Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Pioglitazone Accord 15 mg tabletter

Pioglitazone Accord 30 mg tabletter

Pioglitazone Accord 45 mg tabletter

Pioglitazon

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Pioglitazone Accord er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Pioglitazone Accord
 3. Hvordan du bruker Pioglitazone Accord
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Pioglitazone Accord
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Pioglitazone Accord er og hva det brukes mot
Pioglitazone Accord inneholder pioglitazon. Det er en medisin mot sukkersyke som brukes til å behandle type 2 (ikke-insulinavhengig) diabetes mellitus (sukkersyke) hos voksne når metformin ikke egner seg eller ikke virker tilfredsstillende. Dette er den type diabetes som vanligvis utvikles i voksen alder.
Pioglitazone Accord hjelper å kontrollere sukkernivået i blodet ditt hvis du har type 2 diabetes, ved å hjelpe kroppen din til å bedre nyttiggjøre insulinet den produserer. Legen din vil undersøke om Pioglitazone Accord virker som det skal 3 til 6 måneder etter at du begynner å bruke det.
Pioglitazone Accord kan brukes alene hos pasienter som ikke kan ta metformin, og hvor behandling med kosthold og mosjon ikke regulerer blodsukkeret eller kan brukes sammen med andre behandlinger (f.eks. metformin, sulfonylurea eller insulin) som ikke gir tilstrekkelig regulering av blodsukkeret.
 
2. Hva du må vite før du bruker Pioglitazone Accord
Bruk ikke Pioglitazone Accord
 • dersom du er allergisk overfor pioglitazon eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har hjertesvikt eller har hatt hjertesvikt tidligere.
 • dersom du har en leversykdom.
 • dersom du har hatt diabetisk ketoacidose (en følge av diabetes som gir hurtig vekttap, kvalme eller oppkast).
 • dersom du har eller har hatt blærekreft.
 • dersom du har blod i urinen din, som legen ikke har undersøkt.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Pioglitazone Accord (se også avsnitt 4)
 • dersom kroppen din holder på vannet (væskeansamling) eller du har hjertesviktproblemer, spesielt hvis du er over 75 år. Hvis du tar betennelsesdempende legemidler som også kan forårsake væskeansamling og hevelser, må du informere legen din.
 • dersom du har en spesiell diabetisk øyelidelse som heter makulaødem (hevelse i bakre del av øyet).
 • dersom du har cyster på eggstokkene (polycystisk ovarialsyndrom). Det kan være en økt mulighet for å bli gravid da du kan få eggløsning igjen når du bruker Pioglitazone Accord. Hvis dette er aktuelt for deg skal du bruke egnet prevensjon for å unngå faren for graviditet som ikke er planlagt.
 • dersom du har et problem med lever eller hjerte. Før du begynner med Pioglitazone Accord vil det bli tatt en blodprøve for å sjekke leverfunksjonen. Denne prøven kan gjentas regelmessig. Noen pasienter med type 2 diabetes over lang tid og hjertelidelse eller tidligere slag som ble behandlet med Pioglitazone Accord og insulin opplevde utvikling av hjertesvikt. Informer legen din så snart som mulig, dersom du merker tegn på hjertesvikt som uvanlig kortpustethet eller hurtig vektøkning eller lokale hevelser (ødem).
Hvis du bruker Pioglitazone Accord sammen med andre diabetesmedisiner, er det mer sannsynlig at blodsukkeret faller under normalt nivå (hypoglykemi).
Du kan også få redusert antall blodlegemer (anemi).
Benbrudd
Det er sett mange benbrudd hos pasienter, særlig kvinner som har tatt pioglitazon. Legen vil ta hensyn til dette ved behandling av din diabetes.
Barn og ungdom
Bruk hos barn og ungdom under 18 år er ikke anbefalt.
Andre legemidler og Pioglitazone Accord
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Du kan vanligvis fortsette å ta andre medisiner mens du blir behandlet med Pioglitazone Accord.
Det er imidlertid sannsynlig at visse legemidler påvirker sukkermengden i blodet:
 • gemfibrozil (brukes til å senke kolesterol)
 • rifampicin (brukes til å behandle tuberkulose og andre infeksjoner)
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker noen av disse. Blodsukkeret ditt vil bli sjekket, og det er mulig at din dose av Pioglitazone Accord må endres.
Inntak av Pioglitazone Accord sammen med mat og drikke
Du kan ta tablettene med eller uten mat. Du bør svelge tablettene sammen med et glass vann.
Graviditet og amming
Fortell legen din om
 • du er gravid, tror du kan bli gravid eller planlegger å bli gravid.
 • du ammer eller planlegger å amme barnet ditt.
Legen din vil anbefale deg å avslutte behandlingen med dette legemidlet.
Kjøring og bruk av maskiner
Pioglitazon vil ikke påvirke din evne til å kjøre eller bruke maskiner, men vær forsiktig hvis du får endret syn.
Pioglitazone Accord inneholder laktosemonohydrat
Dette legemidlet inneholder laktosemonohydrat. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar Pioglitazone Accord.
 
