Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Ovitrelle 250 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning i en ferdigfylt penn

koriongonadotropin alfa

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Ovitrelle er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Ovitrelle
 3. Hvordan du bruker Ovitrelle
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Ovitrelle
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Ovitrelle er og hva det brukes motHva Ovitrelle er
Ovitrelle inneholder et virkestoff som kalles "koriogonadotropin alfa", og det lages i laboratorium med en spesiell rekombinant DNA‑teknikk. Koriongonadotropin alfa ligner på et hormon som forekommer naturlig i kroppen din, og som kalles ”koriongonadotropin”, som har med reproduksjon og fruktbarhet å gjøre.
Hva Ovitrelle brukes mot
Ovitrelle brukes sammen med andre legemidler:
 • For å hjelpe til med å utvikle og modne flere follikler (som hver inneholder et egg) hos kvinner som gjennomgår assistert befruktning (en prosedyre som kan hjelpe deg å bli gravid), som for eksempel "in vitro-fertilisering". Det vil først bli gitt andre legemidler for å fremme veksten av flere follikler.
 • For å hjelpe med eggløsningen fra eggstokken (indusere ovulasjon) hos kvinner som ikke kan produsere egg (”anovulasjon”) eller hos kvinner som produserer for få egg (”oligo-ovulasjon”). Det vil først bli gitt andre legemidler for å utvikle og modne folliklene.
 
2. Hva du må vite før du bruker Ovitrelle
Bruk ikke Ovitrelle
 • dersom du er allergisk overfor koriongonadotropin alfa eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har svulst i en del av hjernen som kalles ”hypothalamus” eller ”hypofysen”.
 • dersom du har store eggstokker eller væskeposer i eggstokkene (cyster i eggstokkene) av ukjent opprinnelse.
 • dersom du har blødninger fra skjeden av ukjent årsak.
 • dersom du har eggstokk-, livmor- eller brystkreft.
 • dersom du har hatt en graviditet utenfor livmoren innen de siste 3 månedene.
 • dersom du har alvorlig venebetennelse eller blodpropp i venene (aktiv tromboembolisk sykdom).
 • dersom du har en tilstand som vanligvis gjør normal graviditet umulig, for eksempel klimakteri eller tidlig klimakteri (feil på eggstokken), eller misdannelser av kjønnsorganer.
Bruk ikke Ovitrelle dersom noe av det som er angitt ovenfor gjelder deg. Kontakt lege før du bruker dette legemidlet hvis du er usikker.
Advarsler og forsiktighetsregler
Din egen og din partners fruktbarhet bør vurderes av en lege med erfaring i behandling av fruktbarhetsproblemer før behandlingen startes.
Ovarialt hyperstimuleringssyndrom (OHSS)
Dette legemidlet kan øke din risiko for å ut vikle OHSS. Det er når folliklene dine utvikler seg for mye og blir til store cyster.
