Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Ovesterin 1 mg og 2 mg tabletter

østriol

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Ovesterin er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Ovesterin
 3. Hvordan du bruker Ovesterin
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Ovesterin
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Ovesterin er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Ovesterin er en hormonerstatningsbehandling (Hormone Replacement Therapy, HRT). Det inneholder det kvinnelige kjønnshormonet østriol (et østrogen).
Ovesterin brukes til:
Behandling av lokale underlivsplager som skyldes mangel på østrogen etter overgangsalderen
I overgangsalderen reduseres mengden østrogen som produseres i en kvinnes kropp gradvis. Dersom eggstokkene fjernes ved operasjon (ovariektomi) før overgangsalderen, vil østrogenproduksjonen reduseres veldig brått.
I mange tilfeller fører reduksjonen i østrogenproduksjon til velkjente overgangsaldersplager som hetetokter og nattesvette. Mangelen på østrogener kan gjøre at skjedeveggen blir tynn og tørr. Dette kan føre til smertefulle samleier og kløe og infeksjoner i skjeden. Østrogenmangel kan også føre til symptomer som urininkontinens og tilbakevendende urinveisinfeksjoner.
Ovesterin lindrer disse symptomene etter overgangsalderen. Det kan ta flere dager eller også uker før du merker en bedring. Du vil bare få forskrevet Ovesterin dersom symptomene dine i stor grad påvirker dagliglivet ditt.
I tillegg til bruksområdene som er nevnt ovenfor kan Ovesterin tabletter også forskrives for:
 • behandling av visse typer infertilitet
 • for å bedre sårtilheling hos kvinner i overgangsalderen som gjennomgår underlivskirurgi
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker OvesterinSykehistorie og regelmessige undersøkelser
Bruk av HRT medfører risiko som bør vurderes før behandling påbegynnes eller fortsettes.
Erfaringen med å behandle kvinner som er kommet i for tidlig overgangsalder (pga. eggstokksvikt eller kirurgi) er begrenset. Dersom du har kommet i overgangsalderen for tidlig, kan risikoene ved å bruke HRT være annerledes. Snakk med legen din.
Før du starter HRT, eller starter opp igjen etter en pause, vil legen din stille spørsmål om din egen og din families sykehistorie. Legen din kan beslutte å foreta en fysisk undersøkelse. Denne kan omfatte en undersøkelse av brystene dine og/eller en underlivs undersøkelse hvis nødvendig.
Når du har begynt å ta Ovesterin bør du oppsøke legen din regelmessig (minst en gang i året) for kontroll. I forbindelse med disse kontrollene bør du diskutere fordeler og risikofaktorer ved å fortsette med Ovesterin med legen din.
Gå regelmessig til mammografi etter anbefaling fra legen din.
Bruk ikke Ovesterin:
Dersom noe av det følgende gjelder for deg. Hvis der noen av punktene under du er usikker på så snakk med
legen din før du tar Ovesterin,
 • dersom du har, eller noen gang har hatt brystkreft, eller det er mistanke om at du har det
 • dersom du har kreft som er følsom for østrogener, slik som kreft i livmorslimhinnen (endometriet), eller det er mistanke om at du har det
 • dersom du har uforklarlig underlivsblødning
 • dersom du har betydelig fortykkelse av livmorslimhinnen (endometriehyperplasi) som ikke er under behandling dersom du har eller noen gang har hatt en blodpropp i en vene (trombose), slik som i bena (dyp venetrombose) eller i lungene (lungeemboli)
 • dersom du har en forstyrrelse i blodkoagulasjonen (blodlevringsforstyrrelser, slik som mangel på protein C, protein S eller antitrombin)
 • dersom du har eller nylig har hatt en sykdom forårsaket av blodpropper i arteriene, slik som et hjerteinfarkt, hjerneslag eller angina (hjertekrampe)
 • dersom du har eller noen gang har hatt har hatt en leversykdom og lever funksjonstestene ikke er normalisert.
