Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Oxis Turbuhaler 4,5 mikrogram/dose, inhalasjonspulver

Oxis Turbuhaler 9 mikrogram/dose, inhalasjonspulver

formoterolfumaratdihydrat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Oxis Turbuhaler er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Oxis Turbuhaler
 3. Hvordan du bruker Oxis Turbuhaler
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Oxis Turbuhaler
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Oxis Turbuhaler er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Oxis Turbuhaler er en inhalator. Den inneholder et legemiddel som heter formoterol. Formoterol tilhører en gruppe legemidler som kalles "langtidsvirkende beta-agonister" eller "luftveisutvidere".
Det virker slik at det får musklene i luftveiene til å slappe av, slik at det blir lettere å puste. Virkningen starter innen 1-3 minutter og varer i inntil 12 timer.
Legen din kan ha skrevet ut denne medisinen for å behandle astma eller kronisk obstruktiv lungesykdom (kols).
Astma
Oxis Turbuhaler brukes til behandling av astma hos voksne, ungdom og barn som er 6 år eller eldre. Ved astma vil legen din skrive ut to astmainhalatorer: Oxis Turbuhaler og en separat kortisoninhalator. Disse skal brukes sammen.
 • Oxis Turbuhaler brukes for å forhindre astmasymptomer.
 • Noen bruker også Oxis Turbuhaler hvis de trenger ekstra doser for å behandle astmasymptomer og gjøre det lettere å puste igjen.
 • Oxis Turbuhaler kan også brukes før anstrengelse for å forebygge anstrengelsesutløste astmasymptomer.
Kronisk obstruktiv lungesykdom (kols)
Oxis Turbuhaler kan også brukes for å behandle symptomer på kols hos voksne. Kols er en langvarig sykdom i luftveiene som ofte kommer av røyking.
 
2. Hva du må vite før du bruker Oxis Turbuhaler
Bruk ikke Oxis Turbuhaler:
 • dersom du er allergisk overfor formoterol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Oxis Turbuhaler dersom:
 • du har diabetes. Det kan hende du må kontrollere blodsukkeret oftere mens du bruker Oxis Turbuhaler
 • du har høyt blodtrykk, eller hvis du tidligere har hatt hjerteproblemer
 • du har problemer med skjoldbruskkjertelen
 • du har lavt kaliumnivå i blodet. Legen din kan ta en blodprøve for å kontrollere kaliumnivået i blodet
 • du har alvorlige leverproblemer, som levercirrhose (skrumplever)
Rådfør deg med lege eller apotek før du begynner å bruke Oxis Turbuhaler hvis du er usikker på om noe av det som er nevnt over, gjelder for deg.
Andre legemidler og Oxis Turbuhaler
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler og naturmedisiner. Dette er viktig fordi Oxis Turbuhaler kan endre virkemåten til enkelte medisiner, og noen medisiner kan endre virkemåten til Oxis Turbuhaler.
Det er spesielt viktig at du snakker med lege eller apotek hvis du tar noen av de følgende legemidlene:
 • Betablokkere (som atenolol eller propanolol mot høyt blodtrykk), deriblant øyedråper (som timolol mot grønn stær)
 • Legemidler mot rask eller uregelmessig hjerterytme (som kinidin)
 • Legemidler som digoxin, som ofte brukes mot hjertesvikt
 • Vanndrivende midler (som furosemid). Disse brukes mot høyt blodtrykk
 • Steroider som tas via munnen (som prednisolon)
 • Xantiner (som teofyllin eller aminofyllin). Disse brukes for å behandle astma
 • Erytromycin (brukes for å behandle infeksjoner)
 • Antihistaminer (som terfenadin).
 • Andre stoffer som utvider luftveiene (bronkodilatatorer, som salbutamol)
 • Efedrin (brukes ved behandling av astma eller som slimhinneavsvellende middel)
 • Trisykliske antidepressiva (som amitriptylin)
Rådfør deg med lege eller apotek før du begynner å bruke Oxis Turbuhaler hvis noe av det som er nevnt over, gjelder for deg, eller hvis du er usikker på om noe av det som er nevnt over, gjelder for deg.
Informer også lege eller apotek hvis du skal få narkose i forbindelse med operasjon eller tanninngrep.
Bruk av antikolinergika (som tiotropium eller ipratropiumbromid) i tillegg til behandling med Oxis Turbuhaler kan bidra til å åpne luftveiene enda mer.
Graviditet, amming og fertilitet
 • Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Du skal kun bruke Oxis Turbuhaler hvis legen din sier at du skal.
 • Hvis du blir gravid mens du bruker Oxis Turbuhaler, skal du ikke slutte å bruke Oxis Turbuhaler, men kontakte legen din straks.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Oxis Turbuhaler antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke verktøy eller maskiner.
Oxis Turbuhaler inneholder laktose
Oxis Turbuhaler inneholder laktose, som er en sukkerart. Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Laktosemengden i dette legemidlet er vanligvis ikke noe problem for personer med laktoseintoleranse. Hjelpestoffet laktose inneholder små mengder melkeprotein, som kan forårsake allergiske reaksjoner.
 