Dersom du får smerter i nedre del av magen, legger raskt på deg, føler deg kvalm, kaster opp eller har vansker med å puste, må du ikke ta Ovitrelle. Kontakt legen din med en gang (se avsnitt 4). Dersom du utvikler OHSS, kan det hende at du får beskjed om ikke å ha sex eller å bruke mekanisk prevensjon i minst fire dager.
Risikoen for OHSS reduseres dersom den vanlige dosen Ovitrelle brukes, og hvis du kontrolleres nøye under hele behandlingssyklusen (f. eks. med blodprøver for østradiolnivå og ultralyd).
Multippel graviditet og/eller fødselsdefekter
Når du bruker Ovitrelle, har du høyere risiko for å bli gravid med mer enn ett barn samtidig (“multippel graviditet”, vanligvis tvillinger) enn ved naturlig unnfangelse. Multippel graviditet kan føre til medisinske komplikasjoner for deg og barna dine. Når du gjennomgår kunstig befruktning, henger risikoen for multippel graviditet sammen med antallet befruktede egg eller embryoer som plasseres inne i deg. Multiple graviditeter og spesifikke karakteristika av par med fertilitetsproblemer (f.eks. alder) kan også være forbundet med en økt sjanse for fødselsdefekter.
Risikoen for multippel graviditet reduseres dersom den vanlige dosen Ovitrelle brukes, og du kontrolleres nøye under hele behandlingen (f. eks. med blodprøver for østradiolnivå og ultralyd).
Ektopisk graviditet
Graviditet utenfor livmoren (ektopisk graviditet) kan forekomme hos kvinner med skadde eggledere (“rørene” som frakter egget fra eggstokken til livmoren). Legen din bør derfor utføre en tidlig ultralydundersøkelse for å utelukke muligheten for graviditet utenfor livmoren.
Abort
Når du gjennomgår kunstig befruktning eller stimulering av eggstokkene for å produsere egg, er det mer sannsynlig at du får en abort enn det som er tilfelle for gjennomsnittskvinnen.
Problemer med blodpropp (tromboemboliske hendelser)
Dersom du tidligere eller nylig har hatt blodpropper i bena eller i lungene, hjerteattak eller slag, eller dersom dette har skjedd i familien din, kan du være utsatt for høyere risiko for at disse problemene vil oppstå eller bli verre under behandling med Ovitrelle.
Graviditetstester
Dersom du tar en graviditetstest med serum eller urin etter å ha brukt Ovitrelle, og i inntil ti dager etterpå, kan det hende at du får et feilaktig positivt testresultat. Snakk med legen din dersom du ikke er sikker.
Barn og ungdom
Ovitrelle skal ikke brukes hos barn og ungdom.
Andre legemidler og Ovitrelle
Rådfør deg med lege dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet og amming
Bruk ikke Ovitrelle dersom du er gravid eller ammer.
Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet ders om du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Det forventes ikke at Ovitrelle vil påvirke din evne til å kjøre og bruke maskiner.
Ovitrelle inneholder natrium
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver dose, og er så godt som "natriumfritt".
 
