett og feber med hovne kjertler, gulning av hud og øyne, spesielt i de to første månedene av behandlingen,da dette kan være tegn på en allergisk reaksjon. Dersom disse er alvorlige og du i tillegg opplever smerter og betennelse i leddene, kan dette være relatert til en sykdom som kalles systemisk lupus erythematosus.Plutselig gisping, pustevansker, hevelser på øyelokkene, i ansiktet eller på leppene, utslett eller kløe (spesielt som berører hele kroppen),kan også være tegn påen allergisk reaksjon.
 • Dersom du opplever misfarging av huden, hevelse og smerte ved injeksjonsstedet og dette begynner å spre seg nedover armen til hendene og fingrene. Dette kan bety at du har en tilstand kjent som “purple glove syndrome”. I de fleste tilfeller vil dette bli bedre av seg selv, men i noen tilfeller kan det bli alvorlig og kreve umiddelbar medisinsk behandling.
 • Dersom du opplever en tilstand av forvirring eller alvorlig psykisk sykdom, da dette kan være tegn på at du harfor mye fenytoin i blodet. I sjeldne tilfeller har man kunnet se permanent hjerneskade ved forhøyede verdier av fenytoin i blodet over tid. Legen dinvil kunne ta blodprøve for å undersøke fenytoinnivået i blodet og kan endre dosen.
Andre bivirkninger som kan forekomme, er:
 • Effekter på nervesystemet: Ufrivillige øyebevegelser, svimmelhet, stikkende fornemmelse, ustøhet, søvnighet, hodepine, skjelving, unormal koordinasjon, endret smakssans, sløvhet, uklar tale, oppstemthet, nummenhet, økte eller reduserte reflekser, unormale/irrasjonelle tanker, nervøsitet, sykdom i en del av nervesystemet som kalles det ekstrapyramidale system, ufrivillige bevegelser, døsighet, muskelrykninger, søvnløshet, kramper, nedsatt funksjon i flere nerver (polynevropati).
 • Effekter på huden: Kløe, hudutslett, inkludert milde meslinglignende reaksjoner, betennelse i huden.
 • Effekter på mage-tarm-systemet: Kvalme, munntørrhet, oppkast, nummenhet i tungen, fortykkelse av tannkjøttet, forstoppelse, endringer i matlyst.
 • Effekter på blod- og lymfesystemet: Hovne lymfekjertler.
 • Effekter på lever og nyre: Betennelse i nyrene og leveren, leverskade (sett som gulfarging av hud og det hvite i øynene).
 • Effekter på hender, ansikt og kropp: Forandringer i hendene som gir vanskeligheter med å rette ut fingrene, forandring i ansiktstrekk, forstørrede lepper, økt eller unormal hårvekst på kroppen eller i ansiktet, krumming av penis, tap av energi eller styrke, frysninger, leddsmerter eller muskelsvakhet.
 • Effekter på øyne eller ører: Øresus, vertigo, uklart syn, synshemming, hørselstap, dobbeltsyn.
 • Effekter på laboratorieresultater: Økning i blodsukker, eller nedgang i blodverdier av kalsium, folsyre og D-vitamin.
 • Effekter på luftveiene: Pusteproblemer, lungebetennelse.
 • Effekter på immunsystemet: Problemer med kroppens forsvar mot infeksjoner, betennelse i blodåreveggen.
 • Effekter på hjertet og blodomløpet: Lavt blodtrykk, utvidede blodårer, negative effekter på hjertet inkludert lavere hjerterytme, hjerteflimmer og kollaps. Blodtrykket ditt kan også bli svært lavt dersom Pro-Epanutin injiseres i blodåren for raskt eller ved en for høy dose.
 • Effekterpå skjelettet: Det har vært rapportert om bensykdommer, inkludert osteopeni (tap av benvev) og osteoporose (benskjørhet) og benbrudd.
 • Effekter på injeksjonsstedet: Smerter eller reaksjoner på injeksjonsstedet, forbigående kløe, en brennende følelse, varmefølelse eller kribling i lysken kan av og til forekomme under eller kort tid etter injeksjon med Pro-Epanutin i blodåren. Legen din kan redusere hastigheten på injeksjonen av Pro-Epanutin eller stoppe injeksjonen av Pro-Epanutin midlertidig dersom du opplever dette.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Pro-Epanutin
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved 2-8ºC i kjøleskap. Ufortynnet produkt kan oppbevares ved romtemperatur i (8-25ºC) i opptil 24 timer.
Bruk ikke Pro-Epanutin etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Bruk ikke Pro-Epanutin hvis du oppdager synlige partikler i hetteglasset.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Pro-Epanutin
 • Virkestoff er fosfenytoin.
  1 ml Pro-Epanutin inneholder 75 mg av virkestoffet fosfenytoin. Dette tilsvarer 50 mg fenytoinnatriumekvivalenter (50 mg FNE).
 • Andre innholdsstoffer er vann til injeksjon, trometamol og saltsyre
Hvordan Pro-Epanutin ser ut og innholdet i pakningen
Pro-Epanutin-konsentrat til infusjonsvæske / injeksjonsvæske kommer i små hetteglass som inneholder 10 ml steril oppløsning. Hetteglass med 10 ml inneholder 750 mg fosfenytoindinatrium (tilsvarende 500 mg fenytoinnatrium også kalt 500 mg FNE). Pro-Epanutin er tilgjengelig i pakninger med 10 hetteglass med 10 ml injeksjonsvæske.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Pfizer AS, Lysaker, Norge
Tilvirker
Pfizer Service Company BVBA, Zaventem, Belgia
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 14.03.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

antagonist: Substans som hemmer virkningen av en annen substans ved konkurrerende binding til reseptorer. Reseptorer finnes bl.a. i celleveggene hvor de formidler et bestemt signal når en bestemt substans binder seg til reseptoren. Dette signalet kan da hemmes ved bruk av en antagonist som bindes til samme reseptor.

antiepileptika (antiepileptikum): Legemiddel mot epilepsi.

antineoplastisk: Legemiddel som er tumorhemmende og motvirker kreft (kreftcelledrepende).

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

benbrudd (benfraktur, brudd, fraktur, beinbrudd, beinfraktur): Skjelettbrudd i ben eller brusk. Skyldes vanligvis at benet utsettes for en høyere belastning enn det tåler. De vanligste symptomene er smerte og hevelse.

benskjørhet (osteoporose, beinskjørhet): Osteoporose er benskjørhet som skyldes reduksjon i benmasse. Skjelettet blir porøst og skjørt, og risiko for benbrudd øker. Det fins 2 hovedtyper: Benskjørhet etter overgangsalderen hos kvinner samt aldersrelatert benskjørhet.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

bronkitt: Betennelse i lungenes bronkier, som er de største luftveiene i lungene. Kronisk bronkitt, som nesten alltid er forårsaket av røyking, er en besværlig sykdom med svært langvarig betennelse i luftveiene som gir hoste. Akutt bronkitt i forbindelse med en luftveisinfeksjon kan hos barn gi pustevansker.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

humant immunsviktvirus (hiv): Et virus som først og fremst smitter gjennom samleie og blodoverføring. Viruset forårsaker sykdommen aids, og fører til at kroppens immunsystem blir alvorlig svekket. I dag fins det bare medisiner som bremser sykdommen, den kureres ikke.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intramuskulært (i.m., intramuskulær): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intramuskulært.

intravenøst (i.v., intravenøs): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungebetennelse (pneumoni): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

ten (toksisk epidermal nekrolyse, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

trisyklisk antidepressiv (tca): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

øresus (tinnitus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.