Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Paracet 500 mg og 1 g tabletter

Paracet 500 mg filmdrasjerte tabletter

paracetamol

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Paracet er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Paracet
 3. Hvordan du bruker Paracet
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Paracet
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Paracet er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Hva Paracet er
Paracet er et smertestillende og febernedsettende middel. Paracet inneholder virkestoffet paracetamol som har en smertestillende effekt som trolig skyldes at dannelsen av smertefremkallende stoffer (prostaglandiner) motvirkes. I tillegg kan paracetamol fange opp og uskadeliggjøre visse sterke og vevsirriterende stoffer. Den febernedsettende effekten skyldes påvirkning av varmeregulerende sentre i hjernen.
Hva Paracet brukes mot
Paracet brukes ved korttidsbehandling av feber, for eksempel ved forkjølelse og influensa, milde til moderate smerter, som for eksempel hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter, muskelsmerter og leddsmerter. Ved høy feber må lege kontaktes. Hvis det er bestemt av lege kan Paracet også brukes forebyggende mot komplikasjoner ved høy feber, langvarige hodesmerter og muskel- og leddplager.
 
2. Hva du må vite før du bruker Paracet
Bruk ikke Paracet
 • dersom du er allergisk overfor paracetamol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6). Se også tilleggsinformasjon om enkelte innholdsstoffer i Paracet nederst i dette avsnittet.
 • dersom du har leverbetennelse.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Paracet.
 • dersom du har eller har hatt lever- eller nyreproblemer.
 • dersom du har svekket ernæringstilstand pga. alkoholmisbruk, spisevegring eller feilernæring. Høyeste anbefalte dosering av Paracet skal da ikke brukes over lengre tid, fordi det medfører økt risiko for leverpåvirkning.
 • ved febertilstander hos barn. Behandlingen bør være kortvarig.
 • ved feber og smerter av ukjent årsak.
Ved langtidsbruk (mer enn 3 mnd.) av Paracet med inntak annenhver dag eller oftere, kan hodepine utvikles eller forverres og bør ikke behandles med økning av dosen. Ved mistanke om hodepine fremkalt av Paracet bør lege kontaktes.
Følg dosering angitt i dette pakningsvedlegget eller legens dosering dersom du har fått legemidlet på resept. For stor dose av Paracet kan gi alvorlig leverskade.
Langtidsbruk kan forårsake utvikling av nyreskade.
Andre legemidler og Paracet
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Ved langvarig høy dosering av Paracet kan effekten av enkelte blodfortynnende legemidler (midler mot blodpropp som warfarin) øke og dermed gi større risiko for blødninger. Snakk med legen din om dosering av Paracet hvis du også bruker blodfortynnende legemidler.
Paracet må ikke brukes samtidig med andre smertestillende legemidler som også inneholder virkestoffet paracetamol. Effekten av paracetamol kan også påvirke eller påvirkes av legemidler til behandling av epilepsi.
Inntak av Paracet sammen med mat og drikke
Paracet bør brukes med forsiktighet av personer som har et høyt alkoholforbruk på grunn av fare for leverskade.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Hvis nødvendig kan Paracet brukes under graviditet. Du bør bruke den lavest mulige dosen som reduserer smerten og/eller feberen din, og behandlingen bør være så kort som mulig. Snakk med lege evt. jordmor hvis smerten eller feberen ikke går over, eller hvis du har behov for å ta medisinen oftere.
Går over i morsmelk, men virkning på barn som ammes er ikke sannsynlig. Rådfør deg med lege ved bruk av Paracet under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Paracet
Til barn anbefales generelt en enkeltdose på ca. 15 mg pr. kg kroppsvekt, vanlig anbefalt døgndose er 45 mg pr. kg kroppsvekt, og maksimal døgndose er 60-75 mg pr. kg kroppsvekt. Det bør gå minst 4-5 timer mellom hver dosering.
