Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Plenvu pulver til mikstur, oppløsning

Makrogol 3350, natriumaskorbat, vannfritt natriumsulfat, askorbinsyre, natriumklorid og kaliumklorid.

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Dette legemidlet er reseptfritt.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Plenvu er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Plenvu
 3. Hvordan du bruker Plenvu
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Plenvu
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Plenvu er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Plenvu inneholder en kombinasjon av virkestoffene makrogol 3350, natriumaskorbat, vannfritt natriumsulfat, askorbinsyre, natriumklorid og kaliumklorid.
Plenvu er et avføringsmiddel.
Til voksne over 18 år: tarmtømming før kirurgi, koloskopi eller røntgenundersøkelser.
Plenvu renser tarmen din ved at du får diaré.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Plenvu
Bruk ikke Plenvu dersom:
 • du er allergisk overfor virkestoffene eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • du har en forstoppelse i tarmen (tarmobstruksjon)
 • du har hull i magesekken eller tarmveggen (tarmperforasjon)
 • du har lammelser i tarmen (tarmslyng)
 • du opplever problemer med å tømme tarmen for mat og væske (f.eks. gastroparese, gastrisk retensjon)
 • du lider av fenylketonuri. Dette er en arvelig tilstand som gjør at kroppen din ikke kan omsette en spesiell aminosyre. Plenvu inneholder en fenylalaninkilde.
 • kroppen din ikke kan produsere nok glukose-6-fosfatdehydrogenase
 • du har svært oppblåst mage (toksisk megakolon)
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Plenvu hvis noen av punktene nedenfor gjelder deg. Hvis du:
 • har hjerteproblemer og/eller hjerterytmeproblemer
 • har nyreproblemer og/eller væskemangel (dehydrering)
 • har problemer med mage eller tarm, inkludert betennelsessykdom i tarmen
 • har problemer med å svelge
 • har høyt eller lavt saltnivå i blodet (f.eks. natrium, kalium)
 • har andre sykdommer eller lidelser (f.eks. krampeanfall)
Plenvu skal ikke gis til pasienter i bevisstløs tilstand uten medisinsk tilsyn.
Hvis helsetilstanden din er dårlig eller du har en alvorlig medisinsk lidelse, bør du være spesielt oppmerksom på de mulige bivirkningene som er listet i avsnitt 4. Kontakt lege, apotek eller sykepleier hvis du er usikker.
Barn og ungdom
Plenvu anbefales ikke til bruk hos barn under 18 år.
Andre legemidler og Plenvu
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler (inkludert p-piller).
Det er mulig at legemidler som tas gjennom munnen mindre enn 1 time før du begynner å ta Plenvu, ikke vil tas fullstendig opp i kroppen.
Hvis du bruker p-piller, må du bruke en annen prevensjonsmetode (f.eks. kondom) i tillegg for å forhindre graviditet.
Inntak av Plenvu sammen med mat og drikke
Dagen før inngrepet kan du spise en lett frokost og en lett lunsj.
Ved dosering over to dager, ELLER dosering over èn dag, kveldsdosering må du avslutte lunsjen minst 3 timer før du begynner å ta Plenvu. Deretter kan du bare innta klare væsker.
For Dosering over èn dag, morgendosering kan du bare spise klar suppe og/eller yoghurt naturell til middag dagen før (som må være avsluttet ca. klokken 20.00). Etter denne middagen kvelden før inngrepet kan du kan bare innta klare væsker.
Merk: For informasjon angående doseringsplanene, se avsnitt 3.
Ikke spis frokost på morgenen før inngrepet.
Fortsett å drikke klare væsker før, mens og etter at du har tatt Plenvu for å forhindre at det oppstår væskemangel (dehydrering). Det er viktig at du drikker de anbefalte mengdene med klare væsker.
Eksempler på klare væsker er vann, klare supper, urtete, svart te eller kaffe (uten melk), brus/saft eller klar fruktjuice (uten fruktkjøtt).
Viktig:
 • Ikke drikk alkohol, melk, noe rødt eller lillafarget (f.eks. solbærjuice) eller drikke som inneholder faste biter.
 • Ikke spis mens du tar Plenvu og inntil den kliniske undersøkelsen er avsluttet.
Inntak av alle typer væske skal stoppes minst:
