Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Postafen 25 mg tabletter

meklozindihydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Postafen er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Postafen
 3. Hvordan du bruker Postafen
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Postafen
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Postafen er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Postafen brukes mot reisesyke hos voksne og barn over 6 år og ved brekninger etter en operasjon eller ved kvalme etter strålebehandling hos voksne og barn over 12 år.
Postafen forebygger og lindrer kvalme og brekninger ved å dempe følsomheten i labyrinten i det indre øret. Legemidlet virker i 12-24 timer.
 
2. Hva du må vite før du bruker Postafen
Bruk ikke Postafen:
 • dersom du er allergisk overfor meklozindihydroklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6), eller overfor andre piperazinderivater.
 • dersom du har nedsatt leverfunksjon.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Postafen.
 • dersom du har problemer med å tømme blæren
 • dersom du har grønn stær
 • dersom du har en mage-tarmlidelse som gir treg mage
 • dersom du har myasthenia gravis (en sjelden muskelsykdom)
 • dersom du lider av demens
 • dersom du har epilepsi
 • dersom du er eldre
I disse tilfellene vil legen vurdere om du kan få behandling med Postafen.
Du bør ikke drikke alkohol når du bruker Postafen.
Postafen kan påvirke resultatene ved allergitesting, og behandling med Postafen bør stoppes fire dager før du skal ta slike tester.
Andre legemidler og Postafen
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Virkningen av Postafen kan forsterkes hvis det tas sammen med enkelte andre legemidler. Legen vil tilpasse dosen til hver enkelt pasient når Postafen tas sammen med:
 • legemidler som har en dempende virkning på sentralnervesystemet.
 • enkelte legemidler som brukes for å lindre muskelkramper, behandle Parkinsons sykdom eller depresjon eller forebygge reisesyke (såkalte antikolinerge legemidler eller andre legemidler med lignende virkning, eller såkalte MAO-hemmere).
Graviditet og amming
Du skal ikke bruke Postafen dersom du er gravid, hvis det ikke er helt nødvendig. Rådfør deg derfor med lege før du bruker Postafen dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Postafen går sannsynligvis over i morsmelk. Du bør derfor ikke bruke Postafen dersom du ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Legemidlet kan gi nedsatt reaksjonsevne og konsentrasjonsevne. Du bør derfor ikke kjøre bil og bruke maskiner etter at du har tatt Postafen.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Postafen inneholder laktosemonohydrat.
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen før du tar dette legemiddelet.
 
3. Hvordan du bruker Postafen
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
For å forebygge brekninger etter en operasjon eller kvalme etter strålebehandling:
Dosen bør helst tas kvelden før inngrepet/undersøkelsen.
Den anbefalte dosen er 25-50 mg (1-2 tabletter) i døgnet.
For å forebygge reisesyke:
Den første dosen tas 1-2 timer før avreise.
Den anbefalte dosen er:
Voksne og barn over 12 år: 25-50 mg (1-2 tabletter) i døgnet.
Barn 6-12 år: 12,5 mg (1/2 tablett). Ny dose kan gis etter 12 timer.
Dersom Postafen brukes samtidig med andre legemidler kan det være nødvendig å ta en lavere dose. Dette bestemmes av legen.
Dersom du tar for mye av Postafen
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Symptomer på overdose kan være endringer i pupillene, rødming i ansiktet, munntørrhet, oppstemthet, hallusinasjoner, krampeanfall, plager med stive muskler, ustøe eller skjelvende bevegelser, problemer med balanse og koordinasjon, skjelving, psykoser, høy kroppstemperatur, høyt blodtrykk, raske hjerteslag og forstyrret hjerterytme.
Hos voksne kan overdosering virke dempende på sentralnervesystemet og gi symptomer som døsighet, koma, oppstemthet, krampeanfall eller depresjon etter anfall. Hos små barn kan overdosering virke stimulerende på sentralnervesystemet. Alvorlig forgiftning hos barn og voksne kan føre til hevelser i hjernen, dyp koma, nedsatt pustefunksjon, hjerte- og lungesvikt og dødsfall.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
De vanligste bivirkningene er døsighet og trøtthet.
Andre bivirkninger kan være hjertebank, rask hjerterytme, øresus, dobbeltsyn, tåkesyn, munntørrhet, kvalme, oppkast, magesmerter, forstoppelse, diaré, kraftløshet, kraftig allergisk reaksjon, svimmelhet, søvnighet, hodepine, prikkende og stikkende følelse, bevegelsesforstyrrelser (kan også omfatte parkinsonisme), hallusinasjoner, innsovningsvansker, psykotiske lidelser, problemer med vannlatingen, uvanlig store urinmengder, tørrhet i halsen og nesen, lavt blodtrykk, utslett og elveblest.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Postafen
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Oppbevar blisteret i ytteremballasjen for å beskytte mot fuktighet.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Postafen
 • Virkestoff er meklozindihydroklorid. Hver tablett inneholder 25 mg meklozindihydroklorid.
 • Andre innholdsstoffer (hjelpestoffer) er laktosemonohydrat, maisstivelse, talkum, povidon K30, kalsiumstearat og vannfri kolloidal silika.
Hvordan Postafen ser ut og innholdet i pakningen
Postafen er filmdrasjerte tabletter som er pakket i blisterbrett i en eske.
Hver eske inneholder 10, 25 eller 100 tabletter. Pakningen med 10 tabletter kan også kjøpes reseptfritt til bruk ved reisesyke.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen:
CampusPharma AB
Karl Gustavsgatan 1A
411 25 Göteborg
Sverige
Tilvirker:
UCB Pharma SA
Chemin du Foriest
B-1420 Braine-l'Alleud
Belgia
Delpharm Evreux
5 rue du Guesclin
27000 Evreux
Frankrike
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 21.10.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

demens: Tap av intellektuelle evner i så alvorlig grad at evnen til å utføre ting, samt sosiale funksjoner forstyrres. Skyldes sykdommer i hjernen. Demens kan blant annet påvirke hukommelse, atferd, personlighet, dømmekraft, romfølelse, språk og evnen til abstrakt tenkning. Til å begynne med reduseres ikke bevissthetsnivået, men det skjer vanligvis en gradvis forverring.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

grønn stær (glaukom): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

myasthenia gravis: Alvorlig autoimmun sykdom som gir økt trettbarhet og svakhet i muskulaturen.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

rødming (flushing): Plutselig varmefølelse, hudrødme

sentralnervesystemet (cns): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.

øresus (tinnitus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.