De anbefalte dosene for Paracet er:
Tabletter:
Voksne og barn over 40 kg (12 år): 1-2 tabletter à 500 mg 3 ganger i døgnet
ev. 1/2-1 tablett à 1 g 3 ganger i døgnet
Barn:
25-40 kg (7‑12 år): 1 tablett à 500 mg 3 ganger i døgnet
ev. 1/2 tablett à 1 g 3 ganger i døgnet
15-25 kg (3-7 år): 1/2 tablett à 500 mg 3 ganger i døgnet
Tablettene svelges med litt vann.
Dersom du tar for mye av Paracet
Ved overdosering av Paracet kan det oppstå leverskade. Inntak av over 10-12 g paracetamol til voksne gir stor risiko for alvorlig leverskade, som kan være dødelig.
Symptomer på overdosering kan komme først etter at det har gått 1,5 døgn eller mer. Du må derfor ikke vente, men straks kontakte lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel, eller hvis du tror at et barn kan ha fått i seg Paracet ved et uhell, slik at motgift kan bli gitt. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Paracet
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Ta bare neste dose til vanlig tid.
Dersom du avbryter behandling med Paracet
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Sjeldne bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 10 000, men hos færre enn 1 av 1000 pasienter): Overfølsomhetsreaksjoner, allergiske hudreaksjoner som utslett, redusert antall hvite blodlegemer og blodplater, blodmangel (anemi), påvirkning av leverfunksjon.
Det har blitt rapportert om svært sjeldne tilfeller av alvorlige hudreaksjoner
Leverpåvirkning ved bruk av paracetamol har oppstått ved alkoholmisbruk.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Paracet
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Tabletter: Ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Filmdrasjerte tabletter: Oppbevares i originalforpakningen.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på emballasjen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Paracet
 • Virkestoff er: Paracetamol 500 mg og 1 g
 • Andre innholdsstoffer er:
  Tabletter: Pregelatinisert stivelse, povidon, stearinsyre.
  Filmdrasjerte tabletter (drasjering): polyvinylalkohol, talkum, kaliumaluminiumsilikat (E555), polyetylenglykol, titandioksid (E171), polysorbat.
Hvordan Paracet ser ut og innholdet i pakningen
500 mg tabletter: Hvite, runde tabletter, 50 eller 100 stk. pr. pakning
1 g tabletter: Hvite, avlange tabletter, 100 stk. pr. pakning
500 mg filmdrasjerte tabletter: Hvite, avlange tabletter, 50 eller 100 stk. pr. pakning
Paracet finnes også på resept i følgende pakninger:
500 mg og 1 g stikkpiller: Hvite, torpedoformede stikkpiller, 50 stk. pr. pakning
Mikstur 24 mg/ml: Klar løsning som kan ha et svakt skjær av rødbrun farge, 500 ml
Paracet finnes også unntatt fra reseptplikt i disse pakningene:
500 mg tabletter: Hvite runde tabletter, 20 stk. pr. pakning
500 mg filmdrasjerte tabletter: Hvite, avlange tabletter, 20 stk. pr. pakning
60 mg, 125 mg, 250 mg, 500 mg og 1g stikkpiller: Hvite, torpedoformede stikkpiller, 10 stk. pr. pakning
Mikstur 24 mg/ml: Klar løsning som kan ha et svakt skjær av rødbrun farge, 60 ml
500 mg brusetabletter: Hvite, runde tabletter, 20 stk. pr. pakning
250 mg smeltetabletter: Hvite, runde smeltetabletter, 12 stk. pr. pakning
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Karo Pharma AS
Østensjøveien 27
Postboks 6733 Etterstad
0609 Oslo
Norge
Tlf: 22 99 86 00
e-post: sales@karopharma.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 23.07.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forkjølelse: Virusinfeksjon i nese og svelg. Vanlige symptomer er hoste, snue, nysing, sår hals, hodepine og ev. lett feber.

influensa: Infeksjon i luftveiene forårsaket av influensavirus. Symptomer er smerter i muskler og ledd, hodepine, vondt i halsen, hoste, snue, kuldegysninger og feber.

prostaglandin: Prostaglandiner omfatter en gruppe av hormonlignende stoffer som finnes i de fleste vev og organer i kroppen. Prostaglandiner påvirker blant annet blodtrykk, muskelspenninger, fettvev og immunsystemet.