 • to timer før den kliniske undersøkelsen hvis det skal brukes generell narkose, eller
 • én time før den kliniske undersøkelsen hvis det ikke skal brukes generell narkose
Graviditet, amming og fertilitet
Det er ingen data tilgjengelig for bruk av Plenvu under graviditet eller amming og er det er derfor ikke anbefalt. Det skal kun brukes etter nøye vurdering av legen. Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du tar Plenvu dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil, må du snakke med lege eller apotek.
Plenvu påvirker ikke din evne til å kjøre bil eller betjene maskiner.
Plenvu inneholder natrium, kalium og en fenylalaninkilde
Dette legemidlet inneholder 458,5 mmol (10,5 g) natrium per behandling.
Dette må tas med i betraktning for pasienter som er på en kontrollert natriumdiett.
Dette legemidlet inneholder 29,4 mmol (1,1 g) kalium per behandling.
Dette må tas med i betraktning for pasienter med nedsatt nyrefunksjon eller pasienter som går på en kontrollert kaliumdiett.
Plenvu inneholder en fenylalaninkilde som kan være skadelig for personer med PKU (fenylketonuriFøllings sykdom), en sjelden arvelig sykdom hvor kroppen ikke klarer å bryte ned aminosyren fenylalanin som derfor hoper seg opp. Det inneholder også askorbat som kan være skadelig for personer med glukose-6-fosfatdehydrogenase-mangel.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Plenvu
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg. Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier hvis du er usikker.
Før du bruker Plenvu, les følgende instruksjoner nøye. Du trenger å vite:
 • Når du skal ta Plenvu
 • Hvordan du skal tilberede Plenvu-oppløsningen
 • Hvordan du skal drikke Plenvu
 • Du kan forvente følgende
Når du skal ta Plenvu
Behandlingen med Plenvu skal gjennomføres før inngrepet.
Behandlingen består av to ikke identiske doser av Plenvu. Minst 500 ml klar væske, eksempelvis vann, klar suppe, fruktjuice uten fruktmasse, mineralvann, te eller kaffe uten melk må tas samtidig med hver dose av Plenvu.
Voksne over 18 år:
Behandlingen skal tas enten over 2 eller 1 dag som beskrevet nedenfor:
Dosering over 2 dager:
Den første dosen, dose 1, tas kvelden før inngrepet (ca. klokken 1800) og den andre dosen ,dose 2, tas tidlig om morgenen samme dag som inngrepet (ca. klokken 0600).
Dosering over 1 dag foregår enten som:
Morgendosering:
Begge doser (dose 1 og 2) tas om morgenen samme dag som inngrepet med minimum 1 time mellom hver dose. Dose 1 tas ca. klokken 05.00.
Eller som:
Kveldsdosering:
Begge doser (dose 1 og 2) tas samme dag, kvelden før inngrepet med minimum 1 time mellom hver dose. Dose 1 tas ca. kl. 18.
Legen din vil fortelle deg hvilken doseringsplan du skal følge. IKKE tilsett noen andre ingredienser i dosene.
Ikke spis mens du tar Plenvu og inntil inngrepet er avsluttet.
Se avsnitt 2 for informasjon angående planlegging av måltider før du starter behandlingen med Plenvu.
Hvordan du skal tilberede Plenvu dose 1
 1. Åpne esken og ta ut doseposen for dose 1.
 2. Hell innholdet i dose 1 opp i et målebeger som kan romme 500 ml væske.
 3. Fyll opp med vann til merket med 500 ml, og rør til alt pulveret er oppløst. Dette kan ta opp til 8 minutter.
Mangler tekstalternativ for bilde
Hvordan du skal drikke Plenvu dose 1
 1. Drikk de 500 ml med Plenvu dose 1-oppløsningen i løpet av 30 minutter. Forsøk å drikke et fullt glass hvert 10. til 15. minutt.
 2. Drikk ytterligere 500 ml klar væske i løpet av de neste 30 minuttene. Vann, klar suppe, saft, klar fruktjuice (uten fruktkjøtt), urtete, svart te eller kaffe (uten melk) er egnede drikker.
Mangler tekstalternativ for bilde
Hvordan du skal tilberede Plenvu Dose 2
 1. Når du er klar til å ta dose 2, hell innholdet i dosepose A og dosepose B (dose 2) opp i et målebeger som kan romme 500 ml væske.
 2. Fyll opp med vann til merket med 500 ml og rør til alt pulveret er oppløst. Dette kan ta opp til 8 minutter.
Mangler tekstalternativ for bilde
Hvordan du skal drikke Plenvu Dose 2
 1. Tidspunktet for å ta dose 2 finner du i doseringsplanen du har fått anbefalt av legen. Når tiden er inne, tilbered og drikk de 500 ml med Plenvu dose 2-oppløsningen i løpet av 30 minutter.