 • dersom du har et sjeldent problem med blodet som kalles "porfyri" som overføres innen familier (arvelig) dersom du er allergisk (overfølsom) overfor østriol eller noen av de andre innholdsstoffene i Ovesterin(listet opp i avsnitt 6 Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon).
Dersom noen av tilstandene over oppstår for første gang mens du bruker Ovesterin, må du slutte å ta det med en gang og oppsøke din lege umiddelbart.
Advarsler og forsiktighetsregler
Før du starter behandlingen må du informer legen din dersom du har eller noen gang har hatt noen av de følgende problemene, da disse kan komme tilbake eller forverres under behandling med Ovesterin. Hvis dette skjer, bør du gå oftere til legekontroll:
 • fibromyomer i livmoren (godartede svulster)
 • vekst av livmorslimhinne utenfor livmoren (endometriose) eller betydelig vekst av livmorslimhinnen i sykehistorien (endometriehyperplasi)
 • økt risiko for å utvikle blodpropp (se "Blodpropp i en vene (trombose)")
 • økt risiko for å få en østrogensensitiv kreft (når for eksempel førstegradsslektninger som mor, søster eller bestemor har hatt brystkreft),
 • høyt blodtrykk
 • en leversykdom, slik som godartet leversvulst
 • diabetes
 • gallesten
 • migrene eller kraftig hodepine
 • en sykdom i immunsystemet som påvirker mange av kroppens organer (systemisk lupus erytematosus, SLE),
 • epilepsi
 • astma
 • en sykdom som påvirker trommehinnen og hørselen (otoskleorose),
 • et svært høyt nivå av fett i blodet (triglyserider),
 • væskeansamling i kroppen på grunn av hjerte- eller nyresykdom
Fortell legen din det hvis du har hepatitt C og du bruker regimet med kombinasjonslegemidlet ombitasvirhydrat/paritaprevirhydrat/ritonavir, med eller uten dasabuvir. Inntak av kombinasjonen av disse legemidlene med noen østrogenholdige legemidler kan forårsake økninger i blodprøver av leverfunksjonen (økning av leverenzymet ALAT). Risikoen for at dette skal skje med Ovesterin er for øyeblikket ikke kjent.
Slutt med Ovesterin og kontakt en lege umiddelbart
Dersom du merker noe av det følgende mens du tar HRT
 • noen av tilstandene nevnt i avsnittet "Bruk ikke Ovesterin"
 • gulfarging av huden eller eller det hvite på øynene (gulsott). Dette kan være tegn på en leversykdom
 • kraftig stigning i blodtrykket (symptomer kan være hodepine, tretthet, svimmelhet)
 • migrenelignende hodepine som opptrer for første gang
 • dersom du blir gravid
 • dersom du oppdager tegn på en blodpropp, slik som:
  • smertefull hevelse og rødhet på bena,
  • plutselig brystsmerte,
  • pustevanskeligheter,
For mer informasjon, se "Blodpropp i en vene (trombose)".
NB: Ovesterin er ikke et prevensjonsmiddel. Dersom det er mindre enn 12 måneder siden din siste menstruasjon eller du er yngre enn 50 år, kan det hende du fortsatt trenger å benytte prevensjon i tillegg for å unngå graviditet. Rådfør deg med legen din.
HRT og kreftBetydelig fortykkelse av livmorslimhinnen (endometriehyperplasi) og kreft i livmorslimhinnen (endometriekreft)
Bruk av HRT kun med østrogen vil øke risikoen for betydelig fortykkelse av livmorslimhinnen (endometriehyperplasi) og kreft i livmorslimhinnen (endometriekreft).
Bruk av et progestogen i tillegg til østrogen i minst 12 dager i hver 28-dagers syklus beskytter deg mot denne tilleggsrisikoen. Derfor vil legen din forskrive et progestogen i tillegg dersom du fremdeles har livmor. Hvis du har fjernet livmoren (hysterektomi), bør du drøfte med legen om du kan bruke dette legemidlet uten et progestogen.
Hos kvinner som fremdeles har livmor og som ikke bruker HRT, vil gjennomsnittlig 5 av 1000 kvinner bli diagnostisert med endometriekreft når de blir mellom 50 og 65 år.
Hos kvinner i alderen 50 til 65 som fremdeles har livmor og som bruker HRT kun med østrogen, vil mellom 10 og 60 av 1000 kvinner bli diagnostisert med endometriekreft (dvs. mellom 5 og 55 ekstra tilfeller), avhengig av dosen og hvor lenge det brukes. En epidemiologisk studie har vist at langtidsbehandling med lave doser Ovesterin tabletter kan øke risikoen for livmorkreft. Risikoen økte med behandlingens varighet. Etter at behandlingen er avsluttet kan risikoen være forhøyet i minst 10 år.