3. Hvordan du bruker Oxis Turbuhaler
 • Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
 • Du må ikke øke den foreskrevne dosen med Oxis Turbuhaler uten å ha snakket med legen din først.
 • Hvis du bruker Oxis Turbuhaler regelmessig mot astma eller kols, skal du fortsette å bruke det selv om du ikke har noen symptomer.
Viktig informasjon om dine astma- eller kolssymptomer
Hvis du merker at du blir tungpustet eller får pipende pust mens du bruker Oxis Turbuhaler, bør du fortsette å bruke Oxis Turbuhaler, men oppsøk lege så snart som mulig. Du kan trenge ytterligere behandling.
Kontakt lege straks i følgende situasjoner:
 • Hvis det blir tyngre å puste eller hvis du ofte våkner om natten med astma.
 • Hvis du begynner å kjenne trykk over brystkassen.
 • Hvis du ikke føler deg bedre med din vanlige dose.
 • Hvis du må ta mer legemiddel enn din vanlige dose mer enn 2 dager per uke.
 • Hvis du må bruke Oxis Turbuhaler mer enn vanlig før anstrengelser.
Dette kan tyde på at din astma eller kols ikke blir tilstrekkelig kontrollert, og du kan trenge annen eller ytterligere behandling straks.
4,5 mikrogram/doseAstma
Oxis Turbuhaler skal ikke brukes av barn under 6 år.
Voksne (18 år og eldre)
 • Den anbefalte dosen er 1 eller 2 inhalasjoner én eller to ganger daglig.
 • Legen din kan øke dosen til 4 inhalasjoner én eller to ganger daglig.
 • Noen bruker også Oxis Turbuhaler for å avbryte anfall. Hvis du får astmasymptomer, er vanlig dose 1 eller 2 inhalasjoner når symptomene opptrer.
 • En sammenlagt daglig dose på mer enn 8 inhalasjoner er vanligvis ikke nødvendig. Dette inkluderer de inhalasjonene du tar hver dag, ved astmasymptomer og før anstrengelser. Legen din kan allikevel tillate inntil 12 inhalasjoner daglig. Bruk ikke mer enn 12 inhalasjoner til sammen i løpet av et døgn.
 • Ta ikke mer enn 6 inhalasjoner av gangen.
Barn og ungdom (6 til 17 år)
 • Den anbefalte dosen er 2 inhalasjoner én eller to ganger daglig.
 • Noen barn bruker også Oxis Turbuhaler for å avbryte anfall. Hvis ditt barn får astmasymptomer, er vanlig dose 1 eller 2 inhalasjoner når symptomene opptrer.
 • En sammenlagt daglig dose på mer enn 4 inhalasjoner er vanligvis ikke nødvendig. Dette inkluderer de inhalasjonene barnet tar hver dag ved astmasymptomer og før anstrengelser. Legen din kan allikevel tillate at barnet tar inntil 8 inhalasjoner daglig. Barnet skal ikke ta mer enn 8 inhalasjoner til sammen i løpet av et døgn.
 • Barnet skal ikke ta mer enn 2 inhalasjoner av gangen.
Legen din (eller astmasykepleier) vil hjelpe deg å håndtere astmaen. Så snart astmaen din er godt kontrollert kan det hende at legen din vil vurdere å gradvis redusere dosen av Oxis Turbuhaler.
Anstrengelsesutløst astma
Hvis du eller ditt barn har astmasymptomer som utløses av anstrengelser, kan legen din råde deg eller barnet til også å bruke Oxis Turbuhaler før anstrengelser. Oxis Turbuhaler skal ikke brukes av barn under 6 år.
Voksne (18 år og eldre)
 • Den anbefalte dosen er 2 inhalasjoner før anstrengelse.