3. Hvordan du bruker Pioglitazone Accord
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den normale startdosen er én tablett med 15 mg eller 30 mg pioglitazon en gang daglig. Legen din kan øke dosen til maksimalt 45 mg én gang daglig. Legen vil be deg ta en annen dose.
Hvis du føler at virkningen av Pioglitazone Accord er for svak, bør du snakke med legen din.
Når Pioglitazone Accord tas sammen med andre legemidler mot diabetes (som insulin, klorpropamid, glibenklamid, gliklazid, tolbutamid), vil legen din fortelle deg om det er nødvendig å ta lavere doser av legemidlene dine.
Legen din vil ta periodevise blodprøver når du tar Pioglitazone Accord tabletter. Dette gjøres for å sjekke at leveren din fungerer normalt.
Hvis du følger en spesiell diett for diabetes, bør du fortsette med denne mens du tar Pioglitazone Accord.
Vekten din bør sjekkes med jevne mellomrom. Informer legen din dersom vekten øker.
Dersom du tar for mye av Pioglitazone Accord
Hvis du ved et uhell tar for mange tabletter, eller hvis andre eller et barn tar av medisinen din, rådfør deg med lege eller apotek umiddelbart. Blodsukkeret kan falle under normalt nivå og kan økes ved inntak av sukker. Det anbefales at du har med deg noen sukkerbiter, søtsaker, kjeks eller sukkerholdig fruktjuice.
Dersom du har glemt å ta Pioglitazone Accord
Forsøk å ta Pioglitazone Accord daglig som forskrevet. Hvis du imidlertid glemmer en dose, skal du bare fortsette med neste dose som normalt. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt tablett.
Dersom du avbryter behandling med Pioglitazone Accord
Pioglitazone Accord skal brukes hver dag for å virke riktig. Hvis du slutter å bruke Pioglitazone Accord kan blodsukkeret gå opp. Rådfør deg med legen din før du avbryter denne behandlingen.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Pasienter har spesielt opplevd følgende alvorlige bivirkninger:
Hjertesvikt har vært opplevd ofte (kan oppleves av inntil 1 av 10 personer) hos pasienter som tar Pioglitazone Accord i kombinasjon med insulin. Symptomer er uvanlig kortpustethet eller rask vektøkning eller lokale hevelser (ødem). Hvis du opplever noen av disse bivirkningene, skal du umiddelbart ta kontakt med lege.
Blærekreft har forekommet hos noen pasienter (kan oppleves av inntil 1 av 100 personer) som tar Pioglitazone Accord. Tegn og symptomer omfatter blod i urinen din, smertefull urinering eller plutselig trang til å urinere. Hvis du opplever noe av dette skal du rådføre deg med legen din så fort som mulig.
Lokal hevelse (ødem) har også blitt opplevd svært ofte hos pasienter (kan oppleves av flere enn 1 av 10 personer) som tar Pioglitazone Accord i kombinasjon med insulin. Hvis du opplever denne bivirkningen, spesielt hvis du er over 65 år gammel, skal du kontakte lege så snart som mulig.
Beinbrudd har vært rapportert ofte (kan oppleves av inntil 1 av 10 personer) hos kvinner som tar Pioglitazone Accord, og er også rapportert hos menn (frekvens kan ikke anslås utifra tilgjengelige data) som tar Pioglitazone Accord. Hvis du opplever denne bivirkningen, skal du kontakte lege så snart som mulig.
Uklart syn på grunn av hevelse (eller væske) bak øyet (hyppighet kan ikke anslås utifra tilgjengelige data) har også vært rapportert blant pasienter som tar Pioglitazone Accord. Hvis du opplever dette symptomet for første gang, skal du kontakte lege så snart som mulig. Og hvis du allerede har uklart syn og symptomene blir verre, skal du kontakte lege så snart som mulig.
Det er rapportert allergiske reaksjoner (kan ikke beregnes utifra tilgjengelige data) hos pasienter som bruker Pioglitazone Accord. Dersom du får en alvorlig allergisk reaksjon, inkludert elveblest og opphovning av ansikt, lepper, tunge eller svelg som gjør det vanskelig å puste eller svelge, må du slutte å bruke dette legemidlet og kontakte lege så snart som mulig.
De andre bivirkningene som har blitt erfart av noen pasienter som har tatt Pioglitazone Accord, er:
vanlige (kan oppleves av inntil 1 av 10 personer)
 • luftveisinfeksjon
 • endret syn
 • vektøkning
 • nummenhet
