Pergoveris

Merck


Humant follikkelstimulerende hormon og humant luteiniserende hormon.

G03G A30 (Follitropin alfa, Lutropin alfa)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 300 IE/150 IE: Hver ferdigfylte penn inneh.: Follitropin alfa (r-hFSH) 22 µg tilsv. 300 IE, lutropin alfa (r-hLH) 6 µg tilsv. 150 IE, sukrose, argininmonohydroklorid, poloksamer 188, metionin, fenol, dinatriumfosfatdihydrat, natriumdihydrogenfosfatmonohydrat, natriumhydroksid/konsentrert fosforsyre (for pH-justering), vann til injeksjonsvæsker til 0,48 ml.


INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 450 IE/225 IE: Hver ferdigfylte penn inneh.: Follitropin alfa (r-hFSH) 33 µg tilsv. 450 IE, lutropin alfa (r-hLH) 9 µg tilsv. 225 IE, sukrose, argininmonohydroklorid, poloksamer 188, metionin, fenol, dinatriumfosfatdihydrat, natriumdihydrogenfosfatmonohydrat, natriumhydroksid/konsentrert fosforsyre (for pH-justering), vann til injeksjonsvæsker til 0,72 ml.


INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 900 IE/450 IE: Hver ferdigfylte penn inneh: Follitropin alfa (r-hFSH) 66 µg tilsv. 900 IE, lutropin alfa (r-hLH) 18 µg tilsv. 450 IE, sukrose, argininmonohydroklorid, poloksamer 188, metionin, fenol, dinatriumfosfatdihydrat, natriumdihydrogenfosfatmonohydrat, natriumhydroksid/konsentrert fosforsyre (for pH-justering), vann til injeksjonsvæsker til 1,44 ml.


Indikasjoner

Stimulering av follikkelutvikling hos voksne kvinner med uttalt LH- og FSH-mangel. I kliniske forsøk ble disse pasientene definert som de som har endogene serumnivåer av LH på <1,2 IE/liter.

Dosering

Behandling må initieres under overvåkning av lege som har erfaring med behandling av fertilitetsproblemer. Målet er å utvikle én moden Graafs follikkel hvorfra en oocytt kan frigjøres etter administrering av humant koriongonadotropin (hCG). Preparatet bør gis som daglige s.c. injeksjoner. Siden disse pasientene har amenoré og lav endogen utskillelse av østrogen, kan behandlingen påbegynnes når som helst. Behandlingen bør tilpasses pasientens individuelle respons, som bedømmes ved å måle follikkelstørrelse med ultralyd og østrogenrespons. Behandling initieres med den anbefalte dosen 150 IE r-hFSH/75 IE r-hLH daglig. Dersom mindre enn anbefalt dose brukes daglig, kan folikkelresponsen bli utilfredsstillende fordi mengden lutropin alfa kan være utilstrekkelig. Dersom det vurderes som nødvendig å øke dosen med FSH, bør dette fortrinnsvis gjøres med 7-14 dagers intervaller, og fortrinnsvis med økninger på 37,5-75 IE. Stimuleringen i én syklus kan forlenges til å vare i inntil 5 uker. Når optimal respons er nådd, bør en injeksjon på 250 μg r-hCG eller 5000-10 000 IE hCG gis 24-48 timer etter den siste injeksjonen. Pasienten anbefales å ha samleie samme dag og dagen etter hCG-administrering. Intrauterin inseminering (IUI) kan utføres som et alternativ. Lutealfasestøtte bør overveies da mangel på substanser med luteotrop aktivitet (LH/hCG) etter ovulasjon, kan føre til tidlig bortfall av corpus luteum. Dersom en for kraftig reaksjon inntreffer, bør behandling avsluttes og hCG holdes tilbake. Behandling gjenopptas i neste syklus med lavere FSH-dosering enn ved syklusen før.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt nyre-/leverfunksjon: Sikkerhet, effekt og farmakokinetikk er ikke fastslått.
Tilberedning/Håndtering: Se bruksanvisning i pakningsvedlegget. Skal ikke administreres som en blanding med andre legemidler i samme injeksjon, unntatt med follitropin alfa som separate injeksjoner.
Administrering: Gis s.c. Første injeksjon bør gis under nøye medisinsk overvåkning. Selvadministrering bør kun foretas av pasienter som er godt motivert, tilstrekkelig opplært og med tilgang til faglig ekspertise.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for hjelpestoffene eller gonadotropiner. Ovarial-, livmor- eller brystkarsinom. Tumor i hypothalamus eller hypofysen. Ovarieforstørrelse eller cyste som ikke er relatert til polycystisk ovarialsyndrom (PCOS) og som er av ukjent opprinnelse. Gynekologisk blødning av ukjent årsak. Skal ikke brukes dersom effektiv respons ikke kan nås, som ved: Primær ovariesvikt, misdannelser i kjønnsorganer uforenlig med graviditet, fibroide tumorer i uterus uforenlig med graviditet.

