Plenvu

Norgine

Tarmtømmingsmiddel, osmotisk virkende.

ATC-nr.: A06A D65

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 A06A D15
Makrogol
 
PNEC: 950 μg/liter
Salgsvekt: 249 159,4931 kg
Miljørisiko: Bruk av makrogol gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Makrogol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Makrogol brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 11.07.2017) er utarbeidet av Norgine.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

PULVER TIL MIKSTUR, oppløsning: Hvert sett inneh.: Dose 1: 1 dosepose: Makrogol 3350 100 g, natriumsulfat (vannfritt) 9 g, natriumklorid 2 g, kaliumklorid 1 g. Dose 2: 2 doseposer. Dosepose A: Makrogol 3350 40 g, natriumklorid 3,2 g, kaliumklorid  1,2 g. Dosepose B: Natriumaskorbat  48,11 g, askorbinsyre 7,54 g. Hjelpestoffer i alle 3 posene: Sukralose, aspartam, innkapslet sitronsyre som inneholder sitronsyre og maltodekstrin, mangosmak som inneholder glyserol, smakssammensetninger, akasiagummi, maltodekstrin og naturlige smaksstoffer, fruktpunsj-smak som inneholder smakssammensetninger, akasiagummi, maltodekstrin og naturlige smaksstoffer.


Indikasjoner

Tarmtømming før alle kliniske undersøkelser som krever ren tarm.

Dosering

Voksne og eldre: Behandlingen består av 2 separate, ikke-identiske doser à 500 ml (etter rekonstituering). I tillegg skal det med hver dose drikkes minst 500 ml klar væske, se Administrering. Behandlingen kan tas enten over 2 dager eller 1 dag som angitt nedenfor. Dosering over 2 dager: 1. dose tas kvelden før klinisk prosedyre (ca. kl. 18.00), og 2. dose tas tidlig om morgenen på dagen for klinisk prosedyre (ca. kl. 06.00). Dosering over én dag, som morgendosering samme dag: Begge dosene tas om morgenen samme dag som klinisk prosedyre; 1. dose tas ca. kl. 05.00, 2. dose tas ≥1 time senere. Dosering over én dag, som kveldsdosering dagen før: Begge dosene tas kvelden før klinisk prosedyre; 1. dose tas ca. kl. 18.00, 2. dose tas ≥1 time senere.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett til moderat nedsatt leverfunksjon. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett til moderat nedsatt nyrefunksjon. Barn og ungdom <18 år: Bruk anbefales ikke.
Tilberedning/Håndtering: Dose 1: Innholdet i doseposen skal oppløses i vann slik at det gir 500 ml oppløsning. Dose 2: Innholdet i de 2 doseposene (dosepose A og B) skal oppløses i vann slik at det gir 500 ml oppløsning. Rekonstituering i vann kan ta opptil 8 minutter, og utføres best ved å drysse pulveret i blandebeholderen og deretter tilsette vannet. Pasienten bør vente med å drikke oppløsningen til alt pulveret er oppløst. Oppløsningen kan drikkes umiddelbart. Oppløsningen kan også kjøles ned før inntak, hvis dette er å foretrekke.
Administrering: Rekonstituert oppløsning bør drikkes over et tidsrom på 30 minutter, etterfulgt av 500 ml klar væske i løpet av de neste 30 minuttene. I tillegg kan det drikkes så mye supplerende klar væske som pasienten ønsker (f.eks. vann, klar suppe, fruktjuice uten fruktkjøtt, leskedrikk, te og/eller kaffe uten melk). Unngå rød eller lilla væske (f.eks. solbærjuice), pga. mulig farging av tarmen. Inntak av væske bør stoppes minst 2 timer før klinisk undersøkelse ved generell anestesi, eller 1 time før klinisk prosedyre uten generell anestesi. Måltider: Fast føde skal ikke inntas fra behandlingsstart til etter at klinisk prosedyre er foretatt. Pasienten bør anbefales å legge inn tilstrekkelig reisetid til stedet der prosedyren skal gjøres, etter at tarmaktiviteten har avtatt. Ved 2-dagersdosering og 1-dagsdosering dagen før: Dagen før klinisk prosedyre kan pasienten spise lett frokost fulgt av lett lunsj som må avsluttes minst 3 timer før inntak av 1. dose. Ved 1-dagsdosering morgen samme dag: Dagen før klinisk prosedyre kan pasienten spise lett frokost fulgt av lett lunsj og klar suppe og/eller yoghurt til middag. Pasienten skal ikke innta mat etter kl. 20.00.