For å unngå stimulering av livmorslimhinnen skal den maksimale dosen ikke overskrides og heller ikke brukes i mer enn noen uker. Ved langtidsbehandling kan legen din ønske å undersøke livmoren din eller alternativt foreskrive bruk av et progestogen.
Gjennombruddsblødning eller spotting kan forekomme i de aller første månedene man tar HRT.
Men dersom blødningen eller spottingen:
 • fortsetter utover de aller første månedene
 • starter etter at du har tatt HRT en stund
 • fortsetter etter at du har sluttet med HRT
Avtal en time med legen din. Det kan være et tegn på at endometriet har blitt tykkere.
Brystkreft
Bruk av HRT med østrogen/progestogen, og muligens også HRT med kun østrogen, kan øke risikoen for å få brystkreft. Den ekstra risikoen avhenger av hvor lenge du tar HRT og blir tydelig innen få år. Risikoen går imidlertid tilbake til normalen innen noen få år (høyst 5) etter at behandlingen er avsluttet.
For kvinner som har fjernet livmoren og som bruker HRT med kun østrogen i 5 år er det vist liten eller ingen økning i risikoen for å få brystkreft.
Sammenligning
Blant kvinner i alderen 50 til 79 som ikke tar HRT, vil gjennomsnittlig 9 -17 av 1000 få diagnosen brystkreft i løpet av en 5-årsperiode. For kvinner i alderen 50 til 79 som tar østrogen-progestogen HRT i 5 år vil det være 13 til 23 tilfeller av 1000 brukere (dvs. 4-6 ekstra tilfeller).
Undersøk brystene regelmessig. Snakk med legen din dersom du oppdager forandringer som:
 • "smilehull" eller fordypninger i huden,
 • endringer i brystvorten,
 • enhver klump du kan se eller føle.
Det er ikke kjent om Ovesterin kan forbindes med den samme forhøyete risikoen for brystkreft som annen HRT. Dersom du er bekymret over risikoen for brystkreft, bør du diskutere fordeler og risikoer med legen din .
Eggstokkreft
Eggstokkreft er sjeldent - langt mer sjeldent enn brystkreft. Bruk av østrogen alene eller østrogen-progestogen i kombinasjon er forbundet med en noe økt risiko for eggstokkreft.
Risikoen for eggstokkreft varierer med alder. For eksempel, av 2000 kvinner i alderen 50-54 som ikke bruker hormonsubstitusjonsbehandling, vil omtrent 2 bli diagnostisert med eggstokkreft i løpet av en 5 års periode. For kvinner som har brukt hormonsubstitusjonsbehandling i 5 år vil det være omtrent 3 tilfeller per 2000 brukere (dvs. omtrent ett ekstra tilfelle).
Effekt av HRT på hjerte og blodsirkulasjonBlodpropp i en vene (trombose)
Risikoen for blodpropp i en vene (trombose) er omtrent 1,3 til 3 ganger høyere hos kvinner som bruker HRT enn hos de som ikke bruker HRT, spesielt i løpet av det første året man tar det.
Blodpropper kan være alvorlig. Hvis en blodpropp vandrer til lungene kan det forårsake brystsmerte, andpustethet, besvimelse eller til og med død.
Det er mer sannsynlig at du kan få en blodpropp i venene etter hvert som du blir eldre og hvis noe av det følgende gjelder for deg. Informer legen dersom noen av disse situasjonene gjelder for deg:
 • du er ikke i stand til å gå i lang tid på grunn av en stor operasjon, skade eller sykdom (se også avsnitt 3, "Dersom du må opereres"),
 • du er svært overvektig (BMI > 30 kg/m2),
 • du har et problem med blodlevringen som gjør det nødvendig med langtidsbehandling med en medisin som brukes for å forebygge blodpropper,
 • dersom en av dine nære slektninger en gang har hatt en blodpropp i benet, lungen eller et annet organ,
 • du har systemisk lupus erytematosus (SLE),
 • du har kreft.
Ved tegn på blodpropp, se "Slutt med Ovesterin og kontakt en lege umiddelbart".
Sammenligning
Blant kvinner i 50-årene som ikke tar HRT, kan det forventes at gjennomsnittlig 4-7 av 1000 kvinner vil få en blodpropp i en vene i løpet av en 5-års periode. For kvinner i 50-årene som har tatt HRT med østrogen-progestogen i mer enn 5 år, vil det være 9-12 tilfeller blant 1000 (dvs. 5 ekstra tilfeller). Blant kvinner i 50-årene som har fjernet livmoren og har tatt HRT med kun østrogen vil det være 5 til 8 tilfeller av 1000 brukere (dvs. 1 ekstra tilfelle).
