Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Pergoveris (900 IE + 450 IE) / 1,44 ml injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

follitropin alfa / lutropin alfa

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Pergoveris er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Pergoveris
 3. Hvordan du bruker Pergoveris
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Pergoveris
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Pergoveris er og hva det brukes motHva Pergoveris er
Pergoveris inneholder to ulike virkestoffer kalt ”follitropin alfa” og ”lutropin alfa”. Begge tilhører en gruppe hormoner som kalles ”gonadotropiner”, og som er knyttet til reproduksjon og fertilitet.
Hva Pergoveris brukes mot
Dette legemidlet brukes for å stimulere utviklingen av follikler (hver follikkel inneholder et egg) i eggstokkene dine. Dette er for å hjelpe deg med å bli gravid. Det brukes hos voksne kvinner (18 år eller eldre) med lave nivåer av (alvorlig mangel på) follikkelstimulerende hormon (FSH) og luteiniserende hormon (LH). Disse kvinnene er vanligvis sterile.
Hvordan Pergoveris virker
Virkestoffene i Pergoveris er kopier av naturlige FSH‑ og LH‑hormoner og med følgende virkning i kroppen din:
 • FSH stimulerer produksjonen av egg
 • LH stimulerer eggløsningen
Ved å erstatte hormonene som mangler gjør Pergoveris det mulig for kvinner med lave FSH‑ og LH‑nivåer å utvikle en follikkel. Denne vil deretter frigjøre et egg etter en injeksjon med hormonet ”humant koriongonadotropin (hCG)”. Dette hjelper kvinnen med å bli gravid.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Pergoveris
Din egen og din partners fruktbarhet bør vurderes av en lege med erfaring innen behandling av fertilitetsforstyrrelser før behandlingen påbegynnes.
Bruk ikke Pergoveris
 • dersom du er allergisk overfor follikkelstimulerende hormon (FSH), luteiniserende hormon (LH) eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har en hjernesvulst (i hypothalamus eller hypofysen).
 • dersom du har store eggstokker eller væskefylte blærer i eggstokkene (eggstokkcyster) av ukjent opprinnelse.
 • dersom du har vaginal blødning (blødning fra skjeden) av ukjent årsak.
 • dersom du har eggstokk‑, livmor‑ eller brystkreft.
 • dersom du har en tilstand som gjør normal graviditet umulig slik som tidlig klimakterium (overgangsalder), misdannelser i kjønnsorganene eller godartede svulster i livmoren.
Ikke bruk dette legemiddelet hvis noe av det ovenstående gjelder deg. Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du tar dette legemidlet hvis du er usikker.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Pergoveris.
Porfyri
Har du porfyri eller har porfyri i familien (manglende evne til å bryte ned porfyriner, som er arvelig). Rådfør deg med legen din før du starter behandlingen.
Informer legen din med én gang hvis:
 • huden din blir skjør og lett får blemmer, spesielt områder som ofte har blitt utsatt for sol
 • du føler smerte i mage, arm eller ben.
I tilfeller av ovenstående hendelser kan det hende legen din råder deg til å stoppe behandlingen.
Ovarialt hyperstimuleringssyndrom (OHSS)
Dette legemidlet stimulerer eggstokkene (ovariene) dine. Dette øker risikoen for å utvikle ovarialt hyperstimuleringssyndrom (OHSS). Dette oppstår hvis folliklene dine utvikles for mye og blir til store cyster. Dersom du får smerter i nedre del av buken, rask vektøkning, blir kvalm og kaster opp, eller hvis du får problemer med å puste, må du umiddelbart informere legen din som kanskje ber deg slutte å bruke dette legemidlet (se avsnitt 4, ”Svært alvorlige bivirkninger”).
Dersom du ikke får eggløsning og hvis anbefalt dosering og behandlingsplan følges nøye, er det mindre sannsynlig at OHSS vil forekomme. Behandling med Pergoveris fører sjelden til alvorlig grad av OHSS. Dette blir mer sannsynlig hvis legemidlet som brukes til å fremkalle den endelige follikkelmodningen (inneholdende humant koriongonadotropin hormon, hCG) gis (se del 3 ”Hvor mye du skal bruke” for mer informasjon). Dersom du utvikler OHSS, kan det hende at legen din ikke gir deg hCG i denne behandlingssyklusen og ber deg avstå fra samleie eller bruke mekaniske prevensjonsmidler i minst 4 dager. Legen din vil sørge for nøye overvåkning av eggstokkresponsen basert på ultralyd og blodprøver (østrogenmålinger) før og under behandlingen.