Forsiktighetsregler

Preparatet må bare brukes av leger med inngående kjennskap til fertilitetsproblemer og behandlingen av disse. Regelmessig kontroll av ovarialrespons med ultralyd, enten alene eller helst med samtidig måling av serumøstradiolnivåer, er påkrevd for sikker og effektiv bruk. Det kan være en viss forskjell i behandlingsrespons mellom pasienter, med dårlig respons hos noen. Laveste effektive dose bør brukes. Porfyri: Pasienter med porfyri eller med porfyri i familien skal kontrolleres nøye under behandling, da risikoen for et akutt anfall kan øke hos disse pasientene. Om en forverring av tilstanden eller om porfyri skulle oppstå, kan seponering bli nødvendig. Før behandlingsstart bør parets infertilitet bedømmes og mulige kontraindikasjoner mot graviditet vurderes. Pasienten bør særlig vurderes mht. hypotyreoidisme, adrenokortikal svikt, hyperprolaktinemi, og egnet behandling bør gis. Pasienter som gjennomgår stimulering av follikkelvekst har økt risiko for utvikling av hyperstimulering. Ovarialt hyperstimuleringssyndrom (OHSS): En viss grad av ovarieforstørrelse kan forventes, og sees oftere hos kvinner med PCOS. Går som regel tilbake uten behandling. OHSS er, i motsetning til ukomplisert ovarieforstørrelse, en tilstand som kan manifesteres med økende alvorlighetsgrad. Det omfatter uttalt ovarieforstørrelse, høye serumkonsentrasjoner av gonadale steroider, og økt vaskulær permeabilitet som kan føre til væskeansamling i peritonealhulen, pleurahulen og perikardialhulene (sjelden). Følgende symptomer kan observeres ved alvorlige tilfeller: Abdominalsmerte, abdominal distensjon, alvorlig ovarieforstørrelse, vektøkning, dyspné, oliguri og gastrointestinale symptomer, bl.a. kvalme, oppkast og diaré. Klinisk undersøkelse kan vise hypovolemi, hemokonsentrasjon, elektrolyttforstyrrelser, ascites, hemoperitoneum, pleuravæske, hydrothorax, akutt åndenød og tromboemboliske komplikasjoner. Svært sjelden kan alvorlig OHSS forverres av ovarietorsjon eller tromboemboliske komplikasjoner som lungeemboli, iskemisk slag eller myokardinfarkt. Uavhengige risikofaktorer for OHSS er ung alder, slank kroppsbygning, PCOS, høyere doser av eksogene gonadotropiner, høyt absolutt eller raskt stigende serumøstradiolnivå (>900 pg/ml eller >3300 pmol/liter ved anovulasjon), tidligere episoder av OHSS og et stort antall utviklende follikler (>3 follikler på ≥14 mm i diameter ved anovulasjon). Etterlevelse av anbefalt Pergoveris og FSH-doseringsregime kan minimere risikoen for ovarial hyperstimuli. Overvåkning av stimulisykluser med ultralyd i tillegg til østradiolmålinger anbefales for tidlig identifisering av risikofaktorer. Beviser tyder på at hCG spiller en nøkkelrolle ved utløsning av OHSS, og at syndromet kan være mer alvorlig og langvarig hvis graviditet forekommer. Det anbefales derfor at hCG tilbakeholdes og at pasienten rådes til å avstå fra samleie eller bruke mekanisk prevensjon i minst 4 dager, hvis tegn på ovarial hyperstimulering forekommer, som f.eks. serumøstradiolnivå >5 500 pg/ml eller >20 200 pmol/liter og/eller ≥40 follikler totalt. OHSS kan utvikle seg raskt (innen 24 timer) eller over flere dager til å bli en alvorlig medisinsk tilstand. Det forekommer oftest etter at hormonbehandling er avsluttet og når sin høyde omtrent 7-10 dager etter behandling. Vanligvis går OHSS spontant tilbake ved begynnelsen av menstruasjon. Pasienten bør derfor følges opp i minst 2 uker etter hCG-administrering. Dersom alvorlig OHSS forekommer, bør gonadotropinbehandlingen avbrytes, pasienten legges inn på sykehus og egnet behandling påbegynnes. Syndromet forekommer oftere hos pasienter med PCOS. Ved antatt risiko for OSSH bør det vurderes å avbryte behandlingen. Ovarietorsjon: Ovarietorsjon er rapportert etter gonadotropinbehandling. Dette kan ha sammenheng med andre risikofaktorer som f.eks. OHSS, graviditet, tidligere kirurgiske inngrep i abdomen, ovarietorsjon i anamnesen, tidligere eller eksisterende ovariecyste eller PCOS. Skade på ovariet pga. redusert blodtilførsel kan begrenses ved tidlig diagnose og umiddelbar detorsjon. Multippel graviditet: Ved indusert ovulasjon øker forekomsten av multippel graviditet og flerfødsler. Multippel graviditet øker risikoen for maternelle og perinatale komplikasjoner. For å redusere risikoen for multippel graviditet anbefales nøye kontroll av ovarialrespons. Pasienten bør informeres om den potensielle risikoen for flerfødsler før behandlingsstart. Ved antatt risiko for multippel graviditet bør det vurderes å avbryte behandlingen. Spontanabort: Forekomsten av spontanabort er større hos pasienter som gjennomgår stimulering av follikkelvekstutvikling for ovulasjonsinduksjon eller assistert befruktning. Ektopisk graviditet: Kvinner med sykdom i egglederene i anamnesen har risiko for ektopisk graviditet, enten graviditeten skyldes spontan eller assistert befruktning. Forekomst av ektopisk graviditet etter assistert befruktning er høyere enn ellers i befolkningen. Neoplasmer i reproduksjonssytemet: Ovarialcancer og andre neoplasmer i reproduksjonssystemet er rapportert, både benigne og maligne, hos kvinner som har gjennomgått flere regimer for infertilitetsbehandling. Medfødte misdannelser: Forekomsten av medfødte misdannelser kan være noe høyere etter assistert befruktning. Tromboembolisme: Hos kvinner med nylig eller pågående tromboembolisk sykdom eller som har en forhøyet risiko for tromboembolisme, slik som personlig eller familiær anamnese, trombofili eller alvorlig overvekt (BMI >30 kg/m2) kan gonadotropinbehandling ytterligere øke risikoen. Hos disse kvinnene må fordelene med behandling veies opp mot risikoen. Graviditeten i seg selv i tillegg til OHSS øker risikoen for tromboemboliske hendelser.