Det er ikke kjent om risikoen med Ovesterin er den samme som for annen HRT.
Hjertesykdom (hjerteanfall)
Det er ikke holdepunkter for at HRT vil forebygge et hjerteanfall.
Kvinner over 60 års alder som bruker østrogen-progestogen HRT har litt større sannsynlighet for å utvikle hjertesykdom enn dem som ikke tar noen type HRT.
For kvinner som har fjernet livmoren og som kun behandles med østrogen er det ingen økt risiko for å utvikle en hjertesykdom.
Hjerneslag
Risikoen for å få hjerneslag er omtrent 1,5 ganger høyere hos kvinner som bruker HRT enn hos ikke-brukere. Antallet ekstra slagtilfeller på grunn av HRT-bruk vil øke med alderen.
Sammenligning
Blant kvinner i 50-årene som ikke tar HRT, kan det forventes at gjennomsnittlig 8 av 1000 vil få et slag i løpet av en 5-årsperiode. Blant kvinner i 50-årene som tar HRT, vil det være 11 tilfeller blant 1000 brukere i løpet av 5 år (dvs. 3 ekstra tilfeller).
Andre forhold
HRT vil ikke forebygge hukommelsestap. Det finnes noen holdepunkter for en høyere risiko for hukommelsestap hos kvinner som bruker HRT etter 65 års alder. Rådfør deg med legen din.
Andre legemidler og Ovesterin
Noen legemidler kan påvirke effekten av Ovesterin eller Ovesterin kan påvirke andre legemidler. Dette kan føre til uregelmessige blødninger. Dette gjelder for følgende legemidler:
 • legemidler mot epilepsi (f.eks. fenobarbital, fenytoin og karbamazepin)
 • legemidler mot tuberkulose (f.eks. rifampicin, rifabutin)
 • legemidler mot HIV- infeksjon (f.eks. nevirapin, efavirenz, ritonavirog nelfinavir)
 • plantelegemidler som inneholder Johannesurt/Prikkperikum (Hypericum Perforatum)
Fortell legen din det hvis du har hepatitt C og du bruker regimet med kombinasjonslegemidlet ombitasvirhydrat/paritaprevirhydrat/ritonavir, med eller uten dasabuvir. Inntak av kombinasjonen av disse legemidlene med noen østrogenholdige legemidler kan forårsake økninger i blodprøver av leverfunksjonen (økning av leverenzymet ALAT). Risikoen for at dette skal skje med Ovesterin er for øyeblikket ikke kjent.
Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler og naturmidler.
Laboratorietester
Dersom du trenger en blodprøve bør du informere legen din om at du bruker Ovesterin fordi dette legemidlet kan påvirke resultatet av noen tester.
Inntak av Ovesterin sammen med mat og drikke:
Du kan spise og drikke normalt mens du bruker Ovesterin.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Ovesterin skal kun brukes av kvinner etter overgangsalderen. Dersom du blir gravid må du slutte med Ovesterin og kontakte legen din.
Ovesterin kan påvirke melkeproduksjonen. Hvis du ammer må du snakke med legen din før du bruker Ovesterin.
Kjøring og bruk av maskiner:
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Ovesterin har liten eller ubetydelig innvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
Ovesterin tabletter inneholder laktose.
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Ovesterin
Bruk alltid Ovesterin tabletter slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Den vanlige dosen er:
Voksne over 18 år: For lokale plager i skjede og urinveier etter overgangsalderen: 2-3 mg 1 gang daglig i 2-3 uker, fulgt av en vedlikeholdsdose på 1-2 mg daglig. For andre tilstander kan en lavere dose foreskrives. Delestreken er der bare for å hjelpe deg med å dele tabletten dersom det er vanskelig for deg å svelge den hel.
Svelg tablettene med litt vann eller annen drikke. Ta hele den daglige dosen til omtrent samme tid hver dag.
Din lege vil ha som mål å foreskrive den laveste dosen som er nødvendig for å behandle dine symptomer i så kort periode som nødvendig. Rådfør deg med legen din hvis du mener dosen er for sterk eller ikke sterk nok.