Multippel graviditet
Når du bruker Pergoveris har du en høyere risiko for å bli gravid med mer enn ett barn av gangen (”flerling‑ eller multippel graviditet”, som regel tvillinger), enn ved normal befruktning. Multippel graviditet kan føre til medisinske komplikasjoner for deg og spedbarna dine. Du kan redusere risikoen for multippel graviditet ved å bruke riktig dose med Pergoveris til riktig tid.
For å redusere risikoen for multippel graviditet, er ultralyd og blodprøver anbefalt.
Spontanabort
Når du gjennomgår assistert befruktning eller stimulering av eggstokkene dine for å produsere egg, har du en større risiko for spontanabort enn andre kvinner.
Ektopisk graviditet
Kvinner som har hatt blokkerte eller skadde eggledere (sykdom i egglederne) har risiko for graviditet der embryoet er festet utenfor livmoren (ektopisk graviditet), enten graviditeten skyldes spontan eller assistert befruktning.
Problemer med blodkoagulering (tromboemboliske hendelser)
Rådfør deg med legen din før du bruker Pergoveris hvis du eller et familiemedlem tidligere har hatt blodpropp i ben eller i lunger, eller et hjerteinfarkt eller slag. Du kan ha en høyere risiko for alvorlig blodpropp eller at eksisterende blodpropper blir verre under behandling med Pergoveris.
Svulster i kjønnsorganene
Svulster på eggstokkene og i andre kjønnsorganer er rapportert, både godartede og ondartede, hos kvinner som har gjennomgått flere behandlinger for infertilitet.
Allergiske reaksjoner
Det finnes enkelte rapporter på ikke‑alvorlige allergiske reaksjoner ved bruk av Pergoveris. Rådfør deg med legen din før du bruker Pergoveris dersom du tidligere har hatt denne typen reaksjon på et lignende legemiddel.
Barn og ungdom
Pergoveris skal ikke brukes til barn og ungdom under 18 år.
Andre legemidler og Pergoveris
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Pergoveris skal ikke brukes med andre legemidler i samme injeksjon. Du kan bruke Pergoveris samtidig med et godkjent legemiddel med follitropin alfa som separate injeksjoner, hvis forskrevet av legen din.
Graviditet og amming
Du må ikke bruke Pergoveris dersom du er gravid eller ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Det er ikke forventet at dette legemidlet vil påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Pergoveris inneholder natrium
Pergoveris inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) per dose, dvs. er så godt som ”natriumfritt”.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Pergoveris
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Bruk av dette legemidlet
 • Pergoveris skal gis som injeksjon like under huden (subkutant). Velg et nytt injeksjonssted hver dag for å redusere hudirritasjon til et minimum.
 • Legen eller sykepleieren vil vise deg hvordan du bruker Pergoveris ferdigfylt penn.
 • Hvis de er overbevist om at du kan administrere Pergoveris trygt, kan du klargjøre og injisere legemidlet hjemme.
 • Hvis du administrerer Pergoveris selv, må du lese og følge instruksjonene i avsnittet ”Bruksanvisning” nøye.
Hvor mye du skal bruke
Behandlingen starter med anbefalt dose Pergoveris som inneholder 150 internasjonale enheter (IE) med follitropin alfa og 75 IE med lutropin alfa hver dag.
 • Avhengig av responsen din kan legen din avgjøre å legge til en dose med et godkjent legemiddel med follitropin alfa til injeksjonen din med Pergoveris. I dette tilfellet økes dosen med follitropin alfa vanligvis hver 7. eller hver 14. dag med 37,5 til 75 IE.
 • Behandlingen fortsetter til du oppnår ønsket respons. Dette er når du har utviklet en egnet follikkel, vurdert ved hjelp av ultralyd og blodprøver.
 • Dette kan ta opptil 5 uker.
Når du oppnår ønsket respons, vil du bli gitt en enkelt injeksjon med humant koriongonadotropin (hCG) 24 til 48 timer etter din siste injeksjon med Pergoveris. Det beste tidspunktet for samleie er samme dag som du mottar hCG‑injeksjonen og dagen etter. Alternativt kan intrauterin inseminasjon (IUI) utføres.
Hvis kroppen din reagerer for sterkt vil behandlingen stanses og du vil ikke motta hCG (se avsnitt 2, under overskriften ”Ovarialt hyperstimuleringssyndrom (OHSS)”). I dette tilfellet vil legen din gi deg en lavere dose med follitropin alfa i neste syklus.
Dersom du tar for mye av Pergoveris
Effekten av en overdose av Pergoveris er ukjent, men det er imidlertid mulig at OHSS kan oppstå. Dette vil bare inntre dersom hCG blir administrert (se avsnitt 2 under overskriften ”Ovarialt hyperstimuleringssyndrom (OHSS)”).