Kontraindikasjoner

Skal ikke brukes ved kjent eller antatt overfølsomhet for innholdsstoffene, obstruksjon eller perforasjon i mage-tarm, ileus, lidelser i forbindelse med mage-tarmtømming (f.eks. gastroparese, gastrisk retensjon osv.), fenylketonuri (pga. aspartaminnholdet), glukose-6-fostat-dehydrogenasemangel (pga. askorbatinnholdet), toksisk megakolon.

Forsiktighetsregler

Væskeinnholdet i rekonstituert mikstur erstatter ikke normalt væskeinntak, og tilstrekkelig væskeinntak må opprettholdes. Bør gis med forsiktighet til svake/svekkede pasienter, til pasienter med nedsatt kvelningsrefleks med tendens til aspirasjon eller regurgitasjon, eller nedsatt bevissthet (slike pasienter bør overvåkes nøye under administrering, spesielt via nesesonde), alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt/1,73 m2), hjertesvikt (NYHA klasse III eller IV), risiko for arytmi (f.eks. pasienter som er under behandling for kardiovaskulære sykdommer, som har thyreoideasykdommer eller elektrolyttforstyrrelser), dehydrering, eller alvorlig akutt inflammatorisk tarmlidelse. Hos svekkede og skrøpelige pasienter, pasienter med nedsatt allmenntilstand, klinisk signifikant nedsatt nyrefunksjon, arytmi eller risiko for elektrolyttforstyrrelser, bør legen vurdere å undersøke elektrolytter, nyrefunksjon samt utføre EKG både før og etter behandlingen. Ved enhver mistanke om dehydrering, skal denne korrigeres før bruk av preparatet. Det er sett sjeldne tilfeller av alvorlig arytmi, inkl. atrieflimmer, ved bruk av ionisk osmotiske laksativer for tarmtømming. Tilfellene er hovedsakelig pasienter med kjente kardiale risikofaktorer samt elektrolyttubalanse. Hvis pasienten under eller etter behandling utvikler symptomer som indikerer arytmi eller endringer i væske-/elektrolyttbalansen (f.eks. ødemer, åndenød, økende fatigue, hjertesvikt), bør plasmaelektrolyttene måles, EKG monitoreres og ev. avvik behandles hensiktsmessig. Hvis pasienten får symptomer som alvorlig oppblåsthet, abdominal distensjon eller smerter i abdomen, skal behandlingen trappes ned eller midlertidig stoppes til symptomene avtar. Innholdsstoffer: Inneholder makrogol, som kan gi allergiske reaksjoner inkl. anafylakse. Inneholder 458,5 mmol (10,5 g) natrium pr. behandling, noe som må tas i betraktning ved kontrollert natriumdiett. Bare deler av natriumet absorberes. Inneholder 29,4 mmol (1,1 g) kalium pr. behandling, noe som må tas i betraktning ved nedsatt nyrefunksjon eller kontrollert kaliumdiett. Bilkjøring og bruk av maskiner: Påvirker ikke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se A06A D65
Perorale legemidler (f.eks. orale prevensjonsmidler) som tas <1 time før tarmtømmingen starter, kan skylles gjennom mage-tarmkanalen uten å bli absorbert. Terapeutisk effekt av legemidler med smalt terapeutisk vindu eller kort t1/2, kan være spesielt påvirket.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Som et forsiktighetstiltak er det anbefalt å unngå bruk under graviditet.
Amming: Utskillelse i morsmelk er ukjent. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering.
Fertilitet: Ingen humane data. Studier utført på hunn- og hannrotter viste ingen effekt på fertilitet.

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
VanligeKvalme, oppkast
Mindre vanligeAbdominal distensjon, abdominalsmerte, anorektalt ubehag, nedre abdominalsmerte, øvre abdominalsmerte
Generelle
Mindre vanligeAsteni, fatigue, kuldeskjelving (inkl. varmefølelse og kuldefølelse), smerte, tørste (inkl. tørr munn og tørr hals), verking
Hjerte
Mindre vanligePalpitasjoner, sinustakykardi
Immunsystemet
Mindre vanligeLegemiddeloverfølsomhet
Kar
Mindre vanligeForbigående økt blodtrykk, hetetokter
Nevrologiske
Mindre vanligeHodepine, migrene, somnolens
Stoffskifte/ernæring
VanligeDehydrering
Undersøkelser
Mindre vanligeForbigående forhøyede leverenzymverdier (inkl. økt ALAT, økt ASAT, økt ɣ-GT), hyperkalsemi, hypernatremi, hyperosmolær tilstand, hypofosfatemi, hypokalemi, redusert bikarbonat i blod, økt/redusert aniongap
FrekvensBivirkning
Vanlige
GastrointestinaleKvalme, oppkast
Stoffskifte/ernæringDehydrering
Mindre vanlige
GastrointestinaleAbdominal distensjon, abdominalsmerte, anorektalt ubehag, nedre abdominalsmerte, øvre abdominalsmerte
GenerelleAsteni, fatigue, kuldeskjelving (inkl. varmefølelse og kuldefølelse), smerte, tørste (inkl. tørr munn og tørr hals), verking
HjertePalpitasjoner, sinustakykardi
ImmunsystemetLegemiddeloverfølsomhet
KarForbigående økt blodtrykk, hetetokter
NevrologiskeHodepine, migrene, somnolens
UndersøkelserForbigående forhøyede leverenzymverdier (inkl. økt ALAT, økt ASAT, økt ɣ-GT), hyperkalsemi, hypernatremi, hyperosmolær tilstand, hypofosfatemi, hypokalemi, redusert bikarbonat i blod, økt/redusert aniongap