3. Hvordan du bruker Ovitrelle
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Hvor mye du skal bruke
 • Den anbefalte dosen er en ferdigfylt penn (250 mikrogram/0,5 ml) gitt som en enkel injeksjon.
 • Legen din vil forklare deg når du skal ta injeksjonen.
Bruk av dette legemidlet
 • Hvis du administrerer Ovitrelle selv, les nøye og følg den separate “Bruksanvisningen” i esken.
 • Ovitrelle er ment gitt som injeksjon under huden (subkutant).
 • Hver ferdigfylte penn er kun til engangsbruk.
 • Legen den eller en sykepleier vil vise deg hvordan du bruker Ovitrelle ferdigfylte penn for å injisere legemidlet.
 • Injiser Ovitrelle slik legen din eller en sykepleier har vist deg.
 • Etter injeksjonen kastes den brukte kanylen og pennen på en sikker måte.
Dersom du tar for mye av Ovitrelle
Dersom du tar for mye Ovitrelle, er det mulig at ovarialt hyperstimuleringssyndrom kan oppstå. Oppsøk lege omgående hvis du får smerter i nedre del av magen, legger raskt på deg, føler deg kvalm eller kaster opp, eller hvis du får pustevansker.
Dersom du har glemt å ta Ovitrelle
Dersom du glemmer å ta Ovitrelle, må du rådføre deg med legen din med en gang du merker det.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Slutt å bruke Ovitrelle og oppsøk lege med en gang dersom du oppdager noen av de følgende alvorlige bivirkningene – du kan trenge øyeblikkelig medisinsk behandling:
 • Allergiske reaksjoner som for eksempel rask eller ujevn puls, opphovning av tunge og hals, nysing, tung pust eller alvorlige pustevansker er svært sjeldne (kan forekomme hos 1 av 10 000 personer).
 • Smerter i nedre del av magen sammen med kvalme eller oppkast kan være symptomer på ovarialt hyperstimuleringssyndrom (OHSS). Dette kan tyde på at eggstokkene har overreagert på behandlingen og utviklet store cyster i eggstokkene (se også i avsnitt 2, under ”Ovarialt hyperstimuleringssyndrom (OHSS)”). Denne hendelsen er vanlig (kan forekomme hos 1 av 10 personer).
 • OHSS kan bli alvorlig med tydelig forstørrede eggstokker, redusert urinproduksjon, vektøkning, pustevansker og mulig væskeoppsamling i mage eller bryst. Denne hendelsen er mindre vanlig (kan forekomme hos 1 av 100 personer).
 • Alvorlige komplikasjoner med blodpropp (tromboemboliske hendelser), noen ganger uavhengig av OHSS, kan registreres i svært sjeldne tilfeller. Dette kan føre til smerter i brystet, åndenød, slag eller hjerteattak (se også i avsnitt 2, under “Problemer med blodpropp”).
Andre bivirkninger
Vanlige (kan forekomme hos 1 av 10 personer)
 • Hodepine, føle seg trøtt
 • Lokale reaksjoner på injeksjonsstedet, for eksempel smerte, rødhet eller hevelse
Mindre vanlige (kan forekomme hos 1 av 100 personer)
 • Diaré
 • Føle seg deprimert, irritabel eller rastløs
 • Brystsmerter
Svært sjeldne (kan forekomme hos 1 av 10 000 personer)
 • Milde allergiske reaksjoner på huden, for eksempel utslett
Graviditet utenfor livmoren, vridning av en eggstokk (en tilstand som berører eggstokkene) og andre komplikasjoner kan oppstå gjennom den type kunstig befruktning som legen din benytter.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Ovitrelle
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten og esken etter EXP/Utløpsdato. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC). Skal ikke fryses.
Bruk ikke Ovitrelle dersom du legger merke til noe som tyder på at oppløsningen ikke lenger er i orden, hvis det finnes partikler i væsken, eller hvis den ikke er klar.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Ovitrelle
 • Virkestoffet er koriongonadotropin alfa som produseres med rekombinant DNA-teknologi.
 • Hver ferdigfylte penn inneholder 250 mikrogram koriongonadotropin alfa i 0,5 ml (tilsvarende omtrent 6 500 internasjonale enheter, IE).
 • Andre innholdsstoffer er mannitol, metionin, dinatriumfosfatdihydrat, natriumdihydrogenfosfatmonohydrat, poloksamer 188, fosforsyre (til pH-justering), natriumhydroksid (til pH-justering) og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Ovitrelle ser ut og innholdet i pakningen
 • Ovitrelle leveres som en klar, fargeløs til lett gulaktig injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn.
 • Hver penn inneholder 0,5 ml oppløsning.
 • Det leveres i pakninger med 1 ferdigfylt penn og 1 injeksjonskanyle.
MT-innehaver og ompakker
2care4
Tømrervej 9
6710 Esbjerg V
Danmark
Tilvirker
Merck Serono S.p.A., Via delle Magnolie 15, 70026 Modugno (Bari), Italia.
Ovitrelle er et registrert varemerke som tilhører Merck KGaA.
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Norge
Merck Serono Norge
Tlf: +47 67 90 35 90
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 02.2019
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu.
 