 • En sammenlagt daglig dose på mer enn 8 inhalasjoner er vanligvis ikke nødvendig. Dette inkluderer de inhalasjonene du tar hver dag, ved astmasymptomer og før anstrengelser. Legen din kan allikevel tillate inntil 12 inhalasjoner daglig. Bruk ikke mer enn 12 inhalasjoner til sammen i løpet av et døgn.
 • Ta ikke mer enn 6 inhalasjoner av gangen.
Barn og ungdom (6 til 17 år)
 • Den anbefalte dosen er 1-2 inhalasjoner før anstrengelse.
 • En sammenlagt daglig dose på mer enn 4 inhalasjoner er vanligvis ikke nødvendig. Dette inkluderer de inhalasjonene barnet tar hver dag, ved astmasymptomer og før anstrengelser. Legen din kan allikevel tillate at barnet tar inntil 8 inhalasjoner daglig. Barnet skal ikke bruke mer enn
  8 inhalasjoner til sammen i løpet av et døgn.
 • Barnet skal ikke ta mer enn 2 inhalasjoner av gangen.
Kronisk obstruktiv lungesykdom (kols)Bare for voksne (18 år og eldre)
 • Den anbefalte dosen er 2 inhalasjoner én eller to ganger daglig.
 • Legen din kan anbefale deg å ta ekstra doser for behandling av dine kolssymptomer.
 • Ta ikke mer enn 8 inhalasjoner daglig.
 • Ta ikke mer enn 4 inhalasjoner av gangen.
9 mikrogram/doseAstma
Oxis Turbuhaler skal ikke brukes av barn under 6 år.
Voksne (18 år og eldre)
 • Den anbefalte dosen er 1 inhalasjon én eller to ganger daglig.
 • Legen din kan øke dosen til 2 inhalasjoner én eller to ganger daglig.
 • Noen bruker også Oxis Turbuhaler for å avbryte anfall. Hvis du får astmasymptomer, er vanlig dose 1 inhalasjon når symptomene opptrer.
 • En sammenlagt daglig dose på mer enn 4 inhalasjoner er vanligvis ikke nødvendig. Dette inkluderer de inhalasjonene du tar hver dag, ved astmasymptomer og før anstrengelser. Legen din kan allikevel tillate inntil 6 inhalasjoner daglig. Bruk ikke mer enn 6 inhalasjoner til sammen i løpet av et døgn.
 • Ta ikke mer enn 3 inhalasjoner av gangen.
Barn og ungdom (6 til 17 år)
 • Den anbefalte dosen er 1 inhalasjon én eller to ganger daglig.
 • Noen barn bruker også Oxis Turbuhaler for å avbryte anfall. Hvis ditt barn får astmasymptomer, er vanlig dose 1 inhalasjon når symptomene opptrer.
 • En sammenlagt daglig dose på mer enn 2 inhalasjoner er vanligvis ikke nødvendig. Dette inkluderer de inhalasjonene barnet tar hver dag, ved astmasymptomer og før anstrengelser. Legen din kan allikevel tillate at barnet tar inntil 4 inhalasjoner daglig. Barnet skal ikke ta mer enn 4 inhalasjoner til sammen i løpet av et døgn.
 • Barnet skal ikke ta mer enn 1 inhalasjon av gangen.
Legen din (eller astmasykepleier) vil hjelpe deg å håndtere astmaen. Så snart astmaen din er godt kontrollert kan det hende at legen din vil vurdere å gradvis redusere dosen av Oxis Turbuhaler.
Anstrengelsesutløst astma
Hvis du eller ditt barn har astmasymptomer som utløses av anstrengelser, kan legen din råde deg eller barnet til også å bruke Oxis Turbuhaler før anstrengelser. Oxis Turbuhaler skal ikke brukes av barn under 6 år.
Voksne (18 år og eldre)
 • Den anbefalte dosen er 1 inhalasjon før anstrengelse.
 • En sammenlagt daglig dose på mer enn 4 inhalasjoner er vanligvis ikke nødvendig. Dette inkluderer de inhalasjonene du tar hver dag, ved astmasymptomer og før anstrengelser. Legen din kan allikevel tillate inntil 6 inhalasjoner daglig. Bruk ikke mer enn 6 inhalasjoner til sammen i løpet av et døgn.