Dersom du har glemt å ta Pergoveris
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Vennligst kontakt legen din.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Svært alvorlige bivirkninger
Ta øyeblikkelig kontakt med lege dersom du opplever noen av bivirkningene som er listet opp nedenfor. Det kan hende at legen vil be deg om å stanse bruken av Pergoveris.
Allergiske reaksjoner
Allergiske reaksjoner som utslett, rød hud, elveblest, hevelser i ansiktet kombinert med pustevansker kan noen ganger være alvorlige. Disse bivirkningene er svært sjeldne.
Ovarialt hyperstimuleringssyndrom (OHSS)
 • Smerter i nedre del av buken sammen med kvalme eller oppkast kan være symptomer på ovarialt hyperstimuleringssyndrom (OHSS). Eggstokkene (ovariene) dine kan ha overreagert på behandlingen og dannet store blærer med væske eller cyster (se avsnitt 2 under overskriften ”Ovarialt hyperstimuleringssyndrom (OHSS)”). Denne bivirkningen er vanlig. Dersom dette skjer må legen din undersøke deg så fort som mulig.
 • OHSS kan bli alvorlig med tydelig forstørrede eggstokker, nedsatt urinproduksjon, vektøkning, pustevansker og/eller ansamling av væske i magen eller brysthulen. Dette er en mindre vanlig bivirkning (kan forekomme hos inntil 1 av 100 personer).
 • Komplikasjoner av OHSS som f.eks. vridning av eggstokkene eller dannelse av blodpropp kan i sjeldne tilfeller forekomme (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 personer).
 • I svært sjeldne tilfeller kan alvorlige blodproppkomplikasjoner (tromboemboliske hendelser) oppstå, som oftest sammen med alvorlig OHSS. Dette vil kunne forårsake brystsmerter, andpustenhet, slag eller hjerteinfarkt. I sjeldne tilfeller kan dette også forekomme uavhengig av OHSS (se avsnitt 2 under overskriften ”Problemer med blodkoagulering (tromboemboliske hendelser)”).
Andre bivirkninger omfatter
Svært vanlige (kan forekomme hos mer enn 1 av 10 personer)
 • væskefylte blærer i eggstokkene (ovariecyster)
 • hodepine
 • lokal reaksjon på injeksjonsstedet som f.eks. smerte, kløe, blåmerker, hevelse eller irritasjon
Vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av 10 personer)
 • diaré
 • brystsmerter
 • kvalme eller oppkast
 • smerter i buken eller bekken
 • magekramper eller oppblåsthet
Svært sjeldne (kan forekomme hos inntil 1 av 10 000 personer)
 • Astmaen din kan bli verre.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Pergoveris
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten etter EXP og esken etterUtløpsdato. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC). Skal ikke fryses.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.
Etter anbrudd kan den ferdigfylte pennen oppbevares i maksimalt 28 dager utenfor kjøleskap (ved 25ºC).
Ikke bruk Pergoveris hvis du legger merke til synlige tegn på forringelse, hvis væsken inneholder partikler eller ikke er klar.
Etter injisering skal kanylen kastes på en sikker måte.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Pergoveris
Virkestoffer er follitropin alfa og lutropin alfa.
 • Hver ferdigfylte penn med Pergoveris (900 IE + 450 IE)/1,44 ml inneholder 900 IE (internasjonale enheter) follitropin alfa og 450 IE lutropin alfa i 1,44 ml og kan gi seks doser med Pergoveris 150 IE/75 IE.
Andre innholdsstoffer er:
 • sukrose, argininmonohydroklorid, poloksamer 188, metionin, fenol, dinatriumfosfatdihydrat, natriumdihydrogenfosfatmonohydrat og vann til injeksjonsvæsker. Det har blitt tilsatt små mengder konsentrert fosforsyre og natriumhydroksid for å holde syrenivåene (pH-nivåene) normale.
Hvordan Pergoveris ser ut og innholdet i pakningen
Pergoveris er en klar, fargeløs til lysegul injeksjonsvæske i en ferdigfylt flerdosepenn:
 • Pergoveris (900 IE + 450 IE)/1,44 ml leveres i pakker med 1 ferdigfylt flerdosepenn og 14 kanyler til engangsbruk.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Merck Europe B.V., Gustav Mahlerplein 102, 1082 MA Amsterdam, Nederland
Tilvirker
Merck Serono S.p.A, Via delle Magnolie 15 (Zona industriale), I‑70026 Modugno (Bari), Italia
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Norge
Merck Norge
Tlf: +47 67 90 35 90
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 08/2018.
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu.
 