Hvis du mener at virkningen av Ovesterin tabletter er for kraftig eller for svak, bør du umiddelbart rådføre deg med legen din om dette.
Dersom du tar for mye av Ovesterin
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom noen har tatt flere tabletter på en gang trenger man ikke å være veldig bekymret. Ta allikevel kontakt med lege. Symptomer som kan opptre er kvalme og oppkast. Hos kvinner kan underlivsblødning forekomme etter noen få dager.
Dersom du har glemt å ta Ovesterin
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du glemmer å ta en dose, ta den så snart du husker det dersom du ikke er mer enn tolv timer for sent ute. Dersom du er mer enn tolv timer for sent ute lar du være å ta den glemte dosen og fortsetter med neste dose som normalt.
Dersom du må opereres
Dersom du skal opereres, fortell kirurgen at du tar Ovesterin. Det kan hende du må slutte å ta Ovesterin ca. 4 til 6 uker før operasjonen for å redusere risikoen for en blodpropp (se avsnitt 2, "Blodpropp i en vene"). Rådfør deg med legen din om når du kan begynne å ta Ovesterin igjen.
Kontakt lege eller apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Ovesterin forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Følgende sykdommer blir rapportert oftere for kvinner som bruker HRT sammenlignet med kvinner som ikke bruker HRT:
 • brystkreft,
 • unormal vekst av livmorslimhinnen (endometriehyperplasi eller kreft),
 • eggstokkreft,
 • blodpropper i venene i bena eller lungene (venøs tromboemboli),
 • hjertesykdom,
 • hjerneslag,
 • mulig hukommelsestap dersom HRT startes opp etter 65 års alder.
For ytterligere informasjon om disse bivirkningene, se avsnitt 2.
Avhengig av dosen og pasientens sensitivitet kan Ovesterin av og til forårsake bivirkninger, f.eks.:
 • Ømhet og/eller smerter i brystene
 • sparsom blødning fra skjeden
 • Økt utflod fra skjeden
 • Kvalme
 • Væskeansamling (hevelse) i vev som vanligvis merkes som hovne ankler eller føtter
 • Influensalignende symptomer
Hos de fleste pasienter vil disse bivirkningene forsvinne etter de første ukene med behandling.
Følgende bivirkninger har vært rapportert med andre HRT-preparater:
 • galleblæresykdom,
 • forskjellige hudsykdommer:
  • misfarging av huden, spesielt i ansiktet eller på halsen, kjent som "graviditetsflekker" (kloasma),
  • smertefulle rødaktige knuter i huden (erytema nodosum),
  • utslett med karakterisk formet rødme eller sår (erytema multiforme).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Ovesterin
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 30ºC
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys og fuktighet
Bruk ikke Ovesterin etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter "Utløpsdato". Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan
legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å
beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Ovesterin
 • Virkestoff er østriol
 • Hjelpestoffer i 1 mg tabletter er amylopektin, potetstivelse, magnesiumstearat og laktosemonohydrat. Hjelpestoffer i 2 mg tabletter er: potetstivelse, povidon, silika, kolloidal, vannfrimagnesiumstearat og laktosemonohydrat.
Hvordan Ovesterin ser ut og innholdet i pakningen
Ovesterin tabletter er runde, hvite, flate tabletter med delestrek og koniske kanter. Alle tabletter er merket med en kode på den ene siden. For 1 mg tabletter: DG over og 7 under delestreken. For 2 mg tabletter: DG over og 8 under delestreken. Hver gjennomtrykkspakning inneholder 30 tabletter.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker:
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Aspen Pharma Trading Limited,
3016 Lake Drive,
Citywest Business Campus,
Dublin 24,
Irland
Tel: +47 21 984 376
Tilvirker
Cyndea Pharma
Polígono Industrial Emiliano Revilla Sanz
Avendia de Ágreda
31 42110 Ólvega (Soria)
Spania
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 12.04.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