BruksanvisningenINNHOLD
 1. Hvordan du bruker din Ovitrelle ferdigfylte penn
 2. Før du begynner å bruke din Ovitrelle ferdigfylte penn
 3. Klargjøring av din Ovitrelle ferdigfylte penn for injeksjon
 4. Innstilling av dosen – “Hvordan du stiller inn dosen til 250”
 5. Injisering av dosen
 6. Etter injeksjonen
Advarsel: Les bruksanvisningen før du bruker din Ovitrelle ferdigfylte penn. Følg instruksjonene nøye da det kan hende de er forskjellige fra det du har gjort før.
1. Hvordan du bruker din Ovitrelle ferdigfylte penn
 • Pennen er kun til subkutan injeksjon.
 • Injiser Ovitrelle slik legen din eller en sykepleier har lært deg.
 • Denne pennen er kun til engangsbruk. Ikke del pennen med andre.
2. Før du begynner å bruke din Ovitrelle ferdigfylte penn
 • Vask hendene dine med såpe og vann.
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Finn et rent område og en jevn overflate.
 • Kontroller utløpsdatoen på pennens etikett.
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Finn alt du trenger og legg det frem:

Mangler tekstalternativ for bilde

1. doseinnstillingsknapp

7. avtrekkbar forseglingsflik

2. doseringsvindu

8. avtagbar kanyle

3. stempel

9. indre kanylehette

4. væskebeholder

10. ytre kanylehette

5. gjenget kanylekobling

11. spritservietter

6. pennens lokk

12. beholder for skarpt avfall

Merk: Spritservietter og beholder for skarpt avfall er ikke inkludert i pakken.
3. Klargjøring av din Ovitrelle ferdigfylte penn for injeksjon3.1. Fjern pennens lokk
Mangler tekstalternativ for bilde
3.2. Klargjør kanylen for injeksjon
 • Finn frem en ny kanyle. Bruk bare ”engangskanylen” som følger med.
 • Ta et godt tak i den ytre kanylehetten.

 • Kontroller at den avtrekkbare forseglingen på den ytre kanylehetten ikke er skadet eller løs.

Mangler tekstalternativ for bilde

 • Fjern den avtrekkbare forseglingen.

Mangler tekstalternativ for bilde

MERK:
Hvis den avtrekkbare forseglingen er skadet eller løs, må du ikke bruke kanylen. Kast den i en beholder for skarpt avfall. Spør lege eller apotek om hvordan du kan få en ny kanyle.
3.3 Fest kanylen

 • Skru den gjengede tuppen på Ovitrelle ferdigfylte penn fast i den ytre kanylehetten til du føler lett motstand.
  Advarsel: Ikke fest kanylen for stramt for da kan det bli vanskelig å fjerne kanylen etter injeksjonen.

Mangler tekstalternativ for bilde

 • Fjern den ytre kanylehetten ved å trekke den forsiktig av.
  Legg den til side for senere bruk.

Mangler tekstalternativ for bilde

 • Hold Ovitrelle ferdigfylte penn med kanylen vendt opp.
 • Ta forsiktig av og kast den grønne indre kanylehetten.

Mangler tekstalternativ for bilde

3.4 Se nøye etter små væskedråper på kanylespissen

 • Hvis du ser små væskedråper, fortsett til avsnitt 4: Innstilling av dosen til 250.

Mangler tekstalternativ for bilde

MERK:
Hvis du ikke ser små væskedråper på eller i nærheten av kanylespissen, må du gjennomføre trinnene i neste kolonne.
Hvis du ikke ser små væskedråper på eller i nærheten av kanylespissen:
Mangler tekstalternativ for bilde
 1. Vri doseinnstillingsknappen forsiktig med urviseren til du ser et punkt (•) i doseringsvinduet. Dersom du vrir forbi denne posisjonen, vrir du helt enkelt doseinnstillingsknappen tilbake til punkt (•) vises.
 2. Hold pennen med kanylen vendt opp.
 3. Slå lett på væskebeholderen.
 4. Trykk doseinnstillingsknappen ned så langt det går. En liten væskedråpe vil komme ut av kanylespissen. Dette viser at den ferdigfylte pennen er klar til injeksjon.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 5. Dersom du ikke ser noen væske, kan du prøve en gang til (du kan gjøre dette maksimalt to ganger) ved å starte fra punkt 1 i avsnittet ”Hvis du ikke ser små væskedråper på eller i nærheten av kanylespissen” ovenfor.
4. Innstilling av dosen til 250
 • Drei forsiktig doseinnstillingsknappen med urviseren. Doseringsvinduet viser en rett linje, og du må fortsette å dreie til du kan avlese tallet ”250”.
 • Du må ikke dra i eller skyve doseinnstillingsknappen mens du dreier den.
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Doseringsvinduet skal nå vise ”250”, slik figuren nedenfor viser.
Mangler tekstalternativ for bilde
5. Injisering av dosen
5.1 Velg injeksjonssted der legen din eller en sykepleier har fortalt deg at du skal sette injeksjonen.
5.2 Rengjør huden der du skal injisere ved å tørke av med en spritserviett.
5.3 Kontroller på nytt at tallet som vises i doseringsvinduet er ”250”. Dersom dette ikke er tilfellet, må du justere den (se punkt “4. Innstilling av dosen til 250”).
5.4 Injiser dosen der legen din eller en sykepleier har lært deg å gjøre det

 • Skyv kanylen sakte helt inn i huden (1).
 • Trykk doseinnstillingsknappen helt inn og hold den inne for å fullføre hele injeksjonen.