BruksanvisningInnhold1. Viktig informasjon om Pergoveris ferdigfylt penn2. Hvordan du bruker behandlingsdagboken for Pergoveris ferdigfylt penn3. Finn utstyret du trenger4. Bli kjent med delene til Pergoveris ferdigfylt penn5. Klargjøring av Pergoveris ferdigfylt penn for injeksjon6. Innstilling av dosen som legen din har forskrevet7. Injisering av dosen8. Etter injeksjonen9. Behandlingsdagbok for Pergoveris ferdigfylt penn (se tabellen på slutten)
Advarsel: Les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Pergoveris ferdigfylt penn.Følg instruksjonene nøye – de kan avvike fra det du er vant til fra tidligere.
1. Viktig informasjon om Pergoveris ferdigfylt penn
 • Pergoveris ferdigfylt penn skal kun brukes til subkutan injeksjon.
 • Bruk Pergoveris ferdigfylt penn bare dersom du har fått opplæring av helsepersonell i hvordan du bruker den på riktig måte.
Advarsel: Ikke bruk kanyler på nytt. Ta av kanylen umiddelbart etter hver injeksjon.Ikke del pennen og/eller kanyler med en annen person. Hvis du gjør det, kan det forårsake en infeksjon.
 • Pennen er tilgjengelig i tre forskjellige styrker med flere doser:

(300 IE + 150 IE) / 0,48 ml

 • Inneholder 0,48 ml oppløsning med Pergoveris
 • Inneholder 300 IE follitropin alfa og 150 IE lutropin alfa.

(450 IE + 225 IE) / 0,72 ml

 • Inneholder 0,72 ml oppløsning med Pergoveris
 • Inneholder 450 IE follitropin alfa og 225 IE lutropin alfa.

(900 IE + 450 IE) / 1,44 ml

 • Inneholder 1,44 ml oppløsning med Pergoveris
 • Inneholder 900 IE follitropin alfa og 450 IE lutropin alfa.

Advarsel: Les pakningsvedlegget for mer informasjon om anbefalt dosering, og følg alltid dosen som legen din har anbefalt.
 • Tallene i doseringsvinduet angir antallet internasjonale enheter eller IE, og viser dosen med follitropin alfa. Legen din kommer til å fortelle deg hvor mange IE med follitropin alfa du skal injisere hver dag.
 • Tallene i doseringsvinduet hjelper deg til å:
  a. Stille inn den forskrevne dosen din.
  Mangler tekstalternativ for bilde
  b. Bekrefte at injeksjonen er utført.
  Mangler tekstalternativ for bilde
  c. Lese av den gjenværende dosen som skal injiseres med en annen penn.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Ta injeksjonen til samme tid hver dag.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Legen/apoteket vil fortelle deg hvor mange penner med Pergoveris du trenger for å fullføre behandlingen din.
2. Hvordan du bruker behandlingsdagboken for Pergoveris ferdigfylt penn
Det følger med en behandlingsdagbok på siste side. Bruk behandlingsdagboken til å skrive ned mengden som injiseres.
 • Skriv hvilken dag i behandlingen det er (kolonne 1), dato (kolonne 2), klokkeslettet for injeksjonen (kolonne 3) og mengden i pennen (kolonne 4).
 • Skriv ned dosen du har fått forskrevet (kolonne 5).
 • Kontroller at du har stilt inn den riktige dosen før du injiserer (kolonne 6).
 • Les tallet som vises i doseringsvinduet etter injeksjonen.
 • Bekreft at du har fått en fullstendig injeksjon (kolonne 7) ELLER skriv ned tallet som vises i doseringsvinduet hvis det står noe annet enn «0» (kolonne 8).
 • Ved behov, sett en ny injeksjon med en annen penn, og hvor du stiller inn den gjenværende dosen som er skrevet under «Mengde som skal stilles inn for injeksjon nummer to» (kolonne 8).
 • Skriv ned denne gjenværende dosen under «Mengde som skal injiseres» i den neste raden (kolonne 6).

MERK: Ved å bruke behandlingsdagboken til å notere de(n) daglige injeksjonen(e), kan du kontrollere at du har fått hele den forskrevne dosen hver dag.

Et eksempel på en behandlingsdagbok som bruker en penn med (450 IE + 225 IE) / 0,72 ml:
Mangler tekstalternativ for bilde
3. Finn utstyret du trenger
3.1. Vask hendene dine med såpe og vann (fig. 1)
Mangler tekstalternativ for bilde
3.2. Klargjør et rent område og en flat overflate, for eksempel et bord eller en benkeplate, i et område med god belysning.
3.3. Finn frem Pergoveris ferdigfylt penn.
3.4. Kontroller at du har valgt den forskrevne pennen.
3.5. Kontroller utløpsdato på pennens etikett (fig. 2).
Mangler tekstalternativ for bilde
3.6. Du kommer også til å trenge:
 • Kanyler (følger med i pakken)
 • Alkoholservietter (følger ikke med i pakken)
 • Beholder for skarpt avfall (følger ikke med i pakken)
4. Bli kjent med delene til Pergoveris ferdigfylt penn
Mangler tekstalternativ for bilde
*Tallene i doseringsvinduet og væskebeholderen representerer antallet internasjonale enheter (IE) med legemiddel.
5. Klargjøring av Pergoveris ferdigfylt penn for injeksjon
5.1. Ta av lokket på pennen.
5.2. Kontroller at doseringsvinduet er stilt inn til «0».
Mangler tekstalternativ for bilde
Mangler tekstalternativ for bilde
5.3. Klargjør kanylen.
 • Finn frem en ny kanyle - bruk bare kanylene «til engangsbruk» som følger med.
 • Hold godt fast i den ytre kanylehetten.
 • Kontroller at forseglingen på den ytre kanylehetten ikke er skadet eller løs (fig. 3).
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Ta av den avtrekkbare forseglingsfliken (fig. 4).
  Mangler tekstalternativ for bilde

Forsiktig: Hvis den avtrekkbare forseglingsfliken er skadet eller løs, må du ikke bruke kanylen. Kast den i en beholder for skarpt avfall. Finn frem en ny kanyle.

5.4. Fest kanylen.
 • Skru den gjengede spissen på Pergoveris ferdigfylt penn inn i den ytre kanylehetten til du merker en lett motstand.
  Advarsel: Ikke fest kanylen for stramt. Kanylen kan være vanskelig å ta av etter injeksjonen.
 • Fjern den ytre kanylehetten ved å trekke den forsiktig av.
 • Legg den til side for senere bruk. IKKE kast den.
 • Hold Pergoveris ferdigfylt penn med kanylen pekende oppover.
 • Ta forsiktig av og kast den grønne indre kanylehetten.
  Advarsel: Ikke sett den grønne, indre kanylehetten på kanylen igjen. Det kan føre til at du stikker deg.
  Mangler tekstalternativ for bilde
5.5. Se etter en dråpe med væske på kanylespissen.
 • Se nøye på kanylespissen etter en liten dråpe / noen små dråper med væske.
  Mangler tekstalternativ for bilde
Hvis du ikke ser en liten dråpe / noen små dråper med væske på eller nær spissen den første gangen du bruker en ny penn:
Mangler tekstalternativ for bilde
1. Vri doseinnstillingsknappen forsiktig med klokken til den viser 25 i doseringsvinduet. Du kan vri doseknappen bakover hvis du vrir forbi 25 (fig. 5).
Mangler tekstalternativ for bilde
2. Hold pennen med kanylen pekende oppover.
3. Dunk forsiktig på væskebeholderen (fig. 6).
4. Trykk doseinnstillingsknappen så langt den går. Det vises en liten dråpe med væske på kanylespissen (fig. 7).
5. Kontroller at det står «0» i doseringsvinduet (fig. 8).
6. Gå videre til del 6: Innstilling av dosen som legen din har forskrevet.
6. Innstilling av dosen som legen din har forskrevet
6.1. Vri doseinnstillingsknappen til ønsket dose vises i doseringsvinduet.
 • Vri doseinnstillingsknappen framover for å øke dosen i henhold til dosen som legen din har forskrevet til deg.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Vri doseinnstillingsknappen bakover, om nødvendig, for å korrigere dosen.
  Mangler tekstalternativ for bilde
  Advarsel: Kontroller at doseringsvinduet viser hele den forskrevne dosen før du går videre til neste trinn.
7. Injisering av dosen
7.1. Velg et injeksjonssted der legen eller sykepleieren har fortalt at du skal sette injeksjonen. Velg et nytt injeksjonssted hver dag for å redusere hudirritasjon til et minimum.
7.2. Tørk av huden med en alkoholserviett.
7.3. Kontroller en gang til at doseringsvinduet viser riktig dose.
Mangler tekstalternativ for bilde
7.4. Injiser dosen slik du har blitt opplært å gjøre av legen eller sykepleieren din.
 • Skyv kanylen langsomt og helt inn i huden (fig. 9).
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Trykk doseknappen langsomt ned så langt den går, og hold den inne for å fullføre en fullstendig injeksjon.
 • Hold doseknappen inne i minst 5 sekunder for å være sikker på at du har injisert hele dosen (se fig. 10).
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Dosetallet som står i doseringsvinduet går tilbake til 0.
 • Etter minst 5 sekunder kan du trekke kanylen ut av huden mens du holder doseinnstillingsknappen inne (fig. 11).
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Når kanylen er ute av huden, kan du slippe doseinnstillingsknappen.
Forsiktig: Ikke slipp doseknappen før du har tatt kanylen ut av huden.
Advarsel: Sørg alltid for at du bruker en ny kanyle for hver injeksjon.
8. Etter injeksjonen
8.1. Kontroller at du har injisert hele mengden.
 • Kontroller at doseringsvinduet viser «0».
  Mangler tekstalternativ for bilde
Advarsel: Hvis doseringsvinduet viser et tall som er høyere enn 0, er Pergoveris ferdigfylt penn tom, og du har ikke mottatt hele den forskrevne dosen.
8.2. Fullfør en delvis injeksjon (bare ved behov).
 • Doseringsvinduet kommer til å indikere den manglende mengden du må injisere med ved å bruke en ny penn.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Gjenta punkt 4 (Bli kjent med delene til Pergoveris ferdigfylt penn) og punkt 5 (Klargjøring av Pergoveris ferdigfylt penn for injeksjon) med en annen penn.
 • Still inn dosen til den manglende mengden du skrev ned i behandlingsdagboken ELLER tallet som fortsatt vises i doseringsvinduet på den forrige pennen, og injiser.
8.3. Fjern kanylen etter hver injeksjon.
 • Plasser den ytre kanylehetten på en flat overflate.
 • Hold Pergoveris ferdigfylt penn godt med én hånd, og skyv kanylen inn i den ytre kanylehetten.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Fortsett å skyve den tildekkede kanylen mot en fast overflate til du hører et «klikk».
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Ta tak i den ytre kanylehetten, og skru løs kanylen ved å vri mot klokken.
  Kast den brukte kanylen på en trygg måte.
  Mangler tekstalternativ for bilde
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Sett lokket tilbake på pennen.
Advarsel: Bruk aldri en brukt kanyle på nytt. Del aldri kanyler med andre.
8.4. Oppbevaring av Pergoveris ferdigfylt penn.
Advarsel: Oppbevar aldri pennen med kanylen fortsatt festet på. Ta alltid kanylen av Pergoveris ferdigfylte penn før du setter lokket tilbake på pennen.
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Oppbevar pennen i originalpakningen på et trygt sted som angitt i pakningsvedlegget.
 • Spør på apoteket ditt om hvordan du skal kaste pennen når den er tom.
Advarsel: Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall.
9. Behandlingsdagbok for Pergoveris ferdigfylt penn
Mangler tekstalternativ for bilde
Denne bruksanvisningen ble sist oppdatert: 08/2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

assistert befruktning: Befruktning av et egg utenfor kroppen (in vitro-fertilisering) eller ved inseminasjon (innføring av sæd i en kvinne på annen måte en ved samleie).

brystkreft (brystcancer, brystsvulst, brysttumor, cancer mammae): Ondartet svulst i brystet hos kvinner. Står for ca. 30% av all kreftsykdom som rammer kvinner. Sykdommen kan behandles på mange måter, blant annet med kirurgi, stråling og kjemoterapi.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

follikkelstimulerende hormon (fsh): Hypofysehormon som stimulerer til dannelse av kjønns- og støtteceller i eggstokker og støtteceller i testikler.

gonadotropin: Gonadotropiner er hormoner som påvirker kjønnskjertlenes funksjon. Kjønnskjertlene er eggstokkene hos kvinner og testiklene hos menn. Disse hormonene stimulerer blant annet sædproduksjon hos menn, og eggdannelsen hos kvinner.

hcg (koriongonadotropin): (hCG: human ChorionGonadotropin). Et hormon som ved graviditet lages av cellene som utgjør forstadiene til morkaken. Hormonet kan måles relativt tidlig, og slik måling brukes derfor i graviditetstester.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, myokardreinfarkt): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

infertilitet: Manglende evne til å få barn.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lh (luteiniserende hormon): Hormon som utskilles av hypofysen og regulerer dannelsen av kjønnshormoner i testiklene og eggstokkene. Hormonet setter blant annet i gang eggløsningen.

overgangsalder (menopause, klimakterie): Menopause inntrer når eggstokkene produserer så lite østrogen og progestogen at menstruasjonen stopper opp. Dette skjer normalt i 44-50-årsalderen.

subkutan (s.c., subkutant): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis subkutant.

ultralyd: Ultralyd er høyfrekvente lydbølger (over 30 000 Hz pr. sekund). Brukes både i ultralydbehandling og ultralydundersøkelse (diagnose). Under en ultralydundersøkelse sendes lydbølgene inn i kroppen, og ulike vev reflekterer lyden tilbake som ekko. Dette fanges opp av ultralydapparatet som omdanner lyden til bilder.