mindre vanlige (kan oppleves av inntil 1 av 100 personer)
 • bihulebetennelse
 • søvnløshet
ikke kjent (hyppighet kan ikke anslås utifra tilgjengelige data)
 • økte leverenzymer
 • allergiske reaksjoner
De andre bivirkningene som har blitt erfart av noen pasienter når Pioglitazone Accord er tatt sammen med andre diabetesmedisiner, er:
svært vanlige (kan oppleves av flere enn 1 av 10 personer)
 • lavt blodsukker (hypoglykemi)
vanlige (kan oppleves av flere enn 1 av 10 personer)
 • hodepine
 • svimmelhet
 • leddsmerter
 • impotens
 • ryggsmerter
 • kortpustethet
 • en liten reduksjon i antall røde blodlegemer
 • tarmgass (flatulens)
mindre vanlige (kan oppleves av inntil 1 av 100 personer)
 • sukker i urinen, protein i urinen
 • økte enzymer
 • vertigo (en kraftig form for svimmelhet)
 • svetting
 • tretthet
 • økt appetitt
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme, eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Pioglitazone Accord
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og blister etter ‘EXP’. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Pioglitazone Accord
 • Virkestoff er pioglitazon.
 • Hver Piaglitazone Accord 15 mg tablett inneholder 15 mg pioglitazon (som hydroklorid).
 • Hver Piaglitazone Accord 30 mg tablett inneholder 30 mg pioglitazon (som hydroklorid).
 • Hver Piaglitazone Accord 45 mg tablett inneholder 45 mg pioglitazon (som hydroklorid).
 • Andre innholdsstoffer er laktosemonohydrat, hydroksypropylcellulose (E 465), karmellosekalsium og magnesiumstearat (E572).
Hvordan Pioglitazone Accord ser ut og innholdet i pakningen
Pioglitazone Accord 15 mg tabletter er hvite til elfenbenshvite, runde, bikonvekse, udrasjerte tabletter preget med ‘P’ på en side og ‘15’ på den andre siden.
Pioglitazone Accord 30 mg tabletter er hvite til elfenbenshvite, flate, runde, udrasjerte tabletter med skråkant, preget med ‘PIO’ på en side og ‘30’ på den andre siden.
Pioglitazone Accord 45 mg tabletter er hvite til elfenbenshvite, flate, runde, udrasjerte tabletter med skråkant, preget med ‘PIO’ på en side og ‘45’ på den andre siden.
Pioglitazon accord kommer i aluminium/aluminium blisterpakninger som inneholder 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98, 112 og 196 tabletter.
Ikke alle pakninger blir nødvendigvis markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen:
Accord Healthcare S.L.U.
World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n,
Edifici Est 6ª planta,
08039 Barcelona,
Spania
Tilvirker:
Accord Healthcare Limited
Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, HA1 4HF, Middlesex
Storbritannia
Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,
ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polen
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 02/2019
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemiddel er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu/. Dette pakningsvedlegget er tilgjengelig på alle EU/EØS-språk på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicine Agency).

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

benbrudd (benfraktur, brudd, fraktur, beinbrudd, beinfraktur): Skjelettbrudd i ben eller brusk. Skyldes vanligvis at benet utsettes for en høyere belastning enn det tåler. De vanligste symptomene er smerte og hevelse.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

flatulens (promping): Rikelig avgang av tarmgass via endetarmsåpningen.

hypoglykemi (lavt blodsukker, føling, insulinføling): Lavt blodsukker. Kan for eksempel skje når en diabetiker har injisert for mye insulin.

impotens (erektil dysfunksjon, ereksjonssvikt): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

ketoacidose: Ketoacidose betyr at blodets surhetsgrad øker (pH i blodet synker), som følge av at antall ketonlegemer (stoffer/metabolitter som dannes ved fettforbrenningen) øker kraftig på kort tid. En sterk forsuring av blodet kan være livstruende.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

makulaødem (maculaødem): Hevelse i makula.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.