 • Ta ikke mer enn 3 inhalasjoner av gangen.
Barn og ungdom (6 til 17 år)
 • Den anbefalte dosen er 1 inhalasjon før anstrengelse.
 • En sammenlagt daglig dose på mer enn 2 inhalasjoner er vanligvis ikke nødvendig. Dette inkluderer de inhalasjonene barnet tar hver dag, ved astmasymptomer og før anstrengelser. Legen din kan allikevel tillate at barnet tar inntil 4 inhalasjoner daglig. Barnet skal ikke bruke mer enn
  4 inhalasjoner til sammen i løpet av et døgn.
 • Barnet skal ikke ta mer enn 1 inhalasjon av gangen.
Kronisk obstruktiv lungesykdom (kols)Bare for voksne (18 år og eldre)
 • Den anbefalte dosen er 1 inhalasjon én eller to ganger daglig.
 • Legen din kan anbefale deg å ta ekstra doser for behandling av dine kolssymptomer.
 • Ta ikke mer enn 4 inhalasjoner daglig.
 • Ta ikke mer enn 2 inhalasjoner av gangen.
Klargjøring av din nye Oxis Turbuhaler inhalator
Før du bruker din nye Oxis Turbuhaler inhalator for første gang, må du klargjøre den på følgende måte:
 • Skru og løft av beskyttelseshetten. Det kan hende du hører en raslende lyd.
 • Hold Oxis Turbuhaler inhalatoren loddrett med den turkise dreieskiven vendt ned.
 • Vri den turkise dreieskiven i én retning til den stanser. Vri deretter i motsatt retning til den stanser (det spiller ingen rolle hvilken vei du vrir først).
 • Du skal høre en klikkelyd.
 • Gjenta dette ved å vri den turkise dreieskiven i begge retninger.
 • Din Oxis Turbuhaler inhalator er nå klar til bruk.
Slik inhalerer du
Følg instruksjonene nedenfor hver gang du trenger en inhalasjon.
 1. Skru og løft av den hvite beskyttelseshetten. Det kan hende du hører en raslende lyd.
  Mangler tekstalternativ for bilde
2. Hold Turbuhaler loddrett med den turkise dreieskiven vendt ned.
3. Ikke hold i munnstykket mens du fyller Turbuhaler. Fyll inhalatoren med en dose ved å vri den turkise dreieskiven til den stanser. Vri deretter den andre veien til den stanser (det spiller ingen rolle hvilken vei du vrir først). Du skal høre en klikkelyd. Turbuhaler er nå fylt og klar til bruk. Fyll bare Turbuhaler når du trenger å bruke den.
Mangler tekstalternativ for bilde
4. Hold Turbuhaler borte fra munnen. Pust rolig ut (så mye som kjennes behagelig). Ikke pust ut gjennom Turbuhaler.
5. Plasser munnstykket forsiktig mellom tennene. Lukk leppene rundt munnstykket. Pust inn gjennom munnen så dypt og kraftig du kan. Ikke tygg eller bit i munnstykket.
Mangler tekstalternativ for bilde
6. Ta Turbuhaler bort fra munnen. Pust forsiktig ut. Mengden legemiddel som inhaleres, er veldig liten. Det er derfor ikke sikkert du vil kjenne noen smak av legemidlet etter inhalasjonen. Hvis du har fulgt instruksjonene, kan du være sikker på at du har inhalert dosen, og at legemidlet er i lungene dine.
7. Gjenta trinn 2 til 6 hvis du skal ta enda en dose.
8. Sett beskyttelseshetten ordentlig på etter bruk.
Ikke prøv å fjerne munnstykket ettersom det sitter fast på Turbuhaler-inhalatoren og det må ikke tas av. Munnstykket kan roteres, men ikke vri det unødvendig. Bruk ikke Turbuhaler-inhalatoren dersom den har blitt ødelagt eller dersom munnstykket er fjernet fra Turbuhaler-inhalatoren.