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Behandling: Ved en stor, utilsiktet overdosering hvor diaréen er alvorlig, kan væske- og elektrolyttilførsel kreves.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: A06A D65

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Makrogol 3350, natriumsulfat og høye doser askorbinsyre utøver en osmotisk virkning i kolon, noe som induserer en lakserende effekt. Makrogol 3350 øker avføringsvolumet, som stimulerer motiliteten i kolon ved nevromuskulær aktivitet. Dette gir forbedret propulsiv transportering av bløtgjort avføring i kolon. Elektrolyttinnholdet og supplerende inntak av klar væske forhindrer klinisk signifikant endring i natrium-, kalium- og væskebalansen, og reduserer risikoen for dehydrering.
Absorpsjon: Majoriteten (>99,7%) av makrogol 3350 absorberes ikke fra mage-tarmkanalen. Absorpsjon av askorbat skjer via en natriumavhengig aktiv transportprosess med begrenset kapasitet. Små mengder sulfationer absorberes gjennom mage-tarmkanalen.
Utskillelse: Makrogol 3350 og askorbatkomponenten utskilles hovedsakelig via feces.

Oppbevaring og holdbarhet

Doseposer: Oppbevares ved ≤25°C. Rekonstituert oppløsning: Oppbevares ved ≤25°C og drikkes innen 24 timer. Oppløsningen kan oppbevares i kjøleskap. Hold oppløsningen tildekket. Holdbarhet 24 timer.

Sist endret: 25.05.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

27.01.2020


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Plenvu, PULVER TIL MIKSTUR, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
1 sett (doseposer)
061502
SPC_ICON-
-
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

abdomen (bukhule): Abdomen er det anatomiske begrepet for buken eller bukhulen.

abdominal: Adjektiv som brukes for å beskrive noe som har med bukhulen å gjøre.

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

alat (alaninaminotransferase): Enzym som bl.a. finnes i lever og muskel. Blodnivået av ALAT stiger ved f.eks. et hjerteinfarkt eller ved leverbetennelse. Blodnivået av ALAT bestemmes ved å ta en blodprøve, og kan brukes for å stille diagnoser.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anestesi (bedøvelse): Følelsesløshet, dvs. bortfall av sanseinntrykk slik som smertesans.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

asat (aspartataminotransferase): Enzym som hovedsakelig finnes i lever- og hjerteceller. Forhøyede blodnivåer av ASAT kan sees ved lever- eller hjerteskade.

atrieflimmer (atriefibrillering, forkammerflimmer, atriell fibrillering, atriell fibrillasjon): Hjerterytmeforstyrrelse som oppstår i hjertets forkamre. Symptomer kan være hjertebank, rask puls, tungpustethet og svimmelhet.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

fenylketonuri (pku, føllings sykdom): Arvelig sykdom som fører til mangel på leverenzymet fenylalaninhydroksylase. Dette gir opphopning av aminosyren fenylalanin, noe som fra spedbarnstadiet gir utviklingsforstyrrelser, krampeanfall, svak hudpigmentering, eksem og ødeleggelse av nerver i sentralnervesystemet. I Norge testes det for sykdommen fra fødselen av. De som har sykdommen må følge spesialdiett.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

hyperkalsemi (kalsiumoverskudd): Unormalt høyt kalsiumnivå i blodet. Kan ha flere årsaker, blant annet kreft og høyt D-vitamininntak.

hypofosfatemi (fosfatmangel): Unormalt lavt nivå av fosfat i blodet. Kan blant annet gi svakhet og kramper, og kan sees ved flere ulike sykdomstilstander.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

somnolens (søvnighet, døsighet): Lett grad av nedsatt bevissthet.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.