 2. Drikk ytterligere 500 ml klar væske i løpet av de neste 30 minuttene.
Mangler tekstalternativ for bilde
I tillegg kan du drikke klar væske før, i løpet av og etter at du har tatt Plenvu, men du må slutte å drikke 1-2 timer før den kliniske undersøkelsen. Å drikke klare væsker forebygger væskemangel (dehydrering).
Du kan forvente følgende
Når du begynner å drikke Plenvu-oppløsningen, er det viktig at du oppholder deg i nærheten av et toalett. På et tidspunkt vil du begynne å få vandig avføring. Dette er helt normalt og er et tegn på at Plenvu-oppløsningen virker. Du kan føle deg oppblåst i magen før den første avføringen kommer.
Hvis du følger disse instruksjonene, vil tarmen din være renset, og dette vil være til hjelp for en vellykket undersøkelse. Det anbefales å legge inn tilstrekkelig tid til å reise til stedet der undersøkelsen skal gjøres etter at avføringen har stoppet.
Dersom du tar for mye avføringsmiddel
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Hvis du tar Plenvu før eller etter at du har tatt andre avføringsmidler, kan du utvikle kraftig diaré som kan føre til væskemangel. Drikk store mengder klar væske. Kontakt legen din eller nærmeste legevakt umiddelbart hvis du er bekymret.
Dersom du har glemt å ta Plenvu
 • Hvis du glemmer å ta Plenvu, skal du ta dosen så fort du legger merke til at du ikke har tatt den og kontakt lege, apotek eller sykepleier for å få råd før inngrepet.
 • Det er viktig at du setter av nok tid til å fullføre behandlingen med Plenvu slik at du kan være sikker på at tarmen er fullstendig renset minst 2 timer før inngrepet.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Det er normalt å få diaré når du bruker Plenvu.
Hvis du ikke får avføring innen 6 timer etter at du har tatt Plenvu, skal du stoppe behandlingen og kontakte legen din umiddelbart.
Du skal avbryte behandlingen med Plenvu og umiddelbart kontakte legen din, dersom du opplever noen av følgende bivirkninger, siden dette kan være symptomer på en alvorlig allergisk reaksjon:
 • Ekstrem utmattelse (fatigue)
 • Hjertebank
 • Utslett eller kløe
 • Pustebesvær
 • Hevelser i ansiktet, anklene eller andre deler av kroppen
Kontakt legen din umiddelbart hvis noen av følgende symptomer oppstår mens du tar Plenvu siden de kan være tegn på tap av for mye kroppsvæske (dehydrering):
 • Svimmelhet
 • Hodepine
 • Urinerer sjeldnere enn vanlig
 • Oppkast
Fortell også legen din om du har sterke smerter i magen.
I sjeldne tilfeller kan det forekomme alvorlige problemer med hjerterytmen ved bruk av avføringsmidler for tarmtømming, spesielt hos pasienter med underliggende hjertesykdom eller forstyrrelser i saltbalansen.. Det kan for eksempel føles som om hjertet dunker, flagrer eller slår uregelmessig, ofte i noen få sekunder eller muligens noen få minutter. Snakk med legen din hvis symptomene fortsetter.
Vanlige bivirkninger (kan påvirke opptil 1 av 10 brukere):
 • Væskemangel
 • Kvalme
 • Oppkast
Mindre vanlige bivirkninger (kan påvirke opptil 1 av 100 brukere):
 • Oppblåst mage og magesmerter
 • Ømhet og smerter
 • Allergisk reaksjon
 • Kuldegysninger
 • Tretthet (fatigue)
 • Hodepine eller migrene
 • Hetetokter
 • Økt blodsukkernivå hos pasienter med diabetes
 • Økt puls
 • Hjertebank
 • Sårhet rundt endetarmen
 • Søvnighet
 • Forbigående blodtrykksøkning
 • Forbigående økning i leverenzymverdier
 • Tørste
 • Ubalanse i forskjellig salter (elektrolytter)
 • Svakhet
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Plenvu
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på doseposene og esken etter ”EXP”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Vær oppmerksom på at utløpsdatoen kan være forskjellig på doseposene og esken.
Uåpnet pakke oppbevares ved høyst 30ºC.
Tilberedt oppløsning oppbevares ved høyst 25ºC og drikkes innen 24 timer. Oppløsningen kan oppbevares i kjøleskap. Hold oppløsningen tildekket.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Plenvu
Dosepose, dose 1 inneholder følgende virkestoffer:

Makrogol 3350

100 g

Natriumsulfat, vannfritt

9 g

Natriumklorid

2 g

Kaliumklorid

1 g

Elektrolyttkonsentrasjonen i dose 1 etter at den er blandet til 500 ml mikstur er som følger:

Natrium

160,9 mmol/500 ml

Sulfat

63,4 mmol/500 ml

Klorid

47,6 mmol/500 ml

Kalium

13,3 mmol/500 ml

Hjelpestoffer med kjent effekt:
Dose 1 inneholder også 0,79 g sukralose (E955).
Dosepose A og B, dose 2 inneholder følgende virkestoffer:
Dosepose A:

Makrogol 3350

40 g

Natriumklorid

3,2 g

Kaliumklorid

1,2 g

Dosepose B:

Natriumaskorbat

48,11 g

Askorbinsyre

7,54 g

Elektrolyttkonsentrasjonen når dose 2(dosepose A og B) er blandet til 500 ml mikstur er som følger:

Natrium

297,6 mmol/500 ml

Askorbat

285,7 mmol/500 ml

Klorid

70,9 mmol/500 ml

Kalium

16,1 mmol/500 ml

Hjelpestoffer med kjent effekt
Dose 2 (dosepose A) inneholder også 0,88 g aspartam (E951).
Andre innholdsstoffer er:
Innkapslet sitronsyre som inneholder sitronsyre (E330) og maltodekstrin (E1400). Mangosmak som inneholder glyserol (E422), smakssammensetninger, akasiagummi (E414), maltodekstrin (E1400) og naturlige smaksstoffer. Fruktpunsj-smak som inneholder smakssammensetninger, akasiagummi (E414), maltodekstrin (E1400) og naturlige smaksstoffer
Hvordan Plenvu ser ut og innholdet i pakningen
Pakningen inneholder tre doseposer: Én dosepose for dose 1, to doseposer (A og B) for dose 2.
Plenvu pulver til mikstur, oppløsning er tilgjengelig i pakninger som inneholder 1 behandling. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Norgine BV
Antonio Vivaldistraat 150
1083 HP Amsterdam
Nederland
Tilvirker:
Norgine Limited
New Road
Hengoed
Mid Glamorgan CF82 8SJ
Storbritannia
eller
Norgine BV
Antonio Vivaldistraat 150
1083 HP Amsterdam
Nederland
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Belgia, Bulgaria, Tsjekkia, Kroatia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Ungarn, Island, Irland, Italia, Luxembourg, Norge, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Sverige, Storbritannia: PLENVU
Østerrike, Nederland, Spania: PLEINVUE
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 31.10.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

endetarm: Nederste del av fordøyelseskanalen (15-20 cm).

fenylketonuri (pku, føllings sykdom): Arvelig sykdom som fører til mangel på leverenzymet fenylalaninhydroksylase. Dette gir opphopning av aminosyren fenylalanin, noe som fra spedbarnstadiet gir utviklingsforstyrrelser, krampeanfall, svak hudpigmentering, eksem og ødeleggelse av nerver i sentralnervesystemet. I Norge testes det for sykdommen fra fødselen av. De som har sykdommen må følge spesialdiett.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

narkose: Bevisstløshet som er fremkalt ved hjelp av legemidler.