Som for alle inhalatorer, bør omsorgspersoner sørge for at barn som får foreskrevet Oxis Turbuhaler bruker riktig inhalasjonsteknikk, som beskrevet ovenfor.
Rengjøre Turbuhaler
Tørk av utsiden av munnstykket med en tørr klut en gang per uke. Bruk ikke vann eller andre væsker.
Hvordan vet du at din Turbuhaler er tom?
 • Doseindikatoren viser hvor mange doser som er igjen i Turbuhaler, og starter på 60 doser ved oppstart.
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Doseindikatoren er markert med intervaller på 10 doser. Derfor viser den ikke hver dose. Første gang du ser et rødt merke ved kanten av indikatorvinduet, er det ca. 20 doser igjen. For de siste 10 dosene er bakgrunnen på indikatoren rød. Når ‘0’ på rød bakgrunn har nådd midten av vinduet, må du begynne å bruke en ny Turbuhaler.
Mangler tekstalternativ for bilde
Obs!
 • Dreieskiven vil fortsatt "klikke" når du vrir på den, selv når Turbuhaler er tom.
 • Lyden du hører hvis du rister inhalatoren, kommer ikke fra legemidlet, men fra et tørkemiddel. Lyden indikerer derfor ikke hvor mye legemiddel som er igjen i Turbuhaler.
 • Dersom du fyller Oxis Turbuhaler mer enn én gang ved en feiltagelse før du tar dosen din, vil du kun få 1 dose. Doseindikatoren vil imidlertid registrere alle fylte doser.
Dersom du tar for mye av Oxis Turbuhaler
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonssentralen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
De vanligste symptomene som kan oppstå hvis du har brukt for høy dose med Oxis Turbuhaler, er skjelvinger, hodepine eller rask hjerterytme.
Dersom du har glemt å ta Oxis Turbuhaler
Hvis du glemmer å ta en dose, så ta den så snart du kan. Men hvis det snart er tid for neste dose, tar du ikke den dosen du glemte, men tar den neste dosen til riktig tid.
Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandlingen med Oxis Turbuhaler
Snakk med legen din før du slutter å bruke Oxis Turbuhaler.
Spør lege, sykepleier eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Hvis du merker noen av de følgende bivirkningene, må du slutte å ta Oxis Turbuhaler og kontakte lege straks:
 • Krampe i luftveiene (sammentrekning av musklene i luftveiene, noe som fører til plutselig, pipende pust) etter inhalasjon av legemidlet. Dette er svært sjelden og kan påvirke opptil 1 av 1000 personer.
Andre mulige bivirkninger:
Vanlige bivirkninger (kan påvirke opptil 1 av 10 personer)
 • Skjelvinger eller risting. Slike bivirkninger vil vanligvis være milde og forsvinner etter hvert som du fortsetter å bruke Oxis Turbuhaler.
 • Hodepine
 • Svimmelhet
 • Uvelhet/kvalme
 • Muskelkramper
Mindre vanlige bivirkninger (kan påvirke opptil 1 av 100 personer)
 • Hjerteklapp (du kjenner hjerteslagene dine). Slike bivirkninger vil vanligvis være milde og forsvinner etter hvert som du fortsetter å bruke Oxis Turbuhaler
 • Søvnforstyrrelser
 • Rask hjerterytme
 • Overfølsomhetsreaksjoner, som hudutslett, kløe og krampe i luftveiene (bronkospasme)
 • Lavt kaliuminnhold i blodet
 • Høye blodsukkernivåer
 • Smaksforstyrrelser, som en ubehagelig smak i munnen
 • Blodtrykksforandringer
 • Uregelmessig hjerterytme