Mangler tekstalternativ for bilde

 • Hold doseinnstillingsknappen inne i minst 5 sekunder for å sikre at hele dosen injiseres (2).
 • Dosetallet som vises i doseringsvinduet vil gå tilbake til ”0”.
  Dette viser at hele dosen ble gitt.

Mangler tekstalternativ for bilde

 • Etter minst 5 sekunder trekker du kanylen ut av huden mens doseinnstillingsknappen holdes inne (3).
 • Slipp doseinnstillingsknappen.

Mangler tekstalternativ for bilde

6. Etter injeksjonen6.1 Kontroller at doseringsvinduet viser “0”.
 • Dette bekrefter at hele dosen er gitt. Prøv ikke å injisere en gang til.
 • Dersom doseringsvinduet ikke viser “0”, må du ta kontakt med lege eller apotek.
Mangler tekstalternativ for bilde
6.2 Fjern kanylen etter injeksjon.
 • Ta et godt tak i den ferdigfylte pennens væskebeholder.
 • Sett den ytre kanylehetten forsiktig på kanylen.
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Ta deretter tak i den ytre kanylehetten, og skru ut kanylen.
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Vær forsiktig så du ikke stikker deg på kanylen.
 • Sett så på plass pennens lokk.
6.3 Avfallsbehandling
 • Bruk bare kanylen og pennen én gang.
 • Når du er ferdig med injeksjonen, må du kvitte deg med den brukte kanylen på en sikker måte.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Kast pennen. Det beste er å legge den tilbake i originalpakningen.
 • Spør på apoteket hvordan den tomme pennen skal kastes.
Advarsel: Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall.
Denne "Bruksanvisningen" ble sist oppdatert for bruk den: 02.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anovulasjon (manglende eggløsning, uteblitt eggløsning): Vanlig årsak til infertilitet. Ved manglende eggløsning kan hormonbehandling fremme eggløsning og øke sjansen for befruktning.

assistert befruktning: Befruktning av et egg utenfor kroppen (in vitro-fertilisering) eller ved inseminasjon (innføring av sæd i en kvinne på annen måte en ved samleie).

brystkreft (brystcancer, brystsvulst, brysttumor, cancer mammae): Ondartet svulst i brystet hos kvinner. Står for ca. 30% av all kreftsykdom som rammer kvinner. Sykdommen kan behandles på mange måter, blant annet med kirurgi, stråling og kjemoterapi.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

fruktbarhet (fertilitet): Evnen til å få barn.

in vitro-fertilisering (ivf, prøverørsbefruktning): Befruktning utenfor kroppen. Modne egg hentes ut av eggstokkene, befruktes på laboratoriet, og tilbakeføres til livmoren etter noen få dager.

klimakterie (menopause, overgangsalder): Menopause inntrer når eggstokkene produserer så lite østrogen og progestogen at menstruasjonen stopper opp. Dette skjer normalt i 44-50-årsalderen.

koriongonadotropin (hcg): (hCG: human ChorionGonadotropin). Et hormon som ved graviditet lages av cellene som utgjør forstadiene til morkaken. Hormonet kan måles relativt tidlig, og slik måling brukes derfor i graviditetstester.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

subkutan (s.c., subkutant): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis subkutant.

ultralyd: Ultralyd er høyfrekvente lydbølger (over 30 000 Hz pr. sekund). Brukes både i ultralydbehandling og ultralydundersøkelse (diagnose). Under en ultralydundersøkelse sendes lydbølgene inn i kroppen, og ulike vev reflekterer lyden tilbake som ekko. Dette fanges opp av ultralydapparatet som omdanner lyden til bilder.

Ovitrelle ferdigfylt penn