alat (alaninaminotransferase): Enzym som bl.a. finnes i lever og muskel. Blodnivået av ALAT stiger ved f.eks. et hjerteinfarkt eller ved leverbetennelse. Blodnivået av ALAT bestemmes ved å ta en blodprøve, og kan brukes for å stille diagnoser.

angina (angina pectoris, hjertekrampe): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

bmi (body mass index, kmi): (BMI: Body Mass Index, KMI: Kroppsmasseindeks) Måling som brukes for å vurdere en persons vekt i forhold til lengden. Beregnes ved å dele vekten i kilo med kvadratet av høyden i meter. En verdi mellom 18,5 og 25 regnes som normalt. Verdier mellom 25 og 30 klassifiseres som overvekt, og verdier over 30 klassifiseres som fedme.

brystkreft (brystcancer, brystsvulst, brysttumor, cancer mammae): Ondartet svulst i brystet hos kvinner. Står for ca. 30% av all kreftsykdom som rammer kvinner. Sykdommen kan behandles på mange måter, blant annet med kirurgi, stråling og kjemoterapi.

dyp venetrombose (dvt): En trombose i en eller flere dype vener vanligst i beina, men kan også forekomme i vener i armene, bekkenet eller skulderområdet. Tromben kan skade blodåren der den oppstår, eller vandre til andre organer som f.eks hjertet eller lungen.

endometriose: Tilstand der livmorslimhinnen begynner å vokse utenfor livmoren. Blant annet kan den begynne å vokse på eggstokkene eller egglederne. Dette gir ofte opphav til sterke smerter ved menstruasjon.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

erytem (hudrødme): Diffus rødhet i huden.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hepatitt c (hepatitt c-virusinfeksjon, hcv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt C-virus (HCV). HCV smitter hovedsakelig gjennom blod.

hjerneslag (slag, slaganfall): Plutselig tap av nervefunksjoner pga. oksygenmangel eller blødning i hjernen. Forårsakes ofte av en blodpropp i blodårene i hjernen.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, myokardreinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

infertilitet: Manglende evne til å få barn.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungeemboli (pulmonal emboli): En embolus som tilstopper blodårer i lungekretsløpet.

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

overgangsalder (menopause, klimakterie): Menopause inntrer når eggstokkene produserer så lite østrogen og progestogen at menstruasjonen stopper opp. Dette skjer normalt i 44-50-årsalderen.

trombose (trombedannelse, blodproppdannelse): Dannelsen eller tilstedeværelsen av en blodpropp i blodsirkulasjonen. Koagulasjonen av blodet er nødvendig for å hindre blødninger ved brist i blodårer, men tilstanden er livstruende dersom den oppstår utenom. Blodstrømmen til organer stopper opp i det blodårene tilstoppes.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.

østrogenmangel: Mangel på kvinnelig kjønnshormon. Østrogennivået faller når kvinnen kommer i overgangsalderen.