 • Brystsmerter eller trykk over brystet (angina pectoris)
Sjeldne bivirkninger (kan påvirke opptil 1 av 1000 personer)
 • Endret sinnsstemning
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Oxis Turbuhaler
 • Oppbevares utilgjengelig for barn
 • Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser
 • Oxis Turbuhaler skal oppbevares med beskyttelseshetten på når den ikke brukes
 • Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken eller etiketten. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden
 • Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Oxis Turbuhaler
Virkestoff(er) er formoterolfumaratdihydrat. Hver dose inneholder 6 mikrogram formoterolfumaratdihydrat og av det kan du inhalere 4,5 mikrogram. Hver dose inneholder 12 mikrogram formoterolfumaratdihydrat og av det kan du inhalere 9 mikrogram.
Andre innholdsstoffer er laktosemonohydrat (som inneholder melkeproteiner). Se avsnitt 2 Oxis Turbuhaler inneholder laktose.
Hvordan Oxis Turbuhaler ser ut og innholdet i pakningen
Oxis Turbuhaler er en inhalator som inneholder legemiddel. Inhalasjonspulveret er hvitt. Hver Turbuhaler inneholder 60 doser og er hvitfarget med turkis dreieskive.
Oxis Turbuhaler er tilgjengelig i følgende pakningsstørrelser: 60 doser (1 inhalator), 3 x 60 doser (3 inhalatorer), 10 x 60 doser (10 inhalatorer), 18 x 60 doser (18 inhalatorer) eller 20 x 60 doser
(20 inhalatorer).
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
AstraZeneca AS, Postboks 6050, Etterstad, 0601 Oslo
Tilvirker: AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, Sverige
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 08.01.2020
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Statens legemiddelverk: http://www.legemiddelverket.no/

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

agonist: Et stoff som har stimulerende effekt på en reseptor. Når agonisten bindes til reseptoren påvirkes eller forsterkes aktiviteten i cellen. Agonister kan være kroppsegne eller kunstig fremstilte.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angina pectoris (angina, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

grønn stær (glaukom): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kols (kronisk obstruktiv lungesykdom): Kronisk obstruktiv lungesykdom/kols er en samlebetegnelse for sykdommer der utpustingen er vedvarende forverret fordi luftpassasjen i bronkiene er hemmet, blant annet på grunn av kronisk betennelse i slimhinnene og redusert elastisitet. Symptomer kan være hoste, økt slimproduksjon og tungpustethet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

levercirrhose (skrumplever, cirrhose): Sykelig forandring av et organ der det dannes bindevev i stedet for organets spesifikke celler. Bindevev holder normalt sammen celler og organer i kroppen. Levercirrhose er et eksempel på en cirrhose, hvor leverceller gradvis erstattes av bindevevsceller slik at leverfunksjonen ødelegges.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

narkose: Bevisstløshet som er fremkalt ved hjelp av legemidler.

trisyklisk antidepressiv (tca): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.

Turbuhaler