Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Pabal 100 mikrogram/ml injeksjonsvæske, oppløsning

karbetocin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du får injeksjonen med Pabal. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, snakk med lege, jordmor eller sykepleier.
 • Kontakt lege, jordmor eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Pabal er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du behandles med Pabal
 3. Hvordan Pabal gis
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan Pabal oppbevares
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Pabal er og hva det brukes mot
Pabal brukes til å behandle kvinner som nettopp har fått barn ved keisersnitt. Hos noen kvinner trekker ikke livmoren seg raskt nok sammen igjen etter keisersnitt. Det innebærer økt sannsynlighet for at de blør mer enn normalt. Pabal gjør at livmoren trekker seg sammen slik at risikoen for blødning reduseres.
Virkestoffet i Pabal er karbetocin. Det ligner på en substans kalt oksytocin som produseres naturlig i kroppen for å få livmoren til å trekke seg sammen under fødsel.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du behandles med Pabal
Pabal må ikke gis før etter at barnet er forløst.
Før du får Pabal, må legen vite om du lider av eventuelle sykdommer. Du bør også fortelle legen om nye symptomer som måtte utvikle seg mens du behandles med Pabal.
Pabal må ikke brukes dersom:
 • du er allergisk overfor karbetocin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet i pkt. 6),
 • du lider av lever- eller nyresykdom,
 • du har svangerskapsforgiftning/preeklampsi (høyt blodtrykk m.m. under svangerskapet) eller barselkrampe/eklampsi (kramper m.m. under graviditet/fødsel),
 • du har alvorlig hjertesykdom,
 • du har epilepsi,
 • du noen gang har hatt en allergisk reaksjon på oksytocin (gis noen ganger som drypp eller injeksjon under eller etter fødsel).
Dersom noen av disse punktene gjelder for deg, må du informere legen.
Legen må utvise forsiktighet ved bruk av Pabal dersom:
 • du lider av migrene,
 • du har astma,
 • du har problemer med hjerte eller blodsirkulasjonen (som f.eks. høyt blodtrykk),
 • du lider av noen annen sykdom.
Dersom noen av disse punktene gjelder for deg, må du informere legen.
Barn
Ikke relevant.
Andre legemidler og Pabal
Rådfør deg med lege dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Graviditet og amming
Pabal må ikke brukes under graviditet, men kan gis etter forløsning ved keisersnitt.
Det er vist at små mengder karbetocin passerer fra blod til morsmelk hos ammende mødre, men det antas at karbetocin brytes ned i spedbarnets tarm.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan Pabal gis
Pabal gis som en injeksjon i en av venene dine, umiddelbart etter at barnet er forløst ved keisersnitt under epidural- eller spinalanestesi (bedøvelse satt i ryggmargen). Dosen er ett hetteglass (100 mikrogram).
Dersom du får for mye av Pabal
Dersom du ved et uhell får for mye Pabal, kan livmoren trekke seg sammen så hardt at den skades eller blør kraftig. Søvnighet, apati og hodepine forårsaket av opphopning av vann i kroppen kan også forekomme. Dette vil behandles med andre legemidler og muligens kirurgi.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
De vanligste bivirkningene kan forekomme hos minst 10 av 100 kvinner som behandles med Pabal. Disse omfatter:
 • kvalme
 • smerter i magen
 • kløe
 • rødme (rød hud)
 • varmefølelse
 • lavt blodtrykk
 • hodepine
 • skjelvinger
Andre bivirkninger som kan forekomme hos mellom 1 og 10 av 100 kvinner, er:
 • oppkast
 • svimmelhet
 • smerter i ryggen eller brystet
 • metallsmak i munnen
 • anemi (blodmangel)
 • kortpustethet
 • frysninger
Av og til kan noen kvinner oppleve rask hjerterytme eller svetting.
Pabal kan forårsake oppsamling av vann i kroppen, hvilket kan føre til søvnighet, apati og hodepine.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan Pabal oppbevares
Hetteglassene med Pabal oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Oppbevares ved høyst 30ºC. Skal ikke fryses.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og etiketten etter «EXP».
Oppbevares utilgjengelig for barn.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Pabal:
 • Virkestoff er karbetocin. Én milliliter inneholder 100 mikrogram karbetocin.
 • Andre innholdsstoffer er L-metionin, suksinsyre, mannitol, natriumhydroksid og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Pabal ser ut og innholdet i pakningen
Pabal er en klar, fargeløs injeksjonsvæske, oppløsning, klar til intravenøs injeksjon. Preparatet leveres i pakker inneholdende fem hetteglass à 1 ml.
Pabal bør kun brukes i velutstyrte, spesialiserte fødselsklinikker.
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Ferring Legemidler AS
Postboks 4445 Nydalen
0403 Oslo
Tlf: 22 02 08 80
E-post: mail@oslo.ferring.com
Tilvirker:
Ferring GmbH
Wittland 11
D-24109 Kiel
Tyskland
Dette legemidlet er godkjent i EØS-land med følgende navn:
PABAL/DURATOCIN/DURATOBAL
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 23.10.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

epidural: Noe som har med området som ligger rett utenfor hjerne- og ryggmargshinnen.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.