Graviditet, amming og fertilitet

Preparatet er ikke indisert for bruk ved graviditet eller amming.

Bivirkninger

Svært vanlige (≥1/10): Kjønnsorganer/bryst: Ovariecyster. Nevrologiske: Hodepine. Øvrige: Mild til kraftig reaksjon på injeksjonsstedet (smerte, erytem, hematom, hevelse og/eller irritasjon). Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Abdominalsmerte, abdominal distensjon, abdominalt ubehag, kvalme, oppkast, diaré. Kjønnsorganer/bryst: Brystsmerter, bekkensmerter, mild til moderat OHSS (inkl. tilknyttet symptomatologi). Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Kjønnsorganer/bryst: Alvorlig OHSS (inkl. tilknyttet symptomatologi). Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Kjønnsorganer/bryst: Komplikasjon av alvorlig OHSS. Svært sjeldne (<1/10 000): Hjerte/kar: Tromboembolisme, vanligvis knyttet til OHSS. Immunsystemet: Milde til alvorlige allergiske reaksjoner, inkl. anafylaktiske reaksjoner og sjokk. Luftveier: Eksaserbasjon eller forverring av astma.

Rapportering av bivirkninger


Egenskaper

Klassifisering: Follitropin alfa (r-hFSH) og lutropin alfa (r-hLH), gonadotropiner produsert i genetisk modifiserte ovarieceller fra kinesiske hamstre (CHO).
Virkningsmekanisme: Follitropin alfa stimulerer follikkelutvikling og steroidproduksjon. Lutropin alfa øker østradiolutskillelsen fra folliklene.
Absorpsjon: Follitropin alfa: Biotilgjengelighet ved s.c. injeksjon ca. 70%. Lutropin alfa: Biotilgjengelighet ved s.c. injeksjon ca. 60%.
Fordeling: Follitropin alfa: Vdss 10 liter. Lutropin alfa: Vdss 10-14 liter.
Halveringstid: Follitropin alfa: Etter i.v. injeksjon ca. 24 timer. Lutropin alfa: Etter i.v. injeksjon ca. 10-12 timer.
Utskillelse: Follitropin alfa: Totalclearance 0,6 liter/time. Ca. 12% utskilles via urin. Lutropin alfa: Totalclearance ca. 2 liter/time, <5% utskilles via urin.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C) og i originalpakningen. Skal ikke fryses. Kjemisk og fysisk stabilitet ved bruk er vist i 28 dager ved 25°C. Kan oppbevares i maks. 28 dager ved 25°C etter anbrudd.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Pergoveris, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
300 IE/150 IE1 stk. (ferdigfylt penn)
102283
-
-
1606,60C

Pergoveris, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
450 IE/225 IE1 stk. (ferdigfylt penn)
522465
-
-
2391,80C

Pergoveris, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
900 IE/450 IE1 stk. (ferdigfylt penn)
467646
-
-
4747,30C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 22.05.2018